Interpretacje do przepisu
art. 30e ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


735/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 30e ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.417.2018.3.MG
     ∟zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości

2018.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.299.2018.2.BK
     ∟Sprzedaż udziału w gospodarstwie rolnym

2018.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.261.2018.5.WS
     ∟Sprzedaż nieruchomości.

2018.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.300.2018.1.BK
     ∟Środki wydatkowane na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego w dniu 17 czerwca 2014 r., tj. po dniu uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości (5 lipca 2013 r.) nie mogą zostać uznane za wydatek na cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawy, i tym samym nie mogą być uwzględnione przy obliczaniu dochodu zwolnionego z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2018.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.296.2018.1.MD
     ∟Samo wydatkowanie środków ze sprzedaży nieruchomości we wrześniu 2016 r. na nabycie lokalu mieszkalnego – bez zaistnienia faktu przeniesienia jego własności w ustawowym terminie, upływającym w dniu 31 grudnia 2018 r., nie przesądza o prawie do zwolnienia podatkowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Istotne jest bowiem zarówno wydatkowanie środków, jak i zawarcie aktu notarialnego przenoszącego własność, sporządzonego nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. W związku z tym, w sytuacji gdy do końca 2018 r. Wnioskodawczyni nie nabędzie lokalu mieszkalnego, podpisując w formie aktu notarialnego umowę przenoszącą jego własność, dochód uzyskany ze zbycia w 2016 r. odziedziczonego mieszkania podlegał będzie opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 30e ww. ustawy.

2018.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.393.2018.2.JG1
     ∟Zatem, jeżeli Wnioskodawca przeznaczy przychód ze sprzedaży otrzymanej w drodze spadku nieruchomości w ciągu dwóch lat liczonych od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło zbycie na cele wskazane w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych realizowanych poprzez zakup od małżonki z jej majątku odrębnego udziału w lokalu mieszkalnym oraz zamieszkiwanie w tym lokalu, będzie miał możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego w myśl art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.281.2018.1.BK
     ∟Czy w przedstawionym stanie faktycznym do wydatku na podstawie umowy deweloperskiej ma zastosowanie zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2018.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.232.2018.2.MK
     ∟Spłata długu hipotecznego nie jest kosztem odpłatnego zbycia ani kosztem uzyskania przychodu. Brak możliwości skorzystania ze zwolnienia w przypadku nabycia udziału w nieruchomości w zamian za zwolnienie z długu matki, której Wnioskodawczyni udzieliła pożyczki na zakup tej nieruchomości.

2018.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.214.2018.2.ŁS
     ∟Spłata byłego męża wynikająca z podziału majątku dorobkowego nie mieści się w ustawowych kryteriach kosztu uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości w rozumieniu art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.216.2018.1.MK
     ∟Zakup a następnie ewentualny wynajem dwóch nieruchomości w okresie przejściowym do faktycznej emerytury Wnioskodawczyni a spełnienie warunków do zwolnienia przedmiotowego z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 131 PIT.

2018.06.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.195.2018.1.MW
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia nieruchomości w drodze umowy dożywocia.

2018.06.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.173.2018.1.IM
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży działki powstałej w wyniku scalenia, podziału i zamiany.

2018.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.217.2018.1.SJ
     ∟skutki podatkowe zbycia nieruchomości w drodze umowy dożywocia

2018.05.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.214.2018.1.AK
     ∟Przeznaczenie przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w nieruchomości na zakup lokalu mieszkalnego, w którym podatnik będzie początkowo zamieszkiwał sporadycznie i sporadycznie będzie lokal ten wynajmował, a docelowo zamieszka w nim na stałe, a możliwość skorzystania ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2018.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.111.2018.2.PP
     ∟Skutki podatkowe zbycia nieruchomości w drodze umowy dożywocia.

2018.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.145.2018.1.KR
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości

2018.04.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.122.2018.2.KK
     ∟Czy spłata długu w postaci zachowku na rzecz syna jest kosztem uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży nieruchomości?

2018.04.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.80.2018.1.MC
     ∟Skutki podatkowe zawarcia umowy o dożywocie.

2018.04.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.64.2018.1.IF
     ∟ustalenie kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego

2018.03.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.56.2018.2.MK
     ∟Zwolnienie przedmiotowe – zakup lokalu mieszkalnego lub zakup od męża Wnioskodawczyni udziału w nieruchomości, w której Ona mieszka.

2018.03.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.55.2018.2.MK
     ∟Czy możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przy założeniu, że cały dochód, o którym mowa w art. 30e ww. ustawy, uzyskany ze sprzedaży odziedziczonego po matce udziału w nieruchomościach, zostanie przeznaczony na zakup połowy udziału w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną własność męża Wnioskodawczyni, w celu zaspokojenia Jej celów mieszkaniowych, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) ww. ustawy?

2018.03.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.36.2018.2.JG
     ∟Czy wydatki poniesione na nabycie lokatorskiego prawa do lokalu, które następnie zostało przekształcone w odrębną własność lokalu, w szczególności wkład mieszkaniowy, koszty spłaty kredytu w części przypadającej na budowę lokalu mieszkalnego uiszczone spółdzielni, koszty notarialne z tym związane, koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym w części przypadającej na lokal mieszkalny mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży tego lokalu, skoro koszty te wnioskodawca poniósł w celu nabycia prawa własności lokalu mieszkalnego, a bez poniesienia tych kosztów nie mógłby nabyć tego prawa?

2018.03.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.37.2018.1.AK
     ∟Sprzedaż udziału we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości i udziału w budynku mieszkalnym nabytych przez Wnioskodawczynię w drodze darowizny w 2017 r., dokonana przed upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie, będzie stanowić źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a dochód z ich sprzedaży co do zasady powinien podlegać opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 30e tej ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. Zatem, przyjmując za Wnioskodawczynią, że kwota uzyskana ze sprzedaży ww. udziałów zostanie przeznaczona na własne cele mieszkaniowe Wnioskodawczyni, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uznać należy, że uzyskany z tego tytułu dochód będzie w całości korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego. Tym samym Wnioskodawczyni nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

2018.02.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.434.2017.1.KK
     ∟zaliczenia wydatków z tytułu wynagrodzenia pośrednika przy sprzedaży nieruchomości do kosztów uzyskania przychodów

2018.02.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.433.2017.1.KK
     ∟Czy wskazane przez Wnioskodawczynię wydatki stanowią koszt uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia prawa użytkowania wieczystego?

2018.02.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.22.2018.1.IF
     ∟w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości

2018.02.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.237.2017.2.BS
     ∟w zakresie skutków podatkowych zbycia nieruchomości.

2018.01.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.321.2017.2.LS
     ∟Czy środki uzyskane ze sprzedaży domu wraz z działką Wnioskodawca będzie mógł przeznaczyć na spłatę kredytu zaciągniętego przed dniem sprzedaży domu wraz z działką i zakup mieszkania w którym będzie mieszkał?

2018.01.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.381.2017.1.BK
     ∟1. Czy przeznaczenie przychodu z odpłatnego zbycia lokalu na nabycie nieruchomości spełnia definicję wydatkowania na własne cele mieszkaniowe, a w związku z tym dochód uzyskany ze sprzedaży korzystać będzie ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ? 2. Czy ewentualny wynajem nieruchomości, w okresie przejściowym do faktycznej emerytury Wnioskodawczyni, nie będzie wykluczał możliwości skorzystania z ww. zwolnienia?

2018.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.378.2017.1.ŁS
     ∟Czy Wnioskodawczyni może przeznaczyć przychód ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe w postaci odkupienia od syna udziałów w nieruchomości i skorzystać tym samym ze zwolnienia z płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41603 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj