Interpretacje do przepisu
art. 5 pkt 1 Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


942/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 5 pkt 1 Ordynacji podatkowej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2017.11.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.610.2017.1.PR
     ∟W okoliczności niniejszej sprawy, podstawę opodatkowania należy ustalić w oparciu o wartość nominalną udziałów. Na podstawę opodatkowania nie będzie składać się kwota przekazana do kapitału zapasowego. Oznacza to, że podstawą opodatkowania z tytułu wniesienia do Spółki wkładu niepieniężnego w postaci Nieruchomości jest wartość nominalna udziałów wydanych przez Spółkę w zamian za ten wkład niepieniężny wraz z kwotą pieniężną stanowiącą równowartość kwoty należnego podatku VAT od aportu przekazaną przez Spółkę Wnioskodawcy, pomniejszone o kwotę podatku VAT.

2017.11.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.590.2017.2.PR
     ∟W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków.

2017.11.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.642.2017.1.AP
     ∟Brak obowiązku opodatkowania sprzedaży nieruchomości w trybie egzekucji komorniczej.

2017.11.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.662.2017.1
     ∟Opodatkowania czynności sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji komorniczej.

2017.11.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.578.2017.2.WL
     ∟stawka podatku VAT dla wpłat mieszkańców z tytułu wkładu własnego w kosztach budowy instalacji w ramach projektu „…..” brak opodatkowania podatkiem VAT przeniesienia prawa własności po 5 latach przedmiotowych instalacji przez Gminę na rzecz mieszkańców podstawa opodatkowania oraz stawka podatku VAT dla otrzymanego dofinansowania ze środków unijnych

2017.11.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.580.2017.2.KT
     ∟w zakresie: opodatkowania podatkiem VAT wpłat od mieszkańców z tytułu wkładu własnego w kosztach montażu kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę, stawki podatku VAT dla ww. usługi, podstawy opodatkowania usługi montażu kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę wykonywanej na rzecz mieszkańców przez Gminę, braku obowiązku odrębnego opodatkowania czynności przekazania kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na rzecz mieszkańców Gminy po upływie okresu trwałości przedmiotowego projektu.

2017.11.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.573.2017.2.MK
     ∟podstawy opodatkowania usługi wykonanej w związku z realizacją projektu

2017.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.525.2017.1.RM
     ∟- w zakresie opodatkowania kwot, którymi Spółka obciąża przewoźników z tytułu szkód wyrządzonych w czasie transportu (pytanie nr 1) oraz - w zakresie opodatkowania kwot, które są wypłacane Spółce z tytułu uszkodzenia towaru w magazynach administrowanych przez podmioty trzecie (pytanie nr 2).

2017.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.510.2017.1.MC
     ∟Stwierdzić należy, że w tym konkretnym przypadku do usług budowlanych wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy świadczonych przez Wnioskodawcę nie znajdzie zastosowania mechanizm odwrotnego obciążenia. Oznacza to, że w analizowanej sprawie usługa wymieniona w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy wykonana przez Wnioskodawcę na rzecz kontrahenta, który nie świadczy na rzecz inwestora usług budowlanych wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy powinna być opodatkowana na zasadach ogólnych.

2017.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.580.2017.1.BK
     ∟Opodatkowania czynności sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji komorniczej

2017.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.453.2017.3.JM
     ∟Dotacja, wpłaty mieszkańców – opodatkowanie, stawka. Odliczenie podatku, podstawa opodatkowania.

2017.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.306.2017.2.RM
     ∟w zakresie opodatkowania świadczeń realizowanych w ramach konsorcjum

2017.10.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.541.2017.2.MWJ
     ∟określenie podstawy opodatkowania dla usług świadczonych przez Gminę na rzecz mieszkańców, rozliczenie podatku należnego z tytułu nabytych przez Gminę od wykonawcy usług montażu instalacji

2017.10.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.294.2017.2.RM
     ∟Należy podzielić pogląd Wnioskodawcy, zgodnie z którym świadczenia realizowane przez Spółkę na rzecz Lidera konsorcjum (Wnioskodawcy), dokumentowane Fakturami Kosztowymi podlegają opodatkowaniu z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia. Jak wskazano zarówno Spółka jak i Lider (Wnioskodawca) są czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług. Ponadto skoro Spółka wykonuje usługi wskazane w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy na rzecz Lidera (Wnioskodawcy) jako podwykonawca, o którym mowa w art. 17 ust. 1h ustawy w analizowanej sprawie spełnione są przesłanki wynikające z art. 17 ust.1 pkt 8 ustawy. W konsekwencji usługi wskazane w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy realizowane przez Spółkę w ramach konsorcjum, dokumentowane Fakturami Kosztowymi, podlegają opodatkowaniu z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia, co oznacza że podmiotem zobowiązanym do rozliczenia podatku dot. wykonania przedmiotowych usług jest Lider konsorcjum.

2017.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.490.2017.2.MK
     ∟określenie podstawy opodatkowania dla świadczonych przez Gminę usług polegających na wybudowaniu przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach kompleksowej usługi oczyszczania ścieków; ustalenie stawki podatku VAT dla świadczonych przez Gminę usług polegających na wybudowaniu przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach kompleksowej usługi oczyszczania ścieków; brak opodatkowania przekazania mieszkańcom przez Gminę przydomowych oczyszczalni ścieków; prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami poniesionymi na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach kompleksowej usługi oczyszczania ścieków; zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia dla zakupu usług budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

2017.10.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.501.2017.2.RH
     ∟Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji.

2017.10.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.687.2017.2.JC
     ∟Czy Gmina nie ma prawo do odzyskania podatku VAT wynikającego z faktur zakupu związanych z realizacją projektu dot. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy …?

2017.10.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.422.2017.2.JC
     ∟Prawa do odzyskania podatku VAT wynikającego z faktur zakupu związanych z realizacją projektu dot. przebudowy stacji uzdatniania wody.

2017.10.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.301.2017.1.MT
     ∟Świadczone przez Wnioskodawcę usługi Wyjazdu należy zaklasyfikować do wyjazdów mających na celu sprawy zawodowe, biznesowe czy związane z wykonywaniem obowiązków służbowych. Jednakże należy wskazać, że świadczona przez Wnioskodawcę usługa organizacji Wyjazdów składa się z szeregu elementów składowych, ale ich składnikiem wiodącym jest niewątpliwie samo organizowanie podróży turystycznych (zorganizowanie transportu, wyżywienia, noclegów, biletów wstępu czy wyjść na koncerty). Na przedmiotowe uznanie nie ma wpływu fakt, że klienci realizują podczas wyjazdu cele inne niż wyłącznie rekreacyjne (spotkania biznesowe), gdyż Wnioskodawca nie jest organizatorem konferencji, spotkań, szkoleń, a jedynie organizuje przejazd, pobyt na miejscu oraz ewentualnie dodatkowe atrakcje dla uczestników w czasie wolnym. Wnioskodawca wskazał, że organizowane wyjazdy mogą przyjmować charakter wyjazdów turystycznych.

2017.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.336.2017.1.OA
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu.

2017.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.469.2017.2.OS
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji

2017.09.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.490.2017.1.MC
     ∟prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu obowiązku zastosowania prewspółczynnika, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o VAT, obowiązku odprowadzenia podatku VAT od wpłat mieszkańców oraz określenia stawki podatku VAT dla ww. wpłat.

2017.09.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KIDL2-2.4012.328.2017.2.MŁ
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie uznania, że dokonane odpłatne, sądowe zniesienie współwłasności nieruchomości stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.

2017.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.359.2017.1.DS
     ∟Prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne związane z modernizacją oczyszczalni poprzez jej rozbudowę i przebudowę, w związku z bezpośrednim związkiem zrealizowanego zadania ze sprzedażą opodatkowaną, w przypadku świadczenia odpłatnych usług związanych z realizacją ww. infrastruktury wynikających z zawartej ze Spółką umowy cywilnoprawnej.

2017.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.341.2017.1.AKR
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy (...)”.

2017.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.374.2017.2.JO
     ∟W zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT dokumentujących wydatki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

2017.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.271.2017.1.IG
     ∟w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego

2017.09.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.424.2017.2.ALN
     ∟Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z przebudową i termomodernizacją budynku.

2017.09.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.474.2017.1.MJ
     ∟prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego (budowa sieci kanalizacji sanitarnej )

2017.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.306.2017.1.AP
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług dotyczących realizacji projektu oraz terminu dokonania tego odliczenia.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Dołącz do 41534 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj