Interpretacje do przepisu
art. 30e ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


421/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 30e ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.338.2018.2.PP
     ∟W zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.252.2018.2.AWO
     ∟Czy opisane wydatkowanie środków na nabycie nowej nieruchomości uprawnia do skorzystania ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy z tego względu Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu przedmiotowego zbycia?

2018.09.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.420.2018.1.KC
     ∟możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości

2018.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.261.2018.5.WS
     ∟Sprzedaż nieruchomości.

2018.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.378.2018.1.SR
     ∟możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego (własne cele mieszkaniowe) w sytuacji spłaty kredytu zaciągniętego wspólnie z mężem na nabycie nieruchomości do majątku wspólnego

2018.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.333.2018.1.MS2
     ∟W zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego.

2018.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.296.2018.1.MD
     ∟Samo wydatkowanie środków ze sprzedaży nieruchomości we wrześniu 2016 r. na nabycie lokalu mieszkalnego – bez zaistnienia faktu przeniesienia jego własności w ustawowym terminie, upływającym w dniu 31 grudnia 2018 r., nie przesądza o prawie do zwolnienia podatkowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Istotne jest bowiem zarówno wydatkowanie środków, jak i zawarcie aktu notarialnego przenoszącego własność, sporządzonego nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. W związku z tym, w sytuacji gdy do końca 2018 r. Wnioskodawczyni nie nabędzie lokalu mieszkalnego, podpisując w formie aktu notarialnego umowę przenoszącą jego własność, dochód uzyskany ze zbycia w 2016 r. odziedziczonego mieszkania podlegał będzie opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 30e ww. ustawy.

2018.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.358.2018.2.SR
     ∟odpłatne zbycie nieruchomości po podziale działki i zniesieniu współwłasności

2018.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.232.2018.2.PP
     ∟w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziału w nieruchomości

2018.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.214.2018.2.ŁS
     ∟Spłata byłego męża wynikająca z podziału majątku dorobkowego nie mieści się w ustawowych kryteriach kosztu uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości w rozumieniu art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.07.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.249.2018.2.SR
     ∟możliwość zaliczenia spłaty pożyczki zaciągniętej u osoby fizycznej na zakup lokalu mieszkalnego do własnych celów mieszkaniowych

2018.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.191.2018.1.LZ
     ∟Zwolnienia z opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości przeznaczonego na spłatę kredytu.

2018.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.224.2018.2.SR
     ∟Czy Wnioskodawczyni będzie mogła skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie sprzedaży udziału 1/12, od którego nabycia nie upłynął pięcioletni termin przed zawarciem umowy sprzedaży, wobec przeznaczenia dochodu z ich sprzedaży na zakup, przed upływem dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiła sprzedaż udziałów, mieszkania przeznaczonego na własne cele mieszkaniowe?

2018.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.238.2018.2
     ∟zwolnienia z opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości przeznaczonego na spłatę kredytu

2018.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.217.2018.2.SR
     ∟Możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego oraz możliwość zaliczenia spłaty kredytu spadkodawcy do kosztów uzyskania przychodu

2018.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.174.2018.4.AP
     ∟skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości

2018.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.197.2018.2.KR
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży udziału w nieruchomości położonej w Niemczech

2018.06.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.238.2018.1.AK
     ∟Możliwość przeznaczenia środków uzyskanych ze sprzedaży lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład wspólności majątkowej małżeńskiej na budowę domu, położonego na działce należącej wyłącznie do żony Wnioskodawcy, jako wydatku poniesionego na realizację własnych celów mieszkaniowych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.197.2018.2.DJ
     ∟Możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzedaży nieruchomości – wydatkowanie przychodu ze sprzedaży na remont użyczonego lokalu mieszkalnego.

2018.05.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.136.2017.7.AK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

2018.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.145.2018.1.KR
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości

2018.04.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.119.2018.1.SR
     ∟Możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego

2018.04.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.78.2018.1.MST
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości położonej na terytorium Stanów Zjednoczonych.

2018.03.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.144.2018.1.LS
     ∟w zakresie zastosowania zwolnienia z opodatkowania dochodu osiągniętego z odpłatnego zbycia nieruchomości

2018.02.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.22.2018.1.IF
     ∟w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości

2018.02.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.387.2017.2.PP
     ∟Czy spłata nieekwiwalentna, tzn. przekraczająca wartość udziału spadkowego, otrzymana przez jednego spadkobiercę od drugiego przy dziale spadku obejmującym nieruchomość, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości?

2018.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.390.2017.2.SK
     ∟Czy Wnioskodawca może skorzystać z ulgi mieszkaniowej określonej w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2018.02.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.392.2017.2.KR
     ∟Ustalenie kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego

2018.01.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.351.2017.4.SK
     ∟Czy w oparciu o przepis art. 21 ust. 1 pkt 131, art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w opisanym stanie faktycznym, sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w drodze spadku korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym (nastąpiło wydatkowanie na zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego)?

2018.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.334.2017.2.SK
     ∟1) Czy w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawczyni będzie mogła skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości wyliczonej zgodnie z jego treścią obejmującego kwotę - wartość lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość nabytego w dniu 27 lutego 2017 r.? 2) Czy w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego Wnioskodawczyni będzie mogła skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości wyliczonej zgodnie z jego treścią, obejmującego całą kwotę przeznaczoną na nabycie nieruchomości gruntowej, tj. z uwzględnieniem wartości lokalu mieszkalnego zbytego w drodze umowy zamiany, a poprzednio nabytego ze środków pochodzących ze sprzedaży mieszkania po zmarłym bracie oraz kwoty dopłaty pochodzącej z pozostałej, niewydatkowanej dotychczas części ceny sprzedaży?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41596 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj