Interpretacje do przepisu
art. 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


256/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.476.2018.1.SM
     ∟Rozliczenia związane z wniesieniem przedsiębiorstwa w formie aportu.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.348.2018.2.EB
     ∟Wyłączenia z opodatkowania transakcji sprzedaży składników majątkowych.

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.494.2018.1.KM
     ∟Zwolnienie od podatku transakcji zbycia nieruchomości oraz prawa do odliczenia podatku w związku z ww. czynnością.

2018.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.270.2018.2.JK
     ∟Ustalenie, czy Spółka cywilna ma prawo w miesiącu maju 2018 r. rozliczyć nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym wykazaną do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy w deklaracji VAT-7 wspólnika za kwiecień 2018 r.

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.579.2018.1.AW
     ∟a) uznanie sprzedaży nieruchomości zabudowanej za czynność podlegającą opodatkowaniu b) sposób rozliczenia przez Sprzedającego tej transakcji (tj. zwolnienie od podatku, ewentualnie opodatkowanie stawką w wysokości 23%), c) wystawienie przez Sprzedającego faktury korygującej do faktury dokumentującej otrzymanie zadatku i okresu rozliczeniowego, w którym należy ująć tę fakturę korygującą d) prawo Kupującego do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia nieruchomości

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.236.2018.2.AKR
     ∟Prawo do zwrotu kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących.

2018.08.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.282.2018.2.AP
     ∟Zwolnienie od podatku VAT dostawy lokali, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy oraz możliwości wyboru opodatkowania, zgodnie z art. 43 ust. 10 i 11 ustawy.

2018.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.262.2018.1.HW
     ∟Ustalenie, który z Wnioskodawców uprawniony jest do dokonania odliczenia podatku VAT naliczonego w odniesieniu do Kategorii 1 wydatków, Kategorii 2 wydatków oraz ustalenia, czy wystąpi obowiązek wystawienia not korygujących do otrzymanych faktur.

2018.07.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.240.2018.1.JM
     ∟prawa do skorzystania z ulgi na zakup kas rejestrujących przez spółkę cywilną do której wniesiono aportem przedsiębiorstwa, które z tej ulgi już skorzystały

2018.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.175.2018.1.RSZ
     ∟w zakresie możliwości skorzystania, na mocy art. 89a i art. 89b ustawy o VAT, z tzw. ulgi na złe długi, w odniesieniu do przejętych w ramach aportu ZCP należności z 2016 roku, nie zapłaconych do dziś, przez skorygowanie deklaracji VAT Wnioskodawcy w tych miesiącach 2017 roku, w których przypada 150 dzień po terminie płatności zaległych faktur

2018.06.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.355.2018.1.KT
     ∟uznanie czynności dostawy Przedmiotu Transakcji do SPV za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz braku opodatkowania podatkiem VAT ww. czynności

2018.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.198.2018.2.AW
     ∟Obowiązek wystawiania faktur korygujących do faktur wystawionych przez poprzednika prawnego (Poprzedniego Komornika) oraz obniżenia podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego w związku ze zwrotem części opłat egzekucyjnych wierzycielom.

2018.05.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.122.2018.2.AJ
     ∟Opodatkowanie planowanej dostawy nieruchomości zabudowanej na podstawie skorzystania przez Spółkę z opcji opodatkowania w przypadku zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

2018.04.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112.KDIL2-2.4012.75.2018.1.JK
     ∟Rozpoznanie obowiązku podatkowego, wystawienia faktury, wystawienia faktury korygującej oraz dokonania korekty podstawy opodatkowania, prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego, ujęcia w deklaracji VAT otrzymanej faktury korygującej, wystawienia noty korygującej oraz obowiązku złożenia deklaracji VAT.

2018.04.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.170.2018.1.JK
     ∟Obowiązek złożenia korekt deklaracji VAT.

2018.03.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.43.2018.2.RR
     ∟w zakresie prawa do zastosowania zwolnienia od podatku VAT w stosunku do transakcji zbycia nieruchomości

2018.02.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.728.2017.1.IG
     ∟w zakresie braku opodatkowania przekazania wspólnikowi Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa w następstwie jego wystąpienia ze Spółki

2018.02.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.705.2017.1.IG
     ∟w zakresie braku opodatkowania przekazania wspólnikowi Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa w następstwie jego wystąpienia ze Spółki

2018.01.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.506.2017.2.KC
     ∟Nieruchomość, którą Wnioskodawca zamierza nabyć stanowi odpłatną dostawę towarów w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy podlegającą opodatkowaniu, jednak ze względu na przesłanki, które są spełnione, tj. Nieruchomość sprzedawana jest przed upływem dwóch lat od momentu pierwszego zasiedlenia a Zbywca nabył ją bez prawa do odliczenia podatku naliczonego, oraz nie ponoszone były wydatki stanowiące ulepszenia, stanowiące co najmniej 30% wartości początkowej Nieruchomości, korzysta ona ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. W związku z tym, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia VAT należnego o VAT naliczony wynikający z faktury dokumentującej zakup Nieruchomości oraz do zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad VAT należnym.

2018.01.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.549.2017.1.EN
     ∟Prawo do odliczenia kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących.

2017.12.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.768.2017.2.ŻR
     ∟Uznanie Przedmiotu Transakcji za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy. Brak opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy zbycia Przedmiotu Transakcji na rzecz Spółki.

2017.12.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.758.2017.1.KM
     ∟Prawo do korekt podatku „in plus” w przypadku uregulowania zobowiązań oraz obowiązek dokonywania korekt „in minus” od nieuregulowanych zobowiązań wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

2017.12.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.757.2017.1.KM
     ∟Brak prawa do korekt podatku „in plus” w przypadku uregulowania zobowiązań przez nabywcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz brak obowiązku dokonywania korekt „in minus” od nieuregulowanych zobowiązań wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

2017.12.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.401.2017.1.KB
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do dokonywania zwrotu podatku podróżnym na takich samych zasadach jak osoba fizyczna wnosząca aport oraz w zakresie prawa do dokonywania zwrotu podatku podróżnym z okresu działalności przedsiębiorstwa osoby fizycznej wniesionej aportem do Wnioskodawcy.

2017.12.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.767.2017.1.ŻR
     ∟Uznanie Przedmiotu Transakcji za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy. Brak opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy zbycia Przedmiotu Transakcji na rzecz Banku

2017.11.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4017.3.2017.1.MCZ
     ∟Czy Zainteresowanych jako spadkobierców swojej matki (U.M.), będącej stwierdzoną sądownie spadkobierczynią A.S. i M.Z., a także jeszcze niepotwierdzoną sądownie spadkobierczynią L.S. i W.Z., obciąża lub obciążać będzie (po stwierdzeniu przez sąd nabycia spadku po L.S. i W.Z.) obowiązek podatkowy z tytułu dziedziczenia przez U.M. ww. nieruchomości?

2017.11.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.660.2017.1.PS
     ∟Brak powstania obowiązku podatkowego w związku ze zbyciem składników majątkowych i niemajątkowych przedsiębiorstwa.

2017.11.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.433.2017.1.IZ
     ∟w zakresie uznania zbycia Oddziału za zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i wyłączenia aportu Oddziału z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, sukcesji praw i obowiązków Oddziału na rzecz Spółki, obowiązku wystawienia faktur z tytułu transakcji dla których obowiązek powstał przed dniem aportu i po dniu aportu, obowiązku rozliczenia podatku należnego i wystawienia faktury z tytułu otrzymanej zaliczki, prawa do korekty podatku z tytułu nieściągalnych wierzytelności, prawa do wystawienia i uwzględnienia faktury korygującej zmniejszającej bądź zwiększającej podatek należny, prawa do odliczenia podatku naliczonego w przypadku gdy obowiązek podatkowy powstał u sprzedawcy przed dniem aportu bądź po dniu aportu, prawa do odliczenia podatku naliczonego dokumentującej nabycie usługi odnoszącej się do okresu po aporcie Oddziału, uwzględnienia w deklaracji faktury korygującej zmniejszającej podatek naliczony, uwzględnienia w deklaracji faktury korygującej zwiększającej podatek do odliczenia, obowiązku dokonania korekty podatku w trybie art. 91 ust. 1 i 9 ustawy, prawa do odliczenia podatku z faktury, gdzie jako nabywcę wskazano Oddział, prawa do odliczenia podatku z tytułu nabycia usług doradczych, prawnych oraz najmu

2017.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.397.2017.1.KM
     ∟Prawo do dokonywania zwrotu podatku podróżnym na takich samych zasadach jak osoba fizyczna wnosząca aport oraz w zakresie prawa do dokonywania zwrotu podatku podróżnym z okresu działalności przedsiębiorstwa osoby fizycznej wniesionej aportem do Wnioskodawcy.

2017.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.410.2017.1.KBR
     ∟W zakresie uznania zespołu składników majątkowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa wyłączoną z opodatkowania.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dołącz do 41560 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj