Interpretacje do przepisu
art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1334/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.149.2019.1.HS
     ∟Skutki podatkowe otrzymania darowizny od fundacji.

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.101.2019.1.DK
     ∟Czy nieodpłatna cesja praw wynikających z umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego realizowana przez Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.98.2019.2.BD
     ∟Czy w związku z nieodpłatnym zniesieniem współwłasności Nieruchomości, bez spłat i dopłat na rzecz Byłej Partnerki, w sytuacji, gdy kwota hipoteki przypadająca na nabyty udział Wnioskodawcy w Nieruchomości będzie wyższa od wartości udziału w Nieruchomości, podstawa opodatkowania wyniesie zero i nie będzie obowiązku zapłaty podatku od spadków i darowizn?

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.108.2019.3.JKU
     ∟opodatkowaniu nie będzie podlegała sprzedaż przez Wnioskodawczynię nieruchomości otrzymanej w drodze darowizny od męża.

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.144.2019.2.PB
     ∟w zakresie skutków podatkowych dokonania działu spadku i otrzymania darowizny pieniędzy.

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.145.2019.1.HS
     ∟w zakresie skutków podatkowych otrzymania darowizny.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.143.2019.3.HS
     ∟Skutki podatkowe otrzymania od Brata w darowiźnie prawa do zwrotnego przeniesienia prawa własności nieruchomości oraz przeniesienia własności Nieruchomości.

2019.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.94.2019.4.LB
     ∟Czy od kwot, które wpłynęły na konto osobiste i portal internetowy Wnioskodawczyni musi odprowadzić podatek od darowizny?

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.126.2019.2.MZA
     ∟Opodatkowanie przez Wnioskodawczynię darowizny w postaci środków pieniężnych, brak przepływu środków.

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.97.2019.2.DK
     ∟Według której grupy podatkowej powinien zostać naliczony podatek od spadków i darowizn podczas spisywania umowy darowizny w kancelarii notarialnej?

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-2-1.4515.360.2016.8.PM
     ∟Darowizna środków pieniężnych w gotówce i następnie wpłata ich na konto korzystać będzie ze zwolnienia z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn

2019.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.95.2019.2.JKU
     ∟nie dojdzie do ponownego powstania oraz ustalenia zobowiązania podatkowego. Jak wynika z cyt. art. 6 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn, w opisanej sytuacji nie będzie miało miejsca tzw. odnowienie obowiązku podatkowego. Według brzmienia art. 6 ust. 4 zdanie drugie ustawy o podatku od spadków i darowizn – obowiązującego do końca 2006 r. (a właśnie przepisy w tym stanie prawnym mają zastosowanie w niniejszej sprawie) – obowiązek podatkowy powstaje z chwilą powołania się przed organem podatkowym tylko na okoliczność dokonania darowizny – jeżeli nabycie w drodze darowizny nie zostało zgłoszone do opodatkowania. Przepis ten w takim stanie prawnym nie dotyczył nabycia w drodze dziedziczenia (spadku).

2019.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.102.2019.2.JKU
     ∟w opisanej sytuacji nie będzie więc miało miejsca tzw. odnowienie obowiązku podatkowego (ponowne jego powstanie) w związku z czynnościami dotyczącymi działu spadku czy sprzedaży w trakcie których Wnioskodawca będzie powoływał się na opisane nabycie tytułem spadku i restytucji prawa własności do nieruchomości. Wynika to z już przywołanego powyżej art. 6 ust. 4 zdanie drugie ustawy o podatku od spadków i darowizn obowiązującego do końca 2006 r. (a właśnie przepisy w tym stanie prawnym mają zastosowanie w niniejszej sprawie). Przepis ten w takim stanie prawnym nie dotyczył nabycia w drodze dziedziczenia, które miało miejsce przed 2007 r.

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.105.2019.1.BB
     ∟skoro zatem – jak wynika z opisu zdarzenia – w przypadku pierwszej darowizny z (…) darczyńcą była mama Wnioskodawcy, to prawidłowym działaniem będzie złożenie przez Wnioskodawcę – w stosunku do tej darowizny – jednego zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych SD-Z2 i wskazanie w pozycji danych identyfikacyjnych darczyńcy, tj. matki Wnioskodawcy.

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.92.2019.1.BB
     ∟skoro zatem – jak wynika z opisu zdarzenia – w przypadku pierwszej darowizny z (…) darczyńcą była mama Wnioskodawcy, to prawidłowym działaniem będzie złożenie przez Wnioskodawcę – w stosunku do tej darowizny – jednego zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych SD-Z2 i wskazanie w pozycji danych identyfikacyjnych darczyńcy, tj. matki Wnioskodawcy.

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.91.2019.1.ASZ
     ∟Jak należy obliczyć wartość podatku od darowizny (III stopień pokrewieństwa) w przypadku, gdy przedmiot umowy darowizny obciążony jest hipoteką, której kwota przewyższa wartość nieruchomości?

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.110.2019.1.PB
     ∟w zakresie zastosowania zwolnienia określonego w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.121.2019.2.PB
     ∟w zakresie skutków podatkowych otrzymania darowizny.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.119.2019.1.PB
     ∟w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.125.2019.1.PB
     ∟w zakresie skutków podatkowych otrzymania od matki darowizny w gotówce.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.87.2019.1.BD
     ∟Czy w związku z nieodpłatnym zniesieniem współwłasności Nieruchomości, bez spłat i dopłat na rzecz Byłego Partnera, w sytuacji, gdy kwota hipoteki przypadająca na nabyty udział Wnioskodawczyni w Nieruchomości będzie wyższa od wartości udziału w Nieruchomości, podstawa opodatkowania wyniesie zero i nie będzie obowiązku zapłaty podatku od spadków i darowizn?

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.273.2019.1.BK
     ∟Obowiązki płatnika związane z przekazaniem pracownikom upominków.

2019.09.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.84.2019.1.JKU
     ∟w przedmiotowej sprawie nie dojdzie do darowizny środków pieniężnych. Środki pieniężne zostały bowiem przekazane w 2015 r. tytułem umowy pożyczki. Obecnie przedmiotem planowanej darowizny będzie prawo majątkowe w postaci zwolnienia z długu.

2019.09.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.80.2019.1.JKU
     ∟darowizna nieruchomości od siostry, tj. osoby wymienionej w zamkniętym katalogu określonym w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, będzie korzystać ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 4a powołanej ustawy, jeżeli zostanie spełniony warunek wymieniony w powołanym wyżej przepisie. Bez wpływu na niniejsze rozstrzygnięcie pozostaje fakt, że darowizna pochodzić będzie z majątku wspólnego siostry i jej męża.

2019.09.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.81.2019.1.ASZ
     ∟1. Czy nabycie przez Wnioskodawczynię składników majątku Trustu (środków pieniężnych) w wyniku ich przekazania przez Trust, który ustanowił Spadkodawca, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn na zasadach określonych dla nabycia rzeczy lub praw majątkowych tytułem zapisu zwykłego? 2. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu otrzymania składników majątku Trustu przez Wnioskodawczynię?

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.89.2019.4.HS
     ∟Skutki podatkowe nabycia darowizny obciążonej poleceniem darczyńcy.

2019.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.72.2019.2.BB
     ∟Jeżeli zatem istotnie w przedstawionym stanie faktycznym miała miejsce darowizna od ojca jedynie na rzecz syna (Wnioskodawcy), a przelew z rachunku ojca na rachunek żony Wnioskodawcy miał na celu tylko realizację tej darowizny to jej skutki podatkowe należy rozpatrywać w oparciu o art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Wobec powyższego, jeżeli opisana darowizna w odpowiednim terminie zostanie zgłoszona właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego – to spełniony zostanie pkt 1 art. 4a ust. 1 ww. ustawy. Odnośnie warunku określonego w art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn należy wskazać, iż warunek przekazania na rachunek bankowy spełniony jest także wtedy, gdy nabywca (obdarowany) udokumentuje otrzymanie środków pieniężnych dowodem przekazania na rachunek współmałżonki. Skoro zatem – jak wynika z opisu stanu faktycznego – środki pieniężne będące przedmiotem darowizny zostały przekazane na rzecz Wnioskodawcy lecz na rachunek jego żony w celu spłaty zadłużenia Wnioskodawcy, to należy stwierdzić, iż również warunek udokumentowania nabycia określony w pkt 2 art. 4a ust. 1 ww. ustawy został spełniony.

2019.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.99.2019.2.MZ
     ∟Czy po zakończonym procesie sądowym Wnioskodawca zobowiązany jest do uiszczenia podatku od spadków i darowizn od nabycia tytułem nieodpłatnego zniesienia współwłasności, działek ewidencyjnych nr 80/4 i nr 80/5 o łącznej powierzchni 512 m2, których własność przyznał Wnioskodawcy Sąd w postanowieniu z 28 czerwca 2018 r.?

2019.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.85.2019.2.MZA
     ∟Ustalenie podstawy opodatkowania w związku ze zniesieniem współwłasności nieruchomości obciążonej hipoteką.

2019.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.81.2019.3.HS
     ∟Czy w związku z nabyciem praw i obowiązków wynikających z nieodpłatnej umowy cesji praw i obowiązków wynikających z umowy partycypacji Wnioskodawczyni powinna złożyć deklarację SD-Z2 do Urzędu Skarbowego?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11