Interpretacje do przepisu
art. 8 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1786/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 8 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.292.2018.2.BG
     ∟1. Czy Spółki będą uprawnione do rozpoznania wydatków poniesionych w związku z wdrożeniem systemu SAP jako koszty uzyskania przychodu poprzez odpisy amortyzacyjne z tytułu poniesienia tych kosztów? 2. Czy Spółki postąpią prawidłowo rozpoczynając amortyzację podatkową po wprowadzeniu oprogramowania SAP do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w wartości początkowej zawierającej licencję SAP powiększoną o koszty wdrożenia, od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Spółka D S.A. otrzyma ostateczną fakturę z Grupy za koszty wdrożenia, natomiast Spółka A Sp. z o.o. otrzyma refakturę za koszty wdrożenia od spółki powiązanej? 3. Czy Spółka D S.A. postąpi prawidłowo rozpoznając przychód z tytułu refaktury kosztów wdrożenia oprogramowania SAP na Spółkę A Sp. z o.o. w momencie wystawienia refaktury kosztów na Spółkę A Sp. z o.o.?

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.291.2018.2.AK
     ∟1. Czy Spółka będzie uprawniona do rozpoznania wydatków poniesionych w związku z wdrożeniem systemu SAP jako koszty uzyskania przychodu poprzez odpisy amortyzacyjne z tytułu poniesienia tych kosztów? 2. Czy Spółka postąpi prawidłowo rozpoczynając amortyzację podatkową po wprowadzeniu oprogramowania SAP do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w wartości początkowej zawierającej koszty licencji SAP powiększonej o koszty wdrożenia, od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Spółka otrzymała ostateczną fakturę z Grupy za koszty wdrożenia? 3. Czy Spółka postąpi prawidłowo rozpoznając przychód z tytułu refaktury kosztów wdrożenia oprogramowania SAP na A Sp. z o.o. w momencie wystawienia refaktury na A Sp. z o.o.? 4. Czy w odniesieniu do faktury obejmującej koszty prac wdrożeniowych od B GmbH zastosowanie znajdzie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT?

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.504.2018.2.DC
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT w związku z dostawą i montażem instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych i na gruncie; zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w związku z nabyciem robót budowlanych od podwykonawcy; podlegania opodatkowaniu otrzymanej dotacji; prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji.

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.350.2018.1.ŚS
     ∟czy koszty w postaci opłat licencyjnych ponoszone przez Wnioskodawcę z tytułu nabywania Licencji podlegają ograniczeniom w możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynikającym z art. 15e ust. 1 UPDOP.

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.563.2018.2.AW
     ∟Brak opodatkowania podatkiem VAT wpłaty zaliczki przez Inwestora na rzecz Gminy stanowiącej pokrycie kosztów opracowania zmiany studium oraz planu zagospodarowania przestrzennego oraz brak prawa do odliczenia.

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.342.2018.1.BS
     ∟w zakresie ustalenia czy koszty poniesione na Wynagrodzenie z tytułu nabytej Licencji podlegają ograniczeniom w zakresie zaliczenia ich kosztów uzyskania przychodów na mocy art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.346.2018.1.NL
     ∟ustalenie, czy koszty poniesione na Wynagrodzenie z tytułu nabytej Licencji podlegają ograniczeniom w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów na mocy art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.467.2018.1.AKO
     ∟Określenie podstawy opodatkowania w przypadku czynności związanych z usunięciem wyrobów azbestowych z nieruchomości stanowiących własność prywatną, prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z ww. czynnościami.

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.154.2018.3.LG
     ∟Czy wydatki ponoszone za usługi refakturowane przez podmiot powiązany podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.439.2018.1.AN
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym wydatki na zwrot kosztów z tytułu udostępnienia licencji na oprogramowanie nie podlegają ograniczeniom wynikającym z regulacji wskazanych w art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.397.2018.1.AZ
     ∟Czy Opłata Licencyjna stanowi (będzie stanowić) koszt bezpośrednio związany z wytworzeniem towaru w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o PDOP - i tym samym ograniczenie w możliwości zaliczania ich do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP nie znajduje (nie znajdzie) do nich zastosowania?

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.644.2018.2.ŻR
     ∟brak obowiązku wykazywania w deklaracji VAT-7 wartości nieodpłatnego przekazania na rzecz pracowników pakietów medycznych (Pakietów podstawowych), obowiązek wykazywania w deklaracji VAT-7 wartości odpłatnego przekazania na rzecz pracowników pakietów medycznych (Pakietów rodzinnych), brak obowiązku uwzględniania wartości nieodpłatnie przekazywanych pracownikom pakietów medycznych w proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy, brak obowiązku uwzględniania wartości nieodpłatnie przekazywanych pracownikom pakietów medycznych w proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.324.2018.2.NL
     ∟ustalenie czy ograniczenie, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie ma zastosowania do kosztów ponoszonych przez Wnioskodawcę w związku z uiszczaniem Opłaty licencyjnej ze względu na to, że koszty te można uznać za bezpośrednio związane z wytwarzaniem przez Wnioskodawcę Wyrobów własnych w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.661.2018.1.MSU
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną za pomocą rzeczywistego prewspółczynnika opartego na kryterium ilości wody dostarczanej oraz ścieków odprowadzonych w ramach transakcji zewnętrznych podlegających VAT, w sumie ilości wody dostarczonej oraz ścieków odprowadzonych w ramach ogółu wszystkich transakcji/zużyć (tj. zarówno transakcji zewnętrznych podlegających VAT i potrzeb własnych niepodlegających VAT)

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.441.2018.1.MP
     ∟Opodatkowanie dotacji przyznanej na finansowanie kosztów usunięcia azbestu na nieruchomościach mieszkańców Gminy.

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPP3/4512-244/15/17/18-S/DC
     ∟Zastosowanie zwolnienia od podatku od towarów i usług dla usług świadczonych przez Stowarzyszenie na rzecz pacjentów, członków stowarzyszenia oraz osób niebędących członkami Stowarzyszenia.

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.310.2018.2.ŚS
     ∟dot. ustalenia czy ponoszone przez Wnioskodawcę koszty wynagrodzenia wypłacanego na podstawie umowy pierwszej mieszczą się w katalogu kosztów wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.414.2018.1.ŚS
     ∟dot. w zakresie ustalenia czy ponoszone przez Wnioskodawcę koszty wynagrodzenia wypłacanego na podstawie umowy drugiej mieszczą się w katalogu kosztów wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych .

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.549.2018.1.KB
     ∟Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług.

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.528.2018.1.JP
     ∟W zakresie opodatkowania podatkiem VAT dokonywanych na realizację opisanego zadania inwestycyjnego wpłat mieszkańców, prawa do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących wydatki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, opodatkowania podatkiem od towarów i usług otrzymanego dofinansowania na realizację projektu oraz opodatkowania przekazania przez Gminę prawa własności przydomowych oczyszczalni ścieków na rzecz mieszkańców, po upływie 5 lat

2018.10.12 - Minister Finansów - PT3.8101.2.2018
     ∟Kwalifikacja w świetle przepisów art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz art. 8 ust. 1 i ust. 2a ustawy o VAT opłat uiszczanych na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 201 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania przez podmioty zobowiązane oraz skutki wyroku TSUE w sprawie C-37/16 w zakresie uprzedniego rozliczenia podatku.

2018.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.583.2018.1.DM
     ∟Przeniesienie kosztów atestu windy przez eksploatującego na wykonawcę podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i powinno zostać udokumentowane fakturą.

2018.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.650.2018.1.RG
     ∟braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

2018.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.347.2018.2.SO
     ∟w zakresie zastosowania art. 15e ust. 1 do usług marketingowych, mediowych oraz praw do wizerunku

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.568.2018.1.EK
     ∟Opodatkowanie, podstawa opodatkowania, stawka podatku dla sprzedaży pakietów usług obejmujących usługi opieki medycznej i usługi fitness.

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.344.2018.2.AZ
     ∟Ustalenie czy koszty usług wsparcia nabywane przez Wnioskodawcę od Podmiotu powiązanego nie podlegają ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15e ust. 1 updop.

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.338.2018.2.AZ
     ∟Czy wydatki z tytułu nabycia Usług IT, podlegają ograniczeniom wynikającym z regulacji art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w treści obowiązującej od dnia 1 stycznia 2018 r.?

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.318.2018.2.JK
     ∟Ustalenie, czy przeniesienie kosztu opłat stałych za usługi wodne, na rzecz Spółki, będzie stanowić po stronie Gminy czynności podlegające opodatkowaniu VAT.

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.287.2018.1.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy wskazany we wniosku koszt Wynagrodzenia na rzecz Licencjodawcy z tytułu korzystania z praw do znaków towarowych jest kosztem bezpośrednio związanym z wytworzeniem lub nabyciem towaru i podlega ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15e ust. 1 ww. ustawy

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.554.2018.2.KT
     ∟w zakresie: opodatkowania usług montażu kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych świadczonych na rzecz mieszkańców, stawki podatku VAT dla ww. usług oraz otrzymanego dofinansowania, uznania dofinansowania za kwotę brutto, zawierającą podatek VAT, zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia, prawa do odliczenia całości podatku naliczonego w związku z realizacją projektów, określenia podstawy opodatkowania dla ww. usług świadczonych na rzecz mieszkańców, momentu powstania obowiązku podatkowego dla ww. usług,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41503 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj