Interpretacje do przepisu
art. 4a ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


88/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 4a ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn

1 2 3

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.120.2018.1.BD
     ∟Czy w związku z planowanymi darowiznami, w ramach umów darowizny, gdzie brat Wnioskodawcy będzie darczyńcą, a żona brata wyrazi na te darowizny zgody, Wnioskodawca będzie mógł skorzystać ze zwolnienia wynikającego art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn w stosunku do całej otrzymanej kwoty pieniężnej oraz akcji, biorąc pod uwagę, że darowizna będzie pochodziła z majątku wspólnego brata i żony? Czy też Wnioskodawca powinien każdą z planowanych darowizn potraktować jako dwie oddzielne darowizny – od brata oraz od jego żony i zapłacić podatek od połowy otrzymanej kwoty oraz od połowy wartości akcji?

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.121.2018.1.BD
     ∟Czy w związku z planowanymi darowiznami, w ramach umów darowizny, gdzie brat Wnioskodawcy będzie darczyńcą, a żona brata wyrazi na te darowizny zgody, Wnioskodawca będzie mógł skorzystać ze zwolnienia wynikającego art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn w stosunku do całej otrzymanej kwoty pieniężnej oraz akcji, biorąc pod uwagę, że darowizna będzie pochodziła z majątku wspólnego brata i żony? Czy też Wnioskodawca powinien każdą z planowanych darowizn potraktować jako dwie oddzielne darowizny – od brata oraz od jego żony i zapłacić podatek od połowy otrzymanej kwoty oraz od połowy wartości akcji?

2018.09.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.66.2018.2.AR
     ∟Skutki podatkowe otrzymania darowizny nieruchomości od siostry i możliwość zastosowania zwolnienia przewidzianego w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn.

2018.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.89.2018.1.MCZ
     ∟skutki podatkowe otrzymania darowizny od ojczyma

2018.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.91.2018.1.PM
     ∟Czy po ustanowieniu na rzecz Wnioskodawczyni służebności mieszkania przez jej syna pozostającego w związku małżeńskim z obowiązującą wspólnotą majątkową, Wnioskodawczyni będzie zwolniona w całości z obowiązku zapłaty podatku od nieodpłatnego nabycia prawa służebności mieszkania na podstawie art. 4a ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

2018.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.44.2018.1.AR
     ∟Skutki podatkowe otrzymania darowizny środków pieniężnych dokonanej w formie aktu notarialnego a realizowanej w ratach przelewem na rachunek bankowy obdarowanego.

2018.04.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.47.2018.2.BB
     ∟Tym samym, w przedmiotowej sprawie, po stronie Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania, czyli obdarowanego, nie wystąpi obowiązek zapłaty podatku od spadków i darowizn, gdyż nabycie nastąpi na podstawie darowizny zawartej z ojcem. Nabycie to skorzysta więc ze zwolnienia przewidzianego w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn.

2018.03.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.37.2018.1.AD
     ∟Jeżeli ww. darowizna zostanie dokonana w formie aktu notarialnego, wyłącznie między Wnioskodawczynią a jej siostrą (za zgodą jej małżonka) to czy w opisanym zdarzeniu przyszłym będzie mogło mieć zastosowanie pełne zwolnienie z podatku od spadków i darowizn?

2018.03.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.8.2018.1.AD
     ∟Mimo iż darowizna zostanie dokonana do majątku wspólnego (bezudziałowego) to na gruncie ustawy o podatku od spadków i darowizn podstawę opodatkowania dla Wnioskodawcy winna stanowić połowa wartości nabytej nieruchomości. Skoro jednak nabycie będzie następowało od osoby najbliższej (brata) Wnioskodawca będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania na mocy art. 4a ustawy.

2018.02.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.15.2018.1.MPU
     ∟Czy wyżej opisana darowizna w całości będzie podlegać zwolnieniu od podatku od spadków i darowizn zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn.

2018.02.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.219.2017.1.BB
     ∟Czy w opisanym stanie faktycznym Wnioskodawczyni będzie uprawniona do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn przy zachowaniu wymogów opisanych w tym przepisie?

2018.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.210.2017.5.MM
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania przedsiębiorstwa w formie darowizny.

2018.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.211.2017.5.MC
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania przedsiębiorstwa w formie darowizny.

2017.11.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.147.2017.1.JKU
     ∟Jeżeli ww. darowizna zostanie dokonana w formie aktu notarialnego, wyłącznie między Wnioskodawczynią a jej siostrą (za zgodą jej małżonka) to czy w opisanym zdarzeniu przyszłym będzie mogło mieć zastosowanie pełne zwolnienie z podatku od spadków i darowizn?

2017.11.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.136.2017.1.MPU
     ∟Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawczyni będzie zwolniona z obowiązku zapłaty podatku od całości otrzymanej darowizny w kwocie wyższej niż kwota wolna od podatku?

2017.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4015.46.2017.1.MZ
     ∟W zakresie skutków zawarcia umowy darowizny.

2017.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4015.47.2017.1.MZ
     ∟W zakresie skutków zawarcia umowy darowizny.

2017.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.96.2017.1.PB
     ∟w zakresie skutków podatkowych darowizny wydzielonej części działki.

2017.07.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.31.2017.3.MCZ
     ∟skutki podatkowe otrzymania od siostry darowizny prawa majątkowego w postaci zwolnienia z długu

2017.07.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 111-KDIB4.4015.71.2017.2.MCZ
     ∟skutki podatkowe umowy przeniesienia własności nieruchomości tytułem wykonania zachowku.

2017.03.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB2.4515.10.2017.1.JG1
     ∟w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy darowizny

2017.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4515.487.2016.1.MCZ
     ∟nabycie środków pieniężnych w ratach tytułem darowizny

2016.09.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4515-184/16-1/DP
     ∟- Czy otrzymanie przyszłych wierzytelności związanych z rozwiązaniem spółki jawnej będzie skutkowało u Wnioskodawczyni nabyciem rzeczy lub praw majątkowych lub udziału w nich od drugiego wspólnika (wstępnego) podlegającym opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn? - W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, co stanowić będzie podstawę opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn w związku z otrzymaniem tytułem darowizny przyszłych wierzytelności związanych z rozwiązaniem spółki jawnej?

2016.05.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4515-90/16/MCZ
     ∟Obowiązki notariusza wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 3i 4 –notarialne oświadczenia woli o nieodpłatnym ustanowieniu służebności/ użytkowania

2016.04.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4515-47/16/DP
     ∟Czy notariusz jest zobowiązany pobrać podatek od spadków i darowizn w przypadku, gdy sporządza akt notarialny obejmujący jedynie oświadczenie o ustanowieniu nieodpłatnego użytkowania/służebności?

2016.04.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4515-27/16/HK
     ∟Czy darowizna pomiędzy matką Wnioskodawcy a Wnioskodawcą będzie korzystać z preferencji przewidzianej w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn?

2016.02.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4515-159/15-2/MZ
     ∟należy stwierdzić, że umowa darowizny nieruchomości dokonana na rzecz Wnioskodawczyni przez pasierba będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Z uwagi na fakt, że umowa zostanie zawarta w formie aktu notarialnego, na Wnioskodawczyni nie będzie ciążył obowiązek zgłoszenia przedmiotowej darowizny do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zgodnie z art. 4a ust. 4 pkt 2 ww. ustawy.

2016.02.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-1381/15-2/AM
     ∟PIT - w zakresie skutków podatkowych otrzymania w drodze darowizny zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz skutków podatkowych wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w formie aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

2016.01.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-1382/15-2/AM
     ∟Jeśli przedmiotowa darowizna udziałów Spółki Kapitałowej podlega przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn, to nie może podlegać przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Taka realna korzyść majątkowa uzyskana przez Wnioskodawcę w obrocie prawnym podlegałaby co do zasady opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jednakże ze względu na brzmienie art. 2 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy do niej zastosować wyłączenie spod działania tej ustawy. Tym samym należy stwierdzić, że otrzymanie udziałów Spółki Kapitałowej w formie darowizny, nie podlega przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Oznacza to, że po stronie Wnioskodawcy jako obdarowanego, z tytułu dokonania tej czynności prawnej, nie powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

2015.11.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4515-137/15/BD
     ∟Czy w przypadku nieodpłatnego zbycia udziału w nieruchomości zostanie utrzymana ulga wynikająca z art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn? Czy zawarcie umowy ustanowienia nieodpłatnej służebności osobistej pomiędzy córką i matką w formie aktu notarialnego wymaga zgłoszenia do urzędu skarbowego?

1 2 3

Dołącz do 41595 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj