Interpretacje do przepisu
art. 32 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


227/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 32 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.458.2019.2.PP
     ∟W zakresie obowiązków płatnika w związku z możliwością zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu.

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.343.2019.1.KK
     ∟Obowiązki płatnika w związku z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT.

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.358.2019.1.AK
     ∟1. Czy w 2019 r. i w latach następnych, Spółka, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, będzie uprawniona obliczać i pobierać zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% miesięcznego przychodu, względem Honorarium stanowiącego zapłatę za przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworów, zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3, z zastrzeżeniem art. 22 ust. 9a i art. 22 ust. 9b pkt 1 Ustawy o PIT? 2. Czy w 2019 r. i w latach następnych, Spółka, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, będzie uprawniona obliczać i pobierać zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50%, zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3, z zastrzeżeniem art. 22 ust. 9a i art. 22 ust. 9b pkt 1 Ustawy o PIT – w sytuacji, gdy Honorarium należne pracownikowi w danym miesiącu będzie równe 100% wynagrodzenia zasadniczego pracownika i w związku z tym w danym miesiącu wynagrodzenie za inne czynności pracownika nie zostanie w ogóle wypłacone?

2019.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.320.2019.1.JG
     ∟Czy Wnioskodawca w zakresie dotyczącym honorarium autorskiego za przeniesienie przez Pracowników (inżynierowie budownictwa) na Pracodawcę praw autorskich majątkowych do stworzonych utworów, może jako płatnik stosować wobec Pracowników 50% koszty uzyskania przychodów?

2019.10.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.294.2019.2.JG
     ∟1) Czy Filharmonia działając jako płatnik w myśl art. 31 ustawy o PIT, kalkulując zaliczkę na PIT, będzie mogła stosować 50% koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT, od pełnej wysokości wypłacanego Muzykom Wynagrodzenia Zasadniczego za miesiąc, w którym Muzyk uczestniczył przynajmniej w jednym koncercie lub próbie? 2) Czy Filharmonia działając jako płatnik w myśl art. 31 ustawy o PIT, kalkulując zaliczkę na PIT będzie mogła stosować 50% koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT, do pełnej wysokości wypłacanego Muzykom Wynagrodzenia Zasadniczego za miesiąc, w którym Muzyk nie uczestniczył w żadnym koncercie lub próbie? 3) Czy, w przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie nr 1 lub 2, Filharmonia działając jako płatnik w myśl art. 31 ustawy o PIT, kalkulując zaliczkę na PIT od wypłacanego Muzykom Wynagrodzenia Zasadniczego w części dotyczącej wynagrodzenia za normę koncertową będzie mogła stosować 50% koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT? 4) Czy, w przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie nr 1 lub 2, Filharmonia działając jako płatnik w myśl art. 31 ustawy o PIT kalkulując zaliczkę na PIT od wypłacanego Muzykom Wynagrodzenia Zasadniczego w części dotyczącej Wynagrodzenia Pozostałego za miesiąc, w którym Muzyk uczestniczył przynajmniej w jednym koncercie lub próbie, będzie mogła stosować 50% koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT? 5) Czy Filharmonia działając jako płatnik w myśl art. 31 ustawy o PIT kalkulując zaliczkę na PIT od wypłacanego Muzykom Wynagrodzenia Zasadniczego w części dotyczącej Wynagrodzenia Pozostałego za miesiąc, w którym Muzyk nie uczestniczył ani w koncercie ani w próbie, będzie mogła stosować 50% koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT? 6) Czy Filharmonia działając jako płatnik w myśl art. 31 ustawy o PIT, kalkulując zaliczkę na PIT od wypłacanego Muzykom Dodatku specjalnego artystycznego będzie mogła stosować 50% koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT? 7) Czy Filharmonia działając jako płatnik w myśl art. 31 ustawy o PIT, kalkulując zaliczkę na PIT od wypłacanego Koncertmistrzom Dodatku funkcyjnego będzie mogła stosować 50% koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT?

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.462.2019.1.PP
     ∟W zakresie możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu.

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.385.2019.2.LZ
     ∟Wnioskodawca obliczając i odprowadzając podatek dochodowy od osób fizycznych do części wynagrodzenia dotyczącej przeniesienia praw autorskich będzie mógł zastosować podwyższone koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z zastrzeżeniem art. 22 ust. 9a ustawy. Natomiast do pozostałej części wynagrodzenia uzyskiwanej przez pracowników znajdzie zastosowanie art. 22 ust. 2 ww. ustawy.

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.383.2019.2.LZ
     ∟Wnioskodawca obliczając i odprowadzając podatek dochodowy od osób fizycznych do części wynagrodzenia dotyczącej przeniesienia praw autorskich będzie mógł zastosować podwyższone koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z zastrzeżeniem art. 22 ust. 9a ustawy. Natomiast do pozostałej części wynagrodzenia uzyskiwanej przez pracowników znajdzie zastosowanie art. 22 ust. 2 ww. ustawy.

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.302.2019.2.JK
     ∟Obowiązki płatnika w związku z możliwością zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.258.2019.2.MK
     ∟Biorąc zatem pod uwagę okoliczności przedstawione przez Wnioskodawcę, a w szczególności fakt, że wszystkie działania Pracowników Artystycznych określone w umowie o pracę zmierzają do stworzenia artystycznego wykonania, w umowach o pracę wskazane zostanie, iż wynagrodzenie zasadnicze Pracowników Artystycznych (zarówno w części dotyczącej udziału w koncertach (A), próbach (B), jak i w pozostałej części (C)) stanowić będzie m.in. wynagrodzenie za przeniesienie przez Pracownika Artystycznego na rzecz Wnioskodawcy praw autorskich do artystycznego wykonania w formie koncertu, jak i próby, Wnioskodawca jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, kalkulując zaliczkę na podatek dochodowy, w stosunku do powyższych elementów wypłacanego Pracownikom Artystycznym wynagrodzenia będzie mógł stosować 50% koszty uzyskanego przychodu, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.349.2019.1.KK
     ∟Obowiązki płatnika w związku z możliwością zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

2019.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.280.2019.2.AK
     ∟W zakresie możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

2019.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.241.2019.2.MH
     ∟obowiązki płatnika w związku z możliwością zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów

2019.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.227.2019.2.MS2
     ∟Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

2019.07.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.255.2019.1.MS2
     ∟Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, Wnioskodawca w związku z obowiązkami płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, może uznać, że część wynagrodzenia wypłacanego Pracownikom w formie Honorarium stanowić będzie wynagrodzenie z tytułu przeniesienia na Wnioskodawcę autorskich praw majątkowych do utworów stworzonych w ramach stosunku pracy i czy w konsekwencji Wnioskodawca może zastosować, zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3, w zw. z art. 22 ust. 9b Ustawy PIT, 50% koszty uzyskania przychodu w stosunku do tej części wynagrodzenia, która przypada tytułem rozporządzenia przez Pracownika majątkowymi prawami autorskimi do utworów stworzonych w ramach stosunku pracy, w efekcie działalności twórczej w zakresie programów komputerowych wymienionej w art. 22 ust. 9b pkt 1 ustawy PIT?

2019.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.183.2019.1.ENB
     ∟Skutki podatkowe wypłaty wynagrodzeń obywatelom Szwecji.

2019.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.284.2019.1.PR
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku z wykorzystywaniem przez pracowników samochodów służbowych do celów prywatnych

2019.06.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.123.2019.2.AM
     ∟Możliwości stosowania przez płatnika 50% kosztów uzyskania przychodów.

2019.06.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.154.2019.1.DW
     ∟Czy w odniesieniu do wynagrodzenia przysługującego Pracownikowi - Twórcy za przeniesienie autorskich praw majątkowych do stworzonych w ramach stosunku pracy Programów Komputerowych, oprogramowania, mających charakter utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Honorarium), istnieje możliwość zastosowania 50% stawki kosztów uzyskania przychodu, o jakiej mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2019.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.221.2019.2.EC
     ∟W zakresie obowiązków płatnika w związku z możliwością zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

2019.05.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.101.2019.3.MS
     ∟1) Czy Wnioskodawca, wywiązując się z obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, o których mowa w art. 41 ust. 1 ustawy o PIT, w przedstawionym stanie faktycznym może w związku z art. 116 ust. 7 u.p.s.w.n. naliczać pracownikom dydaktycznym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, koszty uzyskania przychodu, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 u.p.d.o.f., z tytułu korzystania z praw autorskich, od całości ich wynagrodzenia, które jest wynagrodzeniem za pracę o charakterze twórczym? A zatem, czy podwyższone koszty uzyskania przychodu należy naliczać również od części wynagrodzenia wypłacanego z tytułu: - prac organizacyjnych wykonywanych na rzecz Uczelni, - prac dydaktycznych, w wyniku których nie powstają utwory w rozumieniu u.p.a., przykładowo – prowadzenie wykładów, ćwiczeń itp. 2) Czy aby móc naliczać, na gruncie przepisów prawa podatkowego, podwyższone koszty uzyskania przychodów Wnioskodawca jako płatnik zobowiązany jest do określenia w umowach o pracę zawartych z nauczycielami akademickimi rodzajów prac, które stanowią utwory w rozumieniu u.p.a.? 3) Czy podwyższone koszty uzyskania przychodu naliczać należy również przy wypłacie wynagrodzenia za okres usprawiedliwionej nieobecności w pracy, takiej jak: urlop wypoczynkowy, urlop dla poratowania zdrowia, urlop macierzyński, urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlop rodzicielski, urlop ojcowski, nieobecności związanej z chorobą pracownika, nieobecności z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny lub opieki nad zdrowym dzieckiem?

2019.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.132.2019.2.KK
     ∟obowiązki płatnika w związku z możliwością zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów

2019.04.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.80.2019.2.MH
     ∟Możliwość zastosowania przez płatnika 50% kosztów uzyskania przychodów.

2019.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.31.2019.3.JR
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku z możliwością zastosowania 50% kup

2019.04.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPB1/4511-466/15-13/RK
     ∟Obowiązki płatnika

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.51.2019.1.MG
     ∟Obowiązki płatnika w związku z możliwością zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

2019.02.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.5.2019.2.WS
     ∟Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów.

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.265.2018.2.DW
     ∟1) Czy działalność twórcza Pracowników Spółki stanowi działalność twórczą, o której mowa w art. 22 ust. 9b ustawy o PIT? 2) Czy Spółka, stosując metodę I określania Honorarium autorskiego, wywiązując się z obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, może zastosować, w odniesieniu do Honorarium autorskiego koszty uzyskania przychodów w wysokości 50% przychodu zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT z uwzględnieniem limitu, o którym mowa w art. 22 ust. 9a ww. ustawy? 3) Czy Spółka, stosując metodę II określania Honorarium autorskiego, wywiązując się z obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych może zastosować w odniesieniu do Honorarium autorskiego koszty uzyskania przychodów w wysokości 50% przychodu zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT z uwzględnieniem limitu, o którym mowa w art. 22 ust. 9a ww. ustawy?

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.272.2018.2.MST
     ∟Ocena możliwości zastosowania przez płatnika kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% uzyskanego przychodu.

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.314.2018.2.KS
     ∟Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

1 2 3 4 5 6 7 8

Dołącz do 41652 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj