Interpretacje do przepisu
art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


378/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.612.2019.2.EA
     ∟Sposób opodatkowania i dokumentowania rozliczeń pomiędzy Wnioskodawcą a ośrodkiem pomocy społecznej z innej jednostki samorządu terytorialnego w związku z finansowaniem usług dożywiania.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.527.2019.2.BS
     ∟Zwolnienie od podatku dla świadczonych usług opieki nad osobami w podeszłym wieku.

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.496.2019.2.EJU
     ∟w zakresie braku prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z faktur dokumentujących wydatki poniesione w ramach projektu pn. „X”

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.416.2019.2.ALN
     ∟Brak prawa do obniżenia podatku należnego i zwrotu podatku wynikającego z wystawianych na Wnioskodawcę faktur związanych z realizacją projektu.

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.351.2019.2.KOM
     ∟zwolnienie z podatku VAT usług opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi z zamieszkaniem oraz opieką medyczną w ramach tworzonego Domu Opieki

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.319.2019.2.ASZ
     ∟zastosowanie dla odliczenia VAT od wydatków poniesionych w ramach budowy infrastruktury wodociągowej prewspółczynnika metrażowego jako bardziej reprezentatywnego sposobu określenia proporcji

2019.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.343.2019.2.EW
     ∟Prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu dokonywanych zakupów związanych z inwestycją.

2019.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.202.2019.1.PJ
     ∟Skoro, jak wskazano we wniosku Gmina nie wykorzysta powstałych w ramach inwestycji budynków do realizacji czynności opodatkowanych VAT, ale do świadczenia usług zwolnionych z opodatkowania a także usług nieodpłatnych, które nie będą opodatkowane, to w przedmiotowej sprawie nie zostanie spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług – związek dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT.

2019.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.95.2019.3.ASZ
     ∟prawo do odliczenia części podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki inwestycyjne oraz wydatki bieżące związane z infrastrukturą kanalizacyjną według udziału liczby metrów sześciennych odprowadzonych od odbiorców zewnętrznych ścieków w liczbie metrów sześciennych odprowadzonych ścieków ogółem

2019.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.348.2019.1.EA
     ∟Brak opodatkowania usług związanych z zapewnieniem pobytu w domu pomocy społecznej.

2019.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.260.2019.1.AK
     ∟brak opodatkowania dotacji w zakresie kosztów bezpośrednich i pośrednich, otrzymanej w związku z realizacją Projektu

2019.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.176.2019.2.ASZ
     ∟możliwość zastosowania dla odliczenia VAT od wydatków na gospodarkę wodnokanalizacyjną prewspółczynnika metrażowego jako bardziej reprezentatywnego sposobu określenia proporcji

2019.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.243.2019.2.MM
     ∟Wykonywane przez Gminę czynności, za pośrednictwem MOPR, które realizowane są de facto przez organizacje pozarządowe/podmioty uprawnione podlegają opodatkowaniu, ale korzystają ze zwolnienia. Gmina (MOPR), jeżeli nie spełnia warunków do zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania tej sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, musi ją ewidencjonować w ww. sposób.

2019.06.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.185.2019.2.MN
     ∟zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 22 usługi zapewnienia pobytu i wyżywienia w Dziennym Domu Senior+, brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu podatku VAT wynikającego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu.

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.242.2019.1.AP
     ∟Zwolnienie od podatku opłat za pobyt w DP i prawo do odliczenia z faktur dokumentujących wydatki.

2019.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.288.2019.1.EA
     ∟W zakresie zwolnienia od podatku pobieranych przez Gminę opłat z tytułu świadczenia za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: - usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, - czynności związanych z udzieleniem schronienia w ośrodku wsparcia, - czynności związanych z zapewnieniem pobytu w Domu Pomocy Społecznej.

2019.06.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.181.2019.1.IZ
     ∟opodatkowania wynajmu budynku na rzecz spółki oraz prawa do odliczenia podatku od wydatków na jego budowę

2019.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.242.2019.1.JP
     ∟Czy świadczenia realizowane w ramach działalności statutowej przez Dom Pomocy Społecznej nie podlegają opodatkowaniu i pozostają poza zakresem ustawy o VAT, czy są zwolnione od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 22?

2019.05.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.269.2019.1.SR
     ∟prawo do częściowego odliczania podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z działalnością mieszaną, których nie można przyporządkować poszczególnym użytkownikom lokali (jednostkom organizacyjnym), z zastosowaniem prewspółczynnika urzędu obsługującego j.s.t., a nie jednostki organizacyjnej dokonującej tych zakupów

2019.05.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.225.2019.1.AR
     ∟w zakresie braku prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z faktur dokumentujących poniesione wydatki w ramach projektu pn. „…”

2019.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.167.2019.2.RK
     ∟ Opodatkowanie świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

2019.05.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.140.2019.2.WB
     ∟Opodatkowanie podatkiem VAT opisanych we wniosku Świadczeń realizowanych przez Gminę.

2019.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.95.2019.2.ASZ
     ∟prawo do odliczenia części podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki inwestycyjne oraz wydatki bieżące związane z infrastrukturą kanalizacyjną według udziału liczby metrów sześciennych odprowadzonych od odbiorców zewnętrznych ścieków w liczbie metrów sześciennych odprowadzonych ścieków ogółem

2019.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.150.2019.1.AD
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją ...

2019.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.113.2019.1.AR
     ∟Uznanie Gminy za podatnika podatku od towarów i usług, opodatkowania podatkiem VAT Świadczeń wykonywanych przez Wnioskodawcę za pośrednictwem MOPS oraz zastosowania dla tych czynności zwolnienia od podatku.

2019.05.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.88.2019.2.SS
     ∟Wyłączenie od opodatkowania VAT świadczonych przez Gminę czynności wykonywanych za pośrednictwem Szkół, Przedszkoli i Domu Pomocy Społecznej, i tym samym nieuznania Gminy w tym zakresie za podatnika VAT.

2019.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.99.2019.2.EK
     ∟Prawa do odliczenia-projekt.

2019.04.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.186.2019.1.MM
     ∟Podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług dotyczących realizacji projektu.

2019.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.75.2019.1.OA
     ∟Interpretacja przepisów w zakresie zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 22a ustawy pobieranych przez Gminę opłat za pobyt w Gminnym Domu dla osób zagrożonych przemocą w rodzinie oraz sposobu ich dokumentowania.

2019.04.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.74.2019.2.MSU
     ∟zastosowanie zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 22 lit. d ustawy dla usług całodobowej opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub osobami w podeszłym wieku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj