Interpretacje do przepisu
art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


992/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.82.2018.2.MZA
     ∟Skutki podatkowe sfinansowania nabycia przez Wnioskodawczynię nieruchomości ze środków pochodzących z kredytu udzielonego córce Wnioskodawczyni i spłaty przez córkę rat tego kredytu.

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.89.2018.1.MZ
     ∟Czy darowizna od siostry, z konta wspólnego z jej mężem, na rachunek bankowy Wnioskodawczyni podlega zwolnieniu z podatku od spadków i darowizn z tytułu darowizny od całej darowanej kwoty, w sytuacji gdy szwagier pisemnie wyrazi zgodę na darowiznę oraz jeżeli zostanie zgłoszona w ustawowym terminie do właściwego urzędu skarbowego?

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.368.2018.9.AM
     ∟możliwość zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego nabytego w drodze darowizny

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.70.2018.4.MZ
     ∟Czy czynność prawna polegająca na nieodpłatnym przekazaniu całego przedsiębiorstwa spółki cywilnej prowadzonej wyłącznie przez małżonków, a objętego wspólnością majątkową małżeńską, na rzecz jednego ze wspólników – małżonków podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.113.2018.2.MCZ
     ∟skutki podatkowe otrzymania zachowku z odsetkami

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.114.2018.2.AD
     ∟skutki podatkowe otrzymania zachowku i odsetek ustawowych od zachowku.

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.287.2018.3.WR
     ∟Amortyzacja środków trwałych – zakupionych oraz nabytych w drodze darowizny.

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.120.2018.1.BD
     ∟Czy w związku z planowanymi darowiznami, w ramach umów darowizny, gdzie brat Wnioskodawcy będzie darczyńcą, a żona brata wyrazi na te darowizny zgody, Wnioskodawca będzie mógł skorzystać ze zwolnienia wynikającego art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn w stosunku do całej otrzymanej kwoty pieniężnej oraz akcji, biorąc pod uwagę, że darowizna będzie pochodziła z majątku wspólnego brata i żony? Czy też Wnioskodawca powinien każdą z planowanych darowizn potraktować jako dwie oddzielne darowizny – od brata oraz od jego żony i zapłacić podatek od połowy otrzymanej kwoty oraz od połowy wartości akcji?

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.121.2018.1.BD
     ∟Czy w związku z planowanymi darowiznami, w ramach umów darowizny, gdzie brat Wnioskodawcy będzie darczyńcą, a żona brata wyrazi na te darowizny zgody, Wnioskodawca będzie mógł skorzystać ze zwolnienia wynikającego art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn w stosunku do całej otrzymanej kwoty pieniężnej oraz akcji, biorąc pod uwagę, że darowizna będzie pochodziła z majątku wspólnego brata i żony? Czy też Wnioskodawca powinien każdą z planowanych darowizn potraktować jako dwie oddzielne darowizny – od brata oraz od jego żony i zapłacić podatek od połowy otrzymanej kwoty oraz od połowy wartości akcji?

2018.09.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.66.2018.2.AR
     ∟Skutki podatkowe otrzymania darowizny nieruchomości od siostry i możliwość zastosowania zwolnienia przewidzianego w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn.

2018.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.103.2018.1.DK
     ∟Czy przedmiotowa darowizna w świetle przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn, przy spełnieniu wszystkich przesłanek warunkujących zwolnienie w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, będzie podlegała w całości zwolnieniu od podatku od spadków i darowizn w sytuacji gdy zostanie dokonana z majątku wspólnego (matki i jej męża) ?

2018.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.246.2018.1.BB
     ∟Aby Wnioskodawczyni mogła skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 9 pkt 10 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych powinna była złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od dokonania czynności, czyli liczonym w terminie od 27 marca 2018 r. Tym samym Wnioskodawczyni nie będzie mogła skorzystać z ww. zwolnienia, jeżeli złoży stosowną deklarację w ciągu 14 dni od sporządzenia opisanej we wniosku umowy, ponieważ nie wypełnia ona znamion umowy pożyczki, a jedynie umowy potwierdzającej w przeszłości zawarcie takiej pożyczki.

2018.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.89.2018.1.MCZ
     ∟skutki podatkowe otrzymania darowizny od ojczyma

2018.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.91.2018.1.PM
     ∟Czy po ustanowieniu na rzecz Wnioskodawczyni służebności mieszkania przez jej syna pozostającego w związku małżeńskim z obowiązującą wspólnotą majątkową, Wnioskodawczyni będzie zwolniona w całości z obowiązku zapłaty podatku od nieodpłatnego nabycia prawa służebności mieszkania na podstawie art. 4a ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

2018.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.44.2018.1.AR
     ∟Skutki podatkowe otrzymania darowizny środków pieniężnych dokonanej w formie aktu notarialnego a realizowanej w ratach przelewem na rachunek bankowy obdarowanego.

2018.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.43.2018.1.AR
     ∟Skutki podatkowe otrzymania darowizny środków pieniężnych dokonanej w formie aktu notarialnego a realizowanej w ratach przelewem na rachunek bankowy obdarowanego.

2018.06.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.71.2018.1.BD
     ∟Czy nabycie przez Wnioskodawczynię od męża (z którym pozostaje w separacji) udziału wynoszącego ½ części we własności wyżej wymienionego lokalu mieszkalnym wraz ze związanym z nim udziałem w nieruchomości wspólnej na podstawie umowy darowizny zawartej w formie aktu notarialnego, będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn?

2018.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.72.2018.1.AD
     ∟Dla zastosowania omawianego zwolnienia nie ma znaczenia, że pomiędzy małżonkami została orzeczona separacja.

2018.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.25.2018.2.SK
     ∟w zakresie skutków podatkowych darowizny środków pieniężnych

2018.06.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.57.2018.1.BD
     ∟Czy przedmiotowa darowizna w świetle przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn, przy spełnieniu wszystkich przesłanek warunkujących zwolnienie w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, będzie podlegała w całości zwolnieniu od podatku od spadków i darowizn w sytuacji gdy zostanie dokonana z majątku wspólnego córki i jej męża?

2018.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.20.2018.3.MSI
     ∟W zakresie skutków podatkowych wpłacenia przez rodziców Wnioskodawcy zaliczki na rzecz dewelopera.

2018.04.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.47.2018.2.BB
     ∟Tym samym, w przedmiotowej sprawie, po stronie Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania, czyli obdarowanego, nie wystąpi obowiązek zapłaty podatku od spadków i darowizn, gdyż nabycie nastąpi na podstawie darowizny zawartej z ojcem. Nabycie to skorzysta więc ze zwolnienia przewidzianego w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn.

2018.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.18.2018.1.MSI
     ∟możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego

2018.04.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.4.2018.1.HS
     ∟Skutki podatkowe przekazania weksla.

2018.03.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4015.11.2018.2.KB
     ∟1. Czy w świetle powyższych informacji, które zostały opisane w poz. 74 jako stan faktyczny, zwrot: „miał miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” dotyczący nabywcy w rozumieniu art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn ma zastosowanie do osoby Wnioskodawczyni i jednocześnie czy jako osoba obdarowywana Wnioskodawczyni spełnia wszelkie przesłanki wskazane w art. 4 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn? (pytanie przyporządkowane przez Wnioskodawczynię do stanu faktycznego) 2. Czy w związku z opisanym w poz. 74 stanem faktycznym oraz na podstawie art. 4 ust. 4 w powiązaniu z art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn następuje zwolnienie z podatku od spadków i darowizn, jeśli takowa darowizna na rzecz Wnioskodawczyni aktem notarialnym zostanie przez ojca Wnioskodawczyni dokonana? (pytanie przyporządkowane przez Wnioskodawczynię do zdarzenia przyszłego)

2018.03.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.19.2018.2.BD
     ∟Czy Wnioskodawca był zobowiązany do złożenia zgłoszenia SD-Z2 aby uniknąć płacenia podatku od spadków i darowizn? Czy obecnie Wnioskodawca ma obowiązek złożenia zeznania SD-3?

2018.03.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.37.2018.1.AD
     ∟Jeżeli ww. darowizna zostanie dokonana w formie aktu notarialnego, wyłącznie między Wnioskodawczynią a jej siostrą (za zgodą jej małżonka) to czy w opisanym zdarzeniu przyszłym będzie mogło mieć zastosowanie pełne zwolnienie z podatku od spadków i darowizn?

2018.03.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.36.2018.2.BJ
     ∟Czy w przedstawionym stanie faktycznym zgłoszenie nabycia rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia wywołuje skutek, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn w postaci zwolnienia takiego nabycia od podatku od spadków i darowizn pomimo, że sporządzenie i zarejestrowanie aktu poświadczenia dziedziczenia nastąpiło po upływie 6-miesięcznego terminu na złożenie oświadczenia w przedmiocie przyjęcia lub odrzucenia spadku, o którym stanowi art. 1015 § 1 ustawy Kodeks cywilny?

2018.03.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.440.2017.1.AC
     ∟skutków podatkowych sprzedaży wierzytelności otrzymanej w drodze darowizny

2018.03.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.8.2018.1.AD
     ∟Mimo iż darowizna zostanie dokonana do majątku wspólnego (bezudziałowego) to na gruncie ustawy o podatku od spadków i darowizn podstawę opodatkowania dla Wnioskodawcy winna stanowić połowa wartości nabytej nieruchomości. Skoro jednak nabycie będzie następowało od osoby najbliższej (brata) Wnioskodawca będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania na mocy art. 4a ustawy.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41564 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj