Interpretacje do przepisu
art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


30/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym

1

2018.08.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.138.2018.1.JS
     ∟Zwolnienie z akcyzy paliwa żeglugowego przy braku możliwości wykazania za pomocą badań laboratoryjnych zawartości barwnika

2018.02.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPP3/4513-3-5/15-6/MD
     ∟Zwolnienie od akcyzy paliwa żeglugowego.

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP3.4513.127.2016.1.MC
     ∟Ustalenie prawidłowego sposobu wypełniania dokumentu dostawy przez podmiot pośredniczący w przypadku dostarczenia paliwa żeglugowego do podmiotu zużywającego

2016.12.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP3.4513.94.2016.1.SM
     ∟w zakresie uznania mieszania paliw za produkcję wyrobów energetycznych oraz braku obowiązku realizacji powyższej czynności w składzie podatkowym

2016.10.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/4513-121/15-1/MK
     ∟zwolnienie z akcyzy dla wyrobów akcyzowych przeznaczonych do celów żeglugi – brak możliwości określenia za pomocą badań laboratoryjnych zawartości barwnika

2016.04.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/4513-44/16/EK
     ∟zwolnienie z akcyzy wyrobu akcyzowego nabywanego przez zarejestrowanego odbiorcę z przeznaczeniem do użycia do celów żeglugi

2015.12.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/4513-122/15/PK
     ∟Zwolnienie z akcyzy paliwa żeglugowego przemieszczanego do Polski w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia, z wykorzystaniem cystern kolejowych

2015.12.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/4513-120/15/PK
     ∟Zwolnienie z akcyzy paliwa żeglugowego przemieszczanego do Polski w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia, z wykorzystaniem statków

2015.12.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/4513-156/15/LG
     ∟Wskazanie podatnika akcyzy

2015.11.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/4513-121/15/MK
     ∟zwolnienie z akcyzy dla wyrobów akcyzowych przeznaczonych do celów żeglugi – brak możliwości określenia za pomocą badań laboratoryjnych zawartości barwnika

2014.11.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-767/14-2/JK
     ∟Zastosowanie zwolnienia dla wyrobów gazowych od 1 listopada 2013 r. do dnia 30 czerwca 2014 r.

2014.10.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP3/443-227/11/14-S/JK
     ∟Udokumentowanie przez Spółkę w okresie od marca do maja 2009 r. dostawy paliwa żeglugowego ze składu podatkowego na uprawnioną jednostkę pływającą dwoma dokumentami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku akcyzowym (tj. dokumentem dostawy, a następnie kwitem bunkrowym pełniącym rolę kolejnego dokumentu dostawy), w przypadku dostaw, w których - ze względu na specyfikę dostawy - niezbędny jest przeładunek paliwa, nie można uznać za naruszenie warunków formalnych zwolnienia z akcyzy, przewidzianego w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym, skutkujące utratą prawa do tego zwolnienia.

2014.05.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-105/14-6/KB
     ∟Czy zużycie przez Spółkę gazu nabywanego na cele opisane w stanie faktycznym, tj. z przeznaczeniem do celów opałowych, podlega zwolnieniu z podatku akcyzowego? Czy pozyskiwanie i wykorzystanie w opisany w stanie faktycznym sposób gazu ziemnego przez Wnioskodawcę, tj. z przeznaczeniem do celów opałowych do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej lub z przeznaczeniem do użycia w procesie produkcji energii elektrycznej, podlega zwolnieniu z podatku akcyzowego?

2014.04.22 - Minister Finansów - AG3/8012/14/FLL/13/14/3
     ∟zwolnienie od podatku nabywanego paliwa żeglugowego

2013.09.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-528/13-2/SM
     ∟uregulowania w zakresie „zgody” i „upoważnienia” do tankowania paliw do zbiorników innych niż na stałe zamocowanie w jednostce pływającej

2013.06.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP3/443-128/13/JK
     ∟Zainteresowany jest zobowiązany do stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy. Warunkiem korzystania ze wskazanej procedury, w opisanej we wniosku sytuacji, jest dołączenie do przemieszczanych wyrobów dokumentów handlowych.

2013.03.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-1/13-4/SM
     ∟brak możliwości skorzystania ze zwolnienia od podatku akcyzowego dla dostawy paliwa żeglugowego przez podmiot zagraniczny, niezarejestrowany na terytorium Polski; brak możliwości stosowania w takiej sytuacji bezpośrednio przepisów art. 14 ust. 1 lit. c) Dyrektywy energetycznej

2012.10.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-764/12-2/KB
     ∟W zakresie opodatkowania wyrobów akcyzowych i obowiązku rejestracji w związku z ich przewozem przez terytorium kraju

2012.10.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-764/12-3/KB
     ∟W zakresie opodatkowania realizowanej transakcji oraz obowiązku rejestracji

2012.04.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-74/12-2/KB
     ∟brak zwolnienia od akcyzy oleju napędowego dostarczanego na platformy wiertnicze

2012.01.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP3/443-227/11/JK
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż udokumentowanie przez Spółkę w okresie od marca do maja 2009 r. dostawy paliwa żeglugowego ze składu podatkowego Spółki na uprawnioną jednostkę pływającą dwoma dokumentami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku akcyzowym (tj dokumentem dostawy, a następnie kwitem bunkrowym pełniącym rolę kolejnego dokumentu dostawy), w przypadku dostaw, w których - ze względu na specyfikę dostawy - niezbędny jest przeładunek paliwa, nie można uznać za naruszenie warunków formalnych zwolnienia z akcyzy, przewidzianego w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym, skutkujące utratą prawa do tego zwolnienia?

2011.11.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-911/11/DG
     ∟Czy oleje smarowe podlegają na gruncie krajowym opodatkowaniu podatkiem akcyzowym

2011.07.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP3/443-124/11/JK
     ∟W zdarzeniu przyszłym, dostawa paliwa żeglugowego w celu przeprowadzenia prób statku na morzu przez podmiot zużywający podlega zwolnieniu od akcyzy przy wypełnieniu warunków, o których mowa w art. 32 ust. 5-13 ustawy. Ponadto, jak trafnie stwierdził Zainteresowany, paliwo żeglugowe powinno być dostarczone stoczni remontowej jako podmiotowi faktycznie zużywającemu przedmiotowe paliwo.

2011.05.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP3/443-64/11/JK
     ∟W związku z faktem, iż Stocznia będzie zużywała oleje napędowe do celów żeglugi, to w opisanym zdarzeniu przyszłym wystąpi jako podmiot zużywający. Ponadto, Wnioskodawca wskazuje, iż zamierza wypełnić warunki zwolnienia przewidziane dla tego podmiotu w ramach przepisów art. 32 ust. 5-13 ustawy. Wskazać przy tym należy, że dla zastosowania przedmiotowego zwolnienia podmiot zużywający nie jest zobligowany do posiadania jednostki pływającej. Zatem, stanowisko Spółki należało uznać za prawidłowe.

2010.10.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-748/10-2/SM
     ∟Zwolnienie od akcyzy paliwa żeglugowego, używanego do napędu jednostek pływających niezbędnych do utrzymania prawidłowej pracy drenów ujęć wody infiltracyjnej.

2010.04.30 - Minister Finansów - AE3/8012/3/FLL/10/2042
     ∟wszelkie straty sprzedawanych przez Wnioskodawcę wyrobów energetycznych objętych zwolnieniem z podatku akcyzowego na podstawie art. 32 z uwagi na fakt, iż powstały po zakończeniu procedury zawieszenia poboru akcyzy nie są ubytkami wyrobów akcyzowych w rozumieniu powyższej ustawy i nie podlegają opodatkowaniu.

2010.04.30 - Minister Finansów - AE3/8012/2/FLL/10/2039
     ∟należy wskazać, że przepis art. 30 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym upoważnia do zwolnienia od podatku akcyzowego w przypadku, jeśli wskutek zdarzenia losowego, siły wyższej lub innego zdarzenia wyłączającego bezprawność lub winę Podatnika, pomimo dochowania wszystkich środków należytej staranności, wykaże on zaistnienie okoliczności, w jakich powstał ubytek. Nie oznacza to jednak, że przepis ten odnosi się obligatoryjnie do wszystkich zdarzeń wskazanych we wniosku. Każda okoliczność czy zdarzenie w wyniku którego nastąpił ubytek paliwa, wymaga odrębnego postępowania dowodowego

2009.11.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP3/443-140b/09/JK
     ∟Spółka zamierzając skorzystać ze zwolnienia od akcyzy nabywając olej napędowy do celów żeglugi, powinna zużyć nabywany olej do rejsów o charakterze komercyjnym. Olej napędowy zużywany podczas rejsów szkoleniowych pracowników Spółki oraz spotkań integracyjnych załóg nie będzie podlegał zwolnieniu, gdyż nie będzie wykorzystywany w ramach działalności komercyjnej Wnioskodawcy.

2009.11.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP3/443-140a/09/JK
     ∟Spółka, jako podmiot zużywający, zamierzająca skorzystać ze zwolnienia od akcyzy, powinna dochować należytej staranności, by w przypadku wynajmu jachtu, nabywany olej został zużyty do rejsów o charakterze komercyjnym. Zachowanie należytej staranności może polegać na zawarciu umowy najmu w taki sposób, by wynikało z niej, że olej napędowy będzie zużywany podczas rejsu o charakterze komercyjnym. W przypadku, gdy wynajmujący jacht zużyje olej do celów innych niż zwolnione, to na nim będzie ciążył obowiązek zapłaty należnego podatku akcyzowego.

2009.11.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP3/443-140c/09/JK
     ∟Odnosząc się do określonego przez Spółkę zdarzenia przyszłego, należy zgodzić się z oceną, iż olej napędowy przeznaczony do celów żeglugi i zużywany w toku rejsów związanych z prowadzeniem odpłatnych szkoleń żeglarskich, czyli działalności komercyjnej, przy wypełnieniu określonych warunków zwolnienia takich wyrobów, pozwoli na skorzystanie ze zwolnienia od akcyzy.

1

Dołącz do 41560 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj