Interpretacje do przepisu
art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


2431/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.396.2018.1.KF
     ∟Obowiązki płatnika z tytułu wypłaty wynagrodzenia przysługującego zleceniobiorcom wykonującym umowę zlecenia poza granicami Polski

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.321.2018.5.JK2
     ∟W zakresie opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej osiąganych poprzez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością mającą siedzibę w Wielkiej Brytanii.

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.351.2018.1.MD
     ∟Otrzymane przez członka Rady Nadzorczej środki pieniężne, tytułem zwrotu kosztów podróży, związane bezpośrednio z udziałem w pracach Rady, stanowić będą dla tego członka przychód z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do którego nie znajduje zastosowanie zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b powołanej ustawy. Zatem, Wnioskodawca dokonując ich wypłaty zobowiązany będzie do pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek.

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.305.2018.2.KK
     ∟Czy zgodnie z treścią art. 22 ust 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych prawidłowym jest zastosowanie w rozliczeniach z programistą, w opisanym stanie faktycznym, 50% kosztu uzyskania przychodu, przy zastrzeżeniu ust. 9a i 9b ustawy i przy przyjęciu zgodnie z tym przepisem, iż koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód?

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.415.2018.1.IR
     ∟Pobór podatku zryczałtowanego od odsetek i obowiązek sporządzenia informacji IFT-1

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.462.2018.1.AK
     ∟Dot. obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku u źródła z tytułu odsetek od emitowanych przez Spółkę Szwedzką euroobligacji zapisanych na zagranicznych rachunkach papierów wartościowych w przypadku braku danych osób uprawnionych, w sytuacji gdyby Spółka Szwedzka nie została uznana za rzeczywistego beneficjenta.

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.408.2018.1.ES
     ∟Obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy przez Spółkę od wynagrodzeń wypłacanych z tytułu świadczenia przez członka zarządu usług wskazanych we wniosku, wykonywanych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej.

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.538.2018.1.AC
     ∟obowiązki płatnika dotyczące odliczenia składek na ubezpieczenie społeczne

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.447.2018.2.AC
     ∟obowiązki płatnika w związku z wypłacaniem zleceniobiorcom, wykonującym umowę zlecenia poza granicami Polski diet

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.398.2018.2.KSM
     ∟obowiązków płatnika

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.345.2018.1.MM
     ∟Wartość nieodpłatnych świadczeń w postaci zapewnienia pracownikowi zakwaterowania Wnioskodawca/Spółka ma obowiązek doliczyć do przychodu pracownika ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji od tego przychodu/dochodu, po uwzględnieniu zwolnienia przedmiotowego pobrać i odprowadzić zaliczki na podatek dochodowy. Również w przypadku zleceniobiorców wartość zapewnionego zakwaterowania stanowi dla nich przychód w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który Wnioskodawca – jako płatnik – zobowiązany jest doliczyć do dochodów zleceniobiorcy, podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W sytuacji gdy pobyt w Polsce zleceniobiorcy z Ukrainy przekracza 183 dni w roku podatkowym, zleceniobiorca ten staje się osobą, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, został bowiem spełniony warunek wynikający z art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy. W konsekwencji wynagrodzenie oraz wartość nieodpłatnych świadczeń w postaci opłacenia zakwaterowania - które otrzymuje zleceniobiorca z Ukrainy, który nie przedstawił certyfikatu rezydencji, a którego pobyt w Polsce przekroczył 183 dni - podlega opodatkowaniu w analogiczny sposób jak dochód uzyskiwany przez polskich zleceniobiorców.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.343.2018.2.IM
     ∟Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.311.2018.2.MM
     ∟Rekompensata finansowa z tytułu utraconych dochodów wypłacana cyklicznie przez Wnioskodawcę Starszemu Cechu - osobie wchodzącej w skład zarządu Cechu, jako osoby prawnej w związku z pełnieniem przez niego funkcji w tym organie stanowi przychód w rozumieniu art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który nie podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ww. ustawy. Na Wnioskodawcy, jako płatniku dokonującym wypłaty rekompensaty finansowej Starszemu Cechu ciąży zatem obowiązek pobrania zaliczek określony w art. 41 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz obowiązek przesłania tych zaliczek - w terminie wskazanym w art. 42 tej ustawy - na konto właściwego urzędu skarbowego.

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.331.2018.1.MM
     ∟Skoro Gmina zawiera umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia i umowy o dzieło) z osobami fizycznymi niebędącymi pracownikami Urzędu Gminy, to Gmina – jako strona tej umowy - jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, na której ciążą obowiązki wynikające z art. 41 i art. 42 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W takich sytuacjach – przy wypełnianiu dokumentów podatkowych (informacji i deklaracji podatkowych) - Gmina zobowiązana jest posługiwać się własnym NIP-em i Regonem Natomiast w sytuacji, gdy umowy zlecenia/o dzieło z pracownikami Urzędu Gminy zawiera Urząd i stroną tych umów jest Urząd Gminy – jak słusznie wskazał Wnioskodawca - płatnikiem podatku dochodowego, o którym mowa w art. 41 i 42 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie jest Gmina lecz Urząd Gminy.

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.283.2018.1.KK
     ∟Czy w związku z przyznaniem i realizacją Prawa na Spółce ciążą jakiekolwiek obowiązki płatnika w rozumieniu ustawy o PIT?

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.444.2018.1.SJ
     ∟obowiązki płatnika w związku z zawarciem umów cywilnoprawnych z włoskimi rezydentami

2018.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.423.2018.1.MG
     ∟Obowiązki płatnika związanych z przekazywaniem za pośrednictwem Wnioskodawcy spłat z inwestycji, od odsetek od pożyczek spłacanych przez pożyczkobiorców, w związku z transakcjami realizowanymi za pośrednictwem platformy internetowej.

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.288.2018.2.ENB
     ∟Obowiązki płatnika w związku: - z udostępnieniem członkom władz do wykorzystywania do celów służbowych pomieszczeń biurowych wraz z wyposażeniem, pojazdów, urządzeń teleinformatycznych będących mieniem Spółki, - ze sfinansowaniem kosztów obowiązkowego udziału w konferencjach, seminariach, spotkaniach o charakterze biznesowym, szkoleniach związanych z przedmiotem działalności Spółki, - ze sfinansowaniem kosztów podróży krajowych i zagranicznych oraz ubezpieczenia OC.

2018.09.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.245.2018.2.WS
     ∟W zakresie możliwości korzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów.

2018.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.348.2018.1.AN
     ∟Obowiązki płatnika związane z poborem podatku w Polsce od wynagrodzenia zleceniobiorcy będącego obywatelem Ukrainy, który przedstawi stosowne oświadczenie, posiada certyfikat rezydencji lub przekroczył 183 dni pobytu w Polsce i związane z tym obowiązki wystawienia właściwych informacji na formularzach.

2018.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.383.2018.3.MM
     ∟Mając na uwadze wyżej przywołane uregulowania prawne, należy wskazać, że przychód ze zbycia Certyfikatów Inwestycyjnych na rzecz funduszu w celu ich umorzenia, podlegać będzie opodatkowaniu zryczałtowaną 19% stawką podatku dochodowego przewidzianą w art. 30a ust. 1 ww. ustawy, jako przychód z kapitałów pieniężnych o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Obowiązek płatnika w tym przypadku nie będzie ciążył na Wnioskodawcy, lecz na Funduszu dokonującym odkupu Certyfikatów Inwestycyjnych w celu ich umorzenia.

2018.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.320.2018.1.JŁ
     ∟Obowiązki Spółki jako płatnika w związku z zawartą umową o świadczenie usług zarządzania.

2018.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.324.2018.3.IM
     ∟Zwolnienia przedmiotowe – art. 21 ust. 1 pkt 28.

2018.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.346.2018.4.JG1
     ∟skutki podatkowe realizacji umowy koprodukcyjnej

2018.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.287.2018.1.MP
     ∟Obowiązki płatnika w związku ze zwrotem kosztów uczestnictwa w badaniach klinicznych.

2018.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.313.2018.2.MP
     ∟Wypłacone świadczenie na podstawie ugody sądowej zawartej ze Spółką stanowi dla Wnioskodawcy przychód z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji Spółka była zobowiązana, jako płatnik, do pobrania od ww. świadczenia pieniężnego zaliczki na podatek dochodowy na zasadach określonych w art. 41 i art. 42 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.306.2018.3.IM
     ∟Zwolnienia przedmiotowe – art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b).

2018.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.303.2018.3.IM
     ∟Zwolnienia przedmiotowe – art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b).

2018.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.308.2018.3.IM
     ∟Zwolnienia przedmiotowe – art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b).

2018.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.287.2018.1.HD
     ∟Obowiązki płatnika w związku z pokrywaniem kosztów związanych z pełnieniem funkcji członka rady nadzorczej.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41603 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj