Interpretacje do przepisu
art. 41 ust. 12c ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1069/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 41 ust. 12c ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.779.2018.1.NK
     ∟Opodatkowanie usług montażu instalacji solarnych oraz fotowoltaicznych, stawka podatku dla świadczonych usług, moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymanych zaliczek, sposób obliczenia kwot podatku naliczonego podlegającego odliczeniu związanego z wydatkami ponoszonymi na instalacje na cele gminne, brak opodatkowania przekazania instalacji na rzecz mieszkańców w okresie trwania umowy oraz brak opodatkowania przekazania instalacji na rzecz mieszkańców po zakończeniu umowy.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.532.2018.2.AT
     ∟Zastosowanie tzw. odwrotnego obciążenia dla czynności nabycia usługi instalacji solarnej na rzecz mieszkańców. Opodatkowanie usług termomodernizacji/modernizacji. Odliczenie podatku.

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.390.2018.5.JG
     ∟opodatkowanie sprzedaży Budynku i prawa do odliczenia podatku naliczonego

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.621.2018.2.KO
     ∟w zakresie: - opodatkowania podatkiem od towarów i usług planowanej transakcji sprzedaży zabudowanej nieruchomości mieszkalnej oraz garażu pomiędzy Spółką a Wnioskodawcą, - zakwalifikowania planowanej transakcji sprzedaży zabudowanej nieruchomości mieszkalnej i garażu do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym i zastosowania obniżonej stawki podatkowej, o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, - przyjęcia przez Spółkę, do obliczenia powierzchni użytkowej, klasyfikującej zbywany budynek do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, o którym mowa w art. 41 ust. 12b pkt 1 u.p.t.u., powierzchni użytkowej wykazanej w zaświadczeniach przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy a ustalonej w oparciu o dokumentację budowlaną, - prawa Wnioskodawcy do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wykazany na fakturze dokumentującej nabycie zabudowanej nieruchomości mieszkalnej i garażu.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.386.2018.2.WB
     ∟Określenie stawki podatku na usługi lokalizacji wycieku wody dla budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym o powierzchni nieprzekraczającej 300 m2 oraz lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 150 m2.

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.554.2018.2.KT
     ∟w zakresie: opodatkowania usług montażu kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych świadczonych na rzecz mieszkańców, stawki podatku VAT dla ww. usług oraz otrzymanego dofinansowania, uznania dofinansowania za kwotę brutto, zawierającą podatek VAT, zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia, prawa do odliczenia całości podatku naliczonego w związku z realizacją projektów, określenia podstawy opodatkowania dla ww. usług świadczonych na rzecz mieszkańców, momentu powstania obowiązku podatkowego dla ww. usług,

2018.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.537.2018.2.AJ
     ∟Świadczone przez Gminę usługi opodatkowane są 8% stawką podatku tylko w odniesieniu do montażu na instalacji na budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym, natomiast ich montaż poza bryłą budynku jest opodatkowany 23% stawką podatku. Dla świadczonych usług budowlano montażowych podstawa opodatkowania obejmuje równie wartość otrzymanej dotacji, a obowiązek podatkowy powstanie w chwili wpłacenia przez mieszkańca zaliczki. Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego..

2018.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.483.2018.2.MN
     ∟Opodatkowanie sprzedaży mieszkań i stawki podatku dla tej sprzedaży oraz brak prawa do częściowego odliczenia podatku związanego ze zrealizowaną Inwestycją w oparciu o proporcję metrażową i terminy realizacji tego prawa.

2018.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.365.2018.2.AM
     ∟W zakresie określenia stawki podatku VAT do wykonania basenu umiejscowionego wewnątrz budynku.

2018.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.518.2018.2.MH
     ∟stawka podatku VAT dla czynności montażu instalacji OZE na rzecz mieszkańców w zależności od miejsca zainstalowania, wystąpienie mechanizmu odwrotnego obciążenia w ramach transakcji pomiędzy wykonawcą a Gminą,

2018.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.400.2018.1.RR
     ∟Opodatkowanie podatkiem VAT planowanej sprzedaży gruntu zabudowanego oraz niezabudowanego oraz opodatkowania podatkiem VAT kwoty Wynagrodzenia Dodatkowego i prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących sprzedaż Działek Przyszłych lub Nieruchomości.

2018.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.376.2018.2.SJ
     ∟Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu w przypadku opodatkowania wpłat mieszkańców, opodatkowanie podatkiem VAT wpłat mieszkańców z tytułu wkładu własnego w kosztach montażu instalacji, określenie stawki podatku dla czynności montażu instalacji OZE w zależności od miejsca ich zainstalowania, obowiązek wykazania w deklaracji podatkowej podatku VAT od usługi wykonanej przez podmiot realizujący usługę montażu instalacji oraz opodatkowanie nabytych usług od wykonawcy na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 8 jako odwrotne obciążenie, określenie podstawy opodatkowania usługi, która będzie wykonywana przez Gminę, braku obowiązku odrębnego opodatkowania podatkiem VAT przekazania mieszkańcom własności instalacji wraz z upływem okresu trwania umowy o wzajemnych zobowiązaniach.

2018.07.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.558.2018.1.JP
     ∟w zakresie ustalenia czy Gmina będzie zobowiązana do wykazania w deklaracji podatkowej podatku od usługi przez podmiot realizujący na jej zlecenie usługę montażu Instalacji, a jeśli tak to według jakiej stawki podatkowej.

2018.07.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.559.2018.1.JP
     ∟w zakresie ustalenia jaką stawką należy opodatkować usługę montażu instalacji na budynkach plebanii .

2018.07.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.555.2018.1.JP
     ∟W zakresie ustalenia jaką stawką powinien być opodatkowany montażu Instalacji na budynku lub wewnątrz budynku jednorodzinnego mieszkalnego, a jaką stawką w przypadku montażu instalacji na gruncie obok budynku jednorodzinnego mieszkalnego.

2018.07.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.322.2018.2.KR
     ∟Opodatkowanie i określenie stawki podatku dla wpłat mieszkańców i otrzymanej dotacji oraz prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją inwestycji.

2018.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.377.2018.1.JSK
     ∟Opodatkowanie otrzymanych przez Gminę na rachunek bankowy wpłat mieszkańców z tytułu wkładu własnego w kosztach montażu instalacji odnawialnych źródeł energii w ramach planowanego do realizacji projektu oraz zastosowanie właściwej stawki podatku dla czynności wykonania instalacji zestawów OZE w zależności od miejsca zainstalowania; prawo do odliczenia przez Gminę podatku naliczonego od wydatków poniesionych na realizację inwestycji montażu instalacji odnawialnych źródeł energii oraz brak obowiązku opodatkowania przekazania przez Gminę prawa własności instalacji odnawialnych źródeł energii na rzecz mieszkańców po 5 latach od zakończenia projektu.

2018.07.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.326.2018.2.NF
     ∟Prawo do zastosowania 8% stawki podatku VAT w związku z realizacją prac budowlanych.

2018.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.314.2018.3.KO
     ∟w zakresie - czy transakcja zakupu nieruchomości składającej się z dwóch działek zabudowanych budynkiem niemieszkalnym o powierzchni 3 m2 oraz dwoma budynkami mieszkalnymi o powierzchniach zabudowy odpowiednio 158 m2 oraz 189 m2 powinna być opodatkowana podatkiem VAT czy zwolniona z tego podatku, - stawki podatku VAT 8% lub 23% w przypadku rezygnacji ze zwolnienia i wyboru opodatkowania transakcji podatkiem VAT, - czy nabywca ma prawo do odliczenia podatku VAT od faktury dokumentującej zakup nieruchomości.

2018.07.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.421.2018.1.EK
     ∟Stawka podatku dla czynności montażu Zestawów OZE na budynkach mieszkalnych, budynkach gospodarczych, gruncie.

2018.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.533.2018.1.KO
     ∟w zakresie ustalenia: - czy Gminie przysługiwać będzie pełne prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu - czy Gmina będzie zobowiązana do wykazania w deklaracji podatkowej podatku od usługi przez podmiot realizujący na jej zlecenie usługę montażu Instalacji, a jeśli tak to według jakiej stawki podatkowej

2018.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.532.2018.1.KO
     ∟w zakresie ustalenia jaką stawką powinien być opodatkowany montaż Instalacji na budynku lub wewnątrz budynku jednorodzinnego mieszkalnego, a jaką stawką w przypadku montażu instalacji na gruncie obok budynku jednorodzinnego mieszkalnego

2018.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.367.2018.1.EA
     ∟Stawki podatku dla usługi polegającej na montażu okien, drzwi i bram garażowych wraz ze sprzedażą materiałów.

2018.07.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.516.2018.1.RSZ
     ∟w zakresie opodatkowania podatkiem VAT otrzymanych przez Gminę na rachunek bankowy wpłat mieszkańców z tytułu wkładu własnego w kosztach montażu instalacji odnawialnych źródeł energii w ramach planowanego do realizacji projektu oraz zastosowania właściwej stawki podatku VAT dla czynności wykonania instalacji zestawów OZE w zależności od miejsca zainstalowania

2018.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.236.2018.2.RW
     ∟Opodatkowanie i uznanie za odpłatne świadczenie usług obowiązkowych wpłat mieszkańców (uczestników projektu) jako wkład w kosztach budowy instalacji w ramach opisanego projektu, wnoszonych na podstawie umów cywilnoprawnych, wyłącznie przez osoby fizyczne, które będą korzystać z zamontowanych zestawów solarnych; określenie stawki podatku dla usługi świadczonej przez Gminę w ramach realizowanego przez nią projektu; opodatkowania czynności użyczenia mieszkańcom instalacji OZE po terminie ostatecznego zakończenia realizacji projektu na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o VAT; odrębne opodatkowanie czynności przekazania poszczególnych instalacji OZE na rzecz mieszkańców po upływie okresu trwałości przedmiotowego projektu; uznanie za podwykonawców wykonawców wyłonionych przez Gminę w drodze przetargu w celu dostarczenia i zainstalowania instalacji OZE a w rezultacie obowiązku stosowania procedury odwrotnego obciążenia; prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od zakupu wszystkich towarów i usług dokonywanych w ramach realizowanego projektu.

2018.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.504.2018.1.KO
     ∟w zakresie stawki podatku dla świadczenia – usług montażu Instalacji – wykonywanego przez Gminę na rzecz Mieszkańców

2018.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.476.2018.1.JP
     ∟stawka podatku VAT jaką należy zastosować do dofinansowania otrzymanego od instytucji dofinansowującej i momentu powstania dla Gminy obowiązku podatkowego z tego tytułu

2018.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.472.2018.1.JP
     ∟w zakresie stawki podatku VAT oraz momentu powstania dla Gminy obowiązku podatkowego

2018.06.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.311.2018.1.PS
     ∟Opodatkowanie usług montażu urządzeń fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła oraz kotłów na biomasę świadczonych na rzecz mieszkańców gminy; stawki podatku dla świadczonych usług; momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymanych zaliczek oraz brak opodatkowania przekazania instalacji na rzecz mieszkańców w okresie trwania umowy jak i po jej zakończeniu.

2018.06.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.319.2018.2.KO
     ∟w zakresie opodatkowania transakcji sprzedaży działki 161/1, 161/2 i 161/5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41560 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj