Interpretacje do przepisu
art. 5 pkt 1 Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


942/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 5 pkt 1 Ordynacji podatkowej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.577.2018.2.DC
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie podlegania opodatkowaniu usług świadczonych przez Gminę w związku z realizacją Projektu, podstawy opodatkowania z tytułu świadczenia mieszkańcom usług w ramach realizacji przedmiotowego projektu, obowiązku podatkowego z tego tytułu oraz stawki podatku VAT, opodatkowania przekazania Instalacji mieszkańcom po zakończeniu trwania Projektu, obowiązku rozliczenia w drodze odwrotnego obciążenia podatku VAT z tytułu nabycia od Wykonawcy usług związanych z zakupem i montażem Przydomowych Oczyszczalni Ścieków, sposobu rozliczenia podatku VAT naliczonego w deklaracji podatkowej VAT oraz prawa do odliczenia podatku VAT wykazanego w fakturach zakupowych związanych z zakupem, dostawą i montażem Instalacji.

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.601.2018.2.MC
     ∟w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia do świadczonych usług na rzecz głównego wykonawcy

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.563.2018.1.AP
     ∟Zwolnienie od podatku sprzedaży nieruchomości zabudowanej w trybie egzekucji komorniczej.

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.495.2018.2.PRP
     ∟opodatkowanie podatkiem VAT, stawka podatku VAT, podstawa opodatkowania podatkiem VAT, zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia, prawo do odliczenia - POŚ

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.554.2018.2.KT
     ∟w zakresie: opodatkowania usług montażu kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych świadczonych na rzecz mieszkańców, stawki podatku VAT dla ww. usług oraz otrzymanego dofinansowania, uznania dofinansowania za kwotę brutto, zawierającą podatek VAT, zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia, prawa do odliczenia całości podatku naliczonego w związku z realizacją projektów, określenia podstawy opodatkowania dla ww. usług świadczonych na rzecz mieszkańców, momentu powstania obowiązku podatkowego dla ww. usług,

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.522.2018.3.OS
     ∟Zorganizowana część przedsiębiorstwa/Prawo do odliczenia.

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.486.2018.1.JO
     ∟opodatkowanie sprzedaży nieruchomości zabudowanej

2018.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.384.2018.1.BS
     ∟Prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych z realizacją projektu oraz brak opodatkowania otrzymanej dotacji.

2018.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.379.2018.1.EK
     ∟Skutki podatkowe realizacji przez Gminę projektu dotyczącego OZE- opodatkowanie, stawka podatku, obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania, prawo do odliczenia, mechanizm „odwrotnego obciążenia”

2018.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.515.2018.2.PRP
     ∟braku zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia do świadczonych usług na rzecz Generalnego Wykonawcy

2018.08.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.465.2018.1.ASZ
     ∟Opodatkowanie i stawka podatku dla usługi odpłatnego odprowadzania wód opadowych i roztopowych przez Gminę na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej.

2018.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.495.2018.1.AD
     ∟Uznanie wniesienia wkładów w postaci udziałów we współwłasności nieruchomości do Spółki za czynność podlegającą opodatkowaniu, sposobu jej udokumentowania oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.

2018.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.449.2018.1.PS
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie odprowadzania podatku od czynszu wynikającego z umowy dzierżawy pomimo zwolnienia dzierżawcy z zapłaty czynszu w związku z poczynieniem nakładów zwiększających wartość przedmiotu dzierżawy oraz momentu powstania obowiązku podatkowego takim przypadku

2018.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.467.2018.2.KT
     ∟w zakresie braku zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia

2018.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.441.2018.2.RSZ
     ∟w zakresie: - ustalenia, czy otrzymana dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 stanowi podstawę opodatkowania, o której mowa w art. 29a ustawy o podatku od towarów i usług oraz czy wchodzi do wielkości limitu, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy uprawniającego do zwolnienia podmiotowego z podatku od towarów i usług, - braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach związanych z realizacją projektu pn. „…”.

2018.08.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.316.2018.2.PC
     ∟prawa do odliczenia w pełnej wysokości kwoty podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją Projektu na rzecz mieszkańców oraz zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia

2018.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.368.2018.1.BK
     ∟Uznanie za podatnika.

2018.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.323.2018.2.WH
     ∟Zwolnienie z podatku przy sprzedaży nieruchomości.

2018.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.403.2018.3.JS
     ∟możliwość korzystania ze zwolnienia podmiotowego w związku z projektowaniem, produkcją i sprzedażą biżuterii oraz zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia dla ww. czynności

2018.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.565.2018.1.JS
     ∟możliwość korzystania ze zwolnienia podmiotowego w związku z projektowaniem, produkcją i sprzedażą biżuterii oraz zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia dla ww. czynności

2018.07.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.279.2018.3.KR
     ∟Skutki podatkowe wniesienia aportu do spółki.

2018.07.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.278.2018.4.KR
     ∟Skutki podatkowe wniesienia aportu do spółki.

2018.07.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.334.2018.2.IT
     ∟Konsekwencje podatkowe związane z realizacją inwestycji polegającej na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budowie wodociągu (opodatkowanie dotacji, odliczenie VAT, odwrotne obciążenie).

2018.07.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.523.2018.1.RW
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania oraz określenie podstawy opodatkowania.

2018.07.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.327.2018.2.DC
     ∟Uznanie Dłużnika za podatnika podatku od towarów i usług, i prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej przez komornika.

2018.07.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.301.2018.1.EK
     ∟Opodatkowanie otrzymanego dofinansowania.

2018.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.390.2018.2.KT
     ∟w zakresie opodatkowania podatkiem VAT czynności wykonania i montażu zbiornika retencyjnego

2018.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.432.2018.1.KW
     ∟w zakresie stawki podatku VAT dla świadczonych usług

2018.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.285.2018.1.AP
     ∟Zwolnienie od podatku sprzedaży nieruchomości zabudowanej w trybie egzekucji komorniczej.

2018.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.319.2018.2.SJ
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowanie otrzymanych wpłat mieszkańców, stawki podatku, ustalenia podstawy opodatkowania, prawa do odliczenia oraz odwrotnego obciążenia.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41534 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj