Interpretacje do przepisu
art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


21766/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.664.2018.1.EJ
     ∟Gmina działa jako podatnik VAT z tytułu świadczenia usług pobytu i wyżywienia dzieci w żłobku

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.680.2018.1.AB
     ∟opodatkowanie sprzedaży prawa własności nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.646.2018.2.AJ
     ∟Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z wniesieniem aportu.

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.559.2018.2.BK
     ∟Zwolnienie od podatku dostawy nieruchomości.

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.605.2017.9.AB
     ∟opodatkowanie dostawy nieruchomości zabudowanej

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.383.2018.2.AKR
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie nieuznania wnoszonego majątku do spółki cywilnej za przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa, możliwości rezygnacji ze zwolnienia od podatku VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 10 ustawy oraz określenia podstawy opodatkowania podatkiem VAT wniesionego do spółki cywilnej wkładu niepieniężnego.

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.409.2018.3.MT
     ∟opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży udziału w działkach

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.432.2018.2.AS
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki oraz nieuznania za działalność gospodarczą objęcia przez Wnioskodawcę udziałów w kapitale zakładowym komplementariusza spółki.

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.456.2018.2.RM
     ∟usługa polegająca na transporcie, pompowaniu i wylewaniu betonu do gotowej formy podlega opodatkowaniu wg stawki 23%

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.501.2018.2.MD
     ∟Uznanie nieodpłatnego przekazania (darowizny) towaru w postaci udziału w nieruchomości albo odrębnego lokalu za czynność opodatkowaną VAT.

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.469.2018.1.KP
     ∟Opodatkowania przeniesienia do spółki przejmującej wydzielonego zespołu składników majątkowych.

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.541.2018.2.KM
     ∟Uznanie przystąpienia do Umowy lub uczestnictwa w Umowie za świadczenie usługi przez Zainteresowanych, rozpoznanie importu usług przez Zainteresowanych w związku z płatnościami w ramach Umowy odsetek do Uczestników zarejestrowanych poza terytorium Polski, obowiązek stosowania proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy oraz obowiązek obliczenia proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 2 i 3 ustawy.

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.778.2018.1.AJ
     ∟Aport dwóch nieruchomości, chodnika, dwóch projektów budowlanych i dwóch projektów wykonawczych nie będzie stanowił przedsiębiorstwa ani zorganizowanej jego części. W związku z tym podlegać będzie przepisom ustawy jako odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. Podstawą opodatkowania będzie wszystko co stanowić będzie zapłatę zgodnie z zawartą pomiędzy stronami transakcji umową. Aport w całości podlegać będzie opodatkowaniu 23% stawką podatku. Przy czym w stosunku do aportu budowli z uwagi na to, ze strony zamierzają skorzystać z opcji opodatkowania nie znajdzie zastosowania zwolnienie od podatku przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.655.2018.1.AD
     ∟Dotyczy uznania zespołu składników materialnych i niematerialnych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa i braku opodatkowania czynności ich zbycia oraz określenia podmiotu zobowiązanego do dokonania korekty odliczonego podatku naliczonego.

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.531.2018.1.KM
     ∟Opodatkowanie sprzedaży działek.

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.659.2018.1.RD
     ∟skutki podatkowe w związku z otrzymaniem dokumentu korygującego poziom dochodowości

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.467.2018.1.AKO
     ∟Określenie podstawy opodatkowania w przypadku czynności związanych z usunięciem wyrobów azbestowych z nieruchomości stanowiących własność prywatną, prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z ww. czynnościami.

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.571.2018.2.KM
     ∟Opodatkowanie transakcji zbycia działki.

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.451.2018.2.WB
     ∟Stwierdzenie, czy wycofanie ogółu praw i obowiązków wspólnika w Spółce z majątku Przedsiębiorstwa i przeniesienie go do majątku prywatnego będzie stanowiło czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.520.2018.2.JC
     ∟Uznanie Gminy za podatnika VAT z tytułu dostawy nieruchomości gruntowej oraz możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania dla tej dostawy.

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.649.2018.1.KK
     ∟W zakresie uznania, że przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. nie stanowi dostawy towarów, uznania, że dla czynności przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości na podstawie zaświadczenia lub decyzji administracyjnej Gmina nie będzie podatnikiem podatku od towaru i usług, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, uznania opłaty rocznej przekształceniowej lub opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe za niestanowiące podstawy opodatkowania, braku opodatkowania opłaty rocznej przekształceniowej lub opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe ustanowionego przed wejściem w życie ustawy o podatku od towarów i usług, braku opodatkowania opłaty rocznej przekształceniowej lub opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe ustanowionego po wejściu w życie ustawy o podatku od towarów i usług.

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.555.2018.1.MP
     ∟Zwolnienie od podatku świadczonych usług doradztwa inwestycyjnego.

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.539.2018.2.JO
     ∟prawo do odliczenia podatku VAT w przypadku skorzystania z możliwości wyboru opodatkowania dostawy Nieruchomości wraz z Budynkiem

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.631.2018.2.IK
     ∟podstawa opodatkowania czynności opisanych we wniosku świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz Ubezpieczyciela

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.503.2018.2.KBR
     ∟Prawo do zastosowania do dostawy Działek 2-4 zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, możliwości rezygnacji z tego zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy, prawa do zastosowania do dostawy Działki 1 zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Nabywcę przedmiotowych Nieruchomości.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.653.2018.1.ICz
     ∟Opodatkowanie: kompleksowej dostawy wyrobów wraz z montażem oraz kompleksowej dostawy części zamiennych do wyrobów wraz z montażem.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.634.2018.1.SM
     ∟prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z działalnością wodno-kanalizacyjną stosując indywidualnie wyliczony prewspółczynnik

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.320.2018.2.MG
     ∟dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca może zaliczyć kwotę 115.354,26 zł do kosztów uzyskania przychodów w związku zawarciem ugody, w której to Wnioskodawca zrzekł się wszystkich roszczeń wobec usługodawcy, w tym roszczenia o zwrot zapłaconej uprzednio kwoty, które to roszczenie nie zostało uwzględnione w ugodzie

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.572.2018.2.JP
     ∟W zakresie obowiązku wystawienia faktury VAT w związku z otrzymaniem płatności w ramach dofinansowania projektu

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.532.2018.2.AT
     ∟Zastosowanie tzw. odwrotnego obciążenia dla czynności nabycia usługi instalacji solarnej na rzecz mieszkańców. Opodatkowanie usług termomodernizacji/modernizacji. Odliczenie podatku.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41503 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj