Interpretacje do przepisu
art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1129/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.595.2018.2.BW
     ∟Podstawa opodatkowania podatkiem VAT transakcji wniesienia aportem wkładów niepieniężnych, dokonanych w latach 2012-2013.

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.577.2018.2.MSU
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku VAT z duplikatów faktur

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.546.2018.1.KBR
     ∟Opodatkowania podatkiem VAT usługi dzierżawy gruntów z przeznaczeniem na ogródki działkowe oraz obowiązku skorygowania deklaracji VAT.

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.454.2018.1.RK
     ∟korekta przychodów za 2007 r. w związku z otrzymanym w 2017 r. wyrokiem Sądu Apelacyjnego

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.763.2018.1.ŻR
     ∟prawo do wystawienia faktur korygujących i skorygowania podatku należnego w przypadku zastosowania zawyżonej stawki VAT dla opłat startowych

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.564.2018.2.DM
     ∟W przypadku, gdy podatnik nie wykonał w okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych, przysługuje mu na umotywowany wniosek złożony wraz z deklaracją podatkową, zwrot kwoty podatku naliczonego, na zasadach art. 87 ust. 5a ustawy.

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.389.2018.2.KP
     ∟w zakresie możliwości dokonania korekty deklaracji VAT oraz w zakresie rozliczenia faktury korygującej w deklaracji VAT

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.587.2018.1.OA
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku zwrotu do urzędu skarbowego odliczonego podatku z tytułu nabycia ciągnika rolniczego.

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.565.2018.1.RW
     ∟Możliwość skorygowania rachunków.

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.305.2018.2.MS
     ∟Czy Spółka może dokonać korekty zeznania podatkowego za lata 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017 w związku z zaliczeniem kwot wypłaconych nagród pracownikom do kosztów uzyskania przychodu?

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.519.2018.2.SM
     ∟w zakresie zastosowania stawki podatku VAT dla sprzedaży dań

2018.09.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT-1.4011.384.2018.RK
     ∟W zakresie prawa do zwrotu nienależnie zapłaconego podatku.

2018.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.348.2018.3.JG
     ∟Brak prawa do zwrotu nienależnie zapłaconego podatku.

2018.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.375.2018.1.MK
     ∟Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do preferencyjnego rozliczenia się z podatku dochodowego od osób fizycznych za rok podatkowy 2017 jako osobie samotnie wychowującej dziecko, pod warunkiem, że za osobę samotnie wychowującą dziecko nie uzna się równocześnie matka dziecka i nie skorzysta ona z preferencyjnego opodatkowania?

2018.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.362.2018.3.KBR
     ∟Wyłączenie z opodatkowania przekazania wspólnikowi gruntu w związku z likwidacją Spółki.

2018.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.259.2018.3.MC
     ∟Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

2018.08.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.252.2018.5.IM
     ∟Obowiązki płatnika z tytułu zwrotu nadpłaconych składek społecznych i zdrowotnych od dochodu zwolnionego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz korekta PIT-11.

2018.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.274.2018.2.DP
     ∟Koszty uzyskania przychodów.

2018.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.230.2018.1.IM
     ∟Przedawnienie zobowiązania a sporządzenie informacji PIT-8C.

2018.08.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.295.2018.2.MK
     ∟Odliczenie składki zdrowotnej przez matkę, pobranych przez bank z renty rodzinnej małoletniego dziecka.

2018.07.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.77.2018.2.MCZ
     ∟przedawnienia zobowiązania podatkowego z tytułu nabycia spadku

2018.07.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.217.2018.3.AP
     ∟obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od otrzymanej od zleceniodawcy kwoty zasądzonej na podstawie wyroku sądowego

2018.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.185.2018.4.AT
     ∟Zastosowanie zwolnienia dla czynności sprzedaży lokali mieszkalnych, a także w odniesieniu do otrzymanych zaliczek na poczet budowy tych lokali oraz obowiązku korygowania faktur.

2018.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.188.2018.3.JP
     ∟Brak obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego w związku ze zwrotem zaliczki.

2018.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.203.2018.2.BS
     ∟Prawo do obniżenia podstawy opodatkowania oraz kwot podatku należnego o kwoty wynikające z wystawionych faktur korygujących.

2018.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.326.2018.2.ICz
     ∟brak obowiązku uiszczenia podatku VAT z tytułu zapłaty otrzymanej od Kontrahenta na podstawie wyroku sądu

2018.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4017.11.2018.2.IK
     ∟przedawnienie zobowiązania podatkowego

2018.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.311.2018.1.IT
     ∟obowiązek korekty podatku VAT

2018.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.144.2018.1.JŻ
     ∟- określenie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (pytanie oznaczone we wniosku nr 1), - uznanie dokonywanych transakcji za wewnątrzzakładowe przemieszczenie własnych towarów oraz dostawy krajowe (pytanie oznaczone we wniosku nr 2), - złożenie deklaracji oraz sposobu opodatkowania dostaw krajowych (pytanie oznaczone we wniosku nr 3), - prawo do odliczenia podatku naliczonego przy dostawie towarów za okresy od 1 kwietnia 2013 r. (pytanie oznaczone we wniosku nr 5), - obowiązek skorygowania transakcji dostawy towarów rozpoznanych jako WNT (pytanie oznaczone we wniosku nr 6), - możliwość dokonania korekty rozliczeń poprzez wykazanie podatku należnego i naliczonego w związku z dokonywanymi dostawami, dla których podatnikiem jest nabywca (pytanie oznaczone we wniosku nr 7),

2018.06.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.236.2018.3.SM
     ∟braku opodatkowania czynności wniesienia przez Wnioskodawczynię na podstawie aktu notarialnego nieruchomości na współwłasność łączną do spółki cywilnej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41560 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj