Interpretacje do przepisu
art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


4567/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.313.2018.1.AA
     ∟Skutki podatkowe przystąpienia do spółki osobowej w trakcie roku podatkowego.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.393.2018.1.LZ
     ∟Skutki podatkowe wystąpienia wspólnika ze spółki komandytowej.

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.425.2018.1.IF
     ∟W przypadku opisanych usług wykonywanych przez spółkę osobową, Wnioskodawca jako jej wspólnik powinien rozpoznać przychód podatkowy na podstawie art. 14 ust. 1e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. w ostatnim dniu każdego okresu rozliczeniowego określonego z klientem, nie rzadziej niż raz w roku, niezależnie od terminu, w którym nastąpi zapłata przez klienta za dostęp do systemu.

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.369.2018.2.MPŁ
     ∟Czy zapis art. 8 ust. 1 i ust 2 pkt 1) PDOF w części stanowiącej, iż rozliczenia kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat wspólnika spółki osobowej określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) a w przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe – należy rozumieć w ten sposób, że – jeśli w umowie spółki zostanie określone że Wnioskodawca jako wspólnik uczestniczyć będzie w zysku w wysokości 30% to udział Wnioskodawcy w kosztach spółki również wynosi 30%, jeżeli ponadto w umowie spółki znajdzie się zapis, że Wnioskodawca będzie uczestniczył w stratach w wysokości 50%, to czy w zeznaniu rocznym, powstałą stratę może On rozliczyć w wysokości 50% (a nie 30% tak jak koszty)?

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.249.2018.1.PB
     ∟w zakresie obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego w przypadku wypłaty wynagrodzenia na rzecz spółki LLC z siedzibą w USA za wykonane usługi.

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.420.2018.1.KS
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczki zapłaconych przez Spółkę B na rzecz Spółki A.

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.486.2018.1.LS
     ∟Wypłata zysków wypracowanych przez Spółkę i opodatkowanych uprzednio po stronie Wspólników (w tym Wnioskodawcy), dokonana po przekształceniu spółki komandytowej w spółkę kapitałową, nie będzie stanowiła dla Niego przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.381.2018.4.KS1
     ∟obowiązek pobrania podatku w związku z wypłatą wynagrodzenia na rzecz spółki jawne lub komandytowej z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.303.2018.3.AJ
     ∟Kwestia obowiązku pobrania podatku w związku z wypłatą wynagrodzenia na rzecz spółki jawnej lub komandytowej z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych.

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.363.2018.2.KS
     ∟skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.

2018.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.381.2018.1.MPŁ
     ∟Czy po stronie Wnioskodawcy powstanie obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z otrzymaniem środków pieniężnych w wyniku obniżenia wartości wkładu pieniężnego w Spółce komandytowej?

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.271.2018.3.KP
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przychodów i kosztów uzyskania przychodów w związku ze zmianą umowy spółki osobowej.

2018.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.275.2018.1.MPŁ
     ∟1) Czy środki otrzymane przez Wnioskodawcę z tytułu wycofania części wniesionego do Spółki wkładu stanowią przychód Wnioskodawcy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 2) W przypadku uznania, że środki, o których mowa w pytaniu nr 1 stanowią przychód Wnioskodawcy, to czy kosztem uzyskania tego przychodu będzie wartość tego wkładu z chwili jego wniesienia w części przypadającej proporcjonalnie na dokonany częściowy zwrot wkładu (obniżenie wkładu)?

2018.08.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.304.2018.2.WM
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania ze znaku towarowego oraz opłat licencyjnych za korzystanie ze znaku towarowego.

2018.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.313.2018.1.DB
     ∟Środki pieniężne wypłacone Wnioskodawczyni jako udział kapitałowy w związku z wystąpieniem ze spółki jawnej, odpowiadające opodatkowanym już podatkiem dochodowym od osób fizycznych i nigdy nie otrzymanym zyskom osiągniętym przez spółkę jawną, zgodnie ze stanowiskiem Wnioskodawczyni - nie będą stanowiły dla Niej przychodu, a więc nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2018.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.348.2018.2.RR
     ∟skutki podatkowe wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej

2018.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.288.2018.4.KS1
     ∟skutki podatkowe otrzymania środków pieniężnych w związku ze zmniejszeniem wkładu w Spółce komandytowej

2018.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.166.2018.3.KK
     ∟konsekwencje podatkowe otrzymania środków pieniężnych w związku ze zmniejszeniem udziału kapitałowego w Spółce komandytowej

2018.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.282.2018.2.WM
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od kredytu i pożyczek wspólnika spółki cywilnej.

2018.08.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.367.2018.1.AK1
     ∟Obowiązki płatnika z tytułu przekazanych nagród w Konkursach.

2018.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.240.2018.1.MR
     ∟1. W jakiej wysokości należy ustalić koszt uzyskania przychodu w momencie zbycia nieruchomości (wniesionej jako aport) przez Spółkę - w wysokości odpowiadającej wartości faktycznej czy wartości historycznej? 2. Czy otrzymanie środków pieniężnych w związku ze zmniejszeniem udziału kapitałowego powoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako: podatek PIT)? 3. W przypadku uznania przez organ podatkowy, iż w pytaniu nr 2 powstaje przychód - w jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić podstawę opodatkowania związaną z uzyskaniem środków pieniężnych w związku ze zmniejszeniem udziału kapitałowego?

2018.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.262.2018.1.AK
     ∟Rabat wypłacany sklepom – czy stanowi koszt uzyskania przychodów i w którym momencie.

2018.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.314.2018.2.RR
     ∟uznanie prowadzonej działalności za działalność badawczo-rozwojową (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) możliwość odliczenia od podstawy obliczenia podatku wydatków na wynagrodzenia pracowników i osób współpracujących, sfinansowanych przez płatnika składek z tytułu ww. należności, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

2018.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.313.2018.2.RR
     ∟uznanie prowadzonej działalności za działalność badawczo-rozwojową (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) możliwość odliczenia od podstawy obliczenia podatku wydatków na wynagrodzenia pracowników i osób współpracujących, sfinansowanych przez płatnika składek z tytułu ww. należności, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

2018.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.312.2018.2.RR
     ∟uznanie prowadzonej działalności za działalność badawczo-rozwojową (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) możliwość odliczenia od podstawy obliczenia podatku wydatków na wynagrodzenia pracowników i osób współpracujących, sfinansowanych przez płatnika składek z tytułu ww. należności, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

2018.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.289.2018.1.AA
     ∟Rabat wypłacany sklepom – czy stanowi koszty uzyskania przychodów i w którym momencie.

2018.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.288.2018.1.AA
     ∟Rabat wypłacany sklepom – czy stanowi koszty uzyskania przychodów i w którym momencie.

2018.07.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.243.2018.1.HD
     ∟Obowiązki organizatora i koordynatora wspólnej działalności socjalnej związane z obsługą środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

2018.07.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.259.2018.1.KS
     ∟Korekta przychodu w sytuacji stwierdzenia przez sąd nieważności czynności prawnej

2018.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.330.2018.1.SJ
     ∟skutki podatkowe wypłaty przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, powstałą w wyniku przekształcenia spółki jawnej, zysku wypracowanego przed zmianą formy prawnej tej spółki

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41564 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj