Interpretacje do przepisu
art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


13966/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP3/4512-244/16-10/MN
     ∟- opodatkowanie podatkiem VAT udostępnienia stanowisk handlowych za poborem opłaty rezerwacyjnej - odliczenie podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących wydatki, które zostaną poniesione na modernizację targowiska oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tego targowiska oraz prawa do zastosowania powierzchniowego sposobu określenia proporcji

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.568.2019.1.AP
     ∟odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.434.2019.2.AP
     ∟ustalenie stawki podatku z tytułu działalności usługowej związanej z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych - PKWiU 62.01.12.0 oraz projektowaniem interfejsów graficznych lub innych - PKWiU 62.01.11.0

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.492.2019.2.KT
     ∟w zakresie prawa do odliczenia w odniesieniu do wydatków na wytworzenie oraz utrzymania infrastruktury wodnokanalizacyjnej za pomocą prewspółczynnika obliczonego w oparciu o udział rocznego obrotu z transakcji opodatkowanych związanych z dostawą wody i odbiorem ścieków do/od podmiotów trzecich w całkowitym obrocie związanym z dostawą wody i odbiorem ścieków do/z Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy oraz do/od podmiotów trzecich

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.340.2019.1.PJ
     ∟Przechowywanie wyłącznie w formie elektronicznej (bez konieczności przechowywania w formie papierowej) faktur wystawianych/otrzymanych w formie papierowej oraz w formie elektronicznej w okresie nie krótszym niż upływ przedawnienia zobowiązania podatkowego, przy zapewnieniu autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności tych faktur, a także umożliwieniu dostępu do nich na żądanie odpowiedniego organu – będzie zgodne z przepisami. Przepisy nie uzależniają prawa podatnika do odliczenia podatku naliczonego ani od rodzaju faktury (papierowa/elektroniczna), ani od formy w jakiej podatnik przechowuje faktury zakupowe.

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.130.2019.7.RG
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z infrastrukturą wodociągową według udziału procentowego, w jakim infrastruktura wodociągowa jest wykorzystywana w działalności gospodarczej, tj. według udziału liczby metrów sześciennych dostarczonej wody do Odbiorców zewnętrznych (czynności opodatkowane VAT) w liczbie metrów sześciennych wody dostarczonej ogółem (tj. do Odbiorców zewnętrznych i Odbiorców wewnętrznych); prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z infrastrukturą kanalizacyjną według udziału procentowego, w jakim infrastruktura kanalizacyjna jest wykorzystywana w działalności gospodarczej, tj. według udziału liczby metrów sześciennych odprowadzanych ścieków od Odbiorców zewnętrznych (czynności opodatkowane VAT) w liczbie metrów sześciennych odprowadzanych ścieków ogółem (tj. od Odbiorców zewnętrznych i Odbiorców wewnętrznych)

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.479.2019.1.WB
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie stwierdzenia, czy Wnioskodawca miał prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupu, poprzez zmianę zakresu skorzystania z tego prawa.

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.501.2019.2.EZ
     ∟Brak możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.539.2019.1.AM
     ∟brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.495.2019.1.ZD
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją operacji.

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.597.2019.1.AS
     ∟opodatkowania świadczonych usług oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku ze świadczeniem tych usług

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.513.2019.1.LS
     ∟Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.606.2019.1.MG
     ∟braku prawa do zmniejszenia podatku należnego o podatek naliczony od wydatków związanych z realizacją projektu pn. „…”

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.488.2019.2.KBR/IZ
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów sprzedawanych następnie poniżej ceny zakupu

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.651.2019.1.EJU
     ∟w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku VAT od wydatków ponoszonych na realizację komponentu 2. e-woda oraz prawa do częściowego odliczenia podatku VAT od wydatków ponoszonych na realizację komponentów 1, 3, 4, 5, 6 oraz kosztów ogólnych ponoszonych w ramach inwestycji

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.582.2019.2.MG
     ∟braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących realizacji projektu.

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.493.2019.4.KK
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem składników będących przedmiotem transakcji.

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.549.2019.1.AP
     ∟Uznanie Gminy za podatnika z tytułu świadczenia odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków komunalnych do/od podmiotów zewnętrznych z wykorzystaniem infrastruktury A i B; opodatkowania odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków komunalnych do/od podmiotów zewnętrznych z wykorzystaniem infrastruktury A i B; braku obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu wykorzystywania infrastruktury B na potrzeby własne; prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących ponoszonych na infrastrukturę A oraz prawa do odliczenia części podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne i bieżące związane z infrastrukturą B obliczonej według udziału procentowego, w jakim infrastruktura wykorzystywana jest do wykonywania działalności gospodarczej i uznania, że w takim przypadku prawidłowym będzie zastosowanie klucza odliczenia wyliczonego według udziału liczby metrów sześciennych wody dostarczonej do podmiotów zewnętrznych/ścieków odprowadzanych od podmiotów zewnętrznych w liczbie metrów sześciennych wody dostarczonej ogółem/odprowadzanych ścieków ogółem.

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.376.2019.2.MK
     ∟Prawo do pełnego odliczenia podatku VAT w związku z realizacją inwestycji oraz korekty deklaracji za okresy, w których powstało prawo do odliczenia.

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.329.2019.2.AMS
     ∟Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.522.2019.1.MJ
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu ekologicznego.

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.333.2019.1.MPU
     ∟w zakresie braku prawa do odliczenia kwot podatku VAT wynikających z faktur dokumentujących realizację zadania

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.558.2019.1.MD
     ∟prawo do odliczenia w części podatku VAT naliczonego od wydatków bieżących i remontowych/inwestycyjnych ponoszonych na budynki nr 1-5 oraz prawo do odliczenia w części podatku VAT naliczonego od wydatków bieżących i remontowych/inwestycyjnych ponoszonych na budynki nr 6-8 przy zastosowaniu prewspółczynnika oraz współczynnika VAT

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.556.2019.2.EA
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych wyłącznie z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną według prewspółczynnika opartego na kryterium ilościowym.

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.558.2019.1.DK
     ∟Czy w odniesieniu do wydatków na powyższy Projekt, Gminie przysługuje prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego przy zastosowaniu proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a-2h ustawy o podatku VAT wyliczonej dla Urzędu zgodnie z metodologią wskazaną w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (Dz. U. z 2015 r., poz.2193), według danych za poprzedni rok podatkowy, a następnie proporcji sprzedaży o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT?

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.465.2019.2.WN
     ∟Zwolnienie od podatku wniesienia aportu w postaci sieci kanalizacji sanitarnych i sieci wodociągowych.

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.571.2019.2.ASZ
     ∟brak możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.454.2019.2.TK
     ∟Prawa do odzyskania podatku w związku z realizacją projektu.

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.579.2019.1.AZ
     ∟odliczenie podatku z zastosowaniem proporcji ustalonej w oparciu o art. 86 ust. 7b ustawy dla wydatków inwestycyjnych poniesionych przez Gminę w 2015 r., odliczenia podatku z zastosowaniem prewspółczynnika wyliczonego dla urzędu gminy od wydatków inwestycyjnych poniesionych przez Gminę w latach 2017 i 2018

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.524.2019.2.MG
     ∟prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „…”

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj