Interpretacje do przepisu
art. 4 Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


611/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 4 Ordynacji podatkowej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.404.2018.4.MM
     ∟Reasumując należy wskazać, że prawo do ulgi określone w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nigdy nie było i nie jest prawem dziedzicznym, gdyż przysługuje wyłącznie podatnikowi, który spełni warunki do skorzystania z niego, zatem Wnioskodawczyni nie ma możliwości skorzystania z niej w imieniu swojego męża.

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.407.2018.2.SR
     ∟możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego do którego miał prawo spadkodawca

2018.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.226.2018.1.MS
     ∟Uzasadnione jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów odpisów kredytowych utworzonych na należności z tytułu udzielonych przez Bank kredytów/pożyczek oraz na należności z tytułu udzielonych przez Bank gwarancji/poręczeń spłaty kredytów i pożyczek w dacie, kiedy informacja o wystąpieniu przesłanek wpłynęła do właściwej jednostki Banku odpowiedzialnej za rozliczenia podatkowe, jako data w której Bank jest w stanie faktycznie skorzystać z uprawnienia zawartego w art. 16 ust. 2a UCIT.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.405.2018.1.KR
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.603.2018.1.KT
     ∟w zakresie braku opodatkowania wykonywanych przez Gminę Świadczeń za pośrednictwem PZSP oraz nieuznania Wnioskodawcy z tego tytułu za podatnika podatku VAT

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.399.2018.1.MT
     ∟Reasumując, stwierdzić należy, że zawarcie przez Zainteresowaną będącą stroną postępowania i Jej rodzeństwo umowy przeniesienia własności udziałów w nieruchomości położonej na działce 2/3, nabytych w 2016 r. w spadku po ojcu, w wykonaniu postanowień zawartej umowy przedwstępnej, przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie ww. udziałów w nieruchomości, stanowić będzie dla ww. Zainteresowanych czynność odpłatnego zbycia tych udziałów w nieruchomości i źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym, dochód Zainteresowanej będącej stroną postępowania i Jej rodzeństwa uzyskany z tego tytułu podlegać będzie opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 30e w zw. z art. 19 ww. ustawy.

2018.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.65.2018.1.HS
     ∟Skutki podatkowe nabycia spadku po matce.

2018.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.212.2018.2.MS
     ∟1. Czy kwota (opłaconego przez wnoszącego aport przed wniesieniem aportu) podatku od nieruchomości - nie zaliczona do kosztów uzyskania przychodów w księgach przedsiębiorcy wnoszącego aport stanowić będzie koszt uzyskania przychodu w księgach Spółki do której wniesiono przedsiębiorstwo aportem? 2. Czy kwota (opłaconego przez wnoszącego aport przed wniesieniem aportu) opłaty od środków transportu - nie zaliczona z kosztów uzyskania przychodów w księgach przedsiębiorcy wnoszącego aport stanowić będą koszt uzyskania przychodu w księgach Spółki do której wniesiono przedsiębiorstwo aportem? 3. Czy kwota (opłaconych przez wnoszącego aport przed wniesieniem aportu) polis ubezpieczenia OC pojazdów - nie zaliczona z kosztów uzyskania przychodów w księgach przedsiębiorcy wnoszącego aport stanowić będą koszt uzyskania przychodu w księgach Spółki do której wniesiono przedsiębiorstwo aportem? 4. Czy wartość paliwa, dla którego nie prowadzono ewidencji wartościowo ilościowej a jedynie zinwentaryzowano metodą spisu z natury na dzień wniesienia aportem przedsiębiorstwa nie zaliczona z kosztów uzyskania przychodów w księgach przedsiębiorcy wnoszącego aport (dokonano korekty kosztów na dzień aportu) stanowić będzie koszt uzyskania przychodu w księgach Spółki do której wniesiono przedsiębiorstwo aportem? 5. Czy koszty obsługi rachunku bankowego przedsiębiorstwa wnoszonego aportem stanowić będą koszt uzyskania przychodu w księgach spółki do której wniesiono przedsiębiorstwo aportem? 6. Czy koszty odsetek od kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez przedsiębiorstwo wnoszone aportem na zakup środka trwałego wniesionego aportem stanowić będą koszt uzyskania przychodu w księgach spółki do której wniesiono przedsiębiorstwo aportem? 7. Czy podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata notarialna opłacona zgodnie § 6 aktu notarialnego stanowić będą koszt uzyskania przychodu zgodnie z ustawą CIT dla Spółki do której wniesiono je aportem? 8. Czy opłata notarialna opłacona zgodnie § 9 aktu notarialnego stanowić będą koszt uzyskania przychodu zgodnie z ustawą CIT dla Spółki do której wniesiono je aportem? 9. Czy koszty reprezentacji i doradztwa prawnego w zakresie przygotowania i realizacji procesu aportu przedsiębiorstwa do Spółki celem zapewnienia warunków do sukcesji stanowić będą koszt uzyskania przychodu zgodnie z ustawą CIT dla spółki do której wniesiono je aportem?

2018.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.244.2018.2.SS
     ∟Ustalenie, czy usługi w zakresie pobytu zorganizowanych grup dzieci i młodzieży podczas wakacji, ferii zimowych i przerw świątecznych, w ramach którego realizowany jest stały program edukacyjno-wychowawczy, mogą korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy.

2018.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.398.2018.1.PG
     ∟Opodatkowanie pobieranych Opłat.

2018.08.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.286.2018.2.SR
     ∟możliwość zaliczenia spłaty długu spadkowego do kosztów uzyskania przychodu

2018.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.301.2018.1.AP
     ∟Podleganie opodatkowaniu podatkiem VAT świadczeń, które wykonuje Gmina (usługi wydawania duplikatów świadectw i legitymacji).

2018.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.260.2018.1.SR
     ∟skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziałów w nieruchomościach

2018.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.193.2018.1.AJ
     ∟Kwestia braku obowiązku pobrania podatku u źródła oraz sporządzenia i przesłania informacji IFT-2 przez emitenta euroobligacji zapisanych na zagranicznych rachunkach papierów wartościowych w przypadku braku możliwości identyfikacji osób uprawnionych i określenia ich statusu.

2018.06.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.312.2018.1.MK
     ∟Braku obowiązku pobrania podatku u źródła oraz sporządzenia i przesłania informacji IFT-1 przez emitenta euroobligacji zapisanych na zagranicznych rachunkach papierów wartościowych w przypadku braku możliwości identyfikacji osób uprawnionych i określenia ich statusu.

2018.05.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.116.2018.2.WB
     ∟Wyłączenia od opodatkowania odpłatnych usług: wydawania duplikatów legitymacji szkolnych, wyżywienia uczniów i personelu pedagogicznego, organizacji półkolonii i zielonych szkół.

2018.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.284.2018.1.ALN
     ∟8% stawka podatku.

2018.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.182.2018.1.PSZ
     ∟Czy w związku z otrzymaną od spółki komandytowej zapłatą stanowiącą równowartość kwoty podatku VAT z faktury dokumentującej wniesienie znaku towarowego, zostanie rozpoznany u Wnioskodawcy (wystawcy faktury) przychód podlegający opodatkowaniu?

2018.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.65.2018.1.AS
     ∟Podatnik podatku VAT z tytułu wynajmu/dzierżawy Nieruchomości.

2018.04.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.19.2018.2.MR
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczenia usług opieki polegających na organizacji śródrocznych pobytów edukacyjnych w formie „zielonych szkół”, „białych szkół” itp., usług organizacji wycieczek edukacyjnych wyjazdowych i warsztatów edukacyjnych oraz usług zakwaterowania i wyżywienia m.in. nauczycieli macierzystej szkoły lub rodziców oraz wyżywienia pracowników Domu Wczasów Dziecięcych.

2018.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.71.2018.1.AM
     ∟opodatkowanie zagranicznej spółki kontrolowanej, obowiązek prowadzenia rejestru zagranicznych spółek kontrolowanych wraz z ewidencją zdarzeń zaistniałych w zagranicznej spółce kontrolowanej oraz obowiązek składania zeznania o wysokości uzyskanego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej.

2018.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4016.1.2018.2.MS
     ∟W świetle art. 5 ust. 9 upnif, papiery wartościowe wyemitowane przez Unię Europejską (obligacje o stałym kuponie odsetkowym) nie są skarbowymi papierami wartościowymi w rozumieniu art. 95 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zatem nie będą pomniejszać po stronie Wnioskodawcy podstawy opodatkowania podatkiem od niektórych instytucji finansowych.

2018.03.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.565.2017.2.SS
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy organizowane pobyty dzieci i młodzieży w trakcie trwania roku szkolnego mogą korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy.

2018.03.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.781.2017.3.JS
     ∟nieopodatkowanie podatkiem VAT nabycia nieruchomości

2018.02.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.850.2017.1.RSZ
     ∟w zakresie zwolnienia od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy o VAT, usług świadczonych przez Wnioskodawcę (Powiat) za pośrednictwem jego jednostki, tj. Domu Wczasów Dziecięcych, polegających na organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich i zimowych oraz dostawie towarów i świadczeniu usług ściśle z tymi usługami związanych, wykonywanych w formach i na zasadach określonych w przepisach ustawy o systemie oświaty

2018.02.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.564.2017.2.IM
     ∟Do przychodów osiąganych w latach 2013-2017 i w latach następnych z tytułu wynagrodzenia za pracę twórczą Wnioskodawca nie będzie mógł zastosować 50% kosztów uzyskania przychodu. Do całości uzyskiwanych przez Wnioskodawcę przychodów ze stosunku pracy zastosowanie znajdzie art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.02.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4016.2.2017.1.MS
     ∟W świetle art. 5 ust. 9 upnif, papiery wartościowe wyemitowane przez Bank Rozwoju Rady Europy nie są skarbowymi papierami wartościowymi w rozumieniu art. 95 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zatem nie będą pomniejszać po stronie Wnioskodawcy podstawy opodatkowania podatkiem od niektórych instytucji finansowych.

2018.02.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4016.1.2017.1.MS
     ∟W odniesieniu do Europejskiego Instrumentu Stabilności Finansowej (EISF) należy wskazać, że RP nie jest stroną umowy międzynarodowej dot. utworzenia EISF. Brak jest zatem podstawy prawnej wynikającej z umowy międzynarodowej, której stroną jest RP, dla specjalnego traktowania pod względem podatkowym w Polsce zobowiązań i papierów wartościowych emitowanych przez EISF. Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, że w świetle art. 5 ust. 9 upnif, papiery wartościowe Europejskiego Instrumentu Stabilności Finansowej nie są skarbowymi papierami wartościowymi w rozumieniu art. 95 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zatem nie będą pomniejszać po stronie Wnioskodawcy podstawy opodatkowania podatkiem od niektórych instytucji finansowych.

2018.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.644.2017.2.IT
     ∟Wyliczenia prewspółczynnika w uzgodnieniu z naczelnikiem urzędu skarbowego należy dokonać przed wystąpieniem wydatków służących czynnościom mieszanym i których nie można jednoznacznie przyporządkować wyłącznie do działalności gospodarczej albo wyłącznie do działalności innej niż gospodarcza. W konsekwencji Wnioskodawca będzie zobowiązany do ustalenia prewskaźnika w drodze prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego w stosunku do zakupów towarów i usług przeznaczonych do działalności mieszanej i według niego dokonywać odliczenia podatku naliczonego w 2018 roku.

2018.02.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.723.2017.1.BS
     ∟W zakresie zastosowania zwolnienia od podatku dla świadczonych usług polegających na organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej w okresie ferii letnich i zimowych (w formie półkolonii).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41560 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj