Interpretacje do przepisu
art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


5096/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.342.2018.2.PH
     ∟w zakresie kwalifikacji do przychodów z zysków kapitałowych świadczenia usług informatycznych, których elementem składowym są opłaty za udzielenie licencji, sublicencji, niezbędne do świadczenia usług informatycznych (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.296.2018.2.ANK
     ∟ustalenie kosztów uzyskania przychodów przy sprzedaży kombajnów wykorzystywanych w działalności rolniczej

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.342.2018.2.MBD
     ∟Dotyczy ustalenia sposobu rozliczenia przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów w związku z otrzymanym przez Spółkę komandytową w której Wnioskodawca jest komplementariuszem dofinansowaniem.

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.293.2018.2.AT
     ∟w zakresie ustalenia, czy połączenie Wnioskodawcy ze spółką przejmowaną spowoduje powstanie po jego stronie przychodu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.243.2018.4.KB
     ∟1. Czy przeniesienie wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego Składników Majątku B, w tym Pracowników, do A za wynagrodzeniem w postaci Opłaty za Transfer będzie stanowiło przychód podatkowy B opodatkowany w ramach dochodu z innych źródeł przychodów? (pytanie oznaczone we wniosku nr 5) 2. Czy wydatki na nabycie wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego Składników Majątku B, w tym Pracowników, w postaci Opłaty za Transfer będą stanowiły koszt uzyskania przychodów? (pytanie oznaczone we wniosku nr 6) 3. Czy wydatki na nabycie wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego Składników Majątku B, w tym Pracowników, w postaci Opłaty za Transfer będą stanowiły koszt uzyskania przychodów potrącalny w dacie jego poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 7) 4. Czy za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów w postaci Opłaty za Transfer należy uznać dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych, z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów? (pytanie oznaczone we wniosku nr 8)

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.338.2018.2.ANK
     ∟czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do 15% opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w roku podatkowym 2018, ze względu na posiadanie statusu małego podatnika w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.393.2018.2.MBD
     ∟Dotyczy ustalenia, czy niezależnie od obowiązku likwidowanej Spółki, zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych, od wartości majątku wydanego wspólnikowi, Spółka ma także obowiązek jako płatnik, pobrania od jedynego wspólnika (Gminy) zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości majątku wydanego wspólnikowi w związku z likwidacją i wpłacenia go do właściwego Urzędu Skarbowego.

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.509.2018.1.PC
     ∟Czy w przypadku otrzymania dywidend zwolnionych z opodatkowania CIT na podstawie art. 20 ust. 3 i następne ustawy o CIT, w świetle art. 15 ust. 2-2a ustawy o CIT, Spółka powinna alokować część kosztów pośrednich do przychodu z tytułu dywidend - zwolnionego z CIT, a w konsekwencji wyłączyć je z kosztów uzyskania przychodów?

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.432.2018.1.PC
     ∟1. Czy w przypadku otrzymania dywidend podlegających opodatkowaniu CIT, Spółka dokonując proporcjonalnej alokacji kosztów pośrednich na podstawie art. 15 ust. 2-2a ustawy o CIT, powinna uwzględnić w kalkulacji, o której mowa w tych przepisach, również opodatkowany ryczałtowo przychód z tytułu tych dywidend? 2. Czy w przypadku otrzymania dywidend zwolnionych z opodatkowania CIT na podstawie art. 22 ust. 4-6 i następne ustawy o CIT, w świetle art. 15 ust. 2-2a ustawy o CIT, Spółka powinna alokować część kosztów pośrednich do przychodu z tytułu dywidend - zwolnionego z CIT, a w konsekwencji wyłączyć je z kosztów uzyskania przychodów? 3. Czy w przypadku otrzymania przychodu z tytułu dywidend Spółka powinna uwzględnić ten przychód w kalkulacji proporcji kosztów pośrednich alokowanych do kosztów uzyskania przychodów z tytułu zysków kapitałowych na podstawie art. 15 ust. 2b ustawy o CIT?

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.301.2018.1.AK
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym przy kalkulacji limitów z art. 15c i 15e ustawy o PDOP, tj. odpowiednio: - nadwyżki sumy przychodów ze wszystkich źródeł przychodów pomniejszonej o przychody o charakterze odsetkowym nad sumą kosztów uzyskania przychodów pomniejszonych o wartość zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16a-16m, oraz kosztów finansowania dłużnego nieuwzględnionych w wartości początkowej środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, - nadwyżki sumy przychodów ze wszystkich źródeł przychodów pomniejszonych o przychody z tytułu odsetek nad sumą kosztów uzyskania przychodów pomniejszonych o wartość zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16a-16m, i odsetek, -Spółka powinna uwzględniać przychody i koszty działalności zwolnionej z opodatkowania?

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.353.2018.1.MR
     ∟W zakresie ustalenia czy wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na nabycie Akcji od Spółki Matki sprzedanych następnie osobom uprawnionym w ramach Programu mogą być dla Wnioskodawcy kosztem podatkowym, oraz ustalenia kiedy Wnioskodawca jako koszt podatkowy może wykazać wydatki poniesione na nabycie Akcji od Spółki Matki sprzedanych następnie Osobom Uprawnionym w ramach Programu.

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.336.2018.3.JC
     ∟1. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym dokonywane w ramach Systemu Cash Poolingu transfery sald pomiędzy Rachunkami Bieżącymi a Rachunkiem Głównym, celem ich kumulacji na Rachunku Głównym, nie będą powodowały powstania przychodów ani kosztów podatkowych po stronie Uczestników na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy odsetki przysługujące/obciążające Uczestników Systemu w związku z realizacją cash poolingu będą stanowiły dla tych Uczestników Systemu przychody podatkowe/koszty uzyskania przychodów w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych w momencie ich faktycznej zapłaty lub kapitalizacji? 3. Czy w ramach zaprezentowanego Systemu może być rozpoznany u Wnioskodawców przychód z tytułu nieodpłatnych lub częściowo nieodpłatnych świadczeń? 4. Czy odsetki obciążające Uczestników Systemu w związku z uczestnictwem w transakcjach cash poolingu będą podlegały ograniczeniom wynikającym z art. 15c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych po rozwiązaniu podatkowej grupy kapitałowej? 5. Czy odsetki obciążające Uczestników Systemu w związku z uczestnictwem w transakcjach cash poolingu będą podlegały ograniczeniom wynikającym z art. 15c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w trakcie funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej? 6. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, Uczestnicy Systemu jako podmioty powiązane kapitałowo, wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej, obowiązane będą do sporządzania dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.369.2018.2.AS
     ∟Skutki podatkowe w związku z nagrodą pieniężną otrzymaną w konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków na projekt edukacyjny o dziedzictwie kulturowym.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.331.2018.1.SG
     ∟w zakresie ustalenia, czy środki pieniężne otrzymane przez Wnioskodawcę z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych stanowią dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na moment umorzenia tych certyfikatów

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.407.2018.1.RK
     ∟Brak kwalifikacji do przychodu z zysków kapitałowych przychodów z tyt. opłat licencyjnych, udostępnianych podmiotowi powiązanemu w części rozliczanej przez Wnioskodawcę w proporcji do posiadanego udziału w spółce osobowej.

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.332.2018.1.SG
     ∟w zakresie ustalenia, czy na moment umorzenia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Inwestycyjnego Y, Spółka ma prawo rozpoznać wydatki poniesione na nabycie tych certyfikatów jako koszt uzyskania przychodów z zysków kapitałowych, również gdy wydatki te będą przekraczać przychody osiągnięte w wyniku umorzenia tych certyfikatów

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.317.2018.4.NL
     ∟określenie, czy transakcja nabycia składników majątku, o których mowa we wniosku dla celów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie będzie stanowiła transakcji nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w rozumieniu art. 4a pkt 3 i 4 tej ustawy, w związku z czym po stronie Zainteresowanego będącego stroną postępowania powstanie przychód w rozumieniu art. 12 ustawy o podatku dochodowym do osób prawnych odpowiadający cenie sprzedaży poszczególnych składników majątku nie niższej niż wartość rynkowa

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.311.2018.2.MG
     ∟dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia czy dofinansowanie z NCBiR otrzymane przez Spółkę na realizację prac badawczo-rozwojowych jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie przepisu art. 17 ust. 1 pkt 52 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.353.2018.1.ANK
     ∟czy przychody uzyskiwane przez Spółkę z tytułu udzielenia Licencji na Know-How na rzecz Kontrahenta powinny zostać zakwalifikowane jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, nieobjęte zakresem zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.321.2018.2.BK
     ∟w zakresie skutków podatkowych połączenia transgranicznego pomiędzy podmiotami powiązanymi

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.267.2018.1.AZE
     ∟ustalenie, do jakiego źródła przychodów powinno zostać zaliczone uzyskiwane przez Spółkę wynagrodzenie z tytułu udzielenia Licencji na korzystanie ze znaków towarowych na rzecz Kontrahenta

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.268.2018.1.HK
     ∟Czy uzyskane w roku podatkowym przez Wnioskodawcę przychody z dywidend wypłacanych przez spółki zależne należy uwzględniać w sumie przychodów ze wszystkich źródeł oraz w kwocie przychodów ze źródła zyski kapitałowe na potrzeby obliczenia stosunku, w jakim Koszty będą dzielone (przypisywane) do źródła przychody z zysków kapitałowych oraz do pozostałych przychodów?

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.235.2018.2.SG
     ∟w zakresie ustalenia czy przychody z Licencji, o których mowa we wniosku uzyskiwane przez Wnioskodawcę podlegają zaliczeniu do przychodów z zysków kapitałowych, o których mowa w art. 7b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.374.2018.1.AS
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poszczególnych „Kosztów Emisji” wymienionych we wniosku.

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.316.2018.1.DP
     ∟Czy dochód wydatkowany na zakup środka trwałego, który będzie wykorzystany zarówno w działalności gospodarczej jak i statutowej, korzysta ze zwolnienia zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT?

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.362.2018.2.MO
     ∟Czy: - Wnioskodawca wartość wykazaną w otrzymanych fakturach korektach z tytułu wyrównania średniej marży w Grupie kapitałowej, do której należy, a które wystawił i doręczył mu podmiot zarządzający centralnie Grupą, miał prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu przy ustaleniu podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, - poniesiony koszt określony dokumentem (fakturą korektą) wystawionym i doręczonym w 2018 r. Wnioskodawca miał prawo zaliczyć do kosztów 2017 r. ze względu na to, że wiązał się z przychodami (obrotami) ze sprzedaży za 2017 r. czy też powinien zaliczyć go do kosztów 2018 r., - w razie negatywnej oceny możliwości zaliczenia kosztu z tytułu obniżenia średniej marży w grupie kapitałowej do kosztów uzyskania przychodu Wnioskodawca może dokonać w odniesieniu do średniej marży w Grupie stosownej korekty przychodów ze sprzedaży in minus po zakończeniu roku podatkowego ze skutkiem podatkowym dla tego roku

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.224.2018.3.KK
     ∟Skutki podatkowe podziału spółki przez wydzielenie

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.283.2018.2.KS
     ∟Możliwość zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, dochodu Uczelni przeznaczonego i wydatkowanego na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup ZCP.

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.339.2018.1.MR
     ∟1) Czy przekazanie środków pieniężnych na fundusz założycielski Fundacji oraz Fundacji X, z przeznaczeniem na działalność statutową Fundacji oraz Fundacji X podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ? 2) Czy przekazanie środków pieniężnych na podstawie umowy darowizny na rzecz Fundacji, z przeznaczeniem na działalność statutową Fundacji podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ? 3) Czy przekazanie środków pieniężnych bez umowy darowizny na rzecz Fundacji, z przeznaczeniem na działalność statutową Fundacji podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ? 4) Czy przekazanie środków pieniężnych na podstawie postanowień Statutu Fundacji jako darowizny na rzecz Fundacji X, z przeznaczeniem na działalność statutową Fundacji X podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.247.2018.1.KB
     ∟Jakie są skutki podatkowe, na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych, planowanej pomiędzy Y i X zamiany akcji, w szczególności czy ta planowana transakcja spowoduje powstanie przychodu do opodatkowania po stronie X?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41563 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj