Interpretacje do przepisu
art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


171/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.621.2018.1.DM
     ∟Usługi przewozu niepełnosprawnych podopiecznych w celu zapewnienia realizacji obowiązku szkolnego i nauki podlegają/podlegać będą zwolnieniu od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług, jako ściśle związane z usługami w zakresie kształcenia i wychowania.

2018.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.498.2018.2.AZ
     ∟zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy, usług wydania posiłków dla uczniów własnych szkół, uczniów innych szkół oraz nauczycieli niezależnie od tego kto finansuje taką usługę, zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy usług wydania posiłków dla uczniów szkół niepublicznych niezależnie od tego kto finansuje taką usługę, opodatkowania stawką podatku VAT w wysokości 8% wydania posiłków dla pracowników administracyjnych oraz pracowników obsługi oraz grup zorganizowanych i podmiotów zewnętrznych niezależnie od tego kto finansuje taka usługę, dokumentowania usług wydania posiłków na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w sytuacji gdy płatność za nią dokonywana jest przez podmiot trzeci (GOPS, MOPS).

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.560.2018.2.MK
     ∟podlegania opodatkowaniu wykonywanych przez Gminę usług wychowania przedszkolnego w przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Szkoły podlegania opodatkowaniu wyżywienia dzieci w Przedszkolu za które pobierane są opłaty w wysokości tzw. wkładu do kotła oraz wyżywienia w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Szkoły zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy o VAT wyżywienia dzieci w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Szkoły.

2018.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.504.2018.1.MM
     ∟Świadcząc poprzez swoje jednostki (szkoły, przedszkola, bursy) usługi wyżywienia kadry pedagogicznej tych jednostek Gmina występuje w charakterze podatnika. Usługi te podlegają zwolnieniu od podatku.

2018.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.553.2018.1.MD
     ∟brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją operacji

2018.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.347.2018.2.OA
     ∟Zwolnienie od podatku świadczonych usług organizacji kolonii, zimowisk oraz obozów.

2018.08.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.468.2018.2.JM
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku.

2018.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.396.2018.1.RW
     ∟Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu.

2018.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.400.2018.1.AK
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2018.07.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.278.2018.1.JŻ
     ∟Uznanie Wnioskodawcy za podatnika prowadzącego działalność zwolnioną z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy w odniesieniu do odpłatnego świadczenia opieki i wyżywienia dzieci w przedszkolach.

2018.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.361.2018.1.SJ
     ∟Opodatkowanie usług w zakresie wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę oraz w zakresie żywienia dzieci w takich placówkach oraz opodatkowanie usług żywienia dzieci w przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę, których koszt pokrywa MOPS.

2018.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.238.2018.2.MM
     ∟Usługi dowozu przez szkoły dzieci z tych szkół na zajęcia odbywające się poza szkołą podlegają opodatkowaniu. O ile dowóz związany jest z realizacją podstawy programowej (w ramach lekcji) podlega zwolnieniu. W przeciwnym wypadku opodatkowany jest stawką 8%.

2018.06.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.299.2018.1.ASZ
     ∟zwolnienie od podatku VAT usług opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawy towarów i świadczenia usług ściśle związanych z półkolonią

2018.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.212.2018.2.MM
     ∟Opodatkowanie świadczenia przez Gminę usług opieki nad dziećmi i wyżywienia dzieci w przedszkolach, oraz obowiązek wystawienia faktury dla Płatnika – ośrodka pomocy społecznej z innej jednostki samorządu terytorialnego.

2018.05.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.215.2018.1.MM
     ∟Zwolnienie od podatku usług świadczonych przez szkoły w zakresie wyżywienia dzieci i pracowników pedagogicznych oraz opodatkowanie stawką 8% usług wyżywienia pracowników niepedagogicznych.

2018.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.117.2018.2.JKU
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku opłat pobieranych za pobyt dzieci w wieku do lat 6 w przedszkolach publicznych ponad 5-godzinny bezpłatny limit, zwolnienia od podatku opłat pobieranych przez Placówki oświatowe (tj. przedszkola, szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi oraz szkoły publiczne) za korzystanie przez dzieci i nauczycieli zatrudnionych w tych placówkach oświatowych ze stołówek szkolnych/przedszkolnych

2018.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.123.2018.1.MM
     ∟Opodatkowanie świadczenia przez Gminę usług opieki nad dziećmi i wyżywienia dzieci w żłobkach, wyżywienia dzieci w szkołach i usług opieki społecznej (zapewnienia pobytu w jednostkach pomocy społecznej) oraz obowiązku wystawienia faktury dla Płatnika – ośrodka pomocy społecznej z innej jednostki samorządu terytorialnego.

2018.04.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.19.2018.2.MR
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczenia usług opieki polegających na organizacji śródrocznych pobytów edukacyjnych w formie „zielonych szkół”, „białych szkół” itp., usług organizacji wycieczek edukacyjnych wyjazdowych i warsztatów edukacyjnych oraz usług zakwaterowania i wyżywienia m.in. nauczycieli macierzystej szkoły lub rodziców oraz wyżywienia pracowników Domu Wczasów Dziecięcych.

2018.04.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.89.2018.1.EA
     ∟- W zakresie braku opodatkowania sprzedaży posiłków uczniom szkół podstawowych i gimnazjum oraz - W zakresie zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a) ustawy opłat pobieranych za wyżywienie uczniów szkół

2018.03.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.47.2018.2.SR
     ∟zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy o VAT usług polegających na prowadzeniu zajęć edukacyjnych w przedszkolach w zakresie ekologii i przyrody, jako usług ściśle związanych z usługami opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz brak wliczania do limitu sprzedaży, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT usług nauczania ekologii i przyrody świadczonych na rzecz przedszkoli

2018.03.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.831.2017.2.RSZ
     ∟W zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT usług wydawania posiłków na rzecz Uczniów oraz Nauczycieli, za które pobierane są opłaty w sytuacji gdy Powiat poprzez Szkołę dokonuje zakupu posiłków w gotowej postaci od firmy zewnętrznej

2018.03.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.94.2018.2.SR
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego z zastosowaniem prewspółczynika i współczynnika struktury sprzedaży w związku z realizacją inwestycji pn. „…”

2018.02.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.850.2017.1.RSZ
     ∟w zakresie zwolnienia od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy o VAT, usług świadczonych przez Wnioskodawcę (Powiat) za pośrednictwem jego jednostki, tj. Domu Wczasów Dziecięcych, polegających na organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich i zimowych oraz dostawie towarów i świadczeniu usług ściśle z tymi usługami związanych, wykonywanych w formach i na zasadach określonych w przepisach ustawy o systemie oświaty

2018.02.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.670.2017.1.AP
     ∟Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków ponoszonych na nabycie towarów i usług służących realizacji projektu przebudowy części budynku użyteczności publicznej na cel utworzenia przedszkola.

2018.02.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.723.2017.1.BS
     ∟W zakresie zastosowania zwolnienia od podatku dla świadczonych usług polegających na organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej w okresie ferii letnich i zimowych (w formie półkolonii).

2018.02.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.870.2017.1.JP
     ∟1. Czy pobór opłat za pobyt dzieci w przedszkolach za czas przekraczający 5 bezpłatnych godzin dziennie oraz za wyżywienie dzieci w przedszkolach stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT? 2. W przypadku uznania, iż pobór wskazanych opłat jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, czy wskazane świadczenie będzie korzystało ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a) ustawy o VAT?

2018.01.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.617.2017.1.DC
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie uznania usług opieki i wyżywienia dzieci w przedszkolach oraz usług wyżywienia uczniów w szkołach za niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT.

2018.01.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.588.2017.1.OA
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności zapewnienia wyżywienia, za które Wnioskodawca pobiera opłaty.

2018.01.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.583.2017.2.AM
     ∟W zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit a) ustawy usług organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży w formie półkolonii, kolonii i obozów sportowych.

2018.01.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.615.2017.2.MP
     ∟Skoro Wnioskodawca – organizując ferie i półkolonie oraz wyjazdy krajowe i zagraniczne (wymiana międzynarodowa uczniów dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy) spełnia wymagania przewidziane w przepisach ustawy Prawo oświatowe oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży, to świadczone przez Wnioskodawcę usługi będą zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy o VAT.

1 2 3 4 5 6

Dołącz do 41564 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj