Interpretacje do przepisu
art. 30 § 1 Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


738/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 30 § 1 Ordynacji podatkowej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.490.2018.1.JG1
     ∟Skutki podatkowe wprowadzenia przez Wnioskodawcę programu motywacyjnego oraz ciążących na Wnioskodawcy obowiązków płatnika w związku z przekazaniem akcji Osobom Uprawnionym na warunkach określonych w tym programie.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.421.2018.2.AK1
     ∟Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów przez płatnika.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.420.2018.2.AK1
     ∟Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów przez płatnika.

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.423.2018.3.MP
     ∟podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązku podatkowego i opodatkowania dochodów uzyskanych od dnia 24 lutego 2018 r. oraz obowiązków płatnika

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.340.2018.1.AMN
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty nagrody jubileuszowej wraz z należnymi odsetkami, opodatkowania należnych odsetek z tytułu wypłaty kwoty odpowiadającej wysokości udziału członkowskiego.

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.381.2018.2.JG1
     ∟Obowiązki płatnika w związku z uczestnictwem pracowników Spółki w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę akcyjną z siedzibą w Holandii.

2018.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.401.2018.2.AK1
     ∟Obowiązki płatnika związane z przyznaniem Pracownikom Spółki Opcji/Akcji Fantomowych w ramach grupowych programów motywacyjnych.

2018.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.400.2018.2.AK1
     ∟Obowiązki płatnika związane z przyznaniem Pracownikom Spółki Opcji/Akcji Fantomowych w ramach grupowych programów motywacyjnych.

2018.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.348.2018.1.AN
     ∟Obowiązki płatnika związane z poborem podatku w Polsce od wynagrodzenia zleceniobiorcy będącego obywatelem Ukrainy, który przedstawi stosowne oświadczenie, posiada certyfikat rezydencji lub przekroczył 183 dni pobytu w Polsce i związane z tym obowiązki wystawienia właściwych informacji na formularzach.

2018.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.383.2018.3.MM
     ∟Mając na uwadze wyżej przywołane uregulowania prawne, należy wskazać, że przychód ze zbycia Certyfikatów Inwestycyjnych na rzecz funduszu w celu ich umorzenia, podlegać będzie opodatkowaniu zryczałtowaną 19% stawką podatku dochodowego przewidzianą w art. 30a ust. 1 ww. ustawy, jako przychód z kapitałów pieniężnych o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Obowiązek płatnika w tym przypadku nie będzie ciążył na Wnioskodawcy, lecz na Funduszu dokonującym odkupu Certyfikatów Inwestycyjnych w celu ich umorzenia.

2018.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.258.2018.2.JC
     ∟W zakresie obowiązków płatnika posługującego się certyfikatem rezydencji pobranym ze strony internetowej kontrahenta –oraz wysłanym do Spółki drogą elektroniczną.

2018.08.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.232.2018.1.JC
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że ma prawo zastosować postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, w przypadku udokumentowania miejsca siedziby Kontrahenta dla celów podatkowych certyfikatem rezydencji pobranym (w niezmienionej formie i formacie) przez Spółkę ze stron internetowych w sposób przedstawiony w pkt a) - b) powyżej?

2018.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.250.2018.2.AM
     ∟możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych przez Wnioskodawcę na zakwaterowanie zleceniobiorców – oraz obowiązki płatnika związane z tytułu zapewnienia zakwaterowania zleceniobiorcom

2018.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.310.2018.2.JM
     ∟Obowiązki płatnika z tytułu wypłaty świadczenia pieniężnego zasądzonego wyrokiem sądu.

2018.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.344.2018.4.AK
     ∟Dotyczy skutków podatkowych podziału spółki kapitałowej przez wydzielenie i związanych z tym obowiązków płatnika.

2018.08.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.368.2018.2.MZ
     ∟Należy wskazać, że w związku z uczestnictwem w Programie Motywacyjnym ewentualny przychód podlegający opodatkowaniu powstanie po stronie Uczestnika (Menedżera) dopiero w momencie sprzedaży nabytych przez niego w ramach Programu Motywacyjnego akcji rzeczywistych, zgodnie z art. 24 ust. 11 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji na Spółce Polskiej nie będą ciążyć obowiązki płatnika oraz obowiązki informacyjne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uzyskany dochód Menedżer, jako uczestnik Programu Motywacyjnego, rozliczy w drodze samoopodatkowania zgodnie z art. 45 ust. 1 ww. ustawy.

2018.08.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.367.2018.1.AK1
     ∟Obowiązki płatnika z tytułu przekazanych nagród w Konkursach.

2018.08.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.304.2018.1.JK3
     ∟Odpowiedzialność płatnika ponoszona przez Bank wynikająca z Ordynacji podatkowej.

2018.08.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.365.2018.2.AK
     ∟Obowiązki płatnika oraz obowiązki informacyjne w związku z udziałem pracowników Wnioskodawcy w programie motywacyjnym.

2018.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.210.2018.3.JM
     ∟Obowiązek płatnika w zakresie dochodów osiąganych przez obywateli Ukrainy.

2018.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.329.2018.4.MK
     ∟W zakresie ciążącego na Wnioskodawcy obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku u źródła z tytułu wypłaconych odsetek od emitowanych przez Wnioskodawcę euroobligacji zapisanych na zagranicznych rachunkach papierów wartościowych w przypadku braku danych osób uprawnionych oraz obowiązku sporządzania i przesyłania IFT-1, obowiązku sporządzenia i przesłania IFT-2 wskazujących jako podatnika Agenta ds. Płatności czy też izby clearingowe.

2018.07.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.327.2018.1.MK
     ∟W zakresie obowiązków płatnika w związku z uczestnictwem pracowników w Planach SAR.

2018.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.289.2018.2.AK1
     ∟W zakresie obowiązków płatnika związanych z uczestnictwem pracowników Spółki w programie motywacyjnym przyznania opcji pracowniczych w planie SOP organizowanym przez spółkę akcyjną z siedzibą w Belgii.

2018.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.288.2018.2.MK
     ∟W zakresie obowiązków płatnika w związku z uczestnictwem pracowników w programie motywacyjnym przyznania akcji odroczonych w Planie SAP organizowanym przez spółkę akcyjną z siedzibą w Belgii.

2018.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.290.2018.2.AK1
     ∟Obowiązki płatnika w związku z uczestnictwem pracowników w programie motywacyjnym przyznania akcji odroczonych w Planie SAP organizowanym przez spółkę akcyjną z siedzibą w Belgii.

2018.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.287.2018.2.MK
     ∟W zakresie obowiązków płatnika związanych z uczestnictwem pracowników Spółki w programie motywacyjnym przyznania opcji pracowniczych w planie SOP organizowanym przez spółkę akcyjną z siedzibą w Belgii.

2018.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.248.2018.3.AK
     ∟Dotyczy ciążących na Spółce obowiązkach płatnika związanych z uczestnictwem pracowników Spółki w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę mającą siedzibę w Danii.

2018.07.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.218.2018.3.JG1
     ∟skutki podatkowe dotyczące wprowadzenia przez Wnioskodawcę programu motywacyjnego oraz ciążące na Wnioskodawcy obowiązki płatnika w związku z przekazaniem akcji Osobom Uprawnionym na warunkach określonych w tym programie

2018.07.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.211.2018.2.JM
     ∟obowiązek płatnika w zakresie dochodów osiąganych przez obywateli Ukrainy

2018.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.274.2018.3.AK
     ∟Skutki podatkowe związane z podziałem spółki kapitałowej przez wydzielenie i związane z tym obowiązki płatnika.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41596 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj