Interpretacje do przepisu
art. 7 ustawy o podatku od spadków i darowizn

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


147/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 7 ustawy o podatku od spadków i darowizn

1 2 3 4 5

2018.11.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.117.2018.2.BB
     ∟Czy przy wyliczaniu czystej wartości nieruchomości należy obniżyć ją o całą kwotę wpisanej do księgi wieczystej hipoteki, czy tylko pomniejszyć ją o wartość pozostałej do spłaty wielkości kredytu? Czy należy wydzielić osobno wartość budynku i wartość gruntu przy wyliczaniu podatku z uwzględnieniem art. 16 ww. ustawy?

2018.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.119.2018.2.MCZ
     ∟skutki podatkowe zniesienia współwłasności nieruchomości obciążonej hipoteką

2018.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.112.2018.2.LB
     ∟Czy wyżej wymienione obciążenie hipoteczne należy rozumieć jako ciężar w rozumieniu art. 7 ustawy o podatku od spadków i darowizn? Jeśli hipotekę uznamy za dług i ciężar z rozumieniu art. 7 ustawy o podatku od spadków i darowizn to w jakiej wartości należy uwzględnić ten dług i ciężar: czy w wysokości połowy kredytu pozostałego do spłaty na dzień darowizny, czy może w wysokości kwoty hipoteki?

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.70.2018.4.MZ
     ∟Czy czynność prawna polegająca na nieodpłatnym przekazaniu całego przedsiębiorstwa spółki cywilnej prowadzonej wyłącznie przez małżonków, a objętego wspólnością majątkową małżeńską, na rzecz jednego ze wspólników – małżonków podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.78.2018.1.AR
     ∟Skutki podatkowe otrzymania darowizny środków pieniężnych z poleceniem.

2018.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.59.2018.5.MZ
     ∟Skutki podatkowe nieodpłatnego zniesienia współwłasności (bez spłat i dopłat) lokalu mieszkalnego obciążonego hipoteką.

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.109.2018.1.BD
     ∟Czy Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do zapłaty podatku od spadków i darowizn na skutek otrzymania darowizny od partnera siostry w wyżej opisanej sytuacji, a jeśli tak to jaka kwota powinna być podstawą opodatkowania? Czy Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do złożenia zeznania podatkowego na skutek otrzymania darowizny, jeśli wykona polecenie w terminie 21 dni od otrzymania darowizny, a jeśli tak to jaką kwotę wartości darowizny powinna wykazać w tym zeznaniu?

2018.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.95.2018.4.DK
     ∟Czy spadkobiercy mają obowiązek, a jeśli tak to w jakiej wysokości – uiścić podatek od spadku po spadkodawczyni od kwot, które zostały skradzione z jej rachunku bankowego zanim objęli oni spadek w posiadanie?

2018.08.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.61.2018.2.HS
     ∟Jaką kwotę należy wpisać w długach i ciężarach spadku – zasądzoną kwotę zachowku w wysokości 50 000 zł czy faktycznie zapłaconą (w tym wypadku według stanu na jaki dzień)? Innymi słowy czy długiem i ciężarem tego spadku jest tylko spłacona część zachowku, czy również roszczenie o zapłatę rat, które nie zostaną jeszcze (na dzień złożenia korekty SD-3) zapłacone?

2018.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.218.2018.2.KP
     ∟1) Czy kwota, którą Kupujący, w momencie zakupu nieruchomości otrzymanej przez Wnioskodawcę w drodze darowizny w roku 2014, w imieniu Wnioskodawcy uiści w przyszłości tytułem spłaty kredytu hipotecznego, który został zaciągnięty przez Darczyńców Wnioskodawcy w celu zakupu tejże nieruchomości, a następnie został (kredyt) w drodze aneksu przejęty przez Wnioskodawcę stanowi koszt uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży ww. nieruchomości? 2) Czy Wnioskodawca jest uprawniony do skorzystania ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przeznaczając w całości przychód ze sprzedaży ww. nieruchomości na spłatę kredytu hipotecznego, zaciągniętego wraz z konkubiną przed datą zbycia ww. nieruchomości, na własne cele mieszkaniowe określone w art. 21 ust. 25 pkt 1 i 2 u.p.d.o.f.?

2018.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.94.2018.1.LB
     ∟Czy w ramach zniesienia współwłasności lokalu mieszkalnego i lokalu niemieszkalnego nieodpłatnie zbywane przez partnera Wnioskodawczyni udziały w wyżej wskazanych i opisanych nieruchomościach z jednoczesnym zastrzeżeniem samodzielnego zaspokojenia przez Wnioskodawczynię zobowiązań z tytułu kredytu hipotecznego na nabycie przedmiotowych nieruchomości, Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do odprowadzenia z tego tytułu podatku od spadków i darowizn?

2018.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.33.2018.3.MZ
     ∟Nabycie roszczenia o odszkodowanie tytułem dziedziczenia.

2018.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.83.2018.2.DK
     ∟1. Czy w przytoczonym zdarzeniu przyszłym obciążenie hipoteczne należy rozumieć jako ciężar w rozumieniu art. 7 ustawy o podatku od spadków i darowizn ? 2. Jeśli hipotekę uznamy za dług i ciężar w rozumieniu art. 7 ustawy o podatku od spadków i darowizn to w jakiej wartości należy uwzględnić ten dług i ciężar: czy w wysokości połowy kredytu pozostałego do spłaty na dzień darowizny, czy może w wysokości kwoty hipoteki ?

2018.06.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.30.2018.1.MZ
     ∟Wnioskodawca nie może pomniejszyć podstawy opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn nabycia tytułem dziedziczenia udziału 3/10 części, w nieruchomości stanowiącej działkę nr 2032/4, o wskazane we wniosku roszczenie X względem Y (spadkodawcy) o zwrot nakładów poniesionych na nieruchomość w wysokości – po wzajemnym potrąceniu – 76.000 zł, ponieważ roszczenie to za życia spadkodawcy nie skonkretyzowało się, a tym samym nie istniało w momencie nabycia spadku przez Wnioskodawcę.

2018.05.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.23.2018.1.PB
     ∟W zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego zniesienia współwłasności lokalu mieszkalnego obciążonego hipoteką

2018.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.30.2018.4.KK
     ∟Czy Wnioskodawca może pomniejszyć podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od sprzedaży przedmiotowej nieruchomości o wkład mieszkaniowy wniesiony na dzień zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia praw własności, określony przez spółdzielnię mieszkaniową na 70% wartości rynkowej lokalu?

2018.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.30.2018.2.PM
     ∟Czy Spadkobierczynie są zobowiązane do zapłaty w Polsce podatku od spadków i darowizn? W przypadku ustalenia, że Spadkobierczynie podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn w Polsce, jaka kwota – wartość nieruchomości (domu) w Raumbach powinna zostać przyjęta jako podstawa opodatkowania? Czy jest to kwota z wyceny rzeczoznawcy – 65.000,00 euro, czy jest to kwota oszacowana w decyzji tymczasowej niemieckiego urzędu skarbowego? Czy jest to kwota pozostała po odliczeniu od wartości domu podatku zapłaconego w Niemczech? W przypadku uznania, że w Polsce podatek od spadków i darowizn powinien być zapłacony od kwoty 89.000,00 euro (udział 44,500,00 euro) i następnie zmiany decyzji w Niemczech z uwagi na sprzedaż domu po niższej cenie, czy w Polsce Spadkobierczyniom przysługiwał będzie zwrot nadpłaconego podatku?

2018.03.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.17.2018.2.BJ
     ∟Czy przy darowiźnie nieruchomości mieszkalnej i nieruchomości rolnej obciążonych kredytem hipotecznym, przy ustalaniu wartości nieruchomości, a co za tym idzie wartości podstawy opodatkowania za ciężar należy uznać wartość hipoteki kaucyjnej wpisanej w IV dziale księgi wieczystej?

2018.02.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4015.6.2018.2.KK
     ∟Możliwość skorzystania z ulgi mieszkaniowej w podatku od spadków i darowizn; określenie podstawy opodatkowania z uwzględnieniem hipoteki umownej na nieruchomości.

2018.01.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.177.2017.3.BJ
     ∟1. Czy w przytoczonym stanie faktycznym obciążenie hipoteczne należy rozumieć jako ciężar w rozumieniu art. 7 ustawy o podatku od spadków i darowizn? 2. Jeśli hipotekę uznamy za dług i ciężar z rozumieniu art. 7 ustawy o podatku od spadków i darowizn to w jakiej wartości należy uwzględnić ten dług i ciężar: czy w wysokości połowy kredytu pozostałego do spłaty na dzień darowizny, czy może w wysokości kwoty hipoteki?

2017.12.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.288.2017.1.AS
     ∟1. Czy wykreślenie zabezpieczenia wierzytelności z tytułu zobowiązania do zapłaty przez ojca zaległych alimentów można w tym przypadku uznać za koszt uzyskania przychodów z tytułu nabycia nieruchomości w roku 2013 w wyniku darowizny od ojca? 2. Czy zgodnie z opisanym stanem faktycznym nabycie gruntu w roku 2014 może być zakwalifikowane jako wydatek na własne cele mieszkaniowe?

2017.11.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.247.2017.3.HS
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży udziału w nieruchomości nabytego w spadku po matce.

2017.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4015.48.2017.1.AK1
     ∟W zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego zniesienia współwłasności.

2017.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.94.2017.1.BD
     ∟Czy przy ustalaniu wysokości podstawy opodatkowania z tytułu podatku od spadków i darowizn wartość nieruchomości lokalowej, stanowiącej przedmiot zapisu windykacyjnego powinna zostać pomniejszona o długi obciążające całą masę spadku?

2017.07.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.51.2017.3.MD
     ∟Opodatkowanie nabycia w spadku udziału w gospodarstwie rolnym (brak zwolnienia – Wnioskodawczyni nie posiadała uprzednio gruntów rolnych), skutki podatkowe zniesienia współwłasności tego gospodarstwa rolnego oraz skutki podatkowe wypłaty zachowku w ramach datio in solutum (wydanie części odziedziczonego gruntu jako zadośćuczynienie roszczeniu o zachowek)

2017.04.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-2-1.4515.56.2017.2.HK
     ∟Czy, obliczając podstawę opodatkowania, w przypadku nieodpłatnego zniesienia współwłasności Wnioskodawca może od wartości nieruchomości nabytej w wyniku nieodpłatnego zniesienia współwłasności odjąć wartość budynków wzniesionych przez Wnioskodawcę i jego żonę, z ich własnych środków, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn?

2017.04.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.7.2017.1.MPU
     ∟Czy obliczając podstawę podatku można potrącić (odjąć od wartości nieruchomości wynoszącej 306.000 zł) zapisane w księdze wieczystej ciężary (hipoteka w wysokości 383.150 zł)?

2017.04.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-2-1.4515.35.2017.1.BB
     ∟Czy prawidłowe jest rozumowanie, że skoro zgodnie z art. 7 ustawy o podatku od spadków i darowizn podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), to znaczy, że: - od wartości rynkowej spółdzielczego własnościowe prawa do lokalu wynoszącej 230.000,00 złotych odejmujemy kwotę zadłużenia 199.548,41 złotych, co daje 30.451,59 złotych, - ponieważ przedmiotem umowy darowizny ma być udział wynoszący 1/2 części – to czysta wartość darowizny wynosić będzie 15.225,80 złotych, - obliczony podatek od spadków i darowizn wyniesie 1.241,00 złotych.

2017.03.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-2-1.4515.516.2016.2.JKu
     ∟przy nabyciu w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności podstawę opodatkowania stanowi wartość rzeczy lub praw majątkowych, w części przekraczającej wartość udziału we współwłasności, który przed jej zniesieniem przysługiwał nabywcy. Jednakże, do długów i ciężarów obniżających podstawę opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn, nie można zaliczyć wydatków poniesionych przez dziadków oraz rodziców Wnioskodawcy na wybudowanie obiektów znajdujących się na nieruchomości, będącej przedmiotem umowy zniesienia współwłasności.

2017.03.23 - Minister Finansów - PS1.845.31.2016
     ∟Czy wnioskodawczyni ma zapłacić podatek w Polsce w związku z otrzymaniem spadku z Niemiec i opodatkowaniu go w Niemczech?

1 2 3 4 5

Dołącz do 41479 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj