Interpretacje do przepisu
art. 5 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


6036/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 5 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.779.2018.1.NK
     ∟Opodatkowanie usług montażu instalacji solarnych oraz fotowoltaicznych, stawka podatku dla świadczonych usług, moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymanych zaliczek, sposób obliczenia kwot podatku naliczonego podlegającego odliczeniu związanego z wydatkami ponoszonymi na instalacje na cele gminne, brak opodatkowania przekazania instalacji na rzecz mieszkańców w okresie trwania umowy oraz brak opodatkowania przekazania instalacji na rzecz mieszkańców po zakończeniu umowy.

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.675.2018.1.MSU
     ∟opodatkowania odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na rzecz Odbiorców zewnętrznych; braku obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu wykorzystania infrastruktury w celu dostaw wody/odbioru ścieków na rzecz Odbiorców wewnętrznych

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.605.2018.2.OA
     ∟interpretacji przepisów prawa w zakresie uznania, że świadczenie odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu VAT, niekorzystającą ze zwolnienia od podatku oraz obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu wykorzystania Infrastruktury w celu dostaw wody/odbioru ścieków na rzecz Odbiorców wewnętrznych.

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.379.2018.2.AP
     ∟Podatek od towarów i usług jest w zakresie opodatkowania świadczonych przez Gminę odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody na rzecz Odbiorców zewnętrznych; w zakresie braku obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu wykorzystywania Infrastruktury w celu dostaw wody na rzecz Odbiorców wewnętrznych; w zakresie prawa do odliczenia części podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne związane z Infrastrukturą według udziału procentowego w jakim przedmiotowa Infrastruktura wykorzystywana będzie do wykonywania działalności gospodarczej i czy w takim przypadku prawidłowym będzie zastosowanie klucza odliczenia wyliczonego według udziału liczby metrów sześciennych wody dostarczonej do Odbiorców zewnętrznych (czynności opodatkowane VAT) w liczbie metrów sześciennych wody dostarczonej ogółem (tj. do Odbiorców zewnętrznych i na rzecz Odbiorców wewnętrznych); w zakresie braku opodatkowania otrzymanej przez Gminę dotacji pochodzącej ze środków europejskich na budowę Infrastruktury, instalacji OZE na stacjach uzdatniania wody.

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.467.2018.1.AKO
     ∟Określenie podstawy opodatkowania w przypadku czynności związanych z usunięciem wyrobów azbestowych z nieruchomości stanowiących własność prywatną, prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z ww. czynnościami.

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.658.2018.1.MWJ
     ∟opodatkowanie odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, brak obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu dostaw wody i odbioru ścieków na rzecz odbiorców wewnętrznych

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.545.2018.2.AT
     ∟Opodatkowanie czynności sprzedaży nieruchomości.

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.557.2018.1.NF
     ∟Obciążenie kosztami nie stanowi wynagrodzenia za wykonaną usługę oraz brak prawa do odliczenia podatku naliczonego.

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.523.2018.1.BS
     ∟Opodatkowanie odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody oraz braku obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu dostaw wody na rzecz Odbiorców wewnętrznych.

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.632.2018.1.AJ
     ∟Gmina nie jest/nie będzie zobowiązana do naliczania podatku z tytułu dostawy wody/odbioru ścieków dla odbiorców wewnętrznych (własnych jednostek organizacyjnych).

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.427.2018.2.SS
     ∟- Opodatkowanie świadczonych przez Gminę odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody na rzecz Odbiorców zewnętrznych,- Brak obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu wykorzystania Infrastruktury w celu dostawy wody na rzecz Odbiorców wewnętrznych.

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.586.2018.5.BW
     ∟Brak opodatkowania podatkiem VAT oraz brak dokumentowania fakturą VAT lub na kasie rejestrującej sprzedaży karty podarunkowej.

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.688.2018.1.PS
     ∟Stawka podatku dla świadczonych usług montażu urządzeń fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła oraz kotłów na biomasę świadczonych na rzecz mieszkańców gminy; opodatkowania otrzymanych zaliczek oraz braku opodatkowania przekazania instalacji na rzecz mieszkańców w okresie trwania umowy jak i po jej zakończeniu.

2018.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.527.2018.1.RR
     ∟Zwolnienia od podatku VAT transakcji sprzedaży gruntu zabudowanego oraz udziału w użytkowaniu wieczystym gruntu niezabudowanego.

2018.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.529.2018.2.MD
     ∟wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy czynności wniesienia do nowo utworzonej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci zespołu składników materialnych i niematerialnych jako transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz prawa do obniżenia podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony z tytułu tej transakcji

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.610.2018.1.EJ
     ∟Uznanie usług opiekuńczych oraz umieszczenia osób potrzebujących w Domach Pomocy Społecznej za usługi niepodlegające opodatkowaniu.

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.500.2018.1.JŻ
     ∟określenie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, miejsca świadczenia i opodatkowania nabywanych usług oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.455.2018.2.MR
     ∟Opodatkowanie i udokumentowanie kwoty otrzymanej przez Wnioskodawcę od współorganizatora Konkursu.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP3/443-1176/14-4/MN
     ∟przeniesienie składników majątkowych z działalności męża do działalności Wnioskodawczyni nie jest neutralne na gruncie ustawy o VAT z uwagi na istniejącą wspólność majątkową małżeńską, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zakupem ciągników siodłowych, naczep i notebooka , brak obowiązku dokonania korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z faktury dokumentującej nabycie składników majątkowych od męża zgodnie z art. 89b ustawy o VAT

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.522.2018.2.SJ
     ∟Obowiązek wystawienia faktur korygujących.

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.594.2018.1.RK
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego.

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.496.2018.2.JN
     ∟Możliwość odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją inwestycji pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w (…)”.

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.231.2018.2.JK
     ∟Opodatkowanie i udokumentowanie kwoty otrzymanej przez Wnioskodawcę.

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.575.2018.1.JM
     ∟odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu dotyczącego celów rekreacyjno-sportowych

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.449.2018.1.MK
     ∟Opodatkowania transakcji zbycia Nieruchomości oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.

2018.09.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.567.2018.1.RM
     ∟brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego od kwoty podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

2018.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.476.2018.2.RS
     ∟Opodatkowanie rozliczeń pomiędzy liderem a partnerem konsorcjum jak i pomiędzy liderem a zamawiającym, sposób dokumentowania tych rozliczeń, prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez partnera konsorcjum oraz brak opodatkowania podziału ewentualnej nadwyżki zysku konsorcjum powstałej po zakończeniu prac oraz sposobu jej dokumentowania.

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.573.2018.5.AB
     ∟opodatkowanie czynności udzielania pożyczki.

2018.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.397.2018.3.BO
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu podatku od wartości dodanej opłaconego w Szwajcarii.

2018.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.400.2018.1.EK
     ∟Opodatkowanie usług montażu instalacji OZE świadczonych na rzecz mieszkańców gminy oraz momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymanych wpłat.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41419 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj