Interpretacje do przepisu
art. 8 Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


3414/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 8 Ordynacji podatkowej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.503.2018.1.AP
     ∟Zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, sprzedaży nieruchomości w trybie egzekucji sądowej.

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.474.2018.1.MG
     ∟Dotyczy obowiązków płatnika oraz obowiązków informacyjnych związanych z uczestnictwem pracowników Spółki w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę z siedzibą w Szwajcarii.

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.490.2018.1.JG1
     ∟Skutki podatkowe wprowadzenia przez Wnioskodawcę programu motywacyjnego oraz ciążących na Wnioskodawcy obowiązków płatnika w związku z przekazaniem akcji Osobom Uprawnionym na warunkach określonych w tym programie.

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.393.2018.1.DR
     ∟Czy w zaistniałym stanie faktycznym pokrycie przez Spółkę kosztów organizacji pogrzebu obejmujących transport zwłok do kraju oraz koszty zagranicznego zakładu pogrzebowego powoduje powstanie przychodu w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w postaci nieodpłatnego świadczenia podlegającego wykazaniu w deklaracji przekazywanej odpowiednio podwykonawcy i zmarłemu lub członkom rodziny zmarłego? W konsekwencji Spółka prosi o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy z tytułu pokrycia kosztów organizacji pogrzebu zobowiązana jest rozpoznać przychód z tytułu innych świadczeń lub prowadzonej działalności gospodarczej i: 1. dla zmarłego lub najbliższej rodziny zmarłego, tj. żonie zmarłego wystawić PIT-8C, 2. dla podwykonawcy jako osoby fizycznej wystawić PIT-8C lub poinformować go o konieczności wykazania przychodu w prowadzonej działalności gospodarczej.

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.321.2018.3.AG
     ∟Zryczałtowany podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie określenia stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.383.2018.1.AMN
     ∟Skutki podatkowe opłacania pracownikom abonamentów medycznych.

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.563.2018.1.AP
     ∟Zwolnienie od podatku sprzedaży nieruchomości zabudowanej w trybie egzekucji komorniczej.

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.467.2018.1.IR
     ∟Powstanie przychodu z tytułu odstąpienia od odsetek bez zgody dłużnika

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.421.2018.2.AK1
     ∟Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów przez płatnika.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.420.2018.2.AK1
     ∟Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów przez płatnika.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.415.2018.1.IR
     ∟Pobór podatku zryczałtowanego od odsetek i obowiązek sporządzenia informacji IFT-1

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.344.2018.1.AK
     ∟czy Wnioskodawca, który działa w imieniu Gminy, wypłacając na rzecz podmiotów zagranicznych należności z tytułów, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jest odrębnym od Gminy płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego, w rozumieniu art. 26 ust. 1 tej ustawy, zobowiązanym do wypełnienia obowiązków płatnika, posługując się w tym celu numerem identyfikacji podatkowej NIP nadanym Wnioskodawcy?

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.462.2018.1.AK
     ∟Dot. obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku u źródła z tytułu odsetek od emitowanych przez Spółkę Szwedzką euroobligacji zapisanych na zagranicznych rachunkach papierów wartościowych w przypadku braku danych osób uprawnionych, w sytuacji gdyby Spółka Szwedzka nie została uznana za rzeczywistego beneficjenta.

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.423.2018.3.MP
     ∟podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązku podatkowego i opodatkowania dochodów uzyskanych od dnia 24 lutego 2018 r. oraz obowiązków płatnika

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.540.2018.1.EB
     ∟Brak obowiązku opodatkowania sprzedaży licytacyjnej nieruchomości dłużnika.

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.340.2018.1.AMN
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty nagrody jubileuszowej wraz z należnymi odsetkami, opodatkowania należnych odsetek z tytułu wypłaty kwoty odpowiadającej wysokości udziału członkowskiego.

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.378.2018.1.AKR
     ∟Prawo do odliczenia przy nabyciu działek zabudowanych i niezabudowanych.

2018.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.384.2018.4.MG
     ∟obowiązków płatnika

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.432.2018.2.MG
     ∟W zakresie skutków podatkowych związanych z uczestnictwem w programie motywacyjnym oraz ciążących na Spółce obowiązkach płatnika związanych z uczestnictwem pracowników Spółki w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę mającą siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.280.2018.2.MST
     ∟Opisane we wniosku świadczenia na rzecz pracowników związane z ich uczestnictwem w Programie Motywacyjnym nie są dokonywane przez Wnioskodawcę, więc po jego stronie nie powstaną obowiązki płatnika określone w art. 31 updof, niezależnie od kwalifikacji podatkowej tych świadczeń po stronie pracowników Wnioskodawcy jako podatników.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ILPP3/4512-1-46/16-12/EB
     ∟Opodatkowania sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji komorniczej.

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.331.2018.1.MM
     ∟Skoro Gmina zawiera umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia i umowy o dzieło) z osobami fizycznymi niebędącymi pracownikami Urzędu Gminy, to Gmina – jako strona tej umowy - jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, na której ciążą obowiązki wynikające z art. 41 i art. 42 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W takich sytuacjach – przy wypełnianiu dokumentów podatkowych (informacji i deklaracji podatkowych) - Gmina zobowiązana jest posługiwać się własnym NIP-em i Regonem Natomiast w sytuacji, gdy umowy zlecenia/o dzieło z pracownikami Urzędu Gminy zawiera Urząd i stroną tych umów jest Urząd Gminy – jak słusznie wskazał Wnioskodawca - płatnikiem podatku dochodowego, o którym mowa w art. 41 i 42 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie jest Gmina lecz Urząd Gminy.

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.430.2018.2.AK
     ∟Dot. skutków podatkowych związanych z uczestnictwem w programie motywacyjnym oraz ciążących na Spółce obowiązkach płatnika związanych z uczestnictwem pracowników Spółki w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę mającą siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.283.2018.1.KK
     ∟Czy w związku z przyznaniem i realizacją Prawa na Spółce ciążą jakiekolwiek obowiązki płatnika w rozumieniu ustawy o PIT?

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.438.2018.2.JO
     ∟uznanie komornika za płatnika podatku VAT z tytułu dostawy nieruchomości

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.343.2018.1.DR
     ∟Czy zaistniałym stanie faktycznym Wnioskodawca jest uprawniony do wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w postaci ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, a jeśli tak to jaką stawkę zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych powinien stosować?

2018.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.502.2018.2.SJ
     ∟Wskazanie, czy dłużnik z tytułu licytacyjnej sprzedaży nieruchomości będzie podatnikiem podatku od towarów i usług oraz określenie stawki podatku dla sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji komorniczej.

2018.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.266.2018.2.KK
     ∟Obowiązki płatnika w związku uczestnictwem jego pracowników w Programie Motywacyjnym organizowanym i zarządzanym przez spółkę matkę.

2018.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.372.2018.2.TKU
     ∟Opodatkowanie dostawy działek w ramach egzekucji komorniczej (art. 43 ust. 1 pkt 9).

2018.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.423.2018.1.MG
     ∟Obowiązki płatnika związanych z przekazywaniem za pośrednictwem Wnioskodawcy spłat z inwestycji, od odsetek od pożyczek spłacanych przez pożyczkobiorców, w związku z transakcjami realizowanymi za pośrednictwem platformy internetowej.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41603 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj