Interpretacje do przepisu
art. 3 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


165/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 3 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn

1 2 3 4 5 6

2017.08.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.204.2017.1.EC
     ∟w zakresie skutków podatkowych darowizny przedsiębiorstwa na rzecz spółki cywilnej powstałych po stronie darczyńcy i obdarowanego

2017.08.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.201.2017.1.EC
     ∟Pomimo że Wnioskodawczyni wywiodła prawidłowy skutek prawny w postaci braku przychodu w związku z otrzymaniem przez Nią jako wspólnika spółki cywilnej przedsiębiorstwa, to ze względu na odmienną argumentację (Wnioskodawczyni wskazała, że zastosowanie w niniejszej sprawie znajdą przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) od zawartej w niniejszej interpretacji, stanowisko Wnioskodawczyni w tej części uznano za nieprawidłowe.

2017.07.05 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8220.7.2017.JQP
     ∟powstanie przychodu z tytułu darowizny Znaku Towarowego na rzecz spółki osobowej, innej niż spółka komandytowo-akcyjna

2017.07.05 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8220.8.2017.JQP.SKT
     ∟w zakresie skutków podatkowych przekazania znaku towarowego do spółki komandytowej na podstawie umowy darowizny

2017.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.82.2017.1.SG
     ∟Dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dokonania darowizny wydzielonej części działki.

2017.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-1-1.4511.82.2017.2.NL
     ∟skutki podatkowych otrzymania darowizny opisanej we wniosku

2017.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.15.2017.1.PS
     ∟w zakresie ustalenia, czy opłaty licencyjne wypłacane spółce osobowej będą stanowić dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu

2017.03.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-2-1.4515.30.2017.1.BB
     ∟Czy darowizna znaku towarowego będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn

2017.03.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-2-1.4515.29.2017.1.BB
     ∟Czy darowizna znaku towarowego będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn

2017.03.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-1-1.4511.687.2016.2.AT
     ∟Czy zawarcie umowy darowizny przedsiębiorstwa spowoduje u Wnioskodawcy powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? (art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy PDOF)

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP2.4512.77.2017.1.MT
     ∟w zakresie opodatkowania wniesienia do spółki w formie aportu wkładu niepieniężnego w postaci udziału w prawie ochronnym do znaku towarowego oraz ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem VAT dla ww. aportu

2017.02.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP2.4512.76.2017.1.MAO
     ∟W zakresie opodatkowania wniesienia do spółki w formie aportu wkładu niepieniężnego w postaci udziału w prawie ochronnym do znaku towarowego oraz ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem VAT dla ww. aportu.

2017.02.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.1050.2016.1.MM
     ∟3) Czy dokonanie darowizny przedsiębiorstwa przez Wnioskodawcę, spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych? 4) Czy jest konieczność korygowania kosztów uzyskania przychodów o dokonane odpisy amortyzacyjne od środków trwałych będących przedmiotem darowizny?

2017.01.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-1.4511.553.2016.4.NL
     ∟określenie czy nabycie przedsiębiorstwa spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego

2016.12.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-1.4511.559.2016.2.AT
     ∟w zakresie skutków podatkowych otrzymania w drodze umowy darowizny wskazanego we wniosku prawa ochronnego do znaku towarowego.

2016.12.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4515.365.2016.1.PM
     ∟Czy w świetle zaprezentowanego zdarzenia przyszłego w związku z rozważaną darowizną utworów (utworu) w postaci niezarejestrowanych jeszcze w EUIPO/Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej znaków towarowych Unii Europejskiej / znaków towarowych (znaku towarowego Unii Europejskiej / znaku towarowego), jako wartości niematerialnych i prawnych w postaci autorskich praw majątkowych, powstanie po stronie Wnioskodawczyni obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn? (Pytanie oznaczone we wniosku nr 1).

2016.12.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4515.361.2016.1.ASz
     ∟Skutki podatkowe umowy darowizny.

2016.11.14 - Minister Finansów - DD9.8220.2.217.2016.JQP.SKT
     ∟Skutki podatkowe darowizny znaku towarowego na rzecz spółki komandytowej.

2016.11.10 - Minister Finansów - DD9.8220.2.214.2016.JQP.SKT
     ∟w zakresie powstania przychodu z tytułu dokonania darowizny Znaku Towarowego oraz Technologii na rzecz spółki komandytowej (pytanie nr 1)

2016.11.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.935.2016.1.KO
     ∟Czy w związku z nabyciem prawa do znaku towarowego Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu podatkowego?

2016.11.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.904.2016.1.AP
     ∟powstanie przychodu w związku z dokonaniem darowizny Znaku towarowego na rzecz Spółki jawnej, w której Wnioskodawca będzie wspólnikiem

2016.11.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB4.4511.240.2016.1.KSM
     ∟5) Czy u Wnioskodawczyni powstanie przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych, wynikający z otrzymania Darowizny w postaci Znaku towarowego, a jeżeli tak, to czy przychód ten podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 125 Ustawy PIT? 6) Czy Wnioskodawczyni stosując do otrzymanej Darowizny zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 125 Ustawy PIT, powinna brać pod uwagę jedynie literalne brzmienie tego przepisu, skoro w ocenie Wnioskodawczyni spełnia Ona warunki zwolnienia zawarte w tym przepisie, z pominięciem innych przepisów prawa podatkowego w tym Ordynacji podatkowej? 7) Czy jeśli Wnioskodawczyni spełnia warunki zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 125 Ustawy PIT dla otrzymanego Znaku towarowego tytułem Darowizny, możliwość skorzystania z tego zwolnienia może być ograniczona w związku z uwzględnieniem przepisów Działu IIIa, Rozdział 1 Ordynacji podatkowej, tj. art. 119a-l19f Ordynacji podatkowej? 8) Czy jeśli zdaniem organu interpretacyjnego oceniając czy do Wnioskodawczyni ma zastosowanie zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 125 Ustawy PIT, należy brać pod uwagę nie tylko literalne jego brzmienie i warunki formalne w nim zawarte, ale także przepisy Działu IIIa, Rozdział 1 Ordynacji podatkowej, tj. art. 119a-119f Ordynacji podatkowej, to prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawczyni, że zastosowanie zwolnienia dla otrzymanego w drodze Darowizny Znaku Towarowego z podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 125 Ustawy PIT, stanowi przedmiot i cel tego przepisu ustawy PIT w rozumieniu art. 119a § 1 Ordynacji podatkowej? 9) Czy w razie potwierdzenia w pytaniach 2-3 stanowiska Wnioskodawczyni tj. stwierdzenia, że fakt otrzymania Darowizny jest zwolniony z opodatkowania, niezależnie od treści przepisów art. 119a-119f Ordynacji podatkowej, zastosowanie się przez Wnioskodawczynię do takiej interpretacji indywidualnej skutkuje możliwością zastosowania ochrony wynikającej z przepisów z art. 14k-14m Ordynacji podatkowej?

2016.10.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.751.2016.1.KO
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziałów w nieruchomości oraz przekazania darowizny synowi

2016.10.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.752.2016.1.KO
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziałów w nieruchomości oraz przekazania darowizny synowi

2016.10.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB3.4511.714.2016.1.GG
     ∟Czy w razie zawarcia umowy darowizny ze spółką komandytową, w której Wnioskodawczyni jest wspólnikiem, której przedmiotem będzie autorskie prawo majątkowe do logo słowno-graficznego, po stronie Wnioskodawczyni powstanie przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym, z któregokolwiek ze źródeł przychodów, jako wspólnika tej spółki?

2016.10.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB3.4511.635.2016.2.MK
     ∟Czy darowizna znaku towarowego będzie podlegała przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zatem czy przychód z tytułu otrzymanego niezarejestrowanego znaku towarowego, będącego przedmiotem prawa autorskiego będzie zwolniony z tego podatku, a u Wnioskodawczyni nie powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i jednocześnie Wnioskodawczyni nie będzie zobowiązana do wykazania lub zgłoszenia uzyskanego przychodu z tytułu otrzymanej darowizny znaku towarowego do organu podatkowego w zeznaniu składanym na podstawie art. 45 ust. 1 i 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2016.10.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1-1/4511-1-100/16-3/KS
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie powstania obowiązku podatkowego oraz skutków podatkowych spłaty wierzytelności otrzymanej w drodze darowizny od ojca.

2016.10.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1-1/4511-1-98/16-3/KS
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie powstania obowiązku podatkowego oraz skutków podatkowych spłaty wierzytelności otrzymanej w drodze darowizny od ojca.

2016.10.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB3.4511.687.2016.2.MS
     ∟powstania przychodu w związku z darowizną przedsiębiorstwa na rzecz spółki komandytowej

2016.10.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB3.4511.624.2016.2.KJ
     ∟Powstanie przychodu w związku z darowizną na rzecz spółki osobowej.

1 2 3 4 5 6

Dołącz do 41560 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj