Interpretacje do przepisu
art. 8 ust. 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


411/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 8 ust. 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.98.2019.2.BD
     ∟Czy w związku z nieodpłatnym zniesieniem współwłasności Nieruchomości, bez spłat i dopłat na rzecz Byłej Partnerki, w sytuacji, gdy kwota hipoteki przypadająca na nabyty udział Wnioskodawcy w Nieruchomości będzie wyższa od wartości udziału w Nieruchomości, podstawa opodatkowania wyniesie zero i nie będzie obowiązku zapłaty podatku od spadków i darowizn?

2019.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.99.2019.2.MZ
     ∟Czy po zakończonym procesie sądowym Wnioskodawca zobowiązany jest do uiszczenia podatku od spadków i darowizn od nabycia tytułem nieodpłatnego zniesienia współwłasności, działek ewidencyjnych nr 80/4 i nr 80/5 o łącznej powierzchni 512 m2, których własność przyznał Wnioskodawcy Sąd w postanowieniu z 28 czerwca 2018 r.?

2019.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.54.2019.2.MZ
     ∟Czy w przedmiotowej sprawie podstawa opodatkowania nabywanej 1/2 części mieszkania wraz z przynależnymi prawami poprzez zniesienie współwłasności wynosi zero złotych?

2018.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.59.2018.5.MZ
     ∟Skutki podatkowe nieodpłatnego zniesienia współwłasności (bez spłat i dopłat) lokalu mieszkalnego obciążonego hipoteką.

2018.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.33.2018.3.MZ
     ∟Nabycie roszczenia o odszkodowanie tytułem dziedziczenia.

2018.06.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.30.2018.1.MZ
     ∟Wnioskodawca nie może pomniejszyć podstawy opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn nabycia tytułem dziedziczenia udziału 3/10 części, w nieruchomości stanowiącej działkę nr 2032/4, o wskazane we wniosku roszczenie X względem Y (spadkodawcy) o zwrot nakładów poniesionych na nieruchomość w wysokości – po wzajemnym potrąceniu – 76.000 zł, ponieważ roszczenie to za życia spadkodawcy nie skonkretyzowało się, a tym samym nie istniało w momencie nabycia spadku przez Wnioskodawcę.

2018.04.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.3.2018.1.MZ
     ∟Czy Wnioskodawca w istniejącym stanie faktycznym i prawnym jest uprawniony do skorzystania ze zwolnienia (ulgi mieszkaniowej) na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn w zw. z art. 120 i 121 ustawy Ordynacja podatkowa oraz art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej?

2017.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.149.2017.2.MG
     ∟możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych od ustalonej wartości początkowej i zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej.

2017.09.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.152.2017.1.MG
     ∟Możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych od ustalonej wartości początkowej i zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej.

2017.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.94.2017.1.BD
     ∟Czy przy ustalaniu wysokości podstawy opodatkowania z tytułu podatku od spadków i darowizn wartość nieruchomości lokalowej, stanowiącej przedmiot zapisu windykacyjnego powinna zostać pomniejszona o długi obciążające całą masę spadku?

2017.01.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB2.4515.196.2016.2.MZ
     ∟w zakresie skutków podatkowych nabycia spadku

2017.01.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4515.440.2016.1.HK
     ∟W jaki sposób Wnioskodawca może dokonać waloryzacji poczynionych nakładów na remont budynku, skoro podstawę opodatkowania stanowi wartość ustalona według stanu w 2014 r. i cen rynkowych z 2016 r., a ww. nakłady zostały poczynione w okresie 30 lat (czas zasiedzenia)?

2016.01.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4515-168/15/MCZ
     ∟skutki podatkowe nabyciu spadku, którego przedmiotem jest części nieruchomość, którą Wnioskodawczyni wraz z mężem nabyła tytułem umowy dożywocia

2015.11.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4515-108/15-2/MZ
     ∟W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, podstawę opodatkowania w podatku od spadków i darowizn stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Tym samym, wartość spadku należy ustalić się na dzień uprawomocnienia się postanowienia sądu o nabyciu praw do spadku po zmarłej, a nie jak stwierdza Wnioskodawca na dzień otwarcia spadku (tj. śmierci Testatorki).

2015.10.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4515-41/15/MCZ
     ∟skutki podatkowe nabycia udziału we współwłasności nieruchomości tytułem zasiedzenia

2015.10.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4515-49/15/MCZ
     ∟skutki podatkowe nabycia spadku po rodzicach w Libanie

2015.09.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4515-58/15/MCZ
     ∟skutków podatkowych nabycia udziału we współwłasności nieruchomości tytułem zasiedzenia

2015.04.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4515-1-3/15-2/MK
     ∟Podatek od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania nabycia spadku.

2015.02.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-359/14/MCZ
     ∟skutki podatkowych otrzymania tytułem darowizny produktu leczniczego

2014.10.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-722/14/MW
     ∟Umorzenie udziałów nabytych w darowiźnie od małżonka

2014.10.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/436-96/14-4/AK
     ∟Czy Wnioskodawca chcąc skorzystać ze zwolnienia z podatku zgodnie z art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn powinien złożyć zgłoszenie SD-Z2 tylko raz na cała wartość przedmiotu darowizny w terminie 6 miesięcy od podpisania umowy darowizny mimo powtarzających się co miesiąc wpływów czynszów za lokale?

2014.09.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-586/14-2/AS
     ∟W przypadku umorzenia udziałów Spółka, obliczając i następnie pobierając jako płatnik podatek dochodowy od osób fizycznych, uzyskany przez udziałowca przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów nabytych w drodze darowizny, może pomniejszyć o koszt uzyskania przychodu, tj. o wydatki poniesione przez darczyńcę na nabycie tych udziałów.

2014.05.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/436-30/14-2/AK
     ∟Czy Wnioskodawca będzie musiał zapłacić podatek od darowizny znaku towarowego, jeżeli w ciągu 6 miesięcy zgłosi nabycie na stosownym formularzu SD-Z2 do właściwego urzędu skarbowego?

2014.05.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/436-46/14/DSZ
     ∟Skoro art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn wyraźnie stanowi o 6-miesięcznym terminie od dnia powstania obowiązku podatkowego, zaś otrzymane przez Wnioskodawcę środki pieniężne nabyte zostały na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, to tym samym terminu 6-miesięcznego przewidzianego do złożenia zgłoszenia SD-Z2 nie należy liczyć od dnia przekazania opisanych we wniosku środków na konto bankowe Wnioskodawcy lecz, zgodnie z brzmieniem art. 6 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, od dnia śmierci wkładcy.

2014.05.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-59/14/MCZ
     ∟skutków podatkowych nabycia udziału we współwłasności nieruchomości tytułem zasiedzenia

2014.05.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-110/14-4/AF
     ∟W rozpatrywanym przypadku hipoteka stanowi ciężar w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Ustalając podstawę opodatkowania wartość udziału w nieruchomości powinna być pomniejszona o tę część wartości hipoteki, która odpowiada wielkości udziału przypadającego zbywcy, tj. o połowę. Podstawę opodatkowania stanowi zatem czysta wartość udziału w ww. prawie (po odliczeniu wartości 1/2 hipoteki), ponieważ dla kwestii ustalenia podstawy opodatkowania nie ma znaczenia jaka kwota kredytu pozostała do spłacenia (całość, część lub został on całkowicie spłacony). W związku z powyższym, przyjmując za Wnioskodawczynią, że wartość 1/2 części hipoteki przewyższa wartość udziału nieruchomości nabywanej przez Wnioskodawczynię - w przedmiotowej sprawie nie wystąpi obowiązek zapłaty podatku od spadków i darowizn.

2014.05.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-118/14-4/AF
     ∟W rozpatrywanym przypadku hipoteka stanowi ciężar w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Ustalając podstawę opodatkowania wartość udziału w nieruchomości powinna być pomniejszona o tę część wartości hipoteki, która odpowiada wielkości udziału przypadającego zbywcy, tj. o połowę. Podstawę opodatkowania stanowi zatem czysta wartość udziału w ww. prawie (po odliczeniu wartości 1/2 hipoteki), ponieważ dla kwestii ustalenia podstawy opodatkowania nie ma znaczenia jaka kwota kredytu pozostała do spłacenia (całość, część lub został on całkowicie spłacony). W związku z powyższym, przyjmując za Wnioskodawczynią, że wartość 1/2 części hipoteki przewyższa wartość udziału nieruchomości nabywanej przez Wnioskodawczynię - w przedmiotowej sprawie nie wystąpi obowiązek zapłaty podatku od spadków i darowizn. Tym samym notariusz nie pobierze podatku od spadków i darowizn.

2014.03.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-1265/13/MM
     ∟Przymusowe lub automatyczne umorzenie udziałów otrzymanych w drodze darowizny.

2014.03.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-1269/13/MW
     ∟Przymusowe lub automatyczne umorzenie udziałów otrzymanych w drodze darowizny.

2014.03.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-1270/13/MW
     ∟Przymusowe lub automatyczne umorzenie udziałów otrzymanych w drodze darowizny.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41813 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj