Interpretacje do przepisu
art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1023/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.415.2018.1.IR
     ∟Pobór podatku zryczałtowanego od odsetek i obowiązek sporządzenia informacji IFT-1

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.462.2018.1.AK
     ∟Dot. obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku u źródła z tytułu odsetek od emitowanych przez Spółkę Szwedzką euroobligacji zapisanych na zagranicznych rachunkach papierów wartościowych w przypadku braku danych osób uprawnionych, w sytuacji gdyby Spółka Szwedzka nie została uznana za rzeczywistego beneficjenta.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.302.2018.3.AJ
     ∟Kwestia obowiązku pobrania podatku u źródła w związku z wypłatą odsetek na rzecz szwedzkiej spółki zależnej.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.411.2018.4.JG1
     ∟obowiązki płatnika w związku z przymusowym umorzeniem akcji

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.343.2018.2.IM
     ∟Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

2018.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.423.2018.1.SJ
     ∟obowiązki płatnika związane z umorzeniem udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

2018.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.423.2018.1.MG
     ∟Obowiązki płatnika związanych z przekazywaniem za pośrednictwem Wnioskodawcy spłat z inwestycji, od odsetek od pożyczek spłacanych przez pożyczkobiorców, w związku z transakcjami realizowanymi za pośrednictwem platformy internetowej.

2018.09.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.355.2018.2.MP
     ∟podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia obowiązku podatkowego oraz skutków podatkowych dotyczących wypłaty dywidendy i uzyskania wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę

2018.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.345.2018.3.SŻ
     ∟Określenie źródła przychodu w związku z wynagrodzeniem otrzymywanym za świadczenie usług zarządzania

2018.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.320.2018.1.JŁ
     ∟Obowiązki Spółki jako płatnika w związku z zawartą umową o świadczenie usług zarządzania.

2018.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.212.2018.3.MT
     ∟Wypłata na rzecz spadkobierców zmarłego wspólnika środków pieniężnych tytułem spłaty wartości udziałów jakie spadkodawca posiadał w Spółce, nie będzie skutkować po stronie Spółki – jako podmiotu wypłacającego przychody, które nie podlegają przepisom o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) – powstaniem obowiązków płatnika tego podatku.

2018.08.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.342.2018.4.RR
     ∟skutki podatkowe zawarcia umowy powierniczej

2018.08.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB2/4511-1-534/15/18-S/JK
     ∟Skutki udziału w programie motywacyjnym.

2018.08.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.367.2018.1.AK1
     ∟Obowiązki płatnika z tytułu przekazanych nagród w Konkursach.

2018.08.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.365.2018.2.AK
     ∟Obowiązki płatnika oraz obowiązki informacyjne w związku z udziałem pracowników Wnioskodawcy w programie motywacyjnym.

2018.08.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.278.2018.3.AK
     ∟Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

2018.07.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.311.2018.2.RK
     ∟Obowiązki płatnika w związku z organizacją i pokryciem kosztów wizyty zagranicznych dziennikarzy, na podstawie art. 41 ust 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz obowiązek sporządzenia informacji o wysokości przychodów (PIT 8C) uzyskanych z tego tytułu przez zagranicznych dziennikarzy.

2018.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.329.2018.4.MK
     ∟W zakresie ciążącego na Wnioskodawcy obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku u źródła z tytułu wypłaconych odsetek od emitowanych przez Wnioskodawcę euroobligacji zapisanych na zagranicznych rachunkach papierów wartościowych w przypadku braku danych osób uprawnionych oraz obowiązku sporządzania i przesyłania IFT-1, obowiązku sporządzenia i przesłania IFT-2 wskazujących jako podatnika Agenta ds. Płatności czy też izby clearingowe.

2018.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.347.2018.1.AK1
     ∟Wynagrodzenie wypłacane wyłącznie z tytułu pełnionych funkcji Członka Zarządu na podstawie uchwały Rady Nadzorczej zaliczane będzie do źródła przychodu - działalność wykonywana osobiście - zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast wynagrodzenie wypłacane w ramach obowiązków wynikających z umowy o pracę do źródła przychodu – stosunek pracy, zgodnie z art. 12 ust. 1 ww. ustawy.

2018.07.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.200.2018.1.MK
     ∟Zleceniobiorcy (obywatele Ukrainy) będą podlegać w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

2018.07.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.293.2018.3.IM
     ∟Obowiązki płatnika z tytułu zapewnienia zakwaterowania Pracownikom Tymczasowym.

2018.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.186.2018.2.JM
     ∟1. Czy wartość zapewnianych zleceniobiorcom nieodpłatnie noclegów stanowi ich przychód z umowy zlecenia, o którym mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym, czy w odniesieniu do ww. kwot Spółka winna wypełniać obowiązki płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z treścią art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy pokrywanie przez Spółkę kosztów procedur legalizacji pobytu zleceniobiorców (obcokrajowców) oraz kosztów procedur legalizacji pracy zleceniobiorców (obcokrajowców stanowi nieodpłatne świadczenie i powoduje powstanie po stronie zleceniobiorców przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia?

2018.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.201.2018.2.KC
     ∟Obowiązki płatnika z tytułu wypłat dokonywanych sędziom sportowym.

2018.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.323.2018.1.LS
     ∟Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

2018.06.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.312.2018.1.MK
     ∟Braku obowiązku pobrania podatku u źródła oraz sporządzenia i przesłania informacji IFT-1 przez emitenta euroobligacji zapisanych na zagranicznych rachunkach papierów wartościowych w przypadku braku możliwości identyfikacji osób uprawnionych i określenia ich statusu.

2018.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.270.2018.1.MK
     ∟Obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku u źródła z tytułu odsetek od emitowanych przez Wnioskodawcę euroobligacji zapisanych na zagranicznych rachunkach papierów wartościowych w przypadku braku danych osób uprawnionych.

2018.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.232.2018.1.AMN
     ∟Opodatkowanie przychodów – obowiązki płatnika.

2018.06.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.150.2018.2.JG
     ∟możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów ponoszonych przez Spółkę kosztów zezwolenia na pracę

2018.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.221.2018.1.RR
     ∟ustalenie podmiotu pełniącego obowiązki płatnika z tytułu organizowanej loterii promocyjnej

2018.06.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.141.2018.4.MK
     ∟Dot. obowiązku pobrania podatku u źródła przez emitenta obligacji w przypadku zawarcia umowy z bankami prowadzącymi ewidencję obligacji.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41603 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj