Interpretacje do przepisu
art. 3 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


3452/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 3 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.327.2018.2.AJ
     ∟Kwestia obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego w związku z wypłatą należności na rzecz niemieckiej spółki z tytułu dostarczenia i implementacji Systemu (wraz z usługą dostępu w chmurze obliczeniowej oraz objęcie go rękojmią i gwarancją oraz usługami wsparcia serwisowego w zakresie korzystania z Systemu).

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.340.2018.1.JC
     ∟Czy w opisanym stanie faktycznym z tytułu wypłaty wynagrodzenia za Licencję na korzystanie z programu komputerowego przez Wnioskodawcę na rzecz spółki amerykańskiej, Wnioskodawca jest zobowiązany jako płatnik do: a. potrącenia podatku u źródła (withholding tax), o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 Ustawy o CIT, z uwzględnieniem postanowień art. 13 Umowy UPO, albo b. uzależnienia niepobrania podatku od udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji, oraz c. wykonania innych obowiązków płatnika podatku, o których mowa w art. 26 ust. 1, ust. 3, ust. 3a i ust. 3d Ustawy o CIT

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.318.2018.1.AJ
     ∟Kwestia opodatkowania wartości płatności otrzymanych za pośrednictwem polskiej spółki od Dłużników z tytułu spłat wierzytelności w ramach umowy zawartej z irlandzkim rezydentem podatkowym o administrowanie Wierzytelnościami.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.388.2018.1.AN
     ∟Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy: - Cena należna Spółce od SPV za nabyte Wierzytelności wynikające z Umów Leasingu operacyjnego, jak i Umów Leasingu finansowego, nie będzie stanowiła przychodu po stronie Spółki (pytanie oznaczone we wniosku nr 1); - Cena należna Spółce od SPV za nabyte Wierzytelności Pożyczkowe stanowić będzie przychód Spółki (pytanie oznaczone we wniosku nr 3); - Wartość Wierzytelności Pożyczkowych w zakresie kwoty głównej pożyczki niespłaconej na datę graniczną będzie kosztem uzyskania przychodu Spółki jednorazowo w dniu zbycia tych Wierzytelności Pożyczkowych (pytanie oznaczone we wniosku nr 4); - Płatności otrzymane przez Spółkę od Dłużników z tytułu spłaty Wierzytelności (wynikających z Umów Leasingu oraz Umów Pożyczki), które będą przekazywane przez Spółkę do SPV w wykonaniu umowy o administrowanie Wierzytelnościami, nie będą stanowiły przychodu SPV podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku nr 5)

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.344.2018.1.AK
     ∟czy Wnioskodawca, który działa w imieniu Gminy, wypłacając na rzecz podmiotów zagranicznych należności z tytułów, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jest odrębnym od Gminy płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego, w rozumieniu art. 26 ust. 1 tej ustawy, zobowiązanym do wypełnienia obowiązków płatnika, posługując się w tym celu numerem identyfikacji podatkowej NIP nadanym Wnioskodawcy?

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.323.2018.2.MM
     ∟w zakresie: 1. Czy wypłata drugiej transzy dywidendy (a także przyszłe dywidendy) będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania w Polsce na podstawie art. 22 ust. 4 Ustawy o CIT? 2. Czy w przypadku spełnienia przez Spółkę warunku określonego w art. 26 ust. 1 i 1c Ustawy o CIT, tj. udokumentowania miejsca siedziby Spółki szwajcarskiej 2 dla celów podatkowych certyfikatem rezydencji oraz spełnienia warunku określonego w art. 26 ust. 1f Ustawy o CIT, tj. uzyskania od Spółki szwajcarskiej 2 pisemnego oświadczenia potwierdzającego spełnienie warunków opisanych w art. 22 ust. 4 pkt 4 Ustawy o CIT, Spółka nie będzie zobowiązana do pobrania podatku u źródła od drugiej transzy dywidendy (a także od dywidend wypłacanych w przyszłości na rzecz Spółki szwajcarskiej 2)?

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.397.2018.1.AZ
     ∟Czy Opłata Licencyjna stanowi (będzie stanowić) koszt bezpośrednio związany z wytworzeniem towaru w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o PDOP - i tym samym ograniczenie w możliwości zaliczania ich do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP nie znajduje (nie znajdzie) do nich zastosowania?

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.334.2018.2.AJ
     ∟Kwestia braku obowiązku pobrania podatku u źródła w związku z wypłatą odsetek od obligacji w przypadku braku możliwości pozyskania informacji o statusie podatników w odniesieniu do nieujawnionych inwestorów oraz gdyby Spółka Szwedzka nie została uznana za rzeczywistego beneficjenta.

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.341.2018.1
     ∟w zakresie ustalenia czy ustalając podstawę opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym z tytułu wypłaty Wynagrodzenia należy obniżyć przychód podatkowy Wspólnika na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT o część kosztów objęcia/nabycia Udziałów Spółki, przy czym koszt ten powinien być ustalony proporcjonalnie do dokonanego obniżenia wartości nominalnej Udziałów, czy Wnioskodawca jako płatnik będzie zobowiązany do pobrania i odprowadzenia do właściwego urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego od kwoty Wynagrodzenia wypłaconego Wspólnikowi, jeśli kwota Wynagrodzenia będzie równa lub wyższa od kwoty niestanowiącej przychodu, ustalonej na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy CIT

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.249.2018.1.PB
     ∟w zakresie obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego w przypadku wypłaty wynagrodzenia na rzecz spółki LLC z siedzibą w USA za wykonane usługi.

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.328.2018.2.MS
     ∟Czy koszty ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Podmiotu powiązanego na nabycie kompleksowej usługi informatycznej na mocy przedstawionej powyżej Umowy, mieszczą się w dyspozycji przepisu z art. 15e ust. 1 ustawy CIT i w konsekwencji podlegają, po przekroczeniu ustawowego limitu, wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodu zgodnie z art. 15e ust. 1 w związku z ust. 12 ustawy CIT?

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.354.2018.3.AZ
     ∟Przychód podatkowy po stronie Wnioskodawcy z tytułu przeprowadzonego umorzenia akcji oraz obowiązek wystawienia wynagradzanym akcjonariuszom informacji IFT-2/IFT-2R, bez obowiązku odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy.

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.301.2018.2.AJ
     ∟Kwestia braku ukonstytuowania zakładu w Polsce oraz braku opodatkowania w Polsce dochodów z realizacji kontraktu.

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.240.2018.2.AP
     ∟- Czy wynagrodzenie Wspólnika z tytułu zbycia na rzecz Spółki udziałów Spółki w celu ich umorzenia (w ramach dobrowolnego umorzenia udziałów), będzie stanowiło przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce i w związku z tym, czy Spółka, wypłacając wynagrodzenie Wspólnikowi, będzie zobowiązana, jako płatnik, pobrać podatek u źródła, względnie dopełnić jakichkolwiek obowiązków podatkowych o charakterze formalnym (np. informacyjnym)? - Czy sposób określenia wynagrodzenia za udziały zbywane przez Wspólnika na rzecz Spółki w ramach procedury dobrowolnego umorzenia udziałów (w oparciu o wartość nominalną umarzanych udziałów lub w inny sposób), ma znaczenie dla ustalenia, czy zaistniał przychód po stronie Wspólnika lub Spółki, a w dalszej kolejności dla ewentualnych obowiązków Spółki związanych z wypłatą wynagrodzenia (pobór podatku u źródła, obowiązki formalne, informacyjne)?

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.320.2018.1.PW
     ∟Brak obowiązku poboru podatku u źródła od wypłat na rzecz rezydentów podatkowych z Australii i Stanów Zjednoczonych Ameryki z tytułu odpłatnego udostępnienia prawa do korzystania (subskrypcji) ze Środowiska Roboczego

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.307.2018.1.AT
     ∟w zakresie obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego w przypadku dokonywania płatności za klucz licencyjny potrzebny do aktywacji oprogramowania będącego własnością firmy z siedzibą w Szwecji i obowiązku posiadania certyfikatu rezydencji

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.386.2018.1.AT
     ∟w zakresie obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego w przypadku dokonywania płatności za klucz licencyjny potrzebny do aktywacji oprogramowania będącego własnością firmy z siedzibą w Szwecji i obowiązku posiadania certyfikatu rezydencji

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.322.2018.2.MS2
     ∟W zakresie obowiązków płatnika.

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPBI/2/4510-266/15-1/ANK
     ∟czy Spółka jako płatnik podatku dochodowego od osób prawnych będzie zobowiązana do potrącenia zryczałtowanego podatku u źródła z tytułu wypłat opłat za udostępnienie konstrukcji zawierającej powierzchnię biurową i socjalną

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.305.2018.2.AS
     ∟Obowiązki płatnika.

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB3/4510-420/15-4/18/AW
     ∟Czy kwoty wypłacane przez Spółkę zagranicznemu kontrahentowi podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Czy Spółka będzie musiała pobrać od wypłacanej podmiotowi h. należności podatek dochodowy od osób prawnych?

2018.09.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.185.2018.2.KK
     ∟W ocenie organu uzasadnienie Wnioskodawcy nie tłumaczy „bezpośredniości” związku Kosztu stałej obsługi marketingowej z finalną ceną zbywanej przez Y usługi.

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.318.2018.1.MS
     ∟Czy w wyżej przedstawionym stanie faktycznym, Wnioskodawca powinien pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od wynagrodzenia wypłacanego podmiotowi niemieckiemu?

2018.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.316.2018.1.AJ
     ∟Kwestia określenia statusu podatnika w odniesieniu do Menadżera, Depozytariusza, C. oraz Subfunduszy oraz uznania Uczestników za podatników podatku u źródła należnego od dywidend wypłacanych przez polskie spółki.

2018.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.289.2018.1.AT
     ∟w zakresie określenia, czy na Wnioskodawcy ciążą obowiązki płatnika w związku z przeniesieniem części kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy.

2018.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.264.2018.2.BKD
     ∟Czy Wnioskodawca, jako płatnik - z tytułu wypłacanych na mocy zawartego porozumienia kwot na rzecz spółki włoskiej - powinien, stosownie do przepisu art. 26 ust. 1 w związku z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej z Rządem Republiki Włoskiej, czyli w wysokości 10% od wypłacanych kwot

2018.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.410.2018.1.AKO
     ∟Skutki podatkowe połączenia banków.

2018.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.361.2018.1.JKT
     ∟Czy koszty Wynagrodzenia, za prace B+R, ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Podmiotu powiązanego, mieszczą się w dyspozycji przepisu z art. 15e ust. 1 pkt 1 Ustawy CIT i w konsekwencji podlegają, po przekroczeniu ustawowego limitu, wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodu zgodnie z art. 15e ust. 1 pkt 1 w związku z ust. 12 Ustawy CIT?

2018.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.240.2018.2.PW
     ∟Brak obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego w związku z przekazywaniem Operatorowi spłat wierzytelności nabytych przez Inwestorów, dokonanych przez Pożyczkobiorców na konto Pożyczkodawcy

2018.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.180.2018.2.KB
     ∟Czy Urząd Miasta zobowiązany jest do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych tzw. podatku u źródła, o którym mowa w art. 21 updop, od wynagrodzenia wypłacanego na rzecz firmy holenderskiej z tytułu zakupu usług dostępu do przestrzeni adresowej IPv4?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41564 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj