Interpretacje do przepisu
art. 4a ust. 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


143/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 4a ust. 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn

1 2 3 4 5

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.82.2018.2.MZA
     ∟Skutki podatkowe sfinansowania nabycia przez Wnioskodawczynię nieruchomości ze środków pochodzących z kredytu udzielonego córce Wnioskodawczyni i spłaty przez córkę rat tego kredytu.

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.89.2018.1.MZ
     ∟Czy darowizna od siostry, z konta wspólnego z jej mężem, na rachunek bankowy Wnioskodawczyni podlega zwolnieniu z podatku od spadków i darowizn z tytułu darowizny od całej darowanej kwoty, w sytuacji gdy szwagier pisemnie wyrazi zgodę na darowiznę oraz jeżeli zostanie zgłoszona w ustawowym terminie do właściwego urzędu skarbowego?

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.368.2018.9.AM
     ∟możliwość zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego nabytego w drodze darowizny

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.70.2018.4.MZ
     ∟Czy czynność prawna polegająca na nieodpłatnym przekazaniu całego przedsiębiorstwa spółki cywilnej prowadzonej wyłącznie przez małżonków, a objętego wspólnością majątkową małżeńską, na rzecz jednego ze wspólników – małżonków podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?

2018.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.91.2018.1.PM
     ∟Czy po ustanowieniu na rzecz Wnioskodawczyni służebności mieszkania przez jej syna pozostającego w związku małżeńskim z obowiązującą wspólnotą majątkową, Wnioskodawczyni będzie zwolniona w całości z obowiązku zapłaty podatku od nieodpłatnego nabycia prawa służebności mieszkania na podstawie art. 4a ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

2018.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.44.2018.1.AR
     ∟Skutki podatkowe otrzymania darowizny środków pieniężnych dokonanej w formie aktu notarialnego a realizowanej w ratach przelewem na rachunek bankowy obdarowanego.

2018.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.43.2018.1.AR
     ∟Skutki podatkowe otrzymania darowizny środków pieniężnych dokonanej w formie aktu notarialnego a realizowanej w ratach przelewem na rachunek bankowy obdarowanego.

2018.06.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.71.2018.1.BD
     ∟Czy nabycie przez Wnioskodawczynię od męża (z którym pozostaje w separacji) udziału wynoszącego ½ części we własności wyżej wymienionego lokalu mieszkalnym wraz ze związanym z nim udziałem w nieruchomości wspólnej na podstawie umowy darowizny zawartej w formie aktu notarialnego, będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn?

2018.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.72.2018.1.AD
     ∟Dla zastosowania omawianego zwolnienia nie ma znaczenia, że pomiędzy małżonkami została orzeczona separacja.

2018.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.25.2018.2.SK
     ∟w zakresie skutków podatkowych darowizny środków pieniężnych

2018.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.49.2018.1.AD
     ∟Wnioskodawczyni winna dokonać zgłoszenia nabycia spadku w terminie 6 miesięcy od dnia zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia oraz określić wartość i przedmioty tego spadku według swojej wiedzy (nawet, jeśli nie wie w jakiej formie i wysokości ostatecznie go otrzyma), gdyż w przeciwnym wypadku utraci zwolnienie, o którym mowa w art. 4a cyt. ustawy

2018.02.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.10.2018.1.BJ
     ∟Czy opisana sytuacja pozwala Wnioskodawczyni na skorzystanie ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn?

2018.02.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.214.2017.3.BB
     ∟Jaki obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn ciąży na Wnioskodawczyni w związku z darowizną udziałów w mieszkaniu od córki i zięcia?

2018.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.163.2017.1.BB
     ∟w zakresie skutków podatkowych otrzymania darowizny środków pieniężnych w dwóch transzach.

2018.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 111-KDIB4.4015.190.2017.1.MCZ
     ∟skutki podatkowych nabycia tytułem darowizny udziału w przedsiębiorstwie (w tym udziału w prawie do nieruchomości)

2018.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.162.2017.1.PM
     ∟Czy środki pieniężne otrzymane przez Wnioskodawczynię na podstawie Umowy Darowizny podlegać będą opodatkowaniu stosownie do przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn? Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, obowiązek podatkowy w odniesieniu do całej kwoty darowizny powstanie z chwilą zawarcia Umowy Darowizny?

2018.01.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 111-KDIB4.4015.189.2017.1.MCZ
     ∟skutki podatkowych nabycia tytułem darowizny udziału w przedsiębiorstwie (w tym udziału w prawie do nieruchomości)

2017.12.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.141.2017.2.JKU
     ∟- Czy przekazanie kwoty ok. 28 mln zł tytułem darowizny w 10 przelewach po ok. 2,8 mln zł każdy będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od spadku i darowizn? - Czy obowiązek podatkowy w podatku od spadku i darowizn powstanie w momencie uznania konta Wnioskodawcy kwotą przelewu? - Czy w przypadku, jeżeli Wnioskodawca zgłosi fakt otrzymania kwoty przelewu będzie zwolniony od opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn?

2017.12.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.161.2017.2.MSI
     ∟Skutki podatkowe otrzymania darowizny w gotówce.

2017.12.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.171.2017.1.MSI
     ∟skutki podatkowe nabycia zachowku

2017.11.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.136.2017.1.MPU
     ∟Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawczyni będzie zwolniona z obowiązku zapłaty podatku od całości otrzymanej darowizny w kwocie wyższej niż kwota wolna od podatku?

2017.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.120.2017.2.BJ
     ∟Czy darowizna będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn?

2017.09.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 111-KDIB4.4015.97.2017.1.MCZ
     ∟skutki podatkowe nabycia środków pieniężnych tytułem darowizny w gotówce

2017.08.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.84.2017.2.MPU
     ∟w zakresie skutków podatkowych darowizny środków pieniężnych

2017.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.63.2017.1.JKu
     ∟Skoro w analizowanej sprawie środki pieniężne zostały przekazane Wnioskodawczyni w formie gotówkowej „z ręki do ręki”, które następnie Wnioskodawczyni sama wpłaciła na swój rachunek bankowy, stwierdzić należy, iż nie został spełniony warunek określony w art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

2017.05.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.11.2017.2.BB
     ∟Czy fakt, iż ostateczne postanowienie Sądu zapadło w dniu 27 września 2016 r. uzasadnia twierdzenie, iż termin wskazany w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn – 6 miesięczny na zgłoszenie do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego nabycia spadku – należy liczyć od wskazanego wyżej terminu?

2017.04.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-2-1.4515.58.2017.1.PM
     ∟Czy darowizna środków pieniężnych dokonana na rzecz Wnioskodawcy przez syna w sposób opisany w umowie darowizny podlega zwolnieniu z podatku od spadków i darowizn po stronie Wnioskodawcy?

2017.04.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-2-1.4515.31.2017.1.MCZ
     ∟Opodatkowanie darowizny środków pieniężnych

2017.03.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-2-1.4515.4.2017.2.MCZ
     ∟Skutki podatkowe nabycia środków pieniężnych tytułem darowizny od brata i nie zgłoszenia ich w urzędzie skarbowym

2017.03.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-2-1.4515.11.2017.1.MCZ
     ∟Nabycie tytułem darowizny prawa majątkowego w postaci wierzytelności

1 2 3 4 5

Dołącz do 41603 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj