Interpretacje do przepisu
art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


25543/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.611.2018.1.MGO
     ∟Opodatkowanie przez Gminę świadczenia odpłatnych usług odprowadzania ścieków. Prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na realizację inwestycji.

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.646.2018.2.AJ
     ∟Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z wniesieniem aportu.

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.557.2018.1.RM
     ∟uznanie, że w odniesieniu do otrzymanej płatności (zaliczki) znajdzie zastosowanie stawka podatku w wysokości 0% na podstawie art. 41 ust. 9a w zw. z art. 41 ust. 9b ustawy

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.676.2018.1.WL
     ∟uznanie świadczenia odpłatnych usług w zakresie odprowadzania ścieków za czynność podlegającą opodatkowaniu VAT, niekorzystającą ze zwolnienia z tego podatku

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.636.2018.2.JO
     ∟Podatek od towarów i usług m.in. w zakresie sposobu dokumentowania udzielanych rabatów pośrednich oraz uznania kwoty przyznanego rabatu pośredniego za kwotę brutto; w zakresie prawa i terminu obniżenia podatku należnego z tytułu udzielanych rabatów pośrednich; w zakresie prawa do obniżenia podstawy opodatkowania oraz w zakresie konieczności odzwierciedlenia czynności udzielania rabatu w rejestrze VAT.

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.502.2018.2.WH
     ∟Opodatkowanie realizowanych świadczeń w ramach umowy konsorcjum.

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.675.2018.1.MSU
     ∟opodatkowania odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na rzecz Odbiorców zewnętrznych; braku obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu wykorzystania infrastruktury w celu dostaw wody/odbioru ścieków na rzecz Odbiorców wewnętrznych

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.456.2018.2.RM
     ∟usługa polegająca na transporcie, pompowaniu i wylewaniu betonu do gotowej formy podlega opodatkowaniu wg stawki 23%

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.637.2018.1.MN
     ∟Brak opodatkowania usług świadczonych na podstawie umowy zlecenia.

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.709.2018.1.AJ
     ∟Gminie przysługuje/będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacja projektu.

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.690.2018.1.MJ
     ∟brak prawa do odzyskania podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu pn. ,,Przebudowa drogi ….”

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.469.2018.1.KP
     ∟Opodatkowania przeniesienia do spółki przejmującej wydzielonego zespołu składników majątkowych.

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.541.2018.2.KM
     ∟Uznanie przystąpienia do Umowy lub uczestnictwa w Umowie za świadczenie usługi przez Zainteresowanych, rozpoznanie importu usług przez Zainteresowanych w związku z płatnościami w ramach Umowy odsetek do Uczestników zarejestrowanych poza terytorium Polski, obowiązek stosowania proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy oraz obowiązek obliczenia proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 2 i 3 ustawy.

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.670.2018.1.JM
     ∟Opodatkowanie, pełne odliczenie podatku. Kanalizacja.

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.605.2018.2.OA
     ∟interpretacji przepisów prawa w zakresie uznania, że świadczenie odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu VAT, niekorzystającą ze zwolnienia od podatku oraz obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu wykorzystania Infrastruktury w celu dostaw wody/odbioru ścieków na rzecz Odbiorców wewnętrznych.

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.379.2018.2.AP
     ∟Podatek od towarów i usług jest w zakresie opodatkowania świadczonych przez Gminę odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody na rzecz Odbiorców zewnętrznych; w zakresie braku obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu wykorzystywania Infrastruktury w celu dostaw wody na rzecz Odbiorców wewnętrznych; w zakresie prawa do odliczenia części podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne związane z Infrastrukturą według udziału procentowego w jakim przedmiotowa Infrastruktura wykorzystywana będzie do wykonywania działalności gospodarczej i czy w takim przypadku prawidłowym będzie zastosowanie klucza odliczenia wyliczonego według udziału liczby metrów sześciennych wody dostarczonej do Odbiorców zewnętrznych (czynności opodatkowane VAT) w liczbie metrów sześciennych wody dostarczonej ogółem (tj. do Odbiorców zewnętrznych i na rzecz Odbiorców wewnętrznych); w zakresie braku opodatkowania otrzymanej przez Gminę dotacji pochodzącej ze środków europejskich na budowę Infrastruktury, instalacji OZE na stacjach uzdatniania wody.

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.552.2018.2.ASZ
     ∟- stawki podatku, - określenia podstawy opodatkowania oraz - prawa do odliczenia podatku

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.778.2018.1.AJ
     ∟Aport dwóch nieruchomości, chodnika, dwóch projektów budowlanych i dwóch projektów wykonawczych nie będzie stanowił przedsiębiorstwa ani zorganizowanej jego części. W związku z tym podlegać będzie przepisom ustawy jako odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. Podstawą opodatkowania będzie wszystko co stanowić będzie zapłatę zgodnie z zawartą pomiędzy stronami transakcji umową. Aport w całości podlegać będzie opodatkowaniu 23% stawką podatku. Przy czym w stosunku do aportu budowli z uwagi na to, ze strony zamierzają skorzystać z opcji opodatkowania nie znajdzie zastosowania zwolnienie od podatku przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.659.2018.1.RD
     ∟skutki podatkowe w związku z otrzymaniem dokumentu korygującego poziom dochodowości

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.467.2018.1.AKO
     ∟Określenie podstawy opodatkowania w przypadku czynności związanych z usunięciem wyrobów azbestowych z nieruchomości stanowiących własność prywatną, prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z ww. czynnościami.

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.535.2018.1.RD
     ∟Uznanie dostawy ze składu celnego za transakcję krajową opodatkowaną stawką 0% oraz możliwości wyrejestrowania się dla celów podatku VAT i rozliczenia transakcji w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia przez nabywcę.

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.555.2018.1.JN
     ∟Ustalenie kwoty nabycia przy stosowaniu procedury VAT marża

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.630.2018.1.RH
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków mieszanych.

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.520.2018.2.JC
     ∟Uznanie Gminy za podatnika VAT z tytułu dostawy nieruchomości gruntowej oraz możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania dla tej dostawy.

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.534.2018.1.RM
     ∟- sprzedaż Działek Przyszłych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki 23%; - otrzymane Zaliczki stanowią należność, o której mowa w art. 19a ust. 8 ustawy, otrzymanie której skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w odniesieniu do otrzymanej kwoty;

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.518.2018.2.KBR
     ∟W zakresie nieuznania nieruchomości za przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa, zastosowania do dostawy przedmiotowych Nieruchomości zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, możliwości rezygnacji z tego zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Nabywcę przedmiotowych Nieruchomości.

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.658.2018.1.MWJ
     ∟opodatkowanie odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, brak obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu dostaw wody i odbioru ścieków na rzecz odbiorców wewnętrznych

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.450.2018.2.MC
     ∟Opodatkowanie oraz wykazanie transakcji sprzedaży towarów w deklaracji VAT-7.

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.585.2018.1.MC
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu Usług.

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.631.2018.2.IK
     ∟podstawa opodatkowania czynności opisanych we wniosku świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz Ubezpieczyciela

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41596 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj