Interpretacje do przepisu
art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


6284/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.779.2018.1.NK
     ∟Opodatkowanie usług montażu instalacji solarnych oraz fotowoltaicznych, stawka podatku dla świadczonych usług, moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymanych zaliczek, sposób obliczenia kwot podatku naliczonego podlegającego odliczeniu związanego z wydatkami ponoszonymi na instalacje na cele gminne, brak opodatkowania przekazania instalacji na rzecz mieszkańców w okresie trwania umowy oraz brak opodatkowania przekazania instalacji na rzecz mieszkańców po zakończeniu umowy.

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.577.2018.2.DC
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie podlegania opodatkowaniu usług świadczonych przez Gminę w związku z realizacją Projektu, podstawy opodatkowania z tytułu świadczenia mieszkańcom usług w ramach realizacji przedmiotowego projektu, obowiązku podatkowego z tego tytułu oraz stawki podatku VAT, opodatkowania przekazania Instalacji mieszkańcom po zakończeniu trwania Projektu, obowiązku rozliczenia w drodze odwrotnego obciążenia podatku VAT z tytułu nabycia od Wykonawcy usług związanych z zakupem i montażem Przydomowych Oczyszczalni Ścieków, sposobu rozliczenia podatku VAT naliczonego w deklaracji podatkowej VAT oraz prawa do odliczenia podatku VAT wykazanego w fakturach zakupowych związanych z zakupem, dostawą i montażem Instalacji.

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.546.2018.2.MJ
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości z tytułu wydatków poniesionych na organizację biletowanych koncertów w ramach Festiwalu.

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.528.2018.1.RW
     ∟Określenie stawki podatku dla usług ogrodniczych.

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.552.2018.2.ASZ
     ∟- stawki podatku, - określenia podstawy opodatkowania oraz - prawa do odliczenia podatku

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.625.2018.2.MP
     ∟Stawka podatku VAT do sprzedaży opisanej we wniosku mieszanki paszowej uzupełniającej rolnikom indywidualnym, gospodarstwom rolnym i fermom drobiu, która mieści się w grupowaniu PKWiU 10.91.10.0.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.532.2018.2.AT
     ∟Zastosowanie tzw. odwrotnego obciążenia dla czynności nabycia usługi instalacji solarnej na rzecz mieszkańców. Opodatkowanie usług termomodernizacji/modernizacji. Odliczenie podatku.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.505.2018.1.MT
     ∟Zastosowanie obniżonej stawki podatku VAT dla świadczenia usług obsługi szaletów publicznych.

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.390.2018.5.JG
     ∟opodatkowanie sprzedaży Budynku i prawa do odliczenia podatku naliczonego

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.662.2018.1.ŻR
     ∟8% stawka podatku VAT dla opłat startowych pobieranych od uczestników maratonu, 23% stawka podatku VAT dla usług polegających na współorganizacji imprez sportowych i promocji instytucji

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.400.2018.2.JSK
     ∟Możliwość ustalenia sposobu określenia proporcji w rozumieniu art. 86 ust. 2a – 2h ustawy o podatku od towarów i usług odmiennie dla różnych obszarów działalności Miasta i różnych rodzajów nabyć, prawo do ustalenia sposobu określenia proporcji tytułem wydatków bieżących i majątkowych związanych z infrastrukturą sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w oparciu o dane ilości metrów sześciennych odpowiednio wydobytej wody oraz odprowadzonych ścieków, konieczność dokonania korekty podatku od wydatków majątkowych dotyczących infrastruktury sieci wodociągowej i infrastruktury sieci kanalizacji sanitarnej według reguł określonych w art. 90c ust. 1 – ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.528.2018.1.APR
     ∟Usługi oczyszczania ścieków świadczonych przy pomocy przydomowych oczyszczalni (POŚ) wybudowanych z dofinansowaniem – stawka, podstawa opodatkowania, sposób rozliczenia podatku, prawo do odliczenia i termin odliczenia.

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.550.2018.1.PG
     ∟Określenie podstawy opodatkowania, stawki podatku, prawa do odliczenia podatku.

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.569.2018.1.KOM
     ∟Zastosowanie stawki podatku VAT 8% dla wynajmu lokali mieszkalnych na rzecz podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług krótkotrwałego zakwaterowania.

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.638.2018.1.AK
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do wydatków inwestycyjnych.

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.565.2018.2.KM
     ∟Zastosowanie obniżonej stawki podatku dla usługi realizacji materiałów wideo wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych.

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.436.2018.2.IP
     ∟Zastosowania 8% stawki podatku VAT dla świadczenia usługi wykonania łazienki w mieszkaniach albo domach zaliczanych do społecznego programu mieszkaniowego; wykonania podłogi z deski warstwowej w mieszkaniach albo domach zaliczanych do społecznego programu mieszkaniowego oraz wykonania podłogi z deski warstwowej na balkonach albo tarasach będących częścią domów lub mieszkań zaliczanych do społecznego programu mieszkaniowego.

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.621.2018.2.KO
     ∟w zakresie: - opodatkowania podatkiem od towarów i usług planowanej transakcji sprzedaży zabudowanej nieruchomości mieszkalnej oraz garażu pomiędzy Spółką a Wnioskodawcą, - zakwalifikowania planowanej transakcji sprzedaży zabudowanej nieruchomości mieszkalnej i garażu do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym i zastosowania obniżonej stawki podatkowej, o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, - przyjęcia przez Spółkę, do obliczenia powierzchni użytkowej, klasyfikującej zbywany budynek do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, o którym mowa w art. 41 ust. 12b pkt 1 u.p.t.u., powierzchni użytkowej wykazanej w zaświadczeniach przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy a ustalonej w oparciu o dokumentację budowlaną, - prawa Wnioskodawcy do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wykazany na fakturze dokumentującej nabycie zabudowanej nieruchomości mieszkalnej i garażu.

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.479.2018.1.MT
     ∟opodatkowania 8% stawką podatku VAT dostawy urządzenia … stanowiącego wyposażenie wyrobu medycznego

2018.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.524.2018.2.MJ
     ∟Opodatkowanie wpłat mieszkańców dokonywanych na poczet realizacji inwestycji, prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi w ramach realizacji projektu, opodatkowanie dofinansowania otrzymanego przez Gminę, obowiązek rozliczenia podatku na zasadach odwrotnego obciążenia w związku z nabyciem instalacji OZE wraz z montażem, opodatkowania czynności przekazania instalacji uczestnikom projektu po upływie okresu amortyzacji, stawki podatku dla usług świadczonych przez Gminę na rzecz mieszkańców w ramach projektu.

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.568.2018.1.EK
     ∟Opodatkowanie, podstawa opodatkowania, stawka podatku dla sprzedaży pakietów usług obejmujących usługi opieki medycznej i usługi fitness.

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.495.2018.2.PRP
     ∟opodatkowanie podatkiem VAT, stawka podatku VAT, podstawa opodatkowania podatkiem VAT, zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia, prawo do odliczenia - POŚ

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.581.2018.1.AJ
     ∟Odliczenie podatku naliczonego od wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem cmentarzy.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.423.2018.2.MC
     ∟Ustalenie właściwej stawki podatku VAT dla usług dostawy i montażu paneli winylowych, podłóg i tapet.

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.491.2018.2.TK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania według właściwej stawki podatku VAT wpłat mieszkańców dokonywanych na montaż instalacji kolektorów słonecznych i fotowoltaicznych; w zakresie opodatkowania podatkiem VAT otrzymanego przez Gminę dofinansowania; w zakresie zastosowania właściwej stawki podatku VAT dla otrzymanego przez Gminę dofinansowania; w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla nabywanych przez Gminę usług oraz w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupu związanych z realizacją projektu.

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.408.2018.2.AP
     ∟Stawka podatku VAT dla dostawy miejsca postojowego znajdującego się w częściach wspólnych budynku, w którym znajduje się nabywany lokal mieszkalny.

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.486.2018.1.BS
     ∟Stawka podatku.

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.554.2018.2.KT
     ∟w zakresie: opodatkowania usług montażu kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych świadczonych na rzecz mieszkańców, stawki podatku VAT dla ww. usług oraz otrzymanego dofinansowania, uznania dofinansowania za kwotę brutto, zawierającą podatek VAT, zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia, prawa do odliczenia całości podatku naliczonego w związku z realizacją projektów, określenia podstawy opodatkowania dla ww. usług świadczonych na rzecz mieszkańców, momentu powstania obowiązku podatkowego dla ww. usług,

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.574.2018.1.AK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia czy otrzymywane przez Gminę wpłaty od Mieszkańców podlegać będą opodatkowaniu VAT; momentu powstania obowiązku podatkowego od wniesionych wpłat; określenia stawki podatku dla świadczenia – usług montażu Instalacji – wykonywanego przez Gminę na rzecz Mieszkańców; dokumentowania wniesionej wpłaty od Mieszkańców; obowiązku odrębnego opodatkowania podatkiem VAT przekazania Instalacji do korzystania w okresie trwania Umów; obowiązku odrębnego opodatkowania podatkiem VAT przekazania Mieszkańcom własności Instalacji wraz z upływem trwania Umów; obowiązku zastosowania tzw. mechanizmu odwrotnego obciążenia dla usług montażu instalacji fotowoltaicznych, solarnych oraz pomp cieplnych; prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją Inwestycji.

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.522.2018.3.OS
     ∟Zorganizowana część przedsiębiorstwa/Prawo do odliczenia.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41479 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj