Interpretacje do przepisu
art. 81 § 1 Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


2020/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 81 § 1 Ordynacji podatkowej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.386.2018.1.PSZ
     ∟- Korekta przychodów uzyskanych od 2015 r., - Wyliczenie kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w każdym z okresów, w którym otrzymał Pan dotację i o kwotę zawyżenia wystornować zapisy księgowe, - Sporządzenie korekty zeznań rocznych za lata 2015, 2016, 2017

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.546.2018.1.KBR
     ∟Opodatkowania podatkiem VAT usługi dzierżawy gruntów z przeznaczeniem na ogródki działkowe oraz obowiązku skorygowania deklaracji VAT.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.428.2018.1.ANK
     ∟Który z podmiotów, tj. Wnioskodawca czy Spółka Przejmująca, będzie uprawniona do rozliczenia korekt przychodów/kosztów związanych z działalnością Departamentu dotyczących przychodów i kosztów powstałych/poniesionych przed dniem podziału?

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.506.2018.1.AKO
     ∟Prawo do odliczenia całości podatku VAT naliczonego związanego z realizacją Inwestycji oraz sposób tego odliczenia.

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.763.2018.1.ŻR
     ∟prawo do wystawienia faktur korygujących i skorygowania podatku należnego w przypadku zastosowania zawyżonej stawki VAT dla opłat startowych

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.522.2018.3.KB
     ∟Wykazanie nabywanych czynności związanych z organizacją staży zawodowych za granicą w deklaracji VAT-7 oraz w zakresie opodatkowania właściwą stawką podatku nabywanych czynności.

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.305.2018.2.MS
     ∟Czy Spółka może dokonać korekty zeznania podatkowego za lata 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017 w związku z zaliczeniem kwot wypłaconych nagród pracownikom do kosztów uzyskania przychodu?

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.509.2018.1.EB
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z inwestycją zrealizowaną w latach 201-2017, w drodze korekty deklaracji.

2018.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.483.2018.2.MN
     ∟Opodatkowanie sprzedaży mieszkań i stawki podatku dla tej sprzedaży oraz brak prawa do częściowego odliczenia podatku związanego ze zrealizowaną Inwestycją w oparciu o proporcję metrażową i terminy realizacji tego prawa.

2018.09.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.513.2018.1.MJ
     ∟Obowiązek stosowania proporcji określonej w art. 90 ust. 2 oraz w art. 86 ust. 2a ustawy, w przypadku korekty rozliczeń podatku za lata 2014-2015 oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego w oparciu o proporcję uwzględniającą rzeczywisty obrót dla roku podatkowego objętego korektą.

2018.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.402.2018.1.KBR
     ∟Skutki podatkowe w podatku VAT w związku z połączeniem spó-łek (korekty deklaracji VAT, pliki JPK).

2018.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.451.2018.1.MMA
     ∟Prawo Spółki do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawianych przez obecnych Członków Zarządu oraz byłych członków zarządu (wystawionych na podstawie Umów Wygasłych), poprzez skorygowanie deklaracji VAT - 7 za okres, w którym otrzymała faktury wystawione z tytułu wykonywania na jej rzecz usług zarządzania

2018.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPP1/4441-24/13-7/MPE
     ∟W zakresie obowiązku korekty podatku naliczonego w trybie art. 89b ustawy.

2018.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.375.2018.1.MK
     ∟Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do preferencyjnego rozliczenia się z podatku dochodowego od osób fizycznych za rok podatkowy 2017 jako osobie samotnie wychowującej dziecko, pod warunkiem, że za osobę samotnie wychowującą dziecko nie uzna się równocześnie matka dziecka i nie skorzysta ona z preferencyjnego opodatkowania?

2018.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.327.2018.2.JM
     ∟1)Czy uzyskane przez Wnioskodawcę w latach 2016-2018 dochody od Komisji Europejskiej są zwolnione od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2)Czy w związku z rozliczeniami podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2016-2017, w których dochody te Wnioskodawca opodatkował wykazując je w kategorii inne źródła przychodów (pole 59 PIT-37), Wnioskodawca powinien złożyć korektę PIT-37 polegającą na nie wykazywaniu dochodów uzyskanych z Komisji Europejskiej i poprosić Urząd Skarbowy o zwrot zapłaconego podatku? 3)Czy w 2018 roku rozliczając podatki dochodowe od osób fizycznych Wnioskodawca powinien wykazać uzyskane dochody z Komisji Europejskiej w kategorii inne źródła przychodów w PIT-37?

2018.08.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4017.3.2018.1.ANK
     ∟czy w związku z podziałem Spółki dzielonej przez wydzielenie zorganizowanych części przedsiębiorstwa do Spółki przejmującej obowiązek sporządzenia ewentualnych korekt deklaracji podatkowych, za okres sprzed dokonania podziału a związanych z Wydzielanymi ZCP będzie spoczywał na Spółce dzielonej

2018.08.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.252.2018.5.IM
     ∟Obowiązki płatnika z tytułu zwrotu nadpłaconych składek społecznych i zdrowotnych od dochodu zwolnionego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz korekta PIT-11.

2018.08.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.249.2018.1.JF
     ∟W zakresie skutków podatkowych związanych z podziałem przez wydzielenie.

2018.08.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.295.2018.2.MK
     ∟Odliczenie składki zdrowotnej przez matkę, pobranych przez bank z renty rodzinnej małoletniego dziecka.

2018.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.251.2018.1.JS
     ∟W zakresie skutków podatkowych związanych z podziałem przez wydzielenie.

2018.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.250.2018.1.JS
     ∟W zakresie skutków podatkowych związanych z podziałem przez wydzielenie.

2018.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.199.2018.2.MM
     ∟Skoro w związku z umową zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa (art. 55 ust. 1 Kodeksu cywilnego) nie wystąpiła sukcesja podatkowa, o której mowa w art. 93 i 93a Ordynacji podatkowej, a Spółka nadal istnieje i funkcjonuje, to na niej ciąży obowiązek skorygowania uprzednio złożonych informacji PIT-11 oraz deklaracji PIT- 4R za 2016 i 2017 r. W konsekwencji na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek skorygowania ww. dokumentów.

2018.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.340.2018.1.AN
     ∟Która ze spółek (Spółka dzielona, czy Spółka przejmująca) zobowiązana będzie do dokonywania korekt deklaracji i zeznań podatkowych za okres przed podziałem, a dotyczących działalności wydzielanej części majątku.

2018.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.276.2018.2.MPE
     ∟W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na budowę hali widowiskowo-kinowej, która będzie przedmiotem wynajmu na rzecz Domu Kultury.

2018.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.533.2018.1.MW
     ∟prawo do korekty faktury pierwotnej wystawionej na zaliczkę (wadium) oraz prawa do korekty deklaracji podatkowej w związku z odstąpieniem oferenta od zawarcia umowy sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej

2018.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.298.2018.1.KSM
     ∟1)Czy Wnioskodawczyni może w całości skorzystać z ulgi prorodzinnej za oboje dzieci za lata ubiegłe (tj. 2015 r., 2016 r., 2017 r.) i złożyć korekty zeznań podatkowych? 2)Czy Wnioskodawczyni może w całości skorzystać z ulgi prorodzinnej za oboje dzieci w przyszłych (kolejnych) latach?

2018.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.297.2018.1.KSM
     ∟1) Czy Wnioskodawczyni może w całości skorzystać z ulgi prorodzinnej za oboje dzieci za lata ubiegłe (tj. 2015 r., 2016 r., 2017 r.) i złożyć korekty zeznań podatkowych? 2) Czy Wnioskodawczyni może w całości skorzystać z ulgi prorodzinnej za oboje dzieci w przyszłych (kolejnych) latach?

2018.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.256.2018.2.KSM
     ∟możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej za 2015 r

2018.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.314.2018.1.KB
     ∟Obowiązek wystawienia faktury korygującej, uwzględnienia faktury korygującej w deklaracji VAT-27 oraz VAT-7K, a także rozliczenia nadpłaty wynikającej z korekty deklaracji VAT-7K.

2018.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.326.2018.2.AD
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją inwestycji oraz prawo do skorygowania nieodliczonego podatku z tytułu jej realizacji.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41563 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj