Interpretacje do przepisu
art. 5 Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


944/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 5 Ordynacji podatkowej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.198.2018.1.MK
     ∟Zwolnienie z akcyzy produkowanego piwa

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.553.2018.1.AW
     ∟Zastosowania mechanizmu podzielonej płatności i obniżenia kwoty zobowiązania podatkowego.

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.270.2018.3.PW
     ∟Możliwość zaliczenia wskazanych we wniosku nakładów do kosztów uzyskania przychodu oraz uznania ich za koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodem.

2018.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.65.2018.1.HS
     ∟Skutki podatkowe nabycia spadku po matce.

2018.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.460.2018.1.PC
     ∟Wnioskodawca do wartości limitu zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy, nie powinien wliczać kwot z tytułu wykonania usług, które stosownie do art. 28e ustawy nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski.

2018.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.289.2018.1.KR
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży udziału w nieruchomości

2018.07.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.316.2018.2.ID
     ∟Obowiązki podatkowe zbycia nieruchomości w drodze umowy dożywocia

2018.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.282.1.KK
     ∟skutków podatkowych zawarcia umowy dożywocia

2018.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4017.11.2018.2.IK
     ∟przedawnienie zobowiązania podatkowego

2018.06.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.231.2018.1.KK
     ∟zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy dożywocia

2018.06.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.195.2018.1.MW
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia nieruchomości w drodze umowy dożywocia.

2018.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.217.2018.1.SJ
     ∟skutki podatkowe zbycia nieruchomości w drodze umowy dożywocia

2018.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.153.2018.2.MM
     ∟Skoro podstawą opodatkowania (dochodem z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), jest różnica pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw, to każdy z elementów rachunku podatkowego musi cechować odpowiednio wysoki stopień precyzji i określoności. Także zasady wykładni systemowej wewnętrznej i zewnętrznej potwierdzają, że w obecnym stanie prawnym nie jest możliwe określanie przychodu z tytułu zbycia nieruchomości w drodze umowy o dożywocie. Tym samym, stwierdzić należy, że przekazanie prawa własności nieruchomości w drodze umowy o dożywocie nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zatem na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek zapłaty ww. podatku.

2018.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.111.2018.2.PP
     ∟Skutki podatkowe zbycia nieruchomości w drodze umowy dożywocia.

2018.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.81.2018.1.JBB
     ∟Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów nieściągalnych wierzytelności z tytułu udzielonych różnych rodzajów gwarancji bankowych.

2018.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.50.2018.1.JBB
     ∟Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów nieściągalnych wierzytelności z tytułu udzielonych różnych rodzajów gwarancji bankowych.

2018.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.121.2018.4.MH
     ∟skutków podatkowych zbycia nieruchomości w drodze dożywocia

2018.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.67.2018.3.KP
     ∟Opodatkowanie zbycia nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie.

2018.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.140.2018.1.AKU
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości

2018.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.120.2018.3.RD
     ∟Czy transakcje pośrednictwa na rzecz kontrahentów z krajów trzecich będą wliczać się w kwotę limitu warunkującą zwolnienie z podatku VAT określoną w art. 113 ust. 1 ustawy?

2018.04.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.113.2018.1.AKR
     ∟skutki podatkowe zbycia nieruchomości w drodze umowy dożywocia

2018.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.69.2018.2.AK
     ∟Czy zawarcie umowy dożywocia przed upływem 5 lat od zakupu nieruchomości będzie powodować konieczność zapłaty podatku dochodowego?

2018.04.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.80.2018.1.MC
     ∟Skutki podatkowe zawarcia umowy o dożywocie.

2018.03.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.18.2018.2.MC
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że Spółka w związku z przedstawionym stanem faktycznym, nie będzie posiadać stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce w rozumieniu art. 28b ust. 2 ustawy o VAT? Czy w sytuacji uznania przez Organ, że w związku z przedstawionym stanem faktycznym, Spółka będzie posiadać stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce dla celów VAT, Spółka będzie miała w zakresie nabycia usług pakowania oraz innych towarów i usług w tym Usług Doradztwa Podatkowego, prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w polskiej deklaracji VAT, jeśli nabyte usługi będą realizowane na rzecz stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce? Czy Spółka będzie miała prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w polskiej deklaracji VAT od nabycia przez Spółkę usług, których miejscem opodatkowania jest Polska, tj. usługi przewozu osób, krótkotrwałego najmu środków transportu, usługi hotelowe, restauracyjne/cateringowe - niezależnie od uznania czy ma stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce? Czy w przypadku świadczenia Usług świadczonych ze Szwajcarii przez Spółkę, np. na rzecz lokalnego dystrybutora mającego siedzibę w Polsce po stronie Spółki nie wystąpią obowiązki rozliczenia podatku VAT w Polsce? Czy w przypadku dokonywanych dostaw towarów (dostaw na rzecz krajowego dystrybutora, dostaw do innych krajów UE i poza UE) z terytorium Polski właściwe będzie rozliczenie transakcji w polskiej deklaracji VAT i zastosowanie właściwej ze względu na dostawę stawki?

2018.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.29.2018.1.JS
     ∟w zakresie uznania Nakładów na obiekty jako inwestycje w obcych środkach trwałych oraz zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne

2018.03.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.79.2018.2.IM
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy o dożywocie.

2018.03.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.52.2018.1.SK
     ∟Czy w przypadku zbycia nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie zawartej przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, możliwe jest określenie przychodu ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na zasadach wynikających z art. 19 ust. 1 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2018.02.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4011.299.2017.2.AZE
     ∟skutki podatkowe zbycia nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie.

2018.02.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.36.2018.1.AKU
     ∟Czy w związku z tym, że od dnia nabycia do dnia podpisania umowy dożywocia nie upłynie 5 lat, powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego?

2018.02.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.711.2017.2.WN
     ∟- prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych od Organizatora z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie programem lojalnościowy - uznanie kwot otrzymanych przez Wnioskodawcę (działającego jako podwykonawca) od Organizatora za wynagrodzenie za świadczenie usług na rzecz Organizatora, które podlega opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41563 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj