Interpretacje do przepisu
art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


520/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.631.2018.1.MGO
     ∟Opodatkowanie usług obejmujących pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobku.

2018.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.664.2018.1.EJ
     ∟Gmina działa jako podatnik VAT z tytułu świadczenia usług pobytu i wyżywienia dzieci w żłobku

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.648.2018.1.SR
     ∟prawo do częściowego odliczenia kwoty podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycia związane z realizacją projektu w stosunku do obiektów, w których prowadzona jest działalność niepodlegająca opodatkowaniu VAT (pozagospodarcza), działalność opodatkowana VAT oraz zwolniona od podatku, z zastosowaniem art. 86 ust. 2a-2h oraz art. 90 ust. 3 ustawy oraz brak prawa do odliczenia kwoty podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją projektu w zakresie obiektów, w których siedzibę mają placówki wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku oraz niepodlegające opodatkowaniu.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.621.2018.1.DM
     ∟Usługi przewozu niepełnosprawnych podopiecznych w celu zapewnienia realizacji obowiązku szkolnego i nauki podlegają/podlegać będą zwolnieniu od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług, jako ściśle związane z usługami w zakresie kształcenia i wychowania.

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.640.2018.2.ALN
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.695.2018.1.JK
     ∟brak prawa do odliczenia podatku VAT od zakupu materiałów na cele przedszkolne

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.529.2018.1.MR
     ∟Podleganie opodatkowaniu i zastosowanie zwolnienia od podatku dla świadczonych usług wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego oraz żywienia dzieci w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego.

2018.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.498.2018.2.AZ
     ∟zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy, usług wydania posiłków dla uczniów własnych szkół, uczniów innych szkół oraz nauczycieli niezależnie od tego kto finansuje taką usługę, zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy usług wydania posiłków dla uczniów szkół niepublicznych niezależnie od tego kto finansuje taką usługę, opodatkowania stawką podatku VAT w wysokości 8% wydania posiłków dla pracowników administracyjnych oraz pracowników obsługi oraz grup zorganizowanych i podmiotów zewnętrznych niezależnie od tego kto finansuje taka usługę, dokumentowania usług wydania posiłków na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w sytuacji gdy płatność za nią dokonywana jest przez podmiot trzeci (GOPS, MOPS).

2018.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.532.2018.1.AZ
     ∟opodatkowanie sprawowania opieki nad dziećmi ponad podstawę programową oraz wyżywienia dzieci i nauczycieli w przedszkolu publicznym

2018.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.469.2018.1.DM
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2018.09.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.503.2018.1.DM
     ∟Czy w przedstawionym stanie faktycznym Gmina występuje jako podatnik podatku VAT, w konsekwencji czy jest zobowiązana do naliczenia podatku od towarów i usług od opłat pobieranych od rodziców dzieci oraz kadry dydaktycznej tytułem wyżywienia w szkołach dostarczanych przez inną jednostkę w formie cateringu?

2018.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.511.2018.1.EA
     ∟Brak opodatkowania pobieranych opłat za pobyt dzieci w przedszkolach ponad podstawę programową i ich wyżywienie.

2018.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.378.2018.1.WB
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na realizację projektu.

2018.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.456.2018.2.AR
     ∟w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupu towarów i usług w ramach projektu pn. „…”

2018.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.405.2018.2.SJ
     ∟Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktur dotyczących zakupu towarów i usług służących do realizacji inwestycji.

2018.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.551.2018.1.JK
     ∟brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu

2018.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.342.2018.1.WB
     ∟Możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2018.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.507.2018.1.ASZ
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z projektem

2018.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.546.2018.1.AR
     ∟w zakresie braku prawa do zmniejszenia podatku należnego o podatek naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z realizacją projektu pn. „…”

2018.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.398.2018.1.PG
     ∟Opodatkowanie pobieranych Opłat.

2018.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.456.2018.1.MJ
     ∟Uznanie czynności odpłatnego wyżywienia dzieci w szkołach i przedszkolach za czynności podlegające opodatkowaniu.

2018.08.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.359.2018.1.EJ
     ∟Miasto jako podatnik podatku VAT z tytułu wykonywania czynności pobytu i nauczania dzieci w szkołach, przedszkolach i w żłobkach, wydawania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych oraz korzystania przez dzieci z wyżywienia podczas pobytu w tych placówkach oświatowych

2018.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.419.2018.1.JS
     ∟brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

2018.07.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.428.2018.1.JS
     ∟w zakresie uznania pobieranych przez Gminę opłat z tytułu opieki i wyżywienia dzieci uczęszczających do Żłobka Miejskiego za podlegające wyłączeniu z opodatkowania VAT na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT

2018.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.207.2018.1.AP
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków, za pomocą indywidualnie wyliczonego prewspółczynnika dla Zakładu Usług Komunalnych, opartego na kryterium udziału rocznego sumy określonych w m3 ilości wody dostarczonej oraz ścieków odprowadzonych w ramach transakcji zewnętrznych (udokumentowanych fakturami VAT) w sumie określonych w m3 ilości wody dostarczonej oraz ścieków odprowadzonych w ramach ogółu transakcji (tj. zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych)

2018.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.311.2018.1.IP
     ∟Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Budowa siłowni zewnętrznej (...)”.

2018.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.262.2018.1.EA
     ∟Czynności wydawania duplikatów świadectw lub legitymacji szkolnych, jako ściśle związane z usługami zwolnionymi od podatku od towarów i usług – korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT. Opłaty pobierane za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu publicznym nie podlegają wyłączeniu z opodatkowania podatkiem VAT. Usługi polegające na zapewnieniu posiłków, świadczone przez Wnioskodawcę za pośrednictwem jednostki oświatowej na rzecz uczniów i dzieci przedszkolnych korzystają ze zwolnienia.

2018.06.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.299.2018.1.ASZ
     ∟zwolnienie od podatku VAT usług opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawy towarów i świadczenia usług ściśle związanych z półkolonią

2018.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.250.2018.2.MW
     ∟Stawka podatku dla czynności sprzedaży posiłków dla uczniów oraz nauczycieli szkół podstawowych.

2018.06.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.288.2018.1.EA
     ∟W zakresie braku możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu inwestycyjnego.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41560 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj