Interpretacje do przepisu
art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


2194/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB1/4511-1-166/15/18-S/AP
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.415.2018.1.IR
     ∟Pobór podatku zryczałtowanego od odsetek i obowiązek sporządzenia informacji IFT-1

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.462.2018.1.AK
     ∟Dot. obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku u źródła z tytułu odsetek od emitowanych przez Spółkę Szwedzką euroobligacji zapisanych na zagranicznych rachunkach papierów wartościowych w przypadku braku danych osób uprawnionych, w sytuacji gdyby Spółka Szwedzka nie została uznana za rzeczywistego beneficjenta.

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.349.2018.1.MD
     ∟Udział w wycieczce zagranicznej, dofinansowanej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, która była dostępna dla wszystkich uprawnionych i miała na celu integrację oraz umożliwienie pracownikom aktywnej formy wypoczynku, co korzystnie wpływa na efektywność pracy i wzajemne relacje nie stanowi dla pracowników i byłych pracowników (emerytów i rencistów) przysporzenia majątkowego, a tym samym nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem dofinansowanie przez Wnioskodawcę z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych kosztów ww. wycieczki nie powoduje powstania po stronie pracowników przychodu ze stosunku pracy na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a po stronie emerytów i rencistów przychodu z innych źródeł na podstawie art. 20 ust. 1 ww. ustawy. Oznacza to, że na Wnioskodawcy nie ciążą obowiązki płatnika zgodnie z art. 31 i art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.439.2018.2.MG
     ∟Obowiązków płatnika związanych z dobrowolnym umorzeniem udziałów.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.302.2018.3.AJ
     ∟Kwestia obowiązku pobrania podatku u źródła w związku z wypłatą odsetek na rzecz szwedzkiej spółki zależnej.

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.381.2018.4.KS1
     ∟obowiązek pobrania podatku w związku z wypłatą wynagrodzenia na rzecz spółki jawne lub komandytowej z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.343.2018.1.AGR
     ∟Skutki podatkowe przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.413.2018.2.MG
     ∟Obowiązków płatnika związanych z dobrowolnym umorzeniem udziałów.

2018.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.423.2018.1.SJ
     ∟obowiązki płatnika związane z umorzeniem udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

2018.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.266.2018.2.KK
     ∟Obowiązki płatnika w związku uczestnictwem jego pracowników w Programie Motywacyjnym organizowanym i zarządzanym przez spółkę matkę.

2018.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.423.2018.1.MG
     ∟Obowiązki płatnika związanych z przekazywaniem za pośrednictwem Wnioskodawcy spłat z inwestycji, od odsetek od pożyczek spłacanych przez pożyczkobiorców, w związku z transakcjami realizowanymi za pośrednictwem platformy internetowej.

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.407.2018.2.JG1
     ∟Skutki podatkowe dotyczące powstania przychodu po stronie uczestników planu motywacyjnego i związanych z tym obowiązków płatnika ciążących na Spółce.

2018.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.383.2018.2.IS
     ∟Obowiązki płatnika związane z uczestnictwem pracowników Spółki w programie akcjonariatu pracowniczego.

2018.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.348.2018.1.AN
     ∟Obowiązki płatnika związane z poborem podatku w Polsce od wynagrodzenia zleceniobiorcy będącego obywatelem Ukrainy, który przedstawi stosowne oświadczenie, posiada certyfikat rezydencji lub przekroczył 183 dni pobytu w Polsce i związane z tym obowiązki wystawienia właściwych informacji na formularzach.

2018.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.325.2018.1.JŁ
     ∟Czy w związku z wydawaniem Przedstawicielom nagród w konkursach organizowanych w sposób wskazany w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, Spółka jako wydająca nagrody pełni rolę płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2018.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.314.2018.3.MR
     ∟Obowiązek poboru podatku u źródła.

2018.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.212.2018.3.MT
     ∟Wypłata na rzecz spadkobierców zmarłego wspólnika środków pieniężnych tytułem spłaty wartości udziałów jakie spadkodawca posiadał w Spółce, nie będzie skutkować po stronie Spółki – jako podmiotu wypłacającego przychody, które nie podlegają przepisom o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) – powstaniem obowiązków płatnika tego podatku.

2018.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.298.2018.4.AG
     ∟obowiązki płatnika związane z poborem podatku i wystawianiem informacji podatkowych z tytułu organizowanych Akcji promocyjnych

2018.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.382.2018.1.AK
     ∟Dotyczy skutków podatkowych związanych z umorzeniem zobowiązań wynikających z zawartej umowy pożyczki na skutek śmierci pożyczkobiorcy i związanych z tym obowiązków płatnika

2018.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.341.2018.3.EC
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowanymi akcjami promocyjnymi

2018.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.196.2018.3.DS
     ∟Skutki podatkowe likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej z przekształcenia spółki jawnej.

2018.08.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.346.2018.2.PR
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku dokonywaniem wypłat na rzecz akcjonariuszy, którzy nabyli akcje w drodze spadkobrania

2018.08.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.460.2018.1.PR
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku dokonywaniem wypłat na rzecz akcjonariuszy, którzy nabyli akcje w drodze umowy sprzedaży

2018.08.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.459.2018.1.PR
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku dokonywaniem wypłat na rzecz akcjonariuszy, którzy nabyli akcje w drodze darowizny

2018.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.331.2018.1.JK2
     ∟Opodatkowanie wypłacanych świadczeń 70% zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

2018.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.344.2018.4.AK
     ∟Dotyczy skutków podatkowych podziału spółki kapitałowej przez wydzielenie i związanych z tym obowiązków płatnika.

2018.08.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.367.2018.1.AK1
     ∟Obowiązki płatnika z tytułu przekazanych nagród w Konkursach.

2018.08.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.362.2018.1.AK1
     ∟Obowiązki płatnika dotyczące sporządzenia deklaracji oraz informacji podatkowych w związku z nabyciem przez Spółkę Przejmującą w drodze podziału przez wydzielenie wydzielanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

2018.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.226.2018.3.AJ
     ∟Kwestia braku obowiązku pobrania podatku u źródła i przesłania informacji IFT-2 w związku z wypłatą odsetek od obligacji w przypadku braku możliwości pozyskania informacji o statusie podatników w odniesieniu do nieujawnionych inwestorów.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41603 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj