Interpretacje do przepisu
art. 81b Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


373/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 81b Ordynacji podatkowej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.376.2019.2.MK
     ∟Prawo do pełnego odliczenia podatku VAT w związku z realizacją inwestycji oraz korekty deklaracji za okresy, w których powstało prawo do odliczenia.

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.475.2019.2.ASY
     ∟W zakresie opodatkowania podatkiem VAT świadczenia polegającego na zapewnieniu oczyszczania ścieków przy pomocy wybudowanych POŚ oraz stawki VAT dla świadczonej usługi, obowiązku rozliczenia podatku VAT od nabywanych usług dotyczących budowy POŚ na zasadzie odwrotnego obciążenia, prawa do odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturach zakupowych związanych z zaprojektowaniem i budową POŚ, terminu odliczenia podatku naliczonego od poniesionych wydatków oraz korekty rozliczeń, podstawy opodatkowania dla świadczonej przez Gminę usługi obejmującej wyłącznie kwotę wynagrodzenia pomniejszoną o kwotę podatku należnego.

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP3/4512-690/15-2/MN
     ∟w zakresie prawa do korekty deklaracji VAT-7 po zaprzestaniu wykonywania działalności oraz zawieszenia na skutek postępowania podatkowego biegu terminu na złożenie korekty deklaracji VAT i terminu przedawnienia żądania zwrotu nadpłaconego podatku VAT – w zakresie objętym postępowaniem podatkowym

2019.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.414.2019.2.SM
     ∟W zakresie: ustalenia podmiotu, któremu przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT; ustalenia czy do odliczeń podatku naliczonego związanego z realizacją przez Wnioskodawcę inwestycji pn. „…”, należy stosować prewspółczynnik ustalony dla Szkoły czy dla Powiatu; sposobu dokonania korekty nieodliczonego podatku VAT z tytułu ww. inwestycji, wykazanego w fakturach wystawionych w 2018 r.

2019.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPP2/4512-1461/14-4/19-S/AD
     ∟Dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nakładów, związanych z utrzymaniem w należytym stanie technicznym i remontami Stacji Uzdatniania Wody i wodociągu, poniesionych po podjęciu decyzji o przeznaczeniu tej infrastruktury do odpłatnej dzierżawy oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków na budowę tej infrastruktury poniesionych przed podjęciem decyzji o jej przeznaczeniu do odpłatnej dzierżawy oraz sposobu realizacji tego uprawnienia.

2019.07.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.304.2019.1.PC
     ∟opodatkowania świadczeń polegających na zapewnieniu oczyszczania ścieków wykonywanych na rzecz mieszkańców w zamian za otrzymane wpłaty, stawki podatku dla świadczonych usług, zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia do nabywanych od Wykonawcy usług wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków, prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach zakupowych związanych z zaprojektowaniem i budową POŚ oraz sposobu realizacji prawa do odliczenia

2019.07.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.281.2019.2.JB
     ∟Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającej z faktur dotyczących realizacji projektu oraz prawo do dokonania korekt deklaracji podatkowych.

2019.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.103.2019.2.MK
     ∟Opodatkowanie podatkiem VAT dostawy gruntu z budynkami na skutek rezygnacji ze zwolnienia od podatku z tytułu tej transakcji oraz prawa do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego przy nabyciu gruntu z budynkami przez Nabywcę.

2019.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.110.2019.2.KM
     ∟Prawo do obniżenia kwot podatku należnego o kwoty podatku naliczonego (w ramach korekty) wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z modernizacją energetyczną Świetlicy, Urzędu Miasta i Gminy oraz Szkoły Podstawowej.

2019.04.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.33.2019.2.EK
     ∟Indywidualny sposób ustalenia proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy oraz korekta nieodliczonego podatku VAT.

2019.03.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.924.2018.3.MSU
     ∟prawo do korekty podatku od towarów i usług na podstawie art. 89a ustawy

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.2.2019.3.KM
     ∟Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizowaną inwestycją.

2019.02.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.569.2018.3.MR
     ∟Czy Wnioskodawca może złożyć korektę PIT-36 za pełny rok podatkowy 2011?

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.509.2018.1.EB
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z inwestycją zrealizowaną w latach 201-2017, w drodze korekty deklaracji.

2018.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.483.2018.2.MN
     ∟Opodatkowanie sprzedaży mieszkań i stawki podatku dla tej sprzedaży oraz brak prawa do częściowego odliczenia podatku związanego ze zrealizowaną Inwestycją w oparciu o proporcję metrażową i terminy realizacji tego prawa.

2018.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.451.2018.1.MMA
     ∟Prawo Spółki do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawianych przez obecnych Członków Zarządu oraz byłych członków zarządu (wystawionych na podstawie Umów Wygasłych), poprzez skorygowanie deklaracji VAT - 7 za okres, w którym otrzymała faktury wystawione z tytułu wykonywania na jej rzecz usług zarządzania

2018.03.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPP1/443-1038/14/17-S/AW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją inwestycji.

2018.01.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.586.2017.2.AR
     ∟W zakresie opodatkowania dzierżawy infrastruktury świadczonej przez Gminę na rzecz Spółki, prawa do odliczenia całości VAT naliczonego, wykazanego na fakturach dokumentujących wydatki poniesione na budowę Infrastruktury oraz momentu powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego w oparciu o art. 86 ust. 10 i ust. 13 ustawy o VAT.

2017.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.409.2017.2.MGO
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacja projektu. Korekta podatku naliczonego.

2017.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.408.2017.2.DC
     ∟Prawo do pełnego odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych na wytworzenie Infrastruktury.

2017.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.298.2017.1.JF
     ∟W zakresie: opodatkowania stawką podstawową pobieranych przez X. opłat związanych z organizowaniem obrotu i zawieraniem transakcji na Rynku Terminowym Towarowym Energii Elektrycznej i Gazu, Rynku Praw Majątkowych oraz opłat związanych ze świadczeniem usług w zakresie prowadzenia Rejestru Świadectw Pochodzenia.

2017.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.299.2017.1.JF
     ∟w zakresie prawa do odliczenia całości podatku oraz okresu dokonania korekty deklaracji dotyczącej opłaty z tytułu organizowania obrotu i umożliwiania zawierania transakcji na Rynku Terminowym Towarowym Energii Elektrycznej i Gazu, Rynku Praw Majątkowych oraz opłaty z tytułu prowadzenia Rejestru Świadectw Pochodzenia

2017.09.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.306.2017.1.OA
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z faktur otrzymywanych od Giełdy „na bieżąco” oraz faktur korygujących dotyczących okresu nieprzekraczającego 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, prawa do odliczenia podatku VAT z faktur korygujących dotyczących okresu dłuższego niż 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku oraz wpływu na rozliczenie podatku od towarów i usług okresów przedawnienia w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.

2017.09.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.376.2017.2.OA
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie określenia, czy w przedmiotowej sprawie ma zastosowanie mechanizm tzw. „odwrotnego obciążenia”, prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach zakupowych związanych z zaprojektowaniem i budową POŚ oraz sposobu realizacji prawa do odliczenia.

2017.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.375.2017.1.SJ
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie określenia, czy w przedmiotowej sprawie ma zastosowanie mechanizm tzw. „odwrotnego obciążenia” oraz w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach zakupowych związanych z zaprojektowaniem i budową POŚ oraz sposobu realizacji prawa do odliczenia.

2017.09.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.397.2017.1.MP
     ∟Czy opłaty pobierane przez Giełdę w związku z organizowaniem obrotu i umożliwianiem zawierania transakcji na Rynku Terminowym Towarowym Energii Elektrycznej i Gazu, Rynku Praw Majątkowych oraz opłaty z tytułu prowadzenia Rejestru Świadectw Pochodzenia podlegają opodatkowaniu podstawową stawką podatku VAT? Czy odsprzedaż T. na rzecz własnych klientów usług Y., objętych fakturami za okresy bieżące oraz fakturami korygującymi podlega opodatkowaniu podstawową stawką podatku VAT?

2017.08.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.348.2017.2.ŻR
     ∟Prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu wybudowania budynku montowni mebli z częścią administracyjną.

2017.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.561.2017.1.JM
     ∟Sposób odliczenia podatku.

2017.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.198.2017.1.MPE
     ∟Kontrahentowi nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur korygujących wystawionych do faktur pierwotnych dokumentujących czynności związane z organizowaniem obrotu i umożliwieniem zawierania transakcji na rynkach RTT i RPM oraz prowadzeniem Rejestru Świadectw Pochodzenia, za które pobierane są opłaty, w sytuacji, gdy od momentu rozliczenia faktur pierwotnych w deklaracji upłynie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

2017.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.167.2017.2.NK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie stwierdzenia, czy w związku z faktem, że Spółka nie dokonała dotychczas odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem Usług od Spółki powiązanej, Spółka będzie miała prawo do korekty przeszłych rozliczeń i wykazania w deklaracjach VAT (stosownie do momentu powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego) podatku naliczonego do odliczenia z tytułu nabycia Usług od Spółki powiązanej zgodnie z proporcją, o której mowa w art. 90 ust. 2 i ust. 3 ustawy.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41652 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj