Interpretacje do przepisu
art. 43 ust. 17 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


662/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 43 ust. 17 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.631.2018.1.MGO
     ∟Opodatkowanie usług obejmujących pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobku.

2018.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.664.2018.1.EJ
     ∟Gmina działa jako podatnik VAT z tytułu świadczenia usług pobytu i wyżywienia dzieci w żłobku

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.554.2018.2.SR
     ∟Brak zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy świadczonych przez Wnioskodawcę usług szkoleniowych oraz usług doradztwa zawodowego

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.621.2018.1.DM
     ∟Usługi przewozu niepełnosprawnych podopiecznych w celu zapewnienia realizacji obowiązku szkolnego i nauki podlegają/podlegać będą zwolnieniu od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług, jako ściśle związane z usługami w zakresie kształcenia i wychowania.

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.519.2018.1.WN
     ∟zwolnienie z opodatkowania usług kształcenia zawodowego

2018.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.498.2018.2.AZ
     ∟zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy, usług wydania posiłków dla uczniów własnych szkół, uczniów innych szkół oraz nauczycieli niezależnie od tego kto finansuje taką usługę, zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy usług wydania posiłków dla uczniów szkół niepublicznych niezależnie od tego kto finansuje taką usługę, opodatkowania stawką podatku VAT w wysokości 8% wydania posiłków dla pracowników administracyjnych oraz pracowników obsługi oraz grup zorganizowanych i podmiotów zewnętrznych niezależnie od tego kto finansuje taka usługę, dokumentowania usług wydania posiłków na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w sytuacji gdy płatność za nią dokonywana jest przez podmiot trzeci (GOPS, MOPS).

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.443.2018.2.AP
     ∟Rozpoznania importu usług zwolnionych od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 17 w zw. z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy VAT.

2018.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.519.2018.1.MM
     ∟Czynności pobierania krwi pępowinowej na zlecenie banku krwi nie podlegają zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług.

2018.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.645.2018.1.MN
     ∟Sposób dokumentowania czynności polegającej na zorganizowaniu spotkania integracyjnego dla osób niepełnosprawnych.

2018.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.475.2018.2.MN
     ∟Sposób opodatkowania podatkiem od towarów i usług dzierżawy pomieszczeń w budynku po byłej chlewni na rzecz fundacji.

2018.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.566.2018.1.ŻR
     ∟zwolnienia od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy, usług zakwaterowania rodzica lub opiekuna chorego pacjenta na oddziale w trakcie leczenia szpitalnego

2018.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.478.2018.1.MM
     ∟Czynności polegające m.in. na koordynacji całej umowy, rekrutacji pielęgniarek oraz nadzorze i koordynacji ich prac, rekrutacji i koordynacji firm transportowych nie podlegają zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług.

2018.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.392.2018.2.KB
     ∟Zastosowanie zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy dla importu usługi laboratoryjnej.

2018.08.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.465.2018.1.DM
     ∟Nabyte na zasadzie importu usług, usługi tłumaczenia planów leczenia nie korzystają ze zwolnienia od podatku.

2018.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.347.2018.2.OA
     ∟Zwolnienie od podatku świadczonych usług organizacji kolonii, zimowisk oraz obozów.

2018.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.401.2018.2.AGW
     ∟Zwolnienie od podatku usług szkoleniowych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. b) ustawy o podatku od towarów i usług.

2018.08.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.468.2018.2.JM
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku.

2018.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.258.2018.2.AM
     ∟w zakresie zastosowania zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy do usług polegających na dostarczaniu opracowanych szkoleń e learningowych

2018.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.297.2018.2.JSZ
     ∟w zakresie opodatkowania podatkiem VAT całokształtu czynności związanych z realizacją programu Matury Międzynarodowej

2018.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.315.2018.1.IZ
     ∟Usługi polegające na dostępie do platformy internetowej z nagranymi szkoleniami nie są usługami kształcenia zawodowego i podlegają opodatkowaniu stawką podstawową.

2018.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP1/443-169/14-11/ICz
     ∟Zwolnienie od podatku usług świadczonych przez Wnioskodawcę w zakresie organizacji szkoleń i konferencji.

2018.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.304.2018.1.KBR
     ∟Opodatkowanie podatkiem VAT usługi polegającej na zapewnieniu dostępu do platformy internetowej umożliwiającej kontakt użytkownika z prelegentem.

2018.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.238.2018.2.MM
     ∟Usługi dowozu przez szkoły dzieci z tych szkół na zajęcia odbywające się poza szkołą podlegają opodatkowaniu. O ile dowóz związany jest z realizacją podstawy programowej (w ramach lekcji) podlega zwolnieniu. W przeciwnym wypadku opodatkowany jest stawką 8%.

2018.06.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.299.2018.1.ASZ
     ∟zwolnienie od podatku VAT usług opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawy towarów i świadczenia usług ściśle związanych z półkolonią

2018.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.177.2018.2.AW
     ∟Zwolnienia bądź stawki dla usługi związanej z działalnością obiektu sportowego.

2018.06.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.150.2018.2.NK
     ∟Wskazanie, czy Gmina prawidłowo uznaje, że świadczenie usług opisanych w punktach 1, 2, 5 i 6, polegających na zapewnieniu przez Jadłodajnię posiłków podopiecznym MOPS oraz OW, za które odpłatność dokonywana jest odpowiednio przez MOPS oraz OW, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i korzysta ze zwolnienia z opodatkowania tym podatkiem.

2018.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.117.2018.2.JKU
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku opłat pobieranych za pobyt dzieci w wieku do lat 6 w przedszkolach publicznych ponad 5-godzinny bezpłatny limit, zwolnienia od podatku opłat pobieranych przez Placówki oświatowe (tj. przedszkola, szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi oraz szkoły publiczne) za korzystanie przez dzieci i nauczycieli zatrudnionych w tych placówkach oświatowych ze stołówek szkolnych/przedszkolnych

2018.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.253.2018.1.PC
     ∟Czy Spółka świadcząc usługi opieki, zlecając ich wykonanie podwykonawcom, na zasadach opisanych w „Modelu 3”, których celem jest opieka nad osobami niepełnosprawnymi lub osobami w podeszłym wieku w miejscu ich zamieszkania w kraju Unii Europejskiej, korzysta ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 23 ustawy o VAT?

2018.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.170.2018.1.PC
     ∟Czy Spółka świadcząc samodzielnie usługi opieki na zasadach opisanych w „Modelu 1”, których celem jest opieka nad osobami niepełnosprawnymi lub osobami w podeszłym wieku w miejscu ich zamieszkania w kraju Unii Europejskiej, korzysta ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 23 ustawy o VAT?

2018.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.252.2018.1.PC
     ∟Czy Spółka świadcząc usługi opieki, jako podwykonawca, na zasadach opisanych w „Modelu 2”, których celem jest opieka nad osobami niepełnosprawnymi lub osobami w podeszłym wieku w miejscu ich zamieszkania w kraju Unii Europejskiej, korzysta ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 23 ustawy o VAT?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41560 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj