Interpretacje do przepisu
art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


18326/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.11.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.548.2018.3.KO
     ∟w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w oparciu o proporcję, o której mowa w art. 90, w powiązaniu z art. 86 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług od poniesionych przez Wnioskodawcę kosztów zakupu licencji, usługi wdrożeniowej, sprzętu komputerowego, a także szkoleń i usług promocyjnych w ramach projektu pt.: „…”

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.497.2018.1.BC
     ∟Wyłączenie z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy świadczonych przez Gminę za pośrednictwem MGOPS usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych.

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.569.2018.2.AZ
     ∟zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy dostawy nieruchomości

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.547.2018.2.MN
     ∟zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT czynności nieodpłatnego przekazania nieruchomości dzieciom Wnioskodawcy

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.559.2018.2.BK
     ∟Zwolnienie od podatku dostawy nieruchomości.

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.779.2018.1.NK
     ∟Opodatkowanie usług montażu instalacji solarnych oraz fotowoltaicznych, stawka podatku dla świadczonych usług, moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymanych zaliczek, sposób obliczenia kwot podatku naliczonego podlegającego odliczeniu związanego z wydatkami ponoszonymi na instalacje na cele gminne, brak opodatkowania przekazania instalacji na rzecz mieszkańców w okresie trwania umowy oraz brak opodatkowania przekazania instalacji na rzecz mieszkańców po zakończeniu umowy.

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.646.2018.4.KO
     ∟w zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości 1 i 2

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.577.2018.2.DC
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie podlegania opodatkowaniu usług świadczonych przez Gminę w związku z realizacją Projektu, podstawy opodatkowania z tytułu świadczenia mieszkańcom usług w ramach realizacji przedmiotowego projektu, obowiązku podatkowego z tego tytułu oraz stawki podatku VAT, opodatkowania przekazania Instalacji mieszkańcom po zakończeniu trwania Projektu, obowiązku rozliczenia w drodze odwrotnego obciążenia podatku VAT z tytułu nabycia od Wykonawcy usług związanych z zakupem i montażem Przydomowych Oczyszczalni Ścieków, sposobu rozliczenia podatku VAT naliczonego w deklaracji podatkowej VAT oraz prawa do odliczenia podatku VAT wykazanego w fakturach zakupowych związanych z zakupem, dostawą i montażem Instalacji.

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.456.2018.2.RM
     ∟usługa polegająca na transporcie, pompowaniu i wylewaniu betonu do gotowej formy podlega opodatkowaniu wg stawki 23%

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.546.2018.1.KBR
     ∟Opodatkowania podatkiem VAT usługi dzierżawy gruntów z przeznaczeniem na ogródki działkowe oraz obowiązku skorygowania deklaracji VAT.

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.494.2018.2.ASZ
     ∟Zwolnienie dostawy lokali

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.778.2018.1.AJ
     ∟Aport dwóch nieruchomości, chodnika, dwóch projektów budowlanych i dwóch projektów wykonawczych nie będzie stanowił przedsiębiorstwa ani zorganizowanej jego części. W związku z tym podlegać będzie przepisom ustawy jako odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. Podstawą opodatkowania będzie wszystko co stanowić będzie zapłatę zgodnie z zawartą pomiędzy stronami transakcji umową. Aport w całości podlegać będzie opodatkowaniu 23% stawką podatku. Przy czym w stosunku do aportu budowli z uwagi na to, ze strony zamierzają skorzystać z opcji opodatkowania nie znajdzie zastosowania zwolnienie od podatku przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.621.2018.1.AK
     ∟Czynność polegająca na nabyciu obligacji przez Fundusz jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT jako odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy korzystające ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy.

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.608.2018.2.DM
     ∟Dostawa nieruchomości gruntowych zabudowanych wykorzystywanych w prowadzonej działalności handlowo-produkcyjnej, a po jej zaprzestaniu w całości będących przedmiotem najmu i dzierżawy korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług. Spółka nie jest zobowiązana do korekty podatku naliczonego związanego z nabyciem nieruchomości nabytej w 2008 r., w związku z tym, że upłynął 10-letni okres korekty licząc od roku, w którym nieruchomość została oddana do użytkowania.

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.563.2018.1.AP
     ∟Zwolnienie od podatku sprzedaży nieruchomości zabudowanej w trybie egzekucji komorniczej.

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.554.2018.1.JC
     ∟Zwolnienia od podatku czynności sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem.

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.649.2018.1.KK
     ∟W zakresie uznania, że przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. nie stanowi dostawy towarów, uznania, że dla czynności przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości na podstawie zaświadczenia lub decyzji administracyjnej Gmina nie będzie podatnikiem podatku od towaru i usług, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, uznania opłaty rocznej przekształceniowej lub opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe za niestanowiące podstawy opodatkowania, braku opodatkowania opłaty rocznej przekształceniowej lub opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe ustanowionego przed wejściem w życie ustawy o podatku od towarów i usług, braku opodatkowania opłaty rocznej przekształceniowej lub opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe ustanowionego po wejściu w życie ustawy o podatku od towarów i usług.

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.534.2018.1.RM
     ∟- sprzedaż Działek Przyszłych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki 23%; - otrzymane Zaliczki stanowią należność, o której mowa w art. 19a ust. 8 ustawy, otrzymanie której skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w odniesieniu do otrzymanej kwoty;

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.518.2018.2.KBR
     ∟W zakresie nieuznania nieruchomości za przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa, zastosowania do dostawy przedmiotowych Nieruchomości zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, możliwości rezygnacji z tego zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Nabywcę przedmiotowych Nieruchomości.

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.612.2018.1.IZ
     ∟Zastosowanie preferencyjnej stawki podatku dla dostawy napojów.

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.555.2018.1.MP
     ∟Zwolnienie od podatku świadczonych usług doradztwa inwestycyjnego.

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.301.2018.2.PM
     ∟Czy zbycie Nieruchomości nie spowoduje po stronie Nabywcy powstania obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych?

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.610.2018.2.MGO
     ∟Opodatkowanie dostawy działki niezabudowanej.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.503.2018.2.KBR
     ∟Prawo do zastosowania do dostawy Działek 2-4 zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, możliwości rezygnacji z tego zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy, prawa do zastosowania do dostawy Działki 1 zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Nabywcę przedmiotowych Nieruchomości.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.509.2018.5.JŻ
     ∟Określenie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, opodatkowanie usług faktoringowych obejmujących swym zakresem również nabywanie Wierzytelności od Polskich Zbywców, stawka podatku dla świadczonych usług faktoringowych oraz podstawa opodatkowania z tytułu świadczonych usług faktoringowych.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.439.2018.2.AM
     ∟W zakresie opodatkowania sprzedaży gruntu z budynkiem do rozbiórki, którego rozbiórka będzie w całości zakończona na moment sprzedaży lub rozbiórka będzie dokonana częściowo na moment sprzedaży.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.653.2018.1.ICz
     ∟Opodatkowanie: kompleksowej dostawy wyrobów wraz z montażem oraz kompleksowej dostawy części zamiennych do wyrobów wraz z montażem.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.525.2018.1.RM
     ∟- uznanie Sprzedającej za podatnika w związku ze sprzedażą Działek Przyszłych; - brak możliwości zastosowania zwolnienia podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 i art. 43 ust. 1 pkt 2; - uznanie, że nabywcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego;

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.621.2018.1.DM
     ∟Usługi przewozu niepełnosprawnych podopiecznych w celu zapewnienia realizacji obowiązku szkolnego i nauki podlegają/podlegać będą zwolnieniu od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług, jako ściśle związane z usługami w zakresie kształcenia i wychowania.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.664.2018.1.EA
     ∟Stawki podatku VAT dla dzierżawy lokali mieszkalnych na rzecz podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług krótkotrwałego zakwaterowania.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41479 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj