Interpretacje do przepisu
art. 30a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


721/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 30a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.415.2018.1.IR
     ∟Pobór podatku zryczałtowanego od odsetek i obowiązek sporządzenia informacji IFT-1

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.462.2018.1.AK
     ∟Dot. obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku u źródła z tytułu odsetek od emitowanych przez Spółkę Szwedzką euroobligacji zapisanych na zagranicznych rachunkach papierów wartościowych w przypadku braku danych osób uprawnionych, w sytuacji gdyby Spółka Szwedzka nie została uznana za rzeczywistego beneficjenta.

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.439.2018.2.MG
     ∟Obowiązków płatnika związanych z dobrowolnym umorzeniem udziałów.

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.343.2018.1.AGR
     ∟Skutki podatkowe przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

2018.09.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.355.2018.2.MP
     ∟podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia obowiązku podatkowego oraz skutków podatkowych dotyczących wypłaty dywidendy i uzyskania wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę

2018.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.329.2018.4.MK
     ∟W zakresie ciążącego na Wnioskodawcy obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku u źródła z tytułu wypłaconych odsetek od emitowanych przez Wnioskodawcę euroobligacji zapisanych na zagranicznych rachunkach papierów wartościowych w przypadku braku danych osób uprawnionych oraz obowiązku sporządzania i przesyłania IFT-1, obowiązku sporządzenia i przesłania IFT-2 wskazujących jako podatnika Agenta ds. Płatności czy też izby clearingowe.

2018.06.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.312.2018.1.MK
     ∟Braku obowiązku pobrania podatku u źródła oraz sporządzenia i przesłania informacji IFT-1 przez emitenta euroobligacji zapisanych na zagranicznych rachunkach papierów wartościowych w przypadku braku możliwości identyfikacji osób uprawnionych i określenia ich statusu.

2018.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.270.2018.1.MK
     ∟Obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku u źródła z tytułu odsetek od emitowanych przez Wnioskodawcę euroobligacji zapisanych na zagranicznych rachunkach papierów wartościowych w przypadku braku danych osób uprawnionych.

2018.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.221.2018.1.RR
     ∟ustalenie podmiotu pełniącego obowiązki płatnika z tytułu organizowanej loterii promocyjnej

2018.06.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB1/415-470/14/18-S/AG
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przychodów.

2018.06.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB1/415-471/14/18-S/AG
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przychodów.

2018.06.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.149.2018.1.MK
     ∟skutków podatkowych związanych z wypłatą wynagrodzenia pracownikom w postaci jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego w ramach przyjętej przez Wnioskodawcę Polityki Wynagradzania Osób Mających Wpływ na Profil Ryzyka oraz Członków Zarządu

2018.06.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.141.2018.4.MK
     ∟Dot. obowiązku pobrania podatku u źródła przez emitenta obligacji w przypadku zawarcia umowy z bankami prowadzącymi ewidencję obligacji.

2018.05.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.70.2018.4.AJ
     ∟Kwestia obowiązku pobrania podatku u źródła przez emitenta obligacji w przypadku zawarcia umowy z bankami prowadzącymi ewidencję obligacji.

2018.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.167.2018.1.AN
     ∟Skutki podatkowe wypłaty świadczeń z tytułu ubezpieczenia emerytalnego.

2018.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.115.2018.1.SJ
     ∟Obowiązki płatnika w związku z organizacją konkursów przez zewnętrzną agencję

2018.04.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.72.2018.4.IS
     ∟Obowiązki płatnika w związku z przekształceniem spółki kapitałowej w spółkę komandytową.

2018.04.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.25.2018.2.MST
     ∟Skutki podatkowe uzyskania przychodu z tytułu umowy inwestycyjnej.

2018.03.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.57.2018.1.SJ
     ∟sposób opodatkowania dochodu z tytułu spłaty nabytych praw do pożyczek

2018.03.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.76.2018.2.AC
     ∟skutków podatkowych przedterminowego, częściowego wykupu weksla

2018.02.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.11.2018.1.DS
     ∟skutki podatkowe powstałe w wyniku zawarcia umowy ubezpieczeniowej

2018.02.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4011.304.2017.1.AB
     ∟W zakresie określenia płatnika oraz jego obowiązków w związku z organizowaną za pośrednictwem agencji akcją promocyjną skierowaną, m.in. do osób fizycznych nieprowadzących pozarolniczej działalności gospodarczej (klientów) oraz pracowników podmiotów nabywających towary od Spółki.

2018.02.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.247.2017.3.MK
     ∟Skoro do zbioru Podatników anonimowych należą jedynie i wyłącznie rezydenci i nierezydenci, a w obu tych sytuacjach Wnioskodawca nie jest płatnikiem podatku, to płatnikiem również nie będzie, jeżeli uprawniony z papierów wartościowych zapisanych na rachunku zbiorczym nie ujawni swojej tożsamości. Taki uprawniony może bowiem spełniać jedynie przesłanki do uznania go alternatywnie za polskiego rezydenta podatkowego lub też rezydenta podatkowego innego państwa.

2018.02.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4011.19.2017.2.MJ
     ∟W zakresie ustalenia, czy w związku z planowanym przekształceniem Spółki w spółkę osobową Wnioskodawca, jako płatnik, będzie zobowiązany do pobrania i wpłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalonego na dzień przekształcenia od zysków przekazanych na kapitał rezerwowy Spółki

2017.12.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.247.2017.1.MK
     ∟Na podstawie art. 41 ust. 10 w związku z art. 3 ust. 1 i 1a, ust. 2a, ust. 2b pkt 5 i pkt 7 oraz ust. 2d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca ma obowiązek, jako płatnik podatku dochodowego, pobierać podatek od dochodów (przychodów) określonych w art. 41 ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wypłacanych za jego pośrednictwem przez emitentów papierów wartościowych niebędących polskimi rezydentami podatkowymi, na rzecz podatników tego podatku których tożsamość nie została ujawniona (podatników anonimowych), w sytuacji w której te dochody (przychody) wypłacane są z tytułu papierów wartościowych zapisanych na rachunku zbiorczym prowadzonym przez Wnioskodawcę.

2017.12.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.310.2017.3.MK
     ∟W zakresie obowiązków płatnika dotyczących sporządzenia deklaracji oraz informacji podatkowych w związku z połączeniem spółek przejmowanych.

2017.12.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB1/415-144/14/17-S-1/AP
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej bądź spółki jawnej powstałej z przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej.

2017.12.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.277.2017.1.MK
     ∟Na Spółce, jako płatniku ciążyć będzie obowiązek wynikający z art. 41 ust. 4 ww. ustawy, zgodnie z którym Spółka jest obowiązana pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19% świadczenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy, w odniesieniu do przyznanych klientom indywidualnych świadczeń w postaci premii inwestycyjnej oraz premii dystrybucyjnej. Ponadto stosownie do art. 42 ust. 1a ww. ustawy, Spółka zobowiązana jest do sporządzenia deklaracji rocznej PIT-8AR.

2017.12.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.324.2017.1.MG
     ∟Na Wnioskodawcy i współorganizatorach w odniesieniu do swoich pracowników uczestniczących w konkursie będą ciążyły obowiązki płatnika wynikające z treści art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z art. 38 ust. 1a i art. 39 ww. ustawy. Natomiast gdy konkurs będzie skierowany przynajmniej do dwóch grup osób wymienionych we wniosku na Wnioskodawcy i współorganizatorach będzie ciążyć obowiązek płatnika wynikający z art. 41 ust. 4 ww. ustawy z uwzględnieniem art. 41 ust. 7 oraz z art. 42 ust.1 i 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2017.12.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.325.2017.1.MK
     ∟w zakresie obowiązków płatnika związanych z przedsięwzięciami o ograniczonej liczbie nagród, których organizatorem jest Wnioskodawca oraz Wnioskodawca wraz ze współorganizatorami

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41603 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj