Interpretacje do przepisu
art. 42 ust. la ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


30/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 42 ust. la ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.322.2018.2.MS2
     ∟W zakresie obowiązków płatnika.

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.305.2018.2.AS
     ∟Obowiązki płatnika.

2018.06.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.240.2018.1.AK
     ∟Czy Spółka jako organizator Konkursów, jest zobowiązana pobrać od wartości przekazanych nagrodzonym Uczestnikom nagród 10% zryczałtowany podatek dochodowy, określony w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy PIT?

2017.12.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.310.2017.3.MK
     ∟W zakresie obowiązków płatnika dotyczących sporządzenia deklaracji oraz informacji podatkowych w związku z połączeniem spółek przejmowanych.

2017.08.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.255.2017.1.JK3
     ∟w zakresie obowiązków płatnika z tytułu przekazanych nagród

2017.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.156.2017.1.JŚ
     ∟Obowiązki płatnika w związku z organizowaniem konkursów.

2017.07.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.187.2017.1.EC
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowanymi przez Spółkę przedsięwzięciami skierowanymi do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

2017.07.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.188.2017.1.EC
     ∟W zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowanymi przez Spółkę przedsięwzięciami skierowanymi do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

2017.07.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.186.2017.1.EC
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowanymi przez Spółkę przedsięwzięciami skierowanymi do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

2017.07.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.193.2017.1.EC
     ∟W zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowanymi przez Spółkę przedsięwzięciami skierowanymi do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

2017.06.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.13.2017.2.GF
     ∟Czy nagrody przekazywane uczestnikom Akcji Promocyjnej będącym klientami Spółki z tytułu skutecznego polecenia oferty Spółki będą stanowić nagrody związane ze sprzedażą premiową, które na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 z późn. zm. - dalej „ustawa o pdof”) korzystają ze zwolnienia z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym, na Spółce nie będą ciążyć obowiązki płatnika, o których mowa w art. 41 ust. 4 oraz 42 ust. 1 i 1a ustawy o pdof, pod warunkiem, że jednorazowa wartość nagrody przekazywanej uczestnikowi Akcji nie przekroczy 760 zł? Czy nagrody przekazywane uczestnikom Akcji Promocyjnej niebędącym klientami Spółki z tytułu skutecznego polecenia oferty Spółki będą stanowić nagrody związane ze sprzedażą premiową, które na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o pdof korzystają ze zwolnienia z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym, na Spółce nie będą ciążyć obowiązki płatnika, o których mowa w art. 41 ust. 4 oraz art. 42 ust. 1 i la ustawy o pdof pod warunkiem, że jednorazowa wartość nagrody przekazywanej uczestnikowi Akcji nie przekroczy 760 zł? Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie, że w ramach Akcji Promocyjnej jednorazową wartością nagrody, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o pdof, do wysokości której na Spółce nie będą ciążyć obowiązki płatnika wynikające z art. 41 ust. 4 oraz 42 ust. 1 i la ustawy o pdof będzie wartość nagrody za polecenie jednego klienta, a nie suma wartości nagród przekazywanych uczestnikowi Akcji za dany okres rozliczeniowy.

2017.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB2/4511-3-48/15/17-7/S/LS
     ∟W zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą nagród w ramach organizowanych przez Spółkę konkursów w oparciu przepisów podatku dochodowego od osób fizycznych.

2017.05.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB4.4511.136.2017.1.IM
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą wynagrodzenia z tytułu komercjalizacji Wyników

2017.05.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB4.4511.137.2017.1.IM
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą wynagrodzenia z tytułu komercjalizacji Wyników

2017.03.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB2.4511.33.2017.1.MG
     ∟w zakresie obowiązków płatnika związanych z organizacją akcji promocyjnej

2017.03.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-1-1.4511.683.2016.1.AT
     ∟w zakresie obowiązków płatnika związanych z wydawaniem nagród Agentom

2017.02.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB4.4511.797.2016.1.KK
     ∟Obowiązki płatnika w związku z wypłatą nadwyżki polikwidacyjnej.

2017.02.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-1.4511.280.2016.2.PP
     ∟Obowiązki płatnika.

2016.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB4.4511.771.2016.1.KW
     ∟Obowiązki płatnika w zakresie sporządzania deklaracji i informacji po podziale spółki akcyjnej przez wydzielenie.

2016.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB4.4511.759.2016.1.KK
     ∟Obowiązki Banku Dzielonego i Banku Przejmującego jako płatnika.

2016.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461.ITPB3.4510.554.2016.1.MJ
     ∟Kto powinien za cały rok, w którym nastąpi Podział, sporządzić i przesłać właściwemu organowi podatkowemu i/lub podatnikom deklaracje oraz informacje sporządzane dotychczas przez Biuro Maklerskie?

2016.01.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/4511-214/15-6/RR
     ∟Czy w związku z organizowaniem konkursów na rzecz uczestników i przekazywaniem przez Spółkę na rzecz uczestników nagród z tytułu wygranych w danym konkursie, na Wnioskodawcy ciążą/będą ciążyć jakiekolwiek obowiązki płatnika wynikające z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2015.04.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4511-75/15-2/MK
     ∟PIT - zakresie obowiązków Spółki jako płatnika w związku z nabyciem przez Spółkę przejmującą w drodze podziału przez wydzielenie, działu stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

2013.12.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-702/13-2/AS
     ∟Kwoty wypłaconych zawodnikom nagród płatnik będzie miał obowiązek doliczyć do pozostałych przychodów zawodników drużyn seniorskich czy drużyn juniorskich z działalności wykowywanej osobiście, z uwagi współpracę z tymi osobami na podstawie umów cywilnoprawnych a następnie obliczyć i pobrać stosowny podatek dochodowy, zgodnie z wyżej przywołanymi uregulowaniami prawnymi.

2012.09.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-637/12-2/AMN
     ∟1. Czy w przypadku przymusowego lub automatycznego umorzenia udziałów wspólnika, który nabędzie te udziały na podstawie umowy darowizny od dotychczasowego wspólnika, na podstawie art. 41 ust. 4 w związku z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Spółka jest obowiązana dokonać poboru zryczałtowanego podatku od uzyskanego przez wspólnika dochodu stanowiącego w przypadku nabycia udziałów w drodze darowizny - nadwyżkę przychodu otrzymanego z tytułu wypłaconego przez Spółkę wynagrodzenia za umarzane udziały nad kosztem w wysokości wartości rynkowej umarzanych udziałów ustalonej na dzień darowizny?2. Czy w przypadku wypłaty wynagrodzenia za umorzenie udziałów w ratach, koszt w wysokości wartości rynkowej umarzanych udziałów usta...

2012.08.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-546/12-2/AK
     ∟Zakres opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nagród przyznawanych przez Spółkę.

2012.07.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-553/12-2/ES
     ∟stwierdzić należy, iż opisane przez Spółkę nagrody należy opodatkować na zasadzie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stan taki będzie istniał bez względu czy przyjmie się, że dana osoba fizyczna w wyniku otrzymania nagrody w ramach zdarzenia opisanego przez Spółkę we wniosku o interpretację indywidualną, uzyska przychód bądź z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 14 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy), bądź przychód z innego źródła (art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ww. ustawy). Wówczas od jej przychodu należy – stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy, stanowiącego unormowanie szczególne w odniesieniu do art. 27 i art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizy...

2012.06.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-308/12/MR
     ∟Czy w świetle przedstawionego powyżej stanu faktycznego, zasady programów motywacyjnych spełniają przesłanki pozwalające je zakwalifikować jako konkursy w rozumieniu ustawy o PIT, a tym samym nagrody uzyskane przez osoby fizyczne będące zwycięzcami we współorganizowanych przez Wnioskodawcę programach można uznać za dochody z tytułu wygranych w konkursach, podlegające opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10 % nagrody zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT?Czy w przypadku istnienia trzech organizatorów programu motywacyjnego (Wnioskodawca wraz z dwoma innymi zakładami ubezpieczeń), obowiązki płatnika ciążą na każdym z tych podmiotów, które zobowiązane są zgodnie z art. 41 ust. 4 i 7 ustawy o PIT pobrać od pod...

2012.03.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-57/12-2/MG
     ∟W zakresie opodatkowania 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym nagród przyznawanych uczestnikom konkursów organizowanych przez Spółkę

2012.03.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-58/12-2/MK
     ∟W zakresie opodatkowania 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym nagród przyznawanych uczestnikom konkursów organizowanych przez Spółkę

1

Dołącz do 41596 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj