Interpretacje do przepisu
art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


32/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.301.2018.2.AJ
     ∟Kwestia braku ukonstytuowania zakładu w Polsce oraz braku opodatkowania w Polsce dochodów z realizacji kontraktu.

2018.07.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.165.2018.2.PW
     ∟Kwalifikacja wynagrodzenia otrzymywanego przez Spółkę od Funduszu i wynikające z niej obowiązków płatnika.

2018.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.167.2018.1.AJ
     ∟Kwestia braku obowiązku pobrania podatku u źródła w związku z dokonywaniem wypłat na rzecz szwajcarskiego rezydenta podatkowego z tytułu wykupu i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych.

2018.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.166.2018.1.AJ
     ∟Kwestia braku opodatkowania w Polsce dochodu szwajcarskiego rezydenta podatkowego z tytułu wykupu i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych (polskiego funduszu inwestycyjnego).

2018.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.94.2018.2.PW
     ∟Braku ukonstytuowania zakładu Wnioskodawcy na terytorium Polski.

2018.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.44.2018.4.PW
     ∟Ukonstytuowanie zakładu Wnioskodawcy na terytorium Polski.

2018.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.5.2018.2.PW
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w opisanym przypadku nie powstanie dla Spółki zakład podatkowy w Polsce w rozumieniu art. 4a pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej, ustawa o CIT) oraz w rozumieniu art. 5 UPO (Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzoną w Bernie dnia 2 września 1991 r. - dalej: UPO), a w konsekwencji Spółka nie będzie podlegać w Polsce obowiązkowi podatkowemu na podstawie art. 3 ust. 2 w związku z art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o CIT?

2018.03.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.26.2018.2.AZ
     ∟w zakresie określania obowiązków opracowania dokumentacji cen transferowych oraz sporządzenia sprawozdania CIT/TP na podstawie wysokości przychodów lub kosztów przypisanych do Zakładu w Polsce

2018.03.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.28.2018.2.SO
     ∟w zakresie określania obowiązków opracowania dokumentacji cen transferowych oraz sporządzenia sprawozdania CIT/TP na podstawie wysokości przychodów lub kosztów przypisanych do Zakładu w Polsce

2018.03.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.27.2018.1.SO
     ∟w zakresie określania obowiązków opracowania dokumentacji cen transferowych oraz sporządzenia sprawozdania CIT/TP na podstawie wysokości przychodów lub kosztów przypisanych do Zakładu w Polsce

2018.03.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.371.2017.2.AJ
     ∟W zakresie określenia podmiotu zobowiązanego do opodatkowania dochodów generowanych przez polski oddział amerykańskiej spółki LLC, której wspólnikiem jest maltański rezydent podatkowy.

2018.02.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.391.2017.1.PW
     ∟Tutejszy Organ podatkowy stoi na stanowisku, że działalność Spółki z siedzibą w Norwegii w zakresie opisanym w wniosku, stanowi dla Wnioskodawcy zakład w rozumieniu art. 5 ust. 1 umowy polsko-norweskiej. Tym samym uzyskiwanie przez Wnioskodawcę dochodów w Polsce z pośrednictwem zakładu prowadzi do powstania źródła przychodów, które winno być opodatkowane w Polsce. Zgodnie z postanowieniami wspomnianego wcześniej art. 7 ust. 1 umowy polsko-norweskiej, zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi w drugim Umawiającym się Państwie działalność poprzez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej można je przypisać temu zakładowi.

2018.02.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.193.2017.3.AZ
     ∟Skoro do zbioru Podatników anonimowych należą jedynie i wyłącznie rezydenci i nierezydenci, a w obu tych sytuacjach Wnioskodawca nie jest płatnikiem podatku, to płatnikiem również nie będzie, jeżeli uprawniony z papierów wartościowych zapisanych na rachunku zbiorczym nie ujawni swojej tożsamości. Taki uprawniony może bowiem spełniać jedynie przesłanki do uznania go alternatywnie za polskiego rezydenta podatkowego lub też rezydenta podatkowego innego państwa.

2018.02.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.336.2017.2.AJ
     ∟PIT - w zakresie opodatkowania w Polsce dochodu uzyskanego za pośrednictwem polskiej spółki komandytowej z odsetek otrzymanych od ukraińskiego pożyczkobiorcy.

2018.02.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.345.2017.1.AJ
     ∟W zakresie ukonstytuowania zakładu oraz podlegania ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce.

2017.12.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.193.2017.1.AZ
     ∟W podsumowaniu należy stwierdzić, że na podstawie art. 26 ust. 1 i ust. 2b w związku z art. 3 ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt 3 i pkt 5 oraz ust. 5 Ustawy CIT, Wnioskodawca ma obowiązek, jako płatnik podatku dochodowego, pobierać podatek od dochodów (przychodów), o których mowa w art. 26 ust. 2c pkt 1 i 2 Ustawy CIT, wypłacanych za jego pośrednictwem przez emitentów papierów wartościowych niebędących polskimi rezydentami podatkowymi, na rzecz podatników podatku dochodowego od osób prawnych, których tożsamość nie została ujawniona (podatników anonimowych), w sytuacji w której te dochody (przychody) wypłacane są z tytułu papierów wartościowych zapisanych na rachunku zbiorczym prowadzonym przez Wnioskodawcę.

2017.12.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.281.2017.2.JC
     ∟w zakresie powstania zakładu Wnioskodawcy w Polsce

2017.11.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.243.2017.1.AJ
     ∟Biorąc pod uwagę powyższe konstatacje, stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym wynikające z opisanych zdarzeń przyszłych należności, które mogą być wypłacane przez Wnioskodawcę na rzecz Podmiotów, nie będą objęte dyspozycją art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o CIT, w związku z czym na Wnioskodawcy nie będą spoczywały w tym zakresie obowiązki płatnika CIT, wynikające z art. 26 i 26a ustawy o CIT – należy uznać za prawidłowe.

2017.11.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.347.2017.1.JK2
     ∟PIT - w zakresie opodatkowania u źródła dochodów z tytułu usług wykonywanych przez nierezydentów na rzecz zakładów polskiej spółki (Wnioskodawcy).

2017.11.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.225.2017.1.AJ
     ∟W myśl art. 11 ust. 2 tej umowy jednakże takie odsetki mogą być także opodatkowane w Umawiającym się Państwie, w którym powstają, i zgodnie z ustawodawstwem tego Państwa, ale jeżeli osoba uprawniona do odsetek ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, to podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 5 procent kwoty brutto tych odsetek. Właściwe organy Umawiających się Państw rozstrzygną w drodze wzajemnego porozumienia sposób stosowania tego ograniczenia. Zatem w związku z wypłatą należności odsetkowych na rzecz niemieckiego rezydenta podatkowego, w przypadku przedstawienia przez tego kontrahenta certyfikatu rezydencji, Wnioskodawca będzie zobowiązany do pobrania podatku u źródła jedynie w wysokości 5% wypłaconych kwot.

2017.11.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.234.2017.2.BC
     ∟w zakresie skutków podatkowych z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych

2017.09.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.148.2017.3.JC
     ∟W zakresie ustalenia, czy powstanie w Polsce zakład Spółki jako przedsiębiorstwa zagranicznego, a na Spółce będzie ciążył obowiązek podatkowy na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych dochodu z tytułu sprzedaży Towarów.

2017.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.150.2017.2.PW
     ∟w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dochodów osiągniętych przez Spółkę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu realizacji Umowy na rzecz sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych

2017.08.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.103.2017.3.JC
     ∟w zakresie powstania zakładu Wnioskodawcy w Polsce

2017.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.129.2017.1.PW
     ∟W zakresie ustalenia czy odstąpienie od żądania zapłaty kwot należnych od centrali oraz odstąpienie od uregulowania kwot dłużnych do centrali nie będzie powodowało dla Wnioskodawcy powstania przychodów podatkowych.

2017.05.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.65.2017.1.BG
     ∟ustalenia czy: - należności, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 i art. 21 ust. 1 pkt 2a ww. ustawy będą stanowić dochód osiągnięty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, - Spółka będzie zobligowana do pobrania podatku u źródła w sytuacji potraktowania uzyskanych przychodów a wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy jako należność licencyjną, z uwzględnieniem przepisów umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, - Spółka będzie zobligowana do pobrania podatku u źródła z tytułu świadczeń wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 2a ww. ustawy, w świetle przepisów umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

2017.05.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.58.2017.1.AJ
     ∟W zakresie kwalifikacji prawnopodatkowej obciążeń Wnioskodawcy związanych z ujemnymi stopami procentowymi oraz obowiązków płatnika związanych z wypłatą świadczeń z nich wynikających.

2017.04.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.31.2017.1.BG
     ∟ustalenia, czy oddział przedsiębiorcy zagranicznego stanowi zakład na terytorium Polski na podstawie polsko-brytyjskiej konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania

2017.04.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB5.4510.1108.2016.4.RS/JC
     ∟w zakresie powstania zakładu Wnioskodawcy na terenie Polski i podlegania obowiązkowi podatkowemu w Polsce w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

2017.03.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-1-3.4510.1021.2016.3.APO
     ∟Czy z tytułu zakupu u zagranicznych kontrahentów usług wskazanych w punktach od a) do f), Spółka zobowiązana jest do pobrania zryczałtowanego podatku u źródła od tych przychodów?

1 2

Dołącz do 41560 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj