Interpretacje do przepisu
art. 8 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


120/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 8 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4

2018.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.380.2018.2.DJD
     ∟Ustalenie wartości początkowej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego i możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji dla lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem najmu.

2018.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.176.2018.2.WS
     ∟Sprzedaż działek.

2018.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.148.2018.2.MGR
     ∟Opodatkowanie przychodów z najmu.

2018.05.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.112.2018.1.JG
     ∟Czy Wnioskodawczyni ma możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej do wynajmowanego lokalu przy planowanym przekształceniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w prawo własności tego lokalu.

2018.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.73.2018.2.KO
     ∟w zakresie: - uznania, że Wnioskodawca nie działał w charakterze podatnika oraz zwolnienia od podatku VAT wynajmu przez Wnioskodawcę lokali na potrzeby mieszkaniowe od stycznia do kwietnia 2017 r. i od kwietnia do czerwca 2017 r., - opodatkowania stawką podatku VAT w wysokości 8% wynajmu lokali na podstawie zawartej umowy najmu z najemcą świadczącym usługi zapewniania krótkotrwałego zakwaterowania, - zwolnienia od podatku VAT należności z tytułu wynajmu lokali od stycznia do kwietnia 2017 r. i od kwietnia do czerwca 2017 r. według posiadanego udziału w lokalu, - opodatkowania przez Wnioskodawcę należności z tytuł wynajmu lokali na podstawie umowy najmu z najemcą świadczącym usługi zapewniania krótkotrwałego zakwaterowania według posiadanego udziału w lokalu stawką podatku VAT w wysokości 8%, - braku obowiązku wystawienia faktury najemcy, który świadczy usługi zapewniania krótkotrwałego zakwaterowania.

2018.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.80.2017.1.AW
     ∟Jak należy opodatkować zbycie nieruchomości nabytej do majątku wspólnego małżonków przez Wnioskodawczynię w zakresie odziedziczonego przez nią udziału po zmarłym małżonku, jeśli zbycie następuje przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do dziedziczenia, a od daty nabycia nieruchomości przez obojga małżonków do majątku wspólnego minęło pięć lat?

2017.12.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.383.2017.2.KO
     ∟Opodatkowanie przychodów z najmu mieszkania

2017.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.246.2017.1.HS
     ∟Najem mieszkania. Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu poniesionych wydatków.

2017.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.259.2017.1.NPR
     ∟Czy należy opodatkować zbycie nieruchomości nabytej do majątku wspólnego małżonków przez Wnioskodawczynię w zakresie odziedziczonego przez Nią udziału po zmarłym małżonku, jeśli zbycie następuje przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do dziedziczenia, lecz od daty nabycia nieruchomości przez obojga małżonków do majątku wspólnego minęło pięć lat?

2017.07.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.109.2017.2.ISL
     ∟Najem użyczonego lokalu

2017.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB4.4511.48.2017.1.IM
     ∟w zakresie obowiązku podatkowego

2017.02.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.1064.2016.1.SJ
     ∟Amortyzacja mieszkania jako koszt uzyskania przychodu.

2017.02.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.902.2016.2.SJ
     ∟Ustalenie wartości początkowej środka trwałego.

2016.11.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.720.2016.2.MAP
     ∟obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych

2016.07.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.351.2016.2.KLK
     ∟Czy począwszy od października 2015 r. Wnioskodawca ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z najmu połowę miesięcznych odpisów amortyzacyjnych mieszkania wyliczonych według 10% stawki amortyzacyjnej, gdzie za wartość początkową mieszkania, stanowiącą podstawę odpisów amortyzacyjnych, przyjęto cenę nabycia mieszkania powiększoną o koszty notarialne i opłaty sądowe związane z wpisami do księgi wieczystej?

2016.06.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-432/16-3/KS
     ∟Czy podczas ustalania przez Wnioskodawcę dochodu do opodatkowania związanego z wynajmowanym lokalem mieszkalnym, który stanowił przedmiot współwłasności łącznej małżeńskiej wraz ze zmarłym współmałżonkiem możliwe jest: rozliczanie poniesionej, a nie rozliczonej straty, gdy podatek dochodowy rozliczał zmarły małżonek (rozliczanie ww. straty dokonywane byłoby zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych), uwzględnienie w kosztach uzyskania przychodów kosztów związanych z przejęciem własności lokalu pozostawionego przez zmarłego małżonka, tj. kosztów opłat sądowych albo notarialnych związanych z dziedziczeniem wynajmowanego lokalu, wpisów w księdze wieczystej (ewidencji gruntów i budynków), ustalenia wartości początkowej udziału w lokalu, kosztów wprowadzenia zmian w umowie kredytu, w której współkredytobiorcą była osoba zmarła, uzyskania interpretacji podatkowej (uwzględnienie kosztów będzie dokonane w okresie ich poniesienia w sposób określony w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartość początkowa zostanie ustalona jako wartość rynkowa udziału w nieruchomości z dnia nabycia spadku).

2016.03.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-1688/15-2/TW
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z najmu.

2016.02.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-1369/15-4/KS
     ∟Czy w związku z wykazywaniem przez Wnioskodawczynię całości dochodów z wynajmu 3 mieszkań od roku 2013 oraz w związku z faktem, że jest ona jedyną dysponentką tych 3 nieruchomości a jej mąż nie dokonuje i nie zamierza dokonywać rozliczenia dochodów z tytułu najmu w Polsce, Wnioskodawczyni może dokonać rozliczenia podatku PIT za rok 2015 w taki sposób, że dochód uzyskany w 2015 roku z wynajmu 3 mieszkań obniży o 50% straty wykazanej w deklaracji PIT-36 za 2012 rok złożonej przez jej męża ?

2016.02.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-1389/15-2/MM
     ∟W przypadku, gdy małżonkowie, pomiędzy którymi panuje ustrój wspólności majątkowej, uzyskują przychody z najmu nieruchomości należącej do ich majątku wspólnego, dla celów opodatkowania tych przychodów (dochodów) podatkiem dochodowym każdemu z małżonków przypisuje się odrębnie przypadającą na niego część uzyskanych przychodów, chyba, że złożą oświadczenie o opodatkowaniu dochodów (przychodów) z tego źródła przez jednego z nich. Ponieważ Wnioskodawczyni i jej mąż złożyli stosowne oświadczenie, dochody z najmu należącego do majątku wspólnego małżonków mogą być opodatkowane przez Wnioskodawczynię.

2015.12.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4511-591/15/ZK
     ∟W którym momencie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na nabycie składników majątku?

2015.11.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-885/15/WM
     ∟Czy Wnioskodawczyni ma prawo do uznania, iż z uwagi na fakt dokumentowania przez jej męża od dnia 1 sierpnia 2015 r. należnego czynszu z tytułu wynajmu dla spółki akcyjnej trzech lokali użytkowych, który to czynsz jest i będzie dokumentowany przez męża Wnioskodawczyni fakturami, stanowiącego dla niego przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych według stawki podatkowej w wysokości 19% w roku podatkowym 2015 i latach podatkowych następnych, który to przychód jest ewidencjonowany w księgach rachunkowych prowadzonych przez męża Wnioskodawczyni dla działalności gospodarczej, iż w roku podatkowym 2015 i w latach podatkowych następnych Wnioskodawczyni nie będzie uzyskiwała przychodu z tytułu wynajmu ww. lokali użytkowych podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2015.11.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-1002/15-4/IM
     ∟Przychód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w części dotyczącej udziału nabytego w spadku w 2007 r. nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych gdyż zwolnienie to nie obowiązywało w stanie prawnym mającym zastosowanie do sprawy Wnioskodawcy. Oznacza to, że uzyskany ze sprzedaży dochód dotyczący ww. udziału podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 30e ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2008 r., a podatek winien zostać wykazany w zeznaniu PIT-36.

2015.10.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-423/15-4/MH
     ∟Opodatkowanie przychodu z tytułu najmu lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębny majątek małżonków

2015.05.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-180/15-2/TW
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z najmu.

2015.04.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-32/15/AK
     ∟1) Czy w związku ze złożeniem właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 8 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oświadczenia o opodatkowaniu dochodów z najmu przez jednego z małżonków w trakcie trwania ustroju ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej, po ustaniu tej wspólności w drodze zawarcia umowy majątkowej małżeńskiej ustanawiającej rozdzielność majątkową, dochody małżonków z najmu nadal podlegają opodatkowaniu przez jednego z małżonków? 2) Czy wobec złożonego w czasie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej oświadczenia o opodatkowaniu dochodów z najmu przez jednego z małżonków, po ustaniu wspólności majątkowej w drodze zawarcia umowy majątkowej małżeńskiej ustanawiającej ustrój rozdzielności majątkowej między małżonkami, oświadczenie o opodatkowaniu dochodów z tego tytułu przez jednego z małżonków wymaga złożenia w następnym roku podatkowym rezygnacji z opodatkowania całości dochodów przez jednego z małżonków zgodnie z przepisem art. 8 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – w przypadku, gdy małżonkowie nie zamierzają w następnym roku podatkowym rozliczać podatku z najmu w całości przez jednego z małżonków?

2015.04.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-19/15-4/AP
     ∟możliwość opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym przychodów z tytułu najmu prywatnego

2015.03.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-1262a/14/MW
     ∟1. Czy odpis amortyzacyjny dokonany w związku z amortyzacją wartości niematerialnej i prawnej w postaci własnościowego spółdzielczego lokalu mieszkalnego, może stanowić koszt uzyskania przychodu ze źródła przychodu jakim jest najem prywatny? 2. Czy odpisy amortyzacyjne dokonywane w związku z amortyzacją środka trwałego w postaci lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, który jest wynajmowany, mogą stanowić koszt uzyskania przychodu ze źródła przychodu jakim jest najem prywatny? 3. Czy właściwie ustalona została wartość początkowa lokalu mieszkalnego? 4. Czy w opisanym wyżej stanie faktycznym mogliśmy ustalić indywidualnie stawkę amortyzacyjną w wysokości 2,5% dla celów amortyzacji środka trwałego będącego opisanym we wniosku lokalem mieszkalnym?

2015.03.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-1262b/14/MW
     ∟Czy odsetki od spłacanego kredytu bankowego zaciągniętego na nabycie lokalu mieszkalnego, który jest obecnie wynajmowany, mogą stanowić koszt uzyskania przychodu ze źródła przychodu jakim jest najem prywatny?

2015.02.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-1168/14-2/WM
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie określenia kosztów uzyskania przychodów w sytuacji dobrowolnego umorzenia akcji należących do spółki jawnej oraz Wnioskodawczyni.

2015.02.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-1169/14-2/WM
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie określenia kosztów uzyskania przychodów w sytuacji dobrowolnego umorzenia akcji należących do spółki jawnej oraz Wnioskodawczyni.

1 2 3 4

Dołącz do 41537 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj