Interpretacje do przepisu
art. 36 ustawy o rachunkowości

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


26/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 36 ustawy o rachunkowości

1

2018.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB3/423-569/14/18-S/EK
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia, w jaki sposób należy obliczyć „część” odsetek niestanowiących kosztów uzyskania przychodów określonych na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty odsetek od pożyczki, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w sytuacji, gdy na dzień zapłaty odsetek od pożyczki całkowite zadłużenie określone na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty jest niższe niż kapitał własny pożyczkobiorcy oraz w sytuacji, gdy na dzień zapłaty odsetek od pożyczki całkowite zadłużenie przekroczy kapitał własny pożyczkobiorcy o kwotę wyższą lub niższą od kwoty tej pożyczki lub jest równe kwocie pożyczki.

2017.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.198.2017.2.MM
     ∟w zakresie: Czy cała wartość o jaką zostanie podwyższony kapitał Spółki w sposób przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego (kapitał zakładowy oraz zapasowy) będzie mogła zostać uwzględniona przy kalkulacji wartości kapitału dla potrzeb wyliczenia wskaźnika, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 oraz pkt 61 ustawy o CIT?

2017.03.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-1-3.4510.1071.2016.3.APO
     ∟ustalenie, czy kapitał zapasowy (odpowiadający wartości agio) Spółki, który został pokryty na skutek potrącenia wzajemnych wierzytelności Spółki i Spółki Matki, będzie stanowić część kapitału własnego Wnioskodawcy w rozumieniu art. 16 ust. 7h ustawy o PDOP, dla potrzeb niedostatecznej kapitalizacji.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.1169.2016.1.TS
     ∟Czy w zakresie w jakim kapitał zapasowy (odpowiadający wartości agio) Spółki pokryty został na skutek potrącenia wzajemnych wierzytelności Spółki i Byłego Wspólnika, będzie on stanowić część kapitału własnego Wnioskodawcy w rozumieniu art. 16 ust. 7h ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dla potrzeb niedostatecznej kapitalizacji?

2016.10.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB6.4510.506.16.1.AM
     ∟w zakresie metodologii obliczania kapitału własnego na potrzeby stosowania przepisów dotyczących tzw. niedostatecznej kapitalizacji

2016.09.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4510-370/16-1/PS
     ∟1. W jaki sposób Spółka powinna ustalić „wartość zadłużenia”, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do pożyczek otrzymanych przed 1 stycznia 2015r., jak i po tej dacie? 2. Po jakim kursie Spółka powinna przeliczać wartość zadłużenia wyrażonego w walucie obcej dla celów zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych od pożyczek otrzymanych przed 1 stycznia 2015 r., jak i po tej dacie? 3. W jaki sposób Spółka powinna ustalić „wartość kapitałów własnych", o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2015 r.? 4. Czy w sytuacji, w której Spółka spłaci wyłącznie kapitał pożyczki w jednym miesiącu kalendarzowym (przed ostatnim dniem tego miesiąca), a odsetki spłaci w miesiącu następnym, spłacona pożyczka (kapitał pożyczki) będzie brana pod uwagę przy ustalaniu wielkości zadłużenia w celu określenia limitu odsetek zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (stan prawny obowiązujący od 1 stycznia 2015 r.)? 5. Czy w sytuacji, w której Spółka spłaci kapitał pożyczki przed dniem spłaty odsetek, spłacona pożyczka (kapitał pożyczki) będzie brana pod uwagę przy ustalaniu wielkości zadłużenia w celu określenia limitu odsetek zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 60 ww. ustawy (stan prawny obowiązujący do 31 grudnia 2014 r.)?

2016.07.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-327/16-3/AM
     ∟Czy w celu wyliczenia limitu zadłużenia uprawniającego do zaliczenia odsetek do kosztów podatkowych, Spółka, będąca dłużnikiem, powinna uwzględnić w wartości kapitału własnego pozycje ujęte w bilansie w pozycjach „Wynik z lat ubiegłych” oraz „Zysk/strata bieżącego okresu”?

2016.05.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-64/16-2/AM
     ∟Czy Kapitał Zakładowy stanowić będzie część kapitału własnego Wnioskodawcy w rozumieniu art. 16 ust. 7h Ustawy o CIT, a w konsekwencji czy Odsetki będą stanowiły koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy, jeżeli wartość zadłużenia z tytułu Pożyczki nie przekroczy kapitału własnego Wnioskodawcy ustalonego zgodnie z art. 16 ust. 7h Ustawy o CIT z uwzględnieniem Kapitału Zakładowego? Czy Kapitał Zapasowy stanowić będzie część kapitału własnego Wnioskodawcy w rozumieniu art. 16 ust. 7h Ustawy o CIT, a w konsekwencji czy Odsetki będą stanowiły koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy, jeżeli wartość zadłużenia z tytułu Pożyczki nie przekroczy kapitału własnego Wnioskodawcy ustalonego zgodnie z art. 16 ust. 7h Ustawy o CIT z uwzględnieniem Kapitału Zapasowego?

2016.05.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-66/16-2/AM
     ∟Czy Kapitał Zakładowy stanowić będzie część kapitału własnego Wnioskodawcy w rozumieniu art. 16 ust. 7h Ustawy o CIT, a w konsekwencji czy Odsetki będą stanowiły koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy, jeżeli wartość zadłużenia z tytułu Pożyczki nie przekroczy kapitału własnego Wnioskodawcy ustalonego zgodnie z art. 16 ust. 7h Ustawy o CIT z uwzględnieniem Kapitału Zakładowego? Czy Kapitał Zapasowy stanowić będzie część kapitału własnego Wnioskodawcy w rozumieniu art. 16 ust. 7h Ustawy o CIT, a w konsekwencji czy Odsetki będą stanowiły koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy, jeżeli wartość zadłużenia z tytułu Pożyczki nie przekroczy kapitału własnego Wnioskodawcy ustalonego zgodnie z art. 16 ust. 7h Ustawy o CIT z uwzględnieniem Kapitału Zapasowego?

2016.01.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-389/15-2/AM
     ∟Czy przy obliczaniu współczynnika zadłużenia, o którym stanowi art. 16 ust. 1 pkt 60 Ustawy o CIT, dla celów określenia możliwości zaliczenia Odsetek do kosztów uzyskania przychodu, cała wartość kapitału zapasowego, który powstanie w wyniku Transakcji Wymiany Udziałów, będzie należeć do kapitału własnego w rozumieniu przepisu art. 16 ust. 7h Ustawy o CIT?

2016.01.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-390/15-2/AM
     ∟Czy przy obliczaniu współczynnika zadłużenia, o którym stanowi art. 16 ust. 1 pkt 60 Ustawy o CIT, dla celów określenia możliwości zaliczenia Odsetek do kosztów uzyskania przychodu, cała wartość kapitału zapasowego, który powstanie w wyniku Transakcji Wymiany Udziałów, będzie należeć do kapitału własnego w rozumieniu przepisu art. 16 ust. 7h Ustawy o CIT?

2016.01.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-388/15-2/AM
     ∟Czy przy obliczaniu współczynnika zadłużenia, o którym stanowi art. 16 ust. 1 pkt 60 Ustawy o CIT, dla celów określenia możliwości zaliczenia Odsetek do kosztów uzyskania przychodu, cała wartość kapitału zakładowego, który powstanie w wyniku Transakcji Wymiany Udziałów, będzie należeć do kapitału własnego w rozumieniu przepisu art. 16 ust. 7h Ustawy o CIT?

2016.01.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-392/15-2/AM
     ∟Czy przy obliczaniu współczynnika zadłużenia, o którym stanowi art. 16 ust. 1 pkt 60 Ustawy o CIT, dla celów określenia możliwości zaliczenia Odsetek do kosztów uzyskania przychodu, cała wartość kapitału zakładowego, który powstanie w wyniku Transakcji Wymiany Udziałów, będzie należeć do kapitału własnego w rozumieniu przepisu art. 16 ust. 7h Ustawy o CIT?

2016.01.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-386/15-2/AM
     ∟Czy przy obliczaniu współczynnika zadłużenia, o którym stanowi art. 16 ust. 1 pkt 60 Ustawy o CIT, dla celów określenia możliwości zaliczenia Odsetek do kosztów uzyskania przychodu, cała wartość kapitału zakładowego, który powstanie w wyniku Transakcji Wymiany Udziałów, będzie należeć do kapitału własnego w rozumieniu przepisu art. 16 ust. 7h Ustawy o CIT?

2016.01.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-385/15-2/AM
     ∟Czy przy obliczaniu współczynnika zadłużenia, o którym stanowi art. 16 ust. 1 pkt 60 Ustawy o CIT, dla celów określenia możliwości zaliczenia Odsetek do kosztów uzyskania przychodu, cała wartość kapitału zakładowego, który powstanie w wyniku Transakcji Wymiany Udziałów, będzie należeć do kapitału własnego w rozumieniu przepisu art. 16 ust. 7h Ustawy o CIT?

2016.01.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-391/15-2/AM
     ∟Czy przy obliczaniu współczynnika zadłużenia, o którym stanowi art. 16 ust. 1 pkt 60 Ustawy o CIT, dla celów określenia możliwości zaliczenia Odsetek do kosztów uzyskania przychodu, cała wartość kapitału zakładowego, który powstanie w wyniku Transakcji Wymiany Udziałów, będzie należeć do kapitału własnego w rozumieniu przepisu art. 16 ust. 7h Ustawy o CIT?

2016.01.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-387/15-2/AM
     ∟Czy przy obliczaniu współczynnika zadłużenia, o którym stanowi art. 16 ust. 1 pkt 60 Ustawy o CIT, dla celów określenia możliwości zaliczenia Odsetek do kosztów uzyskania przychodu, cała wartość kapitału zakładowego, który powstanie w wyniku Transakcji Wymiany Udziałów, będzie należeć do kapitału własnego w rozumieniu przepisu art. 16 ust. 7h Ustawy o CIT?

2015.02.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-569/14-4/EK
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia „wartości zadłużenia”, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2015.02.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-569/14-6/EK
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia w jaki sposób należy obliczyć „część” odsetek niestanowiących kosztów uzyskania przychodów określonych na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty odsetek od pożyczki, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2015.02.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-569/14-5/EK
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia „wartości kapitałów własnych”, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2014.10.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-171/14-4/MK
     ∟Podatek od czynności cywilnoprawnych w zakresie przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową.

2014.09.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-351/14-4/AF
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w razie przekształcenia Spółki z o.o. w Spółkę jawną, na Spółce jawnej nie będzie ciążył obowiązek podatkowy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (pytanie zadane jest w trybie art. 14n § 1 pkt 1 uOP)?

2014.09.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-350/14-4/AF
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawczyni, iż w razie przekształcenia Spółki z o.o. w Spółkę jawną, na Spółce jawnej nie będzie ciążył obowiązek podatkowy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (pytanie zadane jest w trybie art. 14n § 1 pkt 1 uOP)?

2009.02.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-166/08-6/MB
     ∟W świetle przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego oraz powołanego przepisu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy stwierdzić, iż wymienione we wniosku składniki przedsiębiorstwa wnoszone na pokrycie udziałów w kapitale zakładowym posiadają cechy wymienione w art. 4a ust. 4 ustawy i mieszczą się w pojęciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Odnosząc się do kwestii udziałów Sp. z o.o. objętych przez Wnioskodawcę (Przedsiębiorstwo) w zamian za wkład niepieniężny (aport), którego przedmiotem jest zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki stwierdzić należy, że: Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 13 i 14, jest w szczególności nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce kapitałowej albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; przepisy art. 14 ust. 1 – 3 stosuje się odpowiednio. Wobec powyższego uznając, że w/w zespół składników materialnych i niematerialnych stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki, to wniesienie go do Sp. z o.o. nie spowoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

2009.02.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-165/08-6/MB
     ∟Wymienione we wniosku składniki wydzielone z majątku wnioskodawcy, nie będą posiadały na dzień wniesienia aportu cech wymienionych w art. 4a pkt 4 ani też w art. 4a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i nie mieszczą się w pojęciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa czy też przedsiębiorstwa. Odnosząc się do kwestii udziałów objętych przez Wnioskodawcę w zamian za wkład niepieniężny (aport), którego przedmiotem nie jest zorganizowana część przedsiębiorstwa ani też przedsiębiorstwo stwierdzić należy, że: Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przychodem, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 13 i 14, jest nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce kapitałowej albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, przepisy art. 14 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio. Biorąc powyższe wyjaśnienia pod uwagę, należy stwierdzić, iż w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Przedsiębiorstwo winno doliczyć do przychodów podatkowych przychód określony na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 tej ustawy, natomiast w kosztach uzyskania przychodów koszty wynikające z art. 15 ust. 1j ww. ustawy. w art. 12 ust. 1b ww ustawy.

2008.03.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-86/09-2/MB
     ∟Czy przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) spełnia przesłanki określone w normie przepisu art. 4a ust. 4 ustawy o CIT i tym samym stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa? Czy wartość nominalna udziałów otrzymanych przez P w zamian za wniesienie do Spółki opisanych w zdarzeniu przyszłym składników majątkowych (materialnych i niematerialnych), a także zobowiązań, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT nie będzie stanowiło dla P przychodu podatkowego w momencie wniesienia przedmiotowych składników do Spółki?

1

Dołącz do 41560 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj