Interpretacje do przepisu
art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


183/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.291.2019.1.MU
     ∟Obowiązek płatnika.

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.193.2019.2.AMN
     ∟Obowiązki płatnika

2019.08.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.283.2019.1.JK2
     ∟obowiązki płatnika w związku z udostępnianiem miejsc noclegowych pracownikom/zleceniobiorcom z Ukrainy

2019.07.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.286.2019.3.AC
     ∟opodatkowanie u źródła wynagrodzenia wypłacanego z tytułu zakupu prawa do użytkowania oprogramowania komputerowego i obowiązek złożenia informacji IFT-1R

2019.07.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.296.2019.1.MS
     ∟Obowiązki płatnika w stosunku do zleceniobiorców będących obywatelami Ukrainy

2019.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.86.2019.1.AKR
     ∟obowiązki płatnika wynikające z zawarcia umów zleceń z obcokrajowcami nieposiadającymi certyfikatu rezydencji (ustalanie rezydencji podatkowej na podstawie składanych przez nich oświadczeń)

2019.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.109.2019.1.JK2
     ∟Obowiązki płatnika w związku z zatrudnianiem obywateli Ukrainy na umowę zlecenia

2019.03.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.617.2018.4.MG
     ∟W zakresie obowiązku pobrania podatku przez Wnioskodawcę jako płatnika w związku z dokonywaniem wypłat Inwestorom Wynagrodzenia Nr 1 i Wynagrodzenia Nr 2

2019.03.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.511.2018.3.AJ
     ∟Obowiązek pobrania podatku u źródła w związku z wypłatą odsetek od euroobligacji na rzecz niezidentyfikowanych inwestorów.

2019.02.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.565.2018.1.JM
     ∟Obowiązki płatnika

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.415.2018.1.IR
     ∟Pobór podatku zryczałtowanego od odsetek i obowiązek sporządzenia informacji IFT-1

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.444.2018.1.SJ
     ∟obowiązki płatnika w związku z zawarciem umów cywilnoprawnych z włoskimi rezydentami

2018.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.373.2018.1.JM
     ∟w zakresie obowiązków płatnika

2018.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.250.2018.2.AM
     ∟możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych przez Wnioskodawcę na zakwaterowanie zleceniobiorców – oraz obowiązki płatnika związane z tytułu zapewnienia zakwaterowania zleceniobiorcom

2018.08.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.238.2018.1.MK
     ∟1) Spółka (płatnik) obowiązana jest do poboru zaliczek na podatek dochodowy na zasadach ogólnych (art. 41 ust. 1 ustawy) i sporządzenia za ten okres deklaracji PIT-4R i informacji PIT-11, 2) Spółka obowiązana jest pobrać od wypłacanego wynagrodzenia 20% zryczałtowany podatek, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy i sporządzić deklarację PIT-8AR i informację IFT-1/IFT-1R. Jeśli pobyt ten przekroczy 183 dni Spółka powinna od tego momentu stosować zasady jak dla osoby mającej miejsce zamieszkania w Polsce. W takim przypadku po zakończeniu roku podatkowego płatnik powinien wystawić dwie informacje: IFT-1R za okres pobytu podatnika do 183 dni oraz PIT-11 za okres od momentu, gdy powstał obowiązek poboru zaliczki wg art. 41 ustawy, 3) W odniesieniu do dochodów osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zleceniobiorców mających miejsce zamieszkania na Ukrainie, dokumentujących ten fakt ukraińskimi certyfikatami rezydencji podatkowej – niezależnie od długości ich pobytu w Polsce w roku podatkowym – podlegają one opodatkowaniu tylko na Ukrainie, zgodnie z art. 14 ust. 1 Konwencji. Wobec tego, Wnioskodawca nie jest obowiązany do poboru podatku, jednak ciążą na Nim obowiązki o charakterze informacyjnym, tj. obowiązek przesłania podatnikom, o których mowa w art. 3 ust. 2a, oraz urzędom skarbowym, przy pomocy których naczelnicy urzędów skarbowych właściwi w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonują swoje zadania: imiennych informacji sporządzonych według ustalonego wzoru (IFT-1R) w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4 (art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy); imiennych informacji sporządzonych według ustalonego wzoru (IFT-1) na pisemny wniosek podatnika – w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 42 ust. 4 ustawy).

2018.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.226.2018.3.AJ
     ∟Kwestia braku obowiązku pobrania podatku u źródła i przesłania informacji IFT-2 w związku z wypłatą odsetek od obligacji w przypadku braku możliwości pozyskania informacji o statusie podatników w odniesieniu do nieujawnionych inwestorów.

2018.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.210.2018.3.JM
     ∟Obowiązek płatnika w zakresie dochodów osiąganych przez obywateli Ukrainy.

2018.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.329.2018.4.MK
     ∟W zakresie ciążącego na Wnioskodawcy obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku u źródła z tytułu wypłaconych odsetek od emitowanych przez Wnioskodawcę euroobligacji zapisanych na zagranicznych rachunkach papierów wartościowych w przypadku braku danych osób uprawnionych oraz obowiązku sporządzania i przesyłania IFT-1, obowiązku sporządzenia i przesłania IFT-2 wskazujących jako podatnika Agenta ds. Płatności czy też izby clearingowe.

2018.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.324.2018.1.MM
     ∟Obowiązki płatnika w związku z umowami zlecenie zawartymi z obywatelami Ukrainy

2018.07.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.211.2018.2.JM
     ∟obowiązek płatnika w zakresie dochodów osiąganych przez obywateli Ukrainy

2018.06.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.236.2018.1.AG
     ∟W przedmiotowej sprawie do sporządzenia oraz przesłania podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu wskazanych we wniosku imiennych informacji oraz deklaracji rocznych, tj. PIT-11, IFT-1, IFT-1R, PIT-8C, PIT-4R, PIT-8AR, w stosunku do pracowników części wydzielanej oraz innych osób fizycznych, zobowiązany będzie Bank Przejmujący.

2018.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.193.2018.1.AJ
     ∟Kwestia braku obowiązku pobrania podatku u źródła oraz sporządzenia i przesłania informacji IFT-2 przez emitenta euroobligacji zapisanych na zagranicznych rachunkach papierów wartościowych w przypadku braku możliwości identyfikacji osób uprawnionych i określenia ich statusu.

2018.06.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.312.2018.1.MK
     ∟Braku obowiązku pobrania podatku u źródła oraz sporządzenia i przesłania informacji IFT-1 przez emitenta euroobligacji zapisanych na zagranicznych rachunkach papierów wartościowych w przypadku braku możliwości identyfikacji osób uprawnionych i określenia ich statusu.

2018.06.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.219.2018.2.IR
     ∟Obowiązki płatnika w stosunku do zleceniobiorców będących obywatelami Ukrainy

2018.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.91.2018.2.MN
     ∟Obowiązki płatnika w związku z umowami zlecenie zawartymi z obywatelami Ukrainy.

2018.04.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.79.2018.1.JK2
     ∟Obowiązki płatnika w związku poborem podatku u źródła z tytułu zawartej umowy o dzieło z amerykańskim reżyserem w 2019 r.

2018.04.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.107.2018.1.IM
     ∟Opodatkowanie przychodów obywateli Ukrainy zatrudnionych do prac sezonowych.

2018.03.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.97.2018.1.KR
     ∟Obowiązki płatnika wynikające z zawarcia umów zleceń z obywatelami Ukrainy posiadającymi certyfikat rezydencji

2018.03.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.354.2017.2.MK
     ∟Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobrania podatku w związku z wypłatą odsetek na rzecz zagranicznego podmiotu prowadzącego rachunki papierów wartościowych lub w inne ewidencje i rejestry, w przypadku braku możliwości ustalenia odrębnie wartości papierów wartościowych należących do osób fizycznych oraz do podatników podatku dochodowego od osób prawnych (według stanu na dany dzień), tj. co najmniej zbiorczej informacji o nieujawnionych inwestorach, pozwalającej na zastosowanie w stosunku do nich odpowiednio przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych bądź o podatku od osób prawnych.

2018.03.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.347.2017.2.AJ
     ∟W przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca zobowiązany będzie do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłaconej kwoty brutto odsetek z euroobligacji. W razie braku podstaw do zastosowania na rzecz podatnika właściwej umowy o unikania podwójnego opodatkowania lub przepisów ustawy podatkowej, zasadne jest pobranie zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 20% wypłaconej kwoty brutto odsetek z euroobligacji, czyli jednolicie według najwyższej stawki podatku wynikającej z ww. przepisów UPDOF lub UPDOP.

1 2 3 4 5 6 7

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj