Interpretacje do przepisu
art. 59 § 1 Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


47/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 59 § 1 Ordynacji podatkowej

1 2

2018.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.230.2018.1.IM
     ∟Przedawnienie zobowiązania a sporządzenie informacji PIT-8C.

2018.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4017.10.2018.2.IK
     ∟wygaśnięcia zobowiązania podatkowego

2018.01.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 3063-ILPP3.4512.116.2016.7.18-S.TKU
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego w związku z przeniesieniem własności lokali użytkowych na Gminę w zamian za wygaśnięcie zobowiązań podatkowych.

2017.07.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB3/4240-109/13-11/17/S/GJ/KK
     ∟w zakresie prawa do skorzystania z preferencyjnej stawki odsetek od zaległości podatkowych

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB6.4518.1.2017.1.SO
     ∟w zakresie wygaśnięcia zobowiązania podatkowego w przypadku zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych (podatku dochodowego od osób prawnych) dokonanej przez spółkę komandytową w imieniu jej wspólnika będącego komandytariuszem ze środków finansowych znajdujących się na rachunku bankowym spółki komandytowej, stanowiących jej dochód, przypadający na komandytariusza proporcjonalnie do posiadanego przez niego prawa do udziału w zysku

2017.02.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.1150.2016.1.KP
     ∟kurs po jakim powinien być rozliczony przychód uzyskany na terenie USA oraz podatek potrącony przez zagranicznego kontrahenta

2016.09.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-564/16-2/AS
     ∟korekta podatku w związku z zastosowaniem stawki 23% w miejsce zwolnienia

2016.09.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-704/16-6/KS
     ∟W zakresie wygaśnięcia zobowiązania wspólnika/wspólników z tytułu zapłaty (wpłaty) wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przez spółkę komandytową.

2016.09.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP3/4512-1-154/16-4/AW
     ∟Obowiązek osoby fizycznej do: wystawienia faktury dotyczącej sprzedaży, faktur korygujących zwiększających i zmniejszających wartość sprzedanych towarów oraz wskazanie okresu w którym ww. faktury powinny zostać rozliczone, obowiązek uiszczenia zobowiązania podatkowego, a także potwierdzenie, że podatnik po przekształceniu się w spółkę z o.o. ma prawo pozostać zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

2016.03.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4511-788/15/ZK
     ∟Czy na gruncie art. 62b § 1 Ordynacji podatkowej, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r., zaliczki na podatek dochodowy Wnioskodawcy opłacane w sposób wskazany we wniosku uznawane będą za opłacane z jego środków?

2015.10.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4518-8/15-4/KOM
     ∟Możliwość regulowania zobowiązania podatkowego przez osoby trzecie.

2015.08.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/4510-1-208/15-2/ŁM
     ∟Czy ulga w podatku od nieruchomości uzyskana z Urzędu Gminy w związku z realizacją inwestycji przez Spółkę na terenie tej gminy w ramach programu samorządowego wspierania nowych inwestycji lub tworzenia nowych miejsc pracy stanowi przychód Spółki?

2015.07.09 - Minister Finansów - PK4.8010.58.2015
     ∟1. Czy zaliczenie zwiększonych w wyniku złożenia Korekt zwrotów VAT na poczet istniejących w dacie ich złożenia zaległości podatkowych (tu: z tytułu VAT) może nastąpić: 1) w dacie upływu ustawowego terminu do złożenia pierwotnej deklaracji VAT za okres rozliczeniowy, w którym w korekcie wykazuje się zwrot - w przypadkach, gdy zaległość, na poczet której ma być zaliczony zwrot VAT powstała przed upływem tego terminu oraz 2) w dacie powstania zaległości podatkowej - w przypadkach, gdy zaległość, na poczet której ma być zaliczony zwrot powstała po upływie terminu do złożenia pierwotnej deklaracji VAT za okres rozliczeniowy, w którym w Korekcie wykazuje się zwrot? 2. Czy zaliczenie nadpłat VAT na poczet istniejących zaległości podatkowych w VAT, o których mowa w opisanym zdarzeniu, powinno nastąpić w dacie powstania nadpłaty, tj. zapłaty podatku w zbyt dużej wysokości?

2015.06.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4518-5/15-2/BH
     ∟Odsetki za zwłokę naliczane są od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku lub terminu, w którym płatnik lub inkasent był obowiązany dokonać wpłaty podatku na rachunek organu podatkowego.

2015.05.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4518-1-1/15-2/MK
     ∟Czy zobowiązanie podatkowe z tytułu PCC wygasło w całości na skutek zapłaty przez Spółkę PCC pomimo tego, że zobowiązanym do zapłaty PCC był notariusz?

2015.04.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/4231-22/14-4/GG
     ∟1. Czy zaliczenie zwiększonych w wyniku złożenia Korekt zwrotów VAT na poczet istniejących w dacie ich złożenia zaległości podatkowych (tu: z tytułu VAT) może nastąpić:1) w dacie upływu ustawowego terminu do złożenia pierwotnej deklaracji VAT za okres rozliczeniowy, w którym w korekcie wykazuje się zwrot - w przypadkach, gdy zaległość, na poczet której ma być zaliczony zwrot VAT powstała przed upływem tego terminu oraz2) w dacie powstania zaległości podatkowej - w przypadkach, gdy zaległość, na poczet której ma być zaliczony zwrot powstała po upływie terminu do złożenia pierwotnej deklaracji VAT za okres rozliczeniowy, w którym w Korekcie wykazuje się zw...

2014.10.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-904/14-2/KC
     ∟w zakresie zastosowania zwolnienia z VAT dla świadczonych usług płatniczych świadczonych w charakterze inkasenta

2014.04.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/443-43/14-6/AK
     ∟opodatkowanie podatkiem VAT wpłat otrzymanych od mieszkańców z tytułu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, obowiązek naliczenia podatku VAT należnego od wpłat wniesionych przez mieszkańców, prawo do pełnego odliczenia podatku VAT oraz jego zwrotu w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji.

2013.09.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP2/443-506/13-5/AW
     ∟Skutki podatkowe w związku z przejściem na Wnioskodawcę praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy na skutek nabycia nieruchomości

2013.09.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-415/13-2/GJ
     ∟Czy w momencie, gdy Spółka samodzielnie skorygowała w deklaracji podatkowej CIT-8 za rok podatkowy 2012 wysokość zaliczek na podatek i zapłaciła zaległą kwotę zaliczek poprzez zaliczenie nadpłaty wynikającej ze złożonej deklaracji CIT, miała prawo do skorzystania z preferencyjnej stawki odsetek od zaległości podatkowych, o której mowa w art. 56 § 1a Ordynacji Podatkowej?

2013.05.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-94/13-2/AO
     ∟W związku z przedstawionym opisem zdarzenia przyszłego Spółka wnosi o potwierdzenie, iż za „uregulowanie zobowiązania w terminie” w kontekście art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, oprócz zapłaty, powinno być uważane również wygaśnięcie zobowiązania w konsekwencji konfuzji?

2012.07.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/4230-6/12-2/MF
     ∟Czy zapłata podatku obciążającego Wnioskodawcę przez osobę trzecią, bezpośrednio z rachunku bankowego tej osoby, w ramach zobowiązania cywilnoprawnego, doprowadzi do wygaśnięcia obowiązku podatkowego Wnioskodawcy poprzez jego zapłatę na podstawie art. 59 § 1 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) - dalej Ordynacja podatkowa?

2011.11.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-437/11/AW
     ∟Rozpoznanie przychodu w związku z korektą należnego podatku VAT

2011.10.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-403a/11/AW
     ∟skutki podatkowe wystawiania faktur korygujących i zmniejszenia kwoty należnego podatku od towarów i usług

2011.10.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-403b/11/AW
     ∟Czy Spółka, w związku z wystawianiem faktur korygujących do faktur wewnętrznych i zmniejszeniem kwoty VAT należnego, zobowiązana jest do rozpoznania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie odpowiadającej skorygowanemu podatkowi VAT w miesiącu wystawienia faktury korygującej, czy też w miesiącu, w którym zostanie złożona deklaracja VAT, w której ujęta zostania ta faktura korygująca (tj. w miesiącu następującym po miesiącu wskazanym w punkcie (1) powyżej)?

2011.04.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-10/11/MT
     ∟W związku z wystawieniem faktur korygujących do faktur wewnętrznych i zmniejszeniem kwoty należnego podatku od towarów i usług, Spółka:- nie jest zobowiązana do rozpoznania przychodu dla celów podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie odpowiadającej skorygowanemu podatkowi od towarów i usług,- jest zobowiązana do skorygowania błędnie rozpoznanych kosztów uzyskania przychodów z tytułu nienależnie wykazanego podatku od towarów i usług

2010.10.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-498/09/10-6/EC
     ∟Brak jest podstaw do zaliczenia wpłaty dokonanej po zakończeniu roku podatkowego na poczet wygasłych zaliczek na podatek dochodowy. Wskazana wyżej wpłata – jako dotycząca zobowiązania podatkowego za rok podatkowy – powinna zostać rozliczona po złożeniu przez podatnika zeznania rocznego. W przypadku gdy dokonana wpłata pokrywa w całości podatek do zapłaty wynikający z zeznania podatkowego oraz kwotę odsetek za zwłokę od nieuregulowanych zaliczek na podatek dochodowy, naliczonych do dnia wpłaty bądź – w przypadku gdy podatek do zapłaty nie wystąpił – samą kwotę odsetek, to w takim przypadku odsetki od nieuiszczonej w terminie zaliczki na podatek dochodowy winny być naliczane do dnia dokonania wpłaty.

2010.04.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-59/10/BK
     ∟w zakresie możliwości regulowania przez Wnioskodawcę zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych związanych z prowadzoną w ramach spółki cywilnej pozarolniczą działalnością gospodarczą z rachunku bankowego tej spółki

2009.08.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-476/09/WM
     ∟Czy zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, wnoszone dotychczas bezpośrednio przez Wnioskodawce z tytułu dochodu uzyskiwanego przez niego w związku z przypadającym na niego udziałem w zyskach spółki, mogą być odprowadzane z rachunku założonego i prowadzonego dla spółki?

2008.12.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-569/08-4/ES
     ∟Prawo do skorzystania z ulgi odsetkowej w kontekście odliczeń od dochodu oraz od podatku w przeszłości w ramach tzw. dużej ulgi budowlanej (starej).

1 2

Dołącz do 41563 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj