Interpretacje do przepisu
art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


5047/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.569.2018.2.AZ
     ∟zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy dostawy nieruchomości

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.547.2018.2.MN
     ∟zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT czynności nieodpłatnego przekazania nieruchomości dzieciom Wnioskodawcy

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.778.2018.1.AJ
     ∟Aport dwóch nieruchomości, chodnika, dwóch projektów budowlanych i dwóch projektów wykonawczych nie będzie stanowił przedsiębiorstwa ani zorganizowanej jego części. W związku z tym podlegać będzie przepisom ustawy jako odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. Podstawą opodatkowania będzie wszystko co stanowić będzie zapłatę zgodnie z zawartą pomiędzy stronami transakcji umową. Aport w całości podlegać będzie opodatkowaniu 23% stawką podatku. Przy czym w stosunku do aportu budowli z uwagi na to, ze strony zamierzają skorzystać z opcji opodatkowania nie znajdzie zastosowania zwolnienie od podatku przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.608.2018.2.DM
     ∟Dostawa nieruchomości gruntowych zabudowanych wykorzystywanych w prowadzonej działalności handlowo-produkcyjnej, a po jej zaprzestaniu w całości będących przedmiotem najmu i dzierżawy korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług. Spółka nie jest zobowiązana do korekty podatku naliczonego związanego z nabyciem nieruchomości nabytej w 2008 r., w związku z tym, że upłynął 10-letni okres korekty licząc od roku, w którym nieruchomość została oddana do użytkowania.

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.518.2018.2.KBR
     ∟W zakresie nieuznania nieruchomości za przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa, zastosowania do dostawy przedmiotowych Nieruchomości zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, możliwości rezygnacji z tego zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Nabywcę przedmiotowych Nieruchomości.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.503.2018.2.KBR
     ∟Prawo do zastosowania do dostawy Działek 2-4 zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, możliwości rezygnacji z tego zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy, prawa do zastosowania do dostawy Działki 1 zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Nabywcę przedmiotowych Nieruchomości.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.619.2018.2.MK
     ∟zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości oraz prawo do rezygnacji ze zwolnienia i wyboru opodatkowania tej transakcji podatkiem VAT

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.500.2018.3.KOM
     ∟Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT dostawy lokalu użytkowego i możliwości wyboru opcji opodatkowania przedmiotowej transakcji.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.545.2018.2.AT
     ∟Opodatkowanie czynności sprzedaży nieruchomości.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.385.2018.2.JF
     ∟zwolnienie od podatku dla dostawy prawa wieczystego użytkowania gruntów wraz z budynkami i budowlami oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu rozbiórki budynków i budowli i obowiązku korekty odliczonego podatku naliczonego

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.390.2018.5.JG
     ∟opodatkowanie sprzedaży Budynku i prawa do odliczenia podatku naliczonego

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.605.2018.2.PRP
     ∟opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży Nieruchomości, braku zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT przy sprzedaży Nieruchomości, prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem Nieruchomości

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.512.2018.3.JC
     ∟Opodatkowanie podatkiem VAT transakcji zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z posadowionym na tym gruncie budynkiem oraz prawa do odliczenia podatku.

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.513.2018.2.JO
     ∟opodatkowanie sprzedaży nieruchomości zabudowanej

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.482.2018.1.AKO
     ∟opodatkowanie sprzedaży nieruchomości zabudowanej

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.473.2018.2.MD
     ∟Uzyskanie statusu podatnika VAT w związku ze sprzedażą nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz zastosowanie zwolnienia do sprzedaży tej nieruchomości.

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.631.2018.2.JSZ
     ∟podleganie opodatkowaniu podatkiem VAT i brak zastosowania art. 6 pkt 1 ustawy o VAT dla sprzedaży Nieruchomości, prawo Kupującego do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem Nieruchomości oraz zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.595.2018.1.AJB
     ∟zwolnienia od podatku VAT planowanej dostawy Nieruchomości na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT oraz możliwości rezygnacji z ww. zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o VAT

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.514.2018.1.PC
     ∟opodatkowania dostawy nieruchomości

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.450.2018.2.KM
     ∟Zwolnienie od podatku czynności przeniesienia prawa własności działek na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycję drogowej w zamian za odszkodowanie.

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.361.2018.2.AKR
     ∟Sprzedaż działek zabudowanych i niezabudowanych.

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.469.2018.3.IT
     ∟brak opodatkowania podatkiem VAT czynności wywłaszczenia nieruchomości za odszkodowaniem, zwolnienie od opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy czynności wywłaszczenia nieruchomości

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.207.2018.2.MAZ
     ∟Wyłączenie z opodatkowania, w trybie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, sprzedaży CRB.

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.378.2018.1.AKR
     ∟Prawo do odliczenia przy nabyciu działek zabudowanych i niezabudowanych.

2018.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.527.2018.1.RR
     ∟Zwolnienia od podatku VAT transakcji sprzedaży gruntu zabudowanego oraz udziału w użytkowaniu wieczystym gruntu niezabudowanego.

2018.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.697.2017.9.AGW
     ∟Objęcie przepisami ustawy czynności wniesienia aportem do spółki jawnej działek gruntu zabudowanych budynkiem socjalno-administracyjnym, magazynem technicznym, halą magazynową i utwardzonym placem oraz zwolnienie od podatku tego aportu.

2018.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.696.2017.9.AGW
     ∟Objęcie przepisami ustawy czynności wniesienia aportem do spółki jawnej działek gruntu zabudowanych budynkiem socjalno-administracyjnym, magazynem technicznym, halą magazynową i utwardzonym placem oraz zwolnienie od podatku tego aportu.

2018.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.415.2018.2.SS
     ∟Opodatkowanie dostawy (aportu) nieruchomości.

2018.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.617.2018.2.IK
     ∟opodatkowanie czynności wywłaszczenia nieruchomości zabudowanych w zamian za odszkodowanie

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.524.2018.3.AB
     ∟brak wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości (lokali wraz z udziałami w częściach wspólnych z miejscami postojowymi) w trybie art. 6 pkt 1 i art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, opodatkowania dostawy nieruchomości oraz prawa do odliczenia podatku VAT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41596 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj