Interpretacje do przepisu
art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


5837/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.11.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.578.2018.1.JM
     ∟prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dotyczących zakupu towarów i usług związanych z realizacją projektu dotyczącego termomodernizacji budynku Przedszkola, MOSiRu oraz OSP

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.158.2018.2.PB
     ∟w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.778.2018.1.AJ
     ∟Aport dwóch nieruchomości, chodnika, dwóch projektów budowlanych i dwóch projektów wykonawczych nie będzie stanowił przedsiębiorstwa ani zorganizowanej jego części. W związku z tym podlegać będzie przepisom ustawy jako odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. Podstawą opodatkowania będzie wszystko co stanowić będzie zapłatę zgodnie z zawartą pomiędzy stronami transakcji umową. Aport w całości podlegać będzie opodatkowaniu 23% stawką podatku. Przy czym w stosunku do aportu budowli z uwagi na to, ze strony zamierzają skorzystać z opcji opodatkowania nie znajdzie zastosowania zwolnienie od podatku przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.507.2018.1.ISK
     ∟Zastosowanie zwolnienia z podatku VAT oraz prawo do wystawienia faktur na rzecz integratora z tytułu usług świadczonych na podstawie Umowy opodatkowanych podatkiem od gier hazardowych.

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.555.2018.1.MP
     ∟Zwolnienie od podatku świadczonych usług doradztwa inwestycyjnego.

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.648.2018.1.SR
     ∟prawo do częściowego odliczenia kwoty podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycia związane z realizacją projektu w stosunku do obiektów, w których prowadzona jest działalność niepodlegająca opodatkowaniu VAT (pozagospodarcza), działalność opodatkowana VAT oraz zwolniona od podatku, z zastosowaniem art. 86 ust. 2a-2h oraz art. 90 ust. 3 ustawy oraz brak prawa do odliczenia kwoty podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją projektu w zakresie obiektów, w których siedzibę mają placówki wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku oraz niepodlegające opodatkowaniu.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.509.2018.5.JŻ
     ∟Określenie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, opodatkowanie usług faktoringowych obejmujących swym zakresem również nabywanie Wierzytelności od Polskich Zbywców, stawka podatku dla świadczonych usług faktoringowych oraz podstawa opodatkowania z tytułu świadczonych usług faktoringowych.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.621.2018.1.DM
     ∟Usługi przewozu niepełnosprawnych podopiecznych w celu zapewnienia realizacji obowiązku szkolnego i nauki podlegają/podlegać będą zwolnieniu od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług, jako ściśle związane z usługami w zakresie kształcenia i wychowania.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.545.2018.2.AT
     ∟Opodatkowanie czynności sprzedaży nieruchomości.

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.620.2018.1.AK
     ∟Prawo do zastosowania zwolnienia od podatku dla sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej.

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.644.2018.2.ŻR
     ∟brak obowiązku wykazywania w deklaracji VAT-7 wartości nieodpłatnego przekazania na rzecz pracowników pakietów medycznych (Pakietów podstawowych), obowiązek wykazywania w deklaracji VAT-7 wartości odpłatnego przekazania na rzecz pracowników pakietów medycznych (Pakietów rodzinnych), brak obowiązku uwzględniania wartości nieodpłatnie przekazywanych pracownikom pakietów medycznych w proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy, brak obowiązku uwzględniania wartości nieodpłatnie przekazywanych pracownikom pakietów medycznych w proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.483.2018.1.BC
     ∟Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub do zwrotu podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację zadania pod nazwą „Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku (...)”.

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.390.2018.5.JG
     ∟opodatkowanie sprzedaży Budynku i prawa do odliczenia podatku naliczonego

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.628.2018.1.AD
     ∟Zamiana działek utwardzonych kostką brukową korzysta ze zwolnienia od podatku.

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.605.2018.2.PRP
     ∟opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży Nieruchomości, braku zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT przy sprzedaży Nieruchomości, prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem Nieruchomości

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.594.2018.1.ASZ
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z projektem

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.590.2018.1.MN
     ∟brak prawa do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPP3/4512-244/15/17/18-S/DC
     ∟Zastosowanie zwolnienia od podatku od towarów i usług dla usług świadczonych przez Stowarzyszenie na rzecz pacjentów, członków stowarzyszenia oraz osób niebędących członkami Stowarzyszenia.

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.638.2018.1.AK
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do wydatków inwestycyjnych.

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.463.2018.2.JSK
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.596.2018.1.WH
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją zadania na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy.

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.598.2018.3.AK
     ∟czy do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy należy wliczyć wartość wynagrodzenia otrzymanego z tytułu rozliczenia prac adaptacyjnych

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.643.2018.2.JP
     ∟W zakresie rozliczenia usługi faktoringu nabywanej od kontrahenta z Francji

2018.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.415.2018.2.SS
     ∟Opodatkowanie dostawy (aportu) nieruchomości.

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.500.2018.1.BS
     ∟Zwolnienia od podatku, import usług oraz podstawa opodatkowania.

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.568.2018.1.EK
     ∟Opodatkowanie, podstawa opodatkowania, stawka podatku dla sprzedaży pakietów usług obejmujących usługi opieki medycznej i usługi fitness.

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.557.2018.1.EK
     ∟Opodatkowanie podstawową stawką podatku VAT dostawy działki, na której został wybudowany budynek przez przyszłego Nabywcę.

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.524.2018.3.AB
     ∟brak wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości (lokali wraz z udziałami w częściach wspólnych z miejscami postojowymi) w trybie art. 6 pkt 1 i art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, opodatkowania dostawy nieruchomości oraz prawa do odliczenia podatku VAT

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.92.2018.4.BF
     ∟Czy w świetle opisanego stanu faktycznego, dostawa Nieruchomości (w tym przedmiotowych Lokali) dokonana przez Sprzedającego na rzecz Kupującego nie będzie podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.529.2018.1.MR
     ∟Podleganie opodatkowaniu i zastosowanie zwolnienia od podatku dla świadczonych usług wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego oraz żywienia dzieci w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41560 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj