Interpretacje do przepisu
art. 41 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


5578/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 41 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.698.2018.1.PG
     ∟Opodatkowanie otrzymanego wkładu od mieszkańców oraz stawki podatku jak i zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.779.2018.1.NK
     ∟Opodatkowanie usług montażu instalacji solarnych oraz fotowoltaicznych, stawka podatku dla świadczonych usług, moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymanych zaliczek, sposób obliczenia kwot podatku naliczonego podlegającego odliczeniu związanego z wydatkami ponoszonymi na instalacje na cele gminne, brak opodatkowania przekazania instalacji na rzecz mieszkańców w okresie trwania umowy oraz brak opodatkowania przekazania instalacji na rzecz mieszkańców po zakończeniu umowy.

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.456.2018.2.RM
     ∟usługa polegająca na transporcie, pompowaniu i wylewaniu betonu do gotowej formy podlega opodatkowaniu wg stawki 23%

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.778.2018.1.AJ
     ∟Aport dwóch nieruchomości, chodnika, dwóch projektów budowlanych i dwóch projektów wykonawczych nie będzie stanowił przedsiębiorstwa ani zorganizowanej jego części. W związku z tym podlegać będzie przepisom ustawy jako odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. Podstawą opodatkowania będzie wszystko co stanowić będzie zapłatę zgodnie z zawartą pomiędzy stronami transakcji umową. Aport w całości podlegać będzie opodatkowaniu 23% stawką podatku. Przy czym w stosunku do aportu budowli z uwagi na to, ze strony zamierzają skorzystać z opcji opodatkowania nie znajdzie zastosowania zwolnienie od podatku przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.584.2018.1.RSZ
     ∟- zastosowanie 8% stawki do całości robót budowlanych, związanych również z lokalem użytkowym znajdującym się w budynku mieszkalnym jednorodzinnym (pytanie nr 1), - prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu usług polegających na budowie ww. budynku z faktury wystawionej na część przeznaczoną do działalności gospodarczej (pytanie nr 2), - prawidłowe wystawienie faktury (pytanie nr 3).

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.563.2018.1.AP
     ∟Zwolnienie od podatku sprzedaży nieruchomości zabudowanej w trybie egzekucji komorniczej.

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.555.2018.1.MP
     ∟Zwolnienie od podatku świadczonych usług doradztwa inwestycyjnego.

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.632.2018.1.BS
     ∟Brak zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o podatku od towarów i usług dla wykonywanych usług związanych z prowadzeniem grupy dystrybucyjnej.

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.610.2018.2.MGO
     ∟Opodatkowanie dostawy działki niezabudowanej.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.503.2018.2.KBR
     ∟Prawo do zastosowania do dostawy Działek 2-4 zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, możliwości rezygnacji z tego zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy, prawa do zastosowania do dostawy Działki 1 zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Nabywcę przedmiotowych Nieruchomości.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.566.2018.1.AZ
     ∟opodatkowanie przedmiotu zamówienia publicznego podstawową stawką podatku od towarów i usług w wysokości 23% jako świadczenia kompleksowego.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.532.2018.2.AT
     ∟Zastosowanie tzw. odwrotnego obciążenia dla czynności nabycia usługi instalacji solarnej na rzecz mieszkańców. Opodatkowanie usług termomodernizacji/modernizacji. Odliczenie podatku.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.539.2018.2.DM
     ∟Zwolnienie od podatku sprzedaży nieruchomości zabudowanej.

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.390.2018.5.JG
     ∟opodatkowanie sprzedaży Budynku i prawa do odliczenia podatku naliczonego

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.528.2018.1.APR
     ∟Usługi oczyszczania ścieków świadczonych przy pomocy przydomowych oczyszczalni (POŚ) wybudowanych z dofinansowaniem – stawka, podstawa opodatkowania, sposób rozliczenia podatku, prawo do odliczenia i termin odliczenia.

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPP3/4512-244/15/17/18-S/DC
     ∟Zastosowanie zwolnienia od podatku od towarów i usług dla usług świadczonych przez Stowarzyszenie na rzecz pacjentów, członków stowarzyszenia oraz osób niebędących członkami Stowarzyszenia.

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.545.2018.1.WH
     ∟Zwolnienie z podatku przy sprzedaży nieruchomości.

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.519.2018.2.AT
     ∟Zasadność zastosowania stawki VAT 0% dla WDT.

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.369.2018.2.WB
     ∟Stawka podatku VAT dla części opłat przypadających na Najemcę z ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia oraz z tytułu ubezpieczenia mienia od ognia i zdarzeń losowych.

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.522.2018.3.KB
     ∟Wykazanie nabywanych czynności związanych z organizacją staży zawodowych za granicą w deklaracji VAT-7 oraz w zakresie opodatkowania właściwą stawką podatku nabywanych czynności.

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.688.2018.1.PS
     ∟Stawka podatku dla świadczonych usług montażu urządzeń fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła oraz kotłów na biomasę świadczonych na rzecz mieszkańców gminy; opodatkowania otrzymanych zaliczek oraz braku opodatkowania przekazania instalacji na rzecz mieszkańców w okresie trwania umowy jak i po jej zakończeniu.

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.436.2018.2.IP
     ∟Zastosowania 8% stawki podatku VAT dla świadczenia usługi wykonania łazienki w mieszkaniach albo domach zaliczanych do społecznego programu mieszkaniowego; wykonania podłogi z deski warstwowej w mieszkaniach albo domach zaliczanych do społecznego programu mieszkaniowego oraz wykonania podłogi z deski warstwowej na balkonach albo tarasach będących częścią domów lub mieszkań zaliczanych do społecznego programu mieszkaniowego.

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.519.2018.1.WN
     ∟zwolnienie z opodatkowania usług kształcenia zawodowego

2018.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.582.2018.1.KM
     ∟Zastosowanie zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o podatku od towarów i usług dla wykonywanych usług związanych z prowadzeniem grupy dystrybucyjnej

2018.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.617.2018.2.IK
     ∟opodatkowanie czynności wywłaszczenia nieruchomości zabudowanych w zamian za odszkodowanie

2018.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.524.2018.2.MJ
     ∟Opodatkowanie wpłat mieszkańców dokonywanych na poczet realizacji inwestycji, prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi w ramach realizacji projektu, opodatkowanie dofinansowania otrzymanego przez Gminę, obowiązek rozliczenia podatku na zasadach odwrotnego obciążenia w związku z nabyciem instalacji OZE wraz z montażem, opodatkowania czynności przekazania instalacji uczestnikom projektu po upływie okresu amortyzacji, stawki podatku dla usług świadczonych przez Gminę na rzecz mieszkańców w ramach projektu.

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.568.2018.1.EK
     ∟Opodatkowanie, podstawa opodatkowania, stawka podatku dla sprzedaży pakietów usług obejmujących usługi opieki medycznej i usługi fitness.

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.377.2018.1.JK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług wykonanych przez Agenta Generalnego na rzecz Zakładu Ubezpieczeń, za które Wnioskodawca otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie (prowizję).

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.489.2018.1.MK
     ∟ustalenia właściwej stawki podatku VAT dla wykonania wraz z montażem planów tyflograficznych oraz tabliczek informacyjnych

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.479.2018.1.BC
     ∟Stawka podatku dla transakcji sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z prawem do wyłącznego korzystania z komórki lokatorskiej i/lub miejsca postojowego.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41564 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj