Interpretacje do przepisu
art. 8 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


22/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 8 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1

2018.05.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.112.2018.1.JG
     ∟Czy Wnioskodawczyni ma możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej do wynajmowanego lokalu przy planowanym przekształceniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w prawo własności tego lokalu.

2018.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.80.2017.1.AW
     ∟Jak należy opodatkować zbycie nieruchomości nabytej do majątku wspólnego małżonków przez Wnioskodawczynię w zakresie odziedziczonego przez nią udziału po zmarłym małżonku, jeśli zbycie następuje przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do dziedziczenia, a od daty nabycia nieruchomości przez obojga małżonków do majątku wspólnego minęło pięć lat?

2017.12.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.383.2017.2.KO
     ∟Opodatkowanie przychodów z najmu mieszkania

2017.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.259.2017.1.NPR
     ∟Czy należy opodatkować zbycie nieruchomości nabytej do majątku wspólnego małżonków przez Wnioskodawczynię w zakresie odziedziczonego przez Nią udziału po zmarłym małżonku, jeśli zbycie następuje przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do dziedziczenia, lecz od daty nabycia nieruchomości przez obojga małżonków do majątku wspólnego minęło pięć lat?

2017.02.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.1064.2016.1.SJ
     ∟Amortyzacja mieszkania jako koszt uzyskania przychodu.

2017.02.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.902.2016.2.SJ
     ∟Ustalenie wartości początkowej środka trwałego.

2016.03.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-1688/15-2/TW
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z najmu.

2016.02.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-1369/15-4/KS
     ∟Czy w związku z wykazywaniem przez Wnioskodawczynię całości dochodów z wynajmu 3 mieszkań od roku 2013 oraz w związku z faktem, że jest ona jedyną dysponentką tych 3 nieruchomości a jej mąż nie dokonuje i nie zamierza dokonywać rozliczenia dochodów z tytułu najmu w Polsce, Wnioskodawczyni może dokonać rozliczenia podatku PIT za rok 2015 w taki sposób, że dochód uzyskany w 2015 roku z wynajmu 3 mieszkań obniży o 50% straty wykazanej w deklaracji PIT-36 za 2012 rok złożonej przez jej męża ?

2016.02.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-1389/15-2/MM
     ∟W przypadku, gdy małżonkowie, pomiędzy którymi panuje ustrój wspólności majątkowej, uzyskują przychody z najmu nieruchomości należącej do ich majątku wspólnego, dla celów opodatkowania tych przychodów (dochodów) podatkiem dochodowym każdemu z małżonków przypisuje się odrębnie przypadającą na niego część uzyskanych przychodów, chyba, że złożą oświadczenie o opodatkowaniu dochodów (przychodów) z tego źródła przez jednego z nich. Ponieważ Wnioskodawczyni i jej mąż złożyli stosowne oświadczenie, dochody z najmu należącego do majątku wspólnego małżonków mogą być opodatkowane przez Wnioskodawczynię.

2015.10.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-423/15-4/MH
     ∟Opodatkowanie przychodu z tytułu najmu lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębny majątek małżonków

2015.05.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-180/15-2/TW
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z najmu.

2015.04.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-32/15/AK
     ∟1) Czy w związku ze złożeniem właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 8 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oświadczenia o opodatkowaniu dochodów z najmu przez jednego z małżonków w trakcie trwania ustroju ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej, po ustaniu tej wspólności w drodze zawarcia umowy majątkowej małżeńskiej ustanawiającej rozdzielność majątkową, dochody małżonków z najmu nadal podlegają opodatkowaniu przez jednego z małżonków? 2) Czy wobec złożonego w czasie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej oświadczenia o opodatkowaniu dochodów z najmu przez jednego z małżonków, po ustaniu wspólności majątkowej w drodze zawarcia umowy majątkowej małżeńskiej ustanawiającej ustrój rozdzielności majątkowej między małżonkami, oświadczenie o opodatkowaniu dochodów z tego tytułu przez jednego z małżonków wymaga złożenia w następnym roku podatkowym rezygnacji z opodatkowania całości dochodów przez jednego z małżonków zgodnie z przepisem art. 8 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – w przypadku, gdy małżonkowie nie zamierzają w następnym roku podatkowym rozliczać podatku z najmu w całości przez jednego z małżonków?

2015.04.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-19/15-4/AP
     ∟możliwość opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym przychodów z tytułu najmu prywatnego

2014.05.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-138/14/JG
     ∟Czy Wnioskodawca postąpił słusznie płacąc jednorazowo podatek z tytułu najmu w formie ryczałtowej, czy też nie może skorzystać z ryczałtu a należny podatek należy uwzględnić w PIT-37?

2014.04.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-70/14-5/JB
     ∟Stwierdzić należy, że w przypadku, gdy małżonkowie, pomiędzy którymi panuje ustrój wspólności majątkowej, uzyskują przychody z najmu nieruchomości, dla celów opodatkowania tych przychodów (dochodów) podatkiem dochodowym każdemu z małżonków przypisuje się odrębnie przypadająca dla niego część uzyskiwanych przychodów. Wnioskodawczyni jest zatem zobowiązana opodatkowywać dochody z tytułu najmu nieruchomości, w wysokości udziału posiadanego przez Nią w nieruchomości będącej przedmiotem najmu, bowiem uzyskuje przychody w oparciu o postanowienia art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2013.08.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-523/13-5/AM
     ∟Zakres rozliczenia przychodów z najmu.

2008.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-1134/08-4/AM
     ∟Czy złożone w 2007 r. oświadczenie o opodatkowaniu całości dochodów z wynajmu przez żonę obowiązuje nas do końca 2007 r. mimo podpisania umowy o rozdzielności majątkowej? Czy od dnia kiedy zostałem czynnym podatnikiem VAT (po zarejestrowaniu indywidualnej działalności gospodarczej) powinienem rozpoznawać obowiązek podatkowy w VAT z tytułu najmu prywatnego zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług, mimo iż do końca 2007 r. całość dochodów z tytułu najmu opodatkowała żona.

2006.10.30 - Drugi Urząd Skarbowy w Krakowie - PD-1/415/28/06/IJ
     ∟Czy ewentualny wynajem lokalu mieszkalnego (stanowiącego współwłasność małżeńską) może być opodatkowany podatkiem dochodowym wyłącznie przez żonę na zasadach ogólnych w ramach przepisu art. 10 ust. 1 pkt. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2006.10.30 - Drugi Urząd Skarbowy w Krakowie - PD-1/415/27/06/IJ
     ∟Czy ewentualny wynajem lokalu mieszkalnego (stanowiącego współwłasność małżeńską) może być opodatkowany podatkiem dochodowym wyłącznie przez żonę na zasadach ogólnych w ramach przepisu art. 10 ust. 1 pt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2005.04.28 - Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku - IIUSpbIA/1/415-19/54a/15/05/BB
     ∟.Czy podlegają odliczeniu przez Panią w 2004r. od przychodów z najmu lokalu użytkowego koszty dotyczące: 1) ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży lokalu użytkowego poniesionych w związku z zawarciem aktu notarialnego w dniu 29.04.2004r., 2) zapłaconego podatku od nieruchomości na podstawie decyzji Urzędu Miejskiego? STAN FAKTYCZNY Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż w dniu 29.04.2004r. został podpisany akt notarialny dotyczący ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży lokalu użytkowego. Właścicielem lokalu użytkowego są małżonkowie .... . W związku z podpisaniem w/w aktu notarialnego poniesione zostały następujące koszty: podatek od c...

2004.06.25 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Gliwicach - IUSIPD1/1/415/41/04
     ∟dot. opodatkowania dochodów uzyskanych przez jednego z małżonków z pozarolniczej działalności gospodarczej - świadczenie usług najmu mieszkań w budynku, który jest współwłasnością małżonków. Znowelizowane od 2003 r. postanowienia art. 8 ust. 3-5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) stanowią: ust. 3: Zasady, o których mowa w ust. 1 i 2, mają również zastosowanie do małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa, osiągających ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 przychody ze wspólnej własności, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy...

2004.02.05 - Izba Skarbowa w Gdańsku - BI/005/0808/03
     ∟1.Czy od przychodów z najmu Podatnik może odliczyć koszty związane z utrzymaniem wynajętego lokalu ? 2.Czy w przypadku, gdy umowa użyczenia dotyczy tylko Podatnika, jego małżonka z którą posiada wspólność majątkową może złożyć stosowne oświadczenie, że cały przychód z tego tytułu opodatkuje mąż , czy też musi w związku z najmem składać deklaracje PIT-5 ? Podatnik na podstawie umowy użyczenia zawartej z rodzicami jest dysponentem lokalu mieszkalnego. W świetle postanowień zawartej umowy Podatnikowi przysługuje prawo wynajmu tego lokalu osobom trzecim. Umowa prz...

1

Dołącz do 41537 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj